رهیافت عملی کاهش دز تابش بیماران در سی‌تی اسکن مولتی دتکتور-128 با استفاده از اصلاح متغیرهای اسکن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 بخش رادیولوژی، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بین دز تابشی و کیفیت تصویر رابطه‌ی نزدیکی وجود دارد؛ به گونه‌ای که افزایش میزان دز تابشی منجر به افزایش کیفیت تصویر می‌شود.روش‌ها: در این مطالعه، با استفاده از دستگاه سی‌تی اسکن مولتی دتکتور-128 و فانتوم Body mass measurement device-7 (BMMD-7) تصاویر با ضخامت مقطع و فیلتر مختلف دریافت گردید و متغیرهای دز تابشی، نویز، قدرت تفکیک فضایی و کنتراست توسط ناظران و مدل آماری ساختاری بررسی گردید.یافته‌ها: با افزایش ضخامت مقطع میزان قدرت تفکیک فضایی در دزهای تابشی مختلف نسبت به مقدار این عامل در تصویر ایجاد شده با شرایط تابشی استاندارد، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. علاوه بر این، با تغییر فیلتر بازسازی رفتار مشابهی برای قدرت تفکیک فضایی مشاهده شد (050/0 > P).نتیجه‌گیری: اپراتورهای سی‌تی اسکن وظیفه‌ی انتخاب مناسب ضخامت مقطع و فیلتر بازسازی برای هر یک از کاربردهای پزشکی را دارند؛ به گونه‌ای که مطابق با کیفیت تصویر مورد نیاز برای تشخیص، می‌توان دز اشعه را به میزان بالاتری کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Practical Approach to Reducing Patients' Radiation Dose in Multidetector Computed Tomography-128 Using Modification of Scan Parameters

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Choopani 1
 • Iraj Abedi 2
 • Maedeh Mahmoodi 3
 • Jalal Bagheri 4
1 Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Radiology, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: There is a close relationship between the radiation dose and the image quality; so that increasing the radiation dose leads to an increase in the image quality.Methods: In this study, images of different thicknesses and filters were obtained by using Multidetector Computed Tomography (CT)-128 and Body mass measurement device-7 (BMMD-7) phantom scanner. The parameters of radiation dose, noise, spatial, and contrast resolution were monitored by the observers as well.Findings: As the slice thickness increased, the amount of spatial resolution at different radiation doses was not significantly different from that of the standard image. In addition, by changing the reconstruction filter, a similar behavior was observed for spatial resolution (P ˂ 0.05).Conclusion: CT operators have the task of selecting the appropriate slice thickness and reconstruction filter for each medical application. Therefore, the radiation dose can be reduced to a higher degree according to the image quality required for diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radiation Dosage
 • Multidetector computed tomography
 • Scan parameters
 1. McCollough CH, Chen GH, Kalender W, Leng S, Samei E, Taguchi K, et al. Achieving routine submillisievert CT scanning: Report from the summit on management of radiation dose in CT. Radiology 2012; 264(2): 567-80.
 2. Amis ES, Butler PF, Applegate KE, Birnbaum SB, Brateman LF, Hevezi JM, et al. American College of Radiology white paper on radiation dose in medicine. J Am Coll Radiol 2007; 4(5): 272-84.
 3. Boone JM, Hendee WR, McNitt-Gray MF, Seltzer SE. Radiation exposure from CT scans: how to close our knowledge gaps, monitor and safeguard exposure--proceedings and recommendations of the Radiation Dose Summit, sponsored by NIBIB, February 24-25, 2011. Radiology 2012; 265(2): 544-54.
 4. Haynes KW, Sherer MAS, Visconti PJ, Ritenour ER. Radiation protection in medical radiograph. St. Louis, MO: Mosby Elsevier; 2013.
 5. Picano E, Vano E. The radiation issue in cardiology: the time for action is now. Cardiovasc Ultrasound 2011; 9: 35.
 6. Kanal KM, Butler PF, Sengupta D, Bhargavan-Chatfield M, Coombs LP, Morin RL. U.S. Diagnostic reference levels and achievable doses for 10 adult CT examinations. Radiology 2017; 284(1): 120-33.
 7. Kim Y, Kim YK, Lee BE, Lee SJ, Ryu YJ, Lee JH, et al. Ultra-low-dose CT of the thorax using iterative reconstruction: evaluation of image quality and radiation dose reduction. AJR Am J Roentgenol 2015; 204(6): 1197-202.
 8. Goo HW. Is it better to enter a volume CT dose index value before or after scan range adjustment for radiation dose optimization of pediatric cardiothoracic CT with tube current modulation? Korean J Radiol 2018; 19(4): 692-703.
 9. Yan C, Xu J, Liang C, Wei Q, Wu Y, Xiong W, et al. Radiation dose reduction by using CT with iterative model reconstruction in patients with pulmonary invasive fungal infection. Radiology 2018; 288(1): 285-92.
 10. Eunae L, Dong SK. Precision analysis of the noise power spectrum estimate in radiography imaging. Medical Imaging 2018: Physics of Medical Imaging 2018; 10573.
 11. Koc GG, Koc Z, Kaniyev T, Kokangul A. Thorax CT dose reduction based on patient features: effect of patient characteristics on image quality and effective dose. Health Phys 2019; 116(5): 736-45.
 12. Shaqdan KW, Kambadakone AR, Hahn P, Sahani DV. Experience with iterative reconstruction techniques for abdominopelvic computed tomography in morbidly and super obese patients. J Comput Assist Tomogr 2018; 42(1): 124-32.
 13. Tamm EP, Rong XJ, Cody DD, Ernst RD, Fitzgerald NE, Kundra V. Quality initiatives: CT radiation dose reduction: How to implement change without sacrificing diagnostic quality. Radiographics 2011; 31(7): 1823-32.