بررسی مقایسه‌ای خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی باریاتریک با دو تکنیک Roux-en-Y Gastric Bypass و One-Anastomosis Gastric Bypass با رویکرد لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی اتاق عمل اتاق، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه پرستاری، دانشکده‌ی علوم پزشکی خمین، خمین، ایران

3 گروه تکنولوژی اتاق عمل، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 مربی, گروه تکنولوژی اتاق عمل، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

5 مربی, گروه تکنولوژی اتاق عمل، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

6 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 استادیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه‌ی خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی چاقی با دو تکنیک Laparoscopic one-anastomosis gastric bypass (LOAGB) و Laparoscopic roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) در بیماران مبتلا به چاقی مفرط، انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی آینده‌نگر، بر روی 114 بیمار مبتلا به چاقی مفرط کاندیدای جراحی باریاتریک انجام شد. بیماران با روش نمونه‌گیری در دسترس و تداومی در یکی از دو گروه LOAGB و LRYGB قرار گرفتند. خصوصیات درد شکمی بیماران دو گروه در بازه‌های زمانی معین (1، 2، 10، 20، 30 و 90 روز بعد از عمل جراحی) با استفاده از پرسش‌نامه‌ی McGill pain questionnaire، بررسی و مقایسه شد.یافته‌ها: فراوانی درد شدید شکمی در گروه LOAGB در زمان 48 ساعت بعد از عمل جراحی به طور معنی‌داری (050/0 > P) بیشتر از گروه LRYGB بود. بیشترین محل توزیع درد در 5 بازه‌ی زمانی اول در دو گروه در ربع تحتانی چپ شکم بود. فراوانی توصیف درد مبهم در 2 و 10 روز پس از عمل جراحی در گروه LOAGB به طور معنی‌داری بیشتر از LRYGB بود. فراوانی الگوی درد دوره‌ای نیز در 2، 10 و 20 روز پس از عمل جراحی در گروه LOAGB به طور معنی‌داری بیشتر از LRYGB بود.نتیجه‌گیری: هیچ تفاوت معنی‌داری در فراوانی بروز درد شکمی و توزیع آن در بین دو گروه LOAGB و LRYGB وجود ندارد. با این وجود، تصمیم‌گیری قطعی در خصوص انتخاب تکنیک جراحی باریاتریک به منظور مواجهه با درد شکمی کمتر، به مطالعه‌ی بیشتری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Abdominal Pain Characteristics after Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass and Laparoscopic One-Anastomosis Gastric Bypass in Patients with Morbid Obesity

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Zarei 1
 • Mozhgan joker 2
 • Negin Larti 3
 • Mohammad Ghasembandi 4
 • Fereshteh Baradaranfard 5
 • behrooz Kelidari 6
 • Hamid Melali 7
1 Department of Operating Room Technology, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Nursing, Khomein University of Medical Sciences, Khomein, Iran
3 Department of Operating Room Technology, School of Paramedical, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
4 Instructor, Department of Operating Room Technology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
5 Instructor, Department of Operating Room Technology, Nursing and Midwifery Sciences Development Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
6 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences Isfahan, Iran
7 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to investigate and compare the characteristics of abdominal pain after bariatric surgery with two techniques of Laparoscopic One-Anastomosis Gastric Bypass (LOAGB) and Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass (LRYGB) in patients with morbid obesity.Methods: This prospective descriptive-analytical study was conducted on 114 patients who were candidates for bariatric surgery. Patients were entered to study in one of two groups of LOAGB and LRYGB by convenient and continuous sampling. The characteristics of abdominal pain of patients were investigated and compared at certain periods (24 and 48 hours and 10, 20, 30, and 90 days after surgery) using McGill Pain Questionnaire.Findings: The frequency of severe abdominal pain in the LOAGB group within 48 hours after surgery was significantly higher than the LRYGB group (P < 0.05). The highest abdominal pain distribution at the first 5 time periods in the two groups was in the left lower quadrant of the abdomen. The frequency of description of ambiguous pain within 48 hours and 10 days in the LOAGB group was significantly higher than LRYGB. The frequency of pattern of periodical (intermittent) pain at the periods of 48 hours and 10 and 20 days after surgery in the LOAGB group was significantly higher than LRYGB.Conclusion: The results of this study showed that there was no significant difference in the frequency of abdominal pain and its distribution between LOAGB and LRYGB groups. However, the definitive decision to choose a bariatric surgery technique for lower abdominal pain requires further study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abdominal pain
 • Bariatric surgery
 • Obesity
 • Gastric bypass
 • Laparoscopy
 1. Carbajo MA, Luque-de-Leon E, Jimenez JM, Ortiz-de-Solorzano J, Perez-Miranda M, Castro-Alija MJ. Laparoscopic one-anastomosis gastric bypass: Technique, results, and long-term follow-up in 1200 patients. Obes Surg 2017; 27(5): 1153-67.
 2. Kraljevic M, Delko T, Kostler T, Osto E, Lutz T, Thommen S, et al. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass versus laparoscopic mini gastric bypass in the treatment of obesity: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017; 18(1): 226.
 3. Rutledge R. The mini-gastric bypass: Experience with the first 1,274 cases. Obes Surg 2001; 11(3): 276-80.
 4. Lessing Y, Pencovich N, Khatib M, Meron-Eldar S, Koriansky J, Abu-Abeid S. One-anastomosis gastric bypass: First 407 patients in 1 year. Obes Surg 2017; 27(10): 2583-9.
 5. Kassir R, Blanc P, Lointier P, Breton C, Debs T, Tiffet O. Laparoscopic revision of an omega loop gastric bypass to treat afferent loop syndrome. Obes Surg 2015; 25(10): 1976-8.
 6. Pierik AS, Coblijn UK, de Raaff CAL, van Veen RN, van Tets WF, van Wagensveld BA. Unexplained abdominal pain in morbidly obese patients after bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 2017; 13(10): 1743-51.
 7. Greenstein AJ, O'Rourke RW. Abdominal pain after gastric bypass: suspects and solutions. Am J Surg 2011; 201(6): 819-27.
 8. Simoni AH, Ladebo L, Christrup LL, Drewes AM, Johnsen SP, Olesen AE. Chronic abdominal pain and persistent opioid use after bariatric surgery. Scand J Pain 2020; 20(2): 239-51.
 9. Melzack R. The short-form McGill Pain Questionnaire. Pain 1987; 30(2): 191-7.
 10. Eidy M, Pazouki A, Raygan F, Ariyazand Y, Pishgahroudsari M, Jesmi F. Functional abdominal pain syndrome in morbidly obese patients following laparoscopic gastric bypass surgery. Arch Trauma Res 2014; 3(1): e13110.
 11. Hawkins W, Maheswaran I. The management of bariatric surgery complications. Surgery (Oxford) 2019; 37(10): 595-9.
 12. Lewis KD, Takenaka KY, Luber SD. Acute abdominal pain in the bariatric surgery patient. Emerg Med Clin North Am 2016; 34(2): 387-407.
 13. Banicek J, Butcher D. Acute pain management following Roux-en-Y gastric bypass surgery. Nurs Stand 2011; 25(18): 35-40.
 14. Mahawar KK, Jennings N, Brown J, Gupta A, Balupuri S, Small PK. "Mini" gastric bypass: systematic review of a controversial procedure. Obes Surg 2013; 23(11): 1890-8.
 15. Georgiou C, Demetriou N, Pallaris T, Theodosopoulos T, Katsouyanni K, Polymeneas G. Is the routine use of drainage after elective laparoscopic cholecystectomy justified? A randomized trial. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2011; 21(2): 119-23.