ارتباط سازه‌های مدل ارتقای سلامت Pender با به کارگیری رویکردهای تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به پرفشاری خون

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه، با هدف تعیین ارتباط بین سازه‌های مدل ارتقای سلامت Pender با به‌ کارگیری رویکردهای تغذیه‌ای جهت کنترل فشار خون بالا در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در مناطق روستایی شهرستان اصفهان انجام گرفت.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، 233 بیمار مبتلا به فشار خون بالا از سطح مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان اصفهان انتخاب شدند و دریافت‌های غذایی آنان با پرسش‌نامه‌ی ثبت 3 روزه‌ی غذایی و عوامل شناختی و تعهد به رویکرد تغذیه‌ای آنان با مدل ارتقای سلامت Pender بررسی شد و ارتباط بین دریافت‌های غذایی و رویکرد تغذیه‌ای آنان بررسی گردید.یافته‌ها: بین سدیم دریافتی و آگاهی ارتباط معکوس و معنی‌داری به میزان 316/0 وجود داشت (001/0 > P). همچنین، بین نمره‌ی فواید درک شده و میزان سدیم دریافت ارتباط معکوس و معنی‌داری به میزان 211/0 مشاهده شد (002/0 = P)، اما بین سایر معیارها (خودکارآمدی درک شده، احساس مرتبط با رفتار، تأثیر گذارنده‌های وضعیتی و حمایت اجتماعی) با میزان سدیم دریافتی ارتباط معنی‌داری دیده نشد.نتیجه‌گیری: برابر یافته‌های این مطالعه، بین مدل ارتقای سلامت Pender و رویکردهای تغذیه‌ای جهت کنترل فشار خون ارتباط معنی‌داری وجود داشت. از این رو، توصیه می‌شود مؤلفه‌های ارتقای سلامت Pender در واحدهای بهداشتی که با بیماران مبتلا به پرفشاری خون در ارتباط هستند، به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Pender's Health Promotion Model Constructs and Applying Nutritional Supplements in Patients with Hypertension

نویسندگان [English]

 • Parastoo Golshiri 1
 • Arash Najimi 2
 • Najmeh Jafari 3
1 Associate Professor, Department of Community Medicine and Family Physician, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Education, Medical Education Development Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to investigate the relationship between Pender's Health Promotion Model constructs and applying nutritional supplements in patients with hypertension in rural areas of Isfahan Township, Iran.Methods: In a cross-sectional study, 233 patients with high blood pressure were selected from rural health centers in Isfahan Township. Patient’s dietary intake was assessed by a 3-day dietary questionnaire, and cognitive factors and a commitment to nutritional approach with Pender Health Promotion Model. The relationship between dietary intake and nutritional approach was studied as well.Findings: There was an inverse and significant relationship of 0.316 between sodium intake and knowledge (P < 0.001). Moreover, there was a significant negative correlation of 0.121 between the benefit score and the sodium intake (P = 0.002), but no relationship between other criteria (perceived self-efficacy, behavioral sensation, status affecting, and social support) and sodium intake.Conclusion: The findings of this study showed that there was a significant relationship between Pender Health Promotion Model and nutritional approaches for controlling blood pressure. Therefore, it is recommended to use Pender Health Promotion Components in health units associated with hypertension.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Promotion
 • Blood Pressure
 • Dietary supplements
 • Sodium, dietary
 1. Noohi F, Maleki M, Orei S. Hypertension. In: Azizi F, Hatami H, Janghorbani M, editors. Epidemiology and control of common disorders in Iran. 2nd ed. Tehran, Iran: Eshtiagh Publications; 2001. p. 23-30. [In Persian].
 2. Wenzel D, Souza JM, Souza SB. Prevalence of arterial hypertension in young military personnel and associated factors. Rev Saude Publica 2009; 43(5): 789-95.
 3. Vermeire E, Hearnshaw H, Van RP, Denekens J. Patient adherence to treatment: three decades of research. A comprehensive review. J Clin Pharm Ther 2001; 26(5): 331-42.
 4. Egan BM, Basile JN. Controlling blood pressure in 50% of all hypertensive patients: an achievable goal in the healthy people 2010 report? J Investig Med 2003; 51(6): 373-85.
 5. Miri M, Ramazani A, Hanafi H, Gholinejad B. Analysis of quality assessment of the prevention and control of hypertension plan in Birjand University of Medical Sciences. Ofogh-e-Danesh 2006; 12(2): 39-45. [In Persian].
 6. Nagai M, Ohira T, Takahashi H, Nakano H, Sakai A, Hashimoto S, et al. Impact of evacuation on trends in the prevalence, treatment, and control of hypertension before and after a disaster. J Hypertens 2018; 36(4): 924-32.
 7. Azadbakht L, Fard NR, Karimi M, Baghaei MH, Surkan PJ, Rahimi M, et al. Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) eating plan on cardiovascular risks among type 2 diabetic patients: a randomized crossover clinical trial. Diabetes Care 2011; 34(1): 55-7.
 8. Ebrahim S. Detection, adherence and control of hypertension for the prevention of stroke: a systematic review. Health Technol Assess 1998; 2(11): 1-78.
 9. Byrd K, Almanza B, Ghiselli RF, Behnke C, Eicher-Miller HA. Reported action to decrease sodium intake is associated with dining out frequency and use of menu nutrition information among US adults. J Acad Nutr Diet 2018; 118(5): 824-35.
 10. Reza R, Parastoo G, Zahra E. The effect of a self-efficacy-based education program on blood pressure control in patients with hypertension. J Isfahan Med Sch 2019; 37(525): 454-61. [In Persian].
 11. Kamran Az, Azadbakht, Sharifirad G, Abdoli R, Alizadeh A. Relationship between illness perceptions and nutritional knowledge with eating behaviors among Ardabil rural hypertensive patients. J Health Syst Res 2014; 10(2): 295-305. [In Persian].
 12. Ramezani T, Dashti Z, Hozoori M, Mohebi S. The relationship of nutritional awareness with hypertension with anthropometric indices in menopausal women. Journal of Health and Care 2016; 18(2): 139-49. [In Persian].
 13. Seyyed Kamal Mirkarimi SK, Maghsoudloo M, Ozouni-Davaji RB, Raeisi V, Charkazi A, Raeisi M. The determinants of hypertension and commitment to implementing a nutrition program based on the Pender Health Promotion Model. Journal of Health Literacy 2018; 3(1): 50-60. [In Persian].