اثربخشی و ایمنی پوشش موقت زخم سوختگی با اجی‌کت در مقایسه با آلوگرافت (کاداور) در بیماران مبتلا به سوختگی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پرستار، بیمارستان امام موسی کاظم (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص جراحی، بیمارستان امام موسی کاظم (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص عفونی، بیمارستان امام موسی کاظم (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: انجام جراحی زودهنگام به منظور برداشتن بافت‌های مرده همراه با بستن زودهنگام زخم‌های سوختگی، اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل دخیل در زنده ماندن بیماران با صدمات سوختگی بزرگ شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی کارایی و ایمنی پوشش موقت زخم سوختگی با اجی‌کت در مقایسه با آلوگرافت انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، بیماران بستری در رده‌های سنی 18 تا 45 سال با سوختگی 30-20 درصد و درجه‌ی 2 عمیق و 3، در دو گروه شاهد (پانسمان با اجی‌کت) و آزمون (پانسمان با کاداور) قرار گرفتند. روی زخم‌ها با اجی‌کت یا کاداور پوشانده شد و بیماران در طی درمان از نظر بروز علایم عفونت مورد بررسی قرار گرفتند و میزان درد آن‌ها نیز اندازه‌گیری گردید. همچنین، کنترل نیاز به دبریدمان مجدد به عهده‌ی جراح بود که در چک‌لیست ثبت می‌شد.یافته‌ها: در مجموع، 50 بیمار مبتلا به سوختگی با معیارهای ورود وارد تحقیق شدند. دبریدمان در گروه کاداور به طور معنی‌داری کمتر از گروه اجی‌کت بود (003/0 = P). میانگین نمره‌ی درد در روزهای اول تا ششم و همچنین، روز نهم عمل در گروه کاداور به طور معنی‌داری کمتر از گروه اجی‌کت گزارش شد )050/0 < P). مقدار مورفین تزریق شده طی 24 ساعت درگروه کاداور به طور معنی‌داری کمتر از گروه اجی‌کت بود (050/0 < P).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان گفت که استفاده از کاداور در مقایسه با اجی‌کت، نیاز به دبریدمان و مصرف مورفین را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficiency and Safety of Temporary Cover Wound Dressing with Agicoat in Comparison with Allograft (Cadaver) in Burned Patients; A Randomized Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Hadadi 1
 • Fereidon Abedini 2
 • Sima Yadegari 3
1 Nurse, Imam Musa Kazem Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Surgeon, Imam Musa Kazem Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Infectious Disease Specialist, Imam Musa Kazem Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Early surgery to remove dead tissue with early closure of burn wounds has now been identified as one of the most important factors contributing to the survival of patients with major burn injuries. This study, the efficiency and safety of temporary cover wound dressing with agicoat was compared with allograft (cadaver) in burned patients.Methods: In this randomized clinical trial study, hospitalized patients in the age group of 18-45 years with burning of 20-30 percent and grade 2 deep and 3, were divided into two groups of control and test. Treatment was carried out in the operating room after debridement, covered with wounds or cadaver wounds, and patients were also treated for signs of infection such as warmth, discoloration, redness of the fluid, and fever. Patients were evaluated in two groups, and the surgeon checked the need for re-debridement, and recorded it in the checklist.Findings: A total of 50 burn patients met the inclusion criteria. Debridement in cadaver group was significantly lower than that of Agicoat group (P = 0.003). Mean pain score during the first to sixth days of surgery, and also on the ninth day of surgery was significantly lower in cadaver group (P < 0.050). The mean daily morphine injected over 24 hours was significantly lower in the cadaver group as well (P < 0.050).Conclusion: According to the findings of this study and other similar studies, it can be concluded that the use of cadaver reduces the need for debridement and morphine consumption in comparison with Agicoat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allografts
 • Biological dressings
 • Burns
 • Cadaver
 • Wound healing
 1. Purdue GF, Arnoldo BD, Hunt JL. Acute assessment and management of burn injuries. Phys Med Rehabil Clin N Am 2011; 22(2): 201-12.
 2. Kasten KR, Makley AT, Kagan RJ. Update on the critical care management of severe burns. J Intensive Care Med 2011; 26(4): 223-36.
 3. Leon-Villapalos J, Eldardiri M, Dziewulski P. The use of human deceased donor skin allograft in burn care. Cell Tissue Bank 2010; 11(1): 99-104.
 4. Voigt CD, Williamson S, Kagan RJ, Branski LK. The skin bank. In: Herndon DN, editor. Total Burn Care. 5th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2018. p. 158-66.
 5. Brunner K, Suddarth D. Brunner and Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2014.
 6. Fimiani M, Pianigiani E, Di Simplicio FC, Sbano P, Cuccia A, Pompella G, et al. Other uses of homologous skin grafts and skin bank bioproducts. Clin Dermatol 2005; 23(4): 396-402.
 7. Chua A, Song C, Chai A, Chan L, Tan KC. The impact of skin banking and the use of its cadaveric skin allografts for severe burn victims in Singapore. Burns 2004; 30(7): 696-700.
 8. Gajiwala AL. Setting up a tissue bank in India: The tata memorial hospital experience. Cell Tissue Bank 2003; 4(2-4): 193-201.
 9. Geertsma RE, Wassenaar C. The safety of donor skin preserved with glycerol [RIVM report 605148008]. Bilthoven, Netherland: Research for Man and Environment; 2000.
 10. Olabanji JK, Oginni FO, Bankole JO, Olasinde AA. A ten years review of burn cases seen in a Nigerian teaching hospital. J Burns Surg. Wound Care 2003; 2(1): 1-9.
 11. Sridhar R, Jayaraman V. A challenging case of total phalloplasty. Indian J Plast Surg 2012; 45(1): 148-50.
 12. Paggiaro AO, Bastianelli R, Carvalho VF, Isaac C, Gemperli R. Is allograft skin, the gold-standard for burn skin substitute? A systematic literature review and meta-analysis. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2019; 72(8): 1245-53.
 13. Gupta S, Mohapatra DP, Chittoria RK, Subbarayan E, Reddy SK, Chavan V, et al. Human Skin Allograft: Is it a Viable Option in Management of Burn Patients? J Cutan Aesthet Surg 2019; 12(2): 132-5.