بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ی آدنوزین نوع A1 بر بیان ژن و P53 مسیرها و میزان آپوپتوز در گلیوبلاستومای چند شکلی U87Mg

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، مرکز سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

5 استادیار، گروه بیولوژی وعلوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: پیش‌آگهی نامناسب در سرطان‌های مغزی نیاز به روش‌های جدید درمانی را می‌طلبد. به کارگیری خانواده‌ی گیرنده‌های پورینرژیک با اثرات آپوپتوزی تأیید شده، می‌تواند مفید باشد. با توجه به این که نقش گیرنده‌ی نوع A1 در گلیوبلاستومای مولتی فرم در رابطه با ژن P53 و مسیرهای آپوپتوزی گزارش نشده است، در این مطالعه نقش آگونیست (N6-Cyclopentyladenosine یا CPA) و آنتاگونیست (8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine یا DPCPX) این گیرنده بر آپوپتوز سلولی و نیز بیان ژن‌های P53 و کاسپازهای 7، 8 و 9 مورد مطالعه قرار گرفت.روش‌ها: در این مطالعه، برای برسی میزان ازدیاد سلولی از روش MTT و نیز جهت بررسی آپوپتوز در مراحل اولیه و ثانویه‌ی سلولی از روش فلوسایتومتری با Annexin و Pi استفاده شد. برای بررسی مسیرهای داخلی و خارجی آپوپتوز، میزان بیان ژن‌های P53 و کاسپازهای 7، 8 و 9 توسط Real-time reverse transcription polymerase chain reaction (Real time RT PCR) سنجیده شد.یافته‌ها: تیمار سلول‌های U87Mg با DPCPX باعث افزایش بیان ژن P53 می‌شود. بیان کاسپاز 7 به عنوان یک کاسپاز اجرایی و کاسپاز 9 به عنوان کاسپاز مسیر میتوکندریایی آپوپتوز افزایش یافت، اما تغییر بیانی در ژن کاسپاز 8 دیده نشد.نتیجه‌گیری: نتایج MTT و فلوسایتومتری نشان داد که DPCPX علاوه بر سرکوب تکثیر سلولی باعث تحریک آپوپتوز در سلول‌های U87Mg می‌شود. سرکوب گیرنده‌های آدنوزین A1 با تحریک بیان ژن‌های دخیل در مسیر آپوپتوزی به خصوص ژن‌های مسیر میتوکندریایی باعث سرکوب تکثیر سلولی و القای آپوپتوز در سلول‌های U87Mg می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Adenosine A1 Receptor Agonist and Antagonist on P53 Gene Expression, and Apoptosis Pathways and Rate in U87Mg Multiform Glioblastoma

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Zamani-Rarani 1
 • Zeinolabedin Shrifian-Dastjerdi 2
 • Ali Valiani 3
 • Mohammad Zamani-Rarani 2
 • Elias Kargar-Abargouei 2
 • Ebrahim Eftekhar 4
 • Majid Pourentezari 5
 • Javad Mohajer-Ansari 2
1 PhD Student, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
3 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Molecular Medicine Research Center, Hormozgan Health Institute, Hormozgan University of Medical Science, Bandar Abbas, Iran
5 Assistant Professor, Department of Biology and Anatomical Sciences, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Improper prognosis in brain cancers requires new treatments. Using family of purinergic receptors with confirmed apoptotic effect can be beneficial. As the role of type A1 receptor in multiform glioblastoma in relation to the P53 gene and apoptotic pathways is nor reported, we studied the role of agonist (N6-cyclopentyladenosine or CPA) and antagonist (8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine or DPCPX) of this receptor on cell apoptosis and also expression of P53 genes and caspases 7, 8, and 9.Methods: In this study, MTT assay was used to investigate the rate of cellular proliferation, and flowcytometry method with annexin and Pi was also used to investigate early and late cell apoptosis. To evaluate the internal and external apoptotic pathways expression of P53 genes and caspases 7, 8, and 9, real-time reverse transcription polymerase chain reaction (real-time RT PCR) was used.Findings: The treatment of U87Mg cells with DPCPX increased the expression of P53 gene. Expression of caspase 7 as an executive caspase and caspase 9 as a caspase of the mitochondrial pathway of apoptosis increased, but no expression change was observed in the caspase 8 gene.Conclusion: The results of MTT and flowcytometry showed that DPCPX, in addition to suppressing cell proliferation, stimulated apoptosis in U87Mg cells. Inhibition of adenosine A1 receptors by stimulating the expression of genes involved in apoptotic pathways, especially mitochondrial pathway genes, suppressed cell proliferation and induced apoptosis in U87Mg cells.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Receptor, Adenosine A1
 • Apoptosis
 • P53 genes
 1. Young A, Mittal D, Stagg J, Smyth MJ. Targeting cancer-derived adenosine: New therapeutic approaches. Cancer Discov 2014; 4(8): 879-88.
 2. Goldschneider D, Mehlen P. Dependence receptors: A new paradigm in cell signaling and cancer therapy. Oncogene 2010; 29(13): 1865-82.
 3. Gessi S, Varani K, Merighi S, Morelli A, Ferrari D, Leung E, et al. Pharmacological and biochemical characterization of A3 adenosine receptors in Jurkat T cells. Br J Pharmacol 2001; 134(1): 116-26.
 4. Sek K, Molck C, Stewart GD, Kats L, Darcy PK, Beavis PA. Targeting adenosine receptor signaling in cancer immunotherapy. Int J Mol Sci 2018; 19(12).
 5. Merighi S, Battistello E, Giacomelli L, Varani K, Vincenzi F, Borea PA, et al. Targeting A3 and A2A adenosine receptors in the fight against cancer. Expert Opin Ther Targets 2019; 23(8): 669-78.
 6. Jaafaru MS, Nordin N, Rosli R, Shaari K, Bako HY, Noor NM, et al. Prospective role of mitochondrial apoptotic pathway in mediating GMG-ITC to reduce cytotoxicity in H2O2-induced oxidative stress in differentiated SH-SY5Y cells. Biomed Pharmacother 2019; 119: 109445.
 7. Timofeev O, Klimovich B, Schneikert J, Wanzel M, Pavlakis E, Noll J, et al. Residual apoptotic activity of a tumorigenic p53 mutant improves cancer therapy responses. EMBO J 2019; 38(20): e102096.
 8. Yue X, Zhao Y, Xu Y, Zheng M, Feng Z, Hu W. Mutant p53 in Cancer: Accumulation, gain-of-function, and therapy. J Mol Biol 2017; 429(11): 1595-606.
 9. Bykov VJN, Eriksson SE, Bianchi J, Wiman KG. Targeting mutant p53 for efficient cancer therapy. Nat Rev Cancer 2018; 18(2): 89-102.
 10. Benit CP, Kerkhof M, Duran-Pena A, Vecht CJ. Seizures as complications in cancer. In: Schiff D, Arrillaga I, Wen PY, editors. Cancer neurology in clinical practice: Neurological complications of cancer and its treatment. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2018. p. 153-69.
 11. Pearson JRD, Regad T. Targeting cellular pathways in glioblastoma multiforme. Signal Transduction and Targeted Therapy 2017; 2(1): 17040.
 12. Vlacich G, Tsien CI. High-Grade gliomas. In: Chang EL, Brown PD, Lo SS, Sahgal A, Suh JH, editors. Adult CNS radiation oncology: Principles and practice. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2018. p. 83-102.
 13. Hanif F, Muzaffar K, Perveen K, Malhi SM, Simjee S. Glioblastoma multiforme: A review of its epidemiology and pathogenesis through clinical presentation and treatment. Asian Pac J Cancer Prev 2017; 18(1): 3-9.
 14. Batash R, Asna N, Schaffer P, Francis N, Schaffer M. Glioblastoma multiforme, diagnosis and treatment; recent literature review. Curr Med Chem 2017; 24(27): 3002-9.
 15. Ceruti S, Abbracchio MP. Adenosine signaling in glioma cells. Adv Exp Med Biol 2020; 1202: 13-33.
 16. Niechi I, Uribe-Ojeda A, Erices JI, Torres A, Uribe D, Rocha JD, et al. Adenosine depletion as a new strategy to decrease glioblastoma stem-like cells aggressiveness. Cells 2019; 8(11).
 17. Jafari SM, Joshaghani HR, Panjehpour M, Aghaei M. A2B adenosine receptor agonist induces cell cycle arrest and apoptosis in breast cancer stem cells via ERK1/2 phosphorylation. Cell Oncol (Dordr) 2018; 41(1): 61-72.
 18. Oakes E, Anderson A, Cohen-Gadol A, Hundley HA. Adenosine deaminase that acts on RNA 3 (ADAR3) binding to glutamate receptor subunit B Pre-mRNA inhibits RNA editing in glioblastoma. J Biol Chem 2017; 292(10): 4326-35.
 19. Leone RD, Emens LA. Targeting adenosine for cancer immunotherapy. J Immunother Cancer 2018; 6(1): 57.
 20. Vigano S, Alatzoglou D, Irving M, Menetrier-Caux C, Caux C, Romero P, et al. Targeting adenosine in cancer immunotherapy to enhance T-cell function. Front Immunol 2019; 10: 925.
 21. Sai K, Yang D, Yamamoto H, Fujikawa H, Yamamoto S, Nagata T, et al. A(1) adenosine receptor signal and AMPK involving caspase-9/-3 activation are responsible for adenosine-induced RCR-1 astrocytoma cell death. Neurotoxicology 2006; 27(4): 458-67.
 22. Yasuda Y, Saito M, Yamamura T, Yaguchi T, Nishizaki T. Extracellular adenosine induces apoptosis in Caco-2 human colonic cancer cells by activating caspase-9/-3 via A(2a) adenosine receptors. J Gastroenterol 2009; 44(1): 56-65.
 23. Chen Y, Yang SH, Hueng DY, Syu JP, Liao CC, Wu YC. Cordycepin induces apoptosis of C6 glioma cells through the adenosine 2A receptor-p53-caspase-7-PARP pathway. Chem Biol Interact 2014; 216: 17-25.
 24. Fianco G, Mongiardi MP, Levi A, De Luca T, Desideri M, Trisciuoglio D, et al. Caspase-8 contributes to angiogenesis and chemotherapy resistance in glioblastoma. Elife 2017; 6.
 25. Saito M, Yaguchi T, Yasuda Y, Nakano T, Nishizaki T. Adenosine suppresses CW2 human colonic cancer growth by inducing apoptosis via A(1) adenosine receptors. Cancer Lett 2010; 290(2): 211-5.
 26. Lin Z, Yin P, Reierstad S, O'Halloran M, Coon VJ, Pearson EK, et al. Adenosine A1 receptor, a target and regulator of estrogen receptoralpha action, mediates the proliferative effects of estradiol in breast cancer. Oncogene 2010; 29(8): 1114-22.
 27. Saitoh M, Nagai K, Nakagawa K, Yamamura T, Yamamoto S, Nishizaki T. Adenosine induces apoptosis in the human gastric cancer cells via an intrinsic pathway relevant to activation of AMP-activated protein kinase. Biochem Pharmacol 2004; 67(10): 2005-11.