بررسی اثرات پرتوی ناشی از نشت گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) با غنای طبیعی به روش شبیه‌سازی با نرم ‌افزار RASCAL

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست- ایمنی، گروه بهداشت و محیط زیست، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: انتشار مواد رادیواکتیو در اثر حوادث پرتوی در مراکز هسته‌ای تأمین سوخت، باعث آلودگی محیط زیست و جذب پرتوها از طریق تنفس توسط افراد و کارکنان منطقه‌ی حادثه دیده اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این پژوهش، شبیه‌سازی حادثه با استفاده از نرم‌افزار Radiological assessment system for consequence analysis (RASCAL) و مقایسه با نتایج مدل گوسی (Gaussian model) است.روش‌ها: حادثه‌ی مورد نظر در این مطالعه، نشت گاز هگزا فلوراید اورانیوم در انبار سوره‌ی سایت هسته‌ای اصفهان بود. جهت جغرافیایی انتشار مواد رادیواکتیو و میزان دز دریافتی کارکنان و افراد مستقر در اطراف سایت تا شعاع 10 کیلومتری آن برآورد شد.یافته‌ها: در این تحقیق، نشت گاز هگزا فلوراید اورانیوم، بیشترین میزان مواد رادیواکتیو منتشر شده است که باعث دز دریافتی کارکنان و مردم منطقه می‌شود.نتیجه‌گیری: نشت گاز هگزا فلوراید اورانیوم، اثر قطعی بر روی کارکنان و مردم نخواهد داشت. همچنین، توصیه می‌شود که برای انجام محاسبات و خطر ناشی از اثرات پرتوی از کدهای نرم‌فزاری استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Radiation Effects of Natural-Enriched Uanium Hexafluoride (UF6) Gas Leakage by RASCAL Software Simulation

نویسندگان [English]

 • masoud Saeb 1
 • Daryoush Shahbazi-Gahrouei 2
1 MSc Student, Department of Health and Environment, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Professor, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Radioactive release materials in nuclear facilities causes environmental pollution, and absorption of radiations by respiration by people and staff in the area of the accident is a vital problem. The aim of this study was to stimulate the event using Radiological assessment system for consequence analysis (RASCAL) software and compare the results with those of Gaussian experimental model.Methods: In this study, the accident included Uanium hexafluoride (UF6) gas leakage in the environment from the storage areas of the Sooreh Company, Isfahan, Iran. The geographical distribution of radioactive material and the received amount of staff and people around the site were estimated at a radius of ten kilometers.Findings: Uranium hexafluoride gas leakage event had the highest amount of radioactivity release that caused absorbed dose to people and staff in the company fence line.Conclusion: Findings showed that Uranium hexafluoride would not threaten any deterministic effects on staff and people. Also, it is recommended to use software codes to calculate event and radiation risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radioactive hazard release
 • Nuclear accidents
 • Uanium compounds
 • Environmental pollution
 1. International Atomic Energy Agency. Cytogenetic dosimetry: Applications in preparedness for and response to radiation emergencies. Vienna, Austria: IAEA; 2011.
 2. Vennart J. The 1990 recommendations of the International Commission on Radiological Protection. J Radiol Prot 1991; 11(3): 199-203.
 3. Cember H, Johnson TE. Introduction to health physics. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2008.
 4. Hobbie RK, Roth BJ. Intermediate physics for medicine and biology. 5th ed. New York, NY: Springer; 2015.
 5. Hosseini Aghdam MR, Metaj N, Aqamir SMR, Gharari R,. Hemati H. Cancer risk estimating for various organs du to accidentally released radionuclides from Bushehr Nuclear Power Plant based on BEIR VII Model. Journal of Radiation and Nuclear Technology 2016; 3(1): 53-64.
 6. Yao R. Atmospheric dispersion of radioactive material in radiological risk assessment and emergency response. Progress in Nuclear Science and Technology 2011; 1: 7-13.
 7. Şahin S, Ali M. Emergency planning zones estimation for Karachi-2 and Karachi-3 Nuclear Power Plants using Gaussian Puff Model. Sci Technol Nucl Ins 2016; 2016(12): 1-8.
 8. Pecha P, Smidl V Inverse modelling for real-time estimation of radiological consequences in the early stage of an accidental radioactivity release. J Environ Radioact 2016; 164: 377-94.
دوره 38، شماره 601 - شماره پیاپی 601
بهمن و اسفند 1399
صفحه 882-885
 • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401