تدوین برنامه‌ی مراقبت سلامت باروری مبتنی بر نیاز مادران جایگزین ایرانی: یک مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه‌ی علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 متخصص زنان و مامایی، کلینیک باروری و ناباروری اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مادران جایگزین با حمل جنین زوج نابارور، به درمان آن‌ها کمک می‌نمایند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سلامت باروری مادران جایگزین در مقایسه با بارداری طبیعی دارای جنبه‌های متفاوت می‌باشد. این مطالعه، با هدف تدوین برنامه‌ی مراقبت سلامت باروری مبتنی بر نیاز مادران جایگزین ایرانی انجام گرفت.روش‌ها: در این پژوهش، ترکیبی متوالی اکتشافی ابتدا با رویکرد تحقیق کیفی مادران جایگزین و ارایه دهندگان و سیاست‌گذاران خدمات سلامت باروری به طور هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته‌ی عمیق جمع‌آوری، مکتوب و تحلیل گردید و نیازهای مراقبتی مادران جایگزین تبیین گردید. با ادغام نتایج مطالعه‌ی کیفی و مرور متون و راهنماهای موجود، پیش‌نویس برنامه‌ی مراقبتی طراحی شد و مناسبت هر یک از مراقبت‌های پیشنهادی با تکنیک دو مرحله‌ای Delphi ارزیابی و برنامه‌ی نهایی تدوین گردید.یافته‌ها: در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعه، نیازهای سلامت باروری مادران جایگزین در 4 طبقه‌ی اصلی مراقبت‌های مختص بارداری جایگزین، نیازهای آموزشی، حمایت‌های روان‌شناختی و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی خلاصه شد. بر اساس همین نیازها، برنامه‌ی مراقبت سلامت باروری مادران جایگزین در شش بخش اصلی شامل ارزیابی‌ها و مراقبت‌های قبل، حین و بعد از زایمان تدوین گردید.نتیجه‌گیری: مراقبت سلامت باروری مادران جایگزین، چالش‌های متعدد و منحصر به فردی دارد که لازم است ارایه دهندگان مراقبت سلامت باروری به این دسته از مادران، به آن‌ها توجه ویژه بنمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need-based Reproductive Health Care Program in Iranian Surrogate Mothers; A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Marjan Goli 1
 • Shahnaz Kohan 2
 • Zeinab Heidari 3
 • Ziba Farajzadegan 4
 • Seiied Mahdi Ahmadi-Oloonabadi 5
1 Assistant Professor , Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Sciences Development Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Community and Preventive Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences Isfahan, Iran
5 Gynecologist, Isfahan Fertility and Infertility Center, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Surrogate mothers assist infertile couple by caring their baby. Assessments show differences on various aspects of reproductive health matters compared to normative pregnancy. The aim of this study was to develop a reproductive health care program for surrogate mothers.Methods: This was an exploratory study with the qualitative-quantitative sequencing design. Primarily, through a qualitative approach, surrogate mothers, care providers, and policymakers of reproductive health services were selected purposefully. The data were gathered through semi-designed interviews. Then, the researcher explained surrogate mothers’ needs about reproductive health care, and a care program draft was designed by integrating results of the qualitative study and reviewing the literature and guidelines. At the end of the study, reproductive and sexual health care program was designed using Delphi method.Findings: The surrogate mothers' reproductive health needs were summarized in four main categories: surrogate mothers' extra-care, educational needs, psychological support, and protecting against surrogacy social and familial consequences. The reproductive health care program for surrogate mothers was developed in six sections: primary screenings of surrogacy volunteer, pre-pregnancy, during embryo transfer, during pregnancy counseling and training, and follow-up postpartum care.Conclusion: Providing reproductive health care for surrogate mothers involves

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility
 • Healthcare
 • Surrogate mother
 1. Machtinger R, Duvdevani NR, Lebovitz O, Dor J, Hourvitz A, Orvieto R. Outcome of gestational surrogacy according to IVF protocol. J Assist Reprod Genet 2017; 34(4): 445-9.
 2. Ahmari TH, Tashi S, Mehran N, Eskandari N, Dadkhah TT. Emotional experiences in surrogate mothers: A qualitative study. Iran J Reprod Med 2014; 12(7): 471-80.
 3. Khajavi Shojaee K, Davati A, Hadavand S, Bahrami M. Knowledge and attitude of patients about the use of surrogacy as treatment method of infertile couples - Mostafa Khomeini hospital in 2016. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(1): 31-42. [In Persian].
 4. Klock SC, Covington SN. Results of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 among gestational surrogacy candidates. Int J Gynaecol Obstet 2015; 130(3): 257-60.
 5. Dar S, Lazer T, Swanson S, Silverman J, Wasser C, Moskovtsev SI, et al. Assisted reproduction involving gestational surrogacy: An analysis of the medical, psychosocial and legal issues: experience from a large surrogacy program. Hum Reprod 2015; 30(2): 345-52.
 6. Burrell C. Surrogacy legislation remains complex and unsatisfactory. BJOG 2018; 125(3): 353.
 7. Hamidreza S, Bhjatyazdkhasti, Hakime M, Azimehsadat A. Phenomenological experience of the surrogate mothers in renting wombs. Woman and Family Studies 2014; 1(2): 135-53. [In Persian].
 8. Kapfhamer J, Van VB. Gestational surrogacy: A call for safer practice. Fertil Steril 2016; 106(2): 270-1.
 9. Pizitz TD, McCullaugh J, Rabin A. Do women who choose to become surrogate mothers have different psychological profiles compared to a normative female sample? Women Birth 2013; 26(1): e15-e20.
 10. Yousefi H, Ghahari S. Perspectives and challenges of surrogacy in Iran. J Reprod Fertil 2008; 9(2): 137-44.
 11. Garmaroudi S. Gestational surrogacy in Iran. J Reprod Fertil 2008; 9(1): 50-65. [In Persian].
 12. Goli M, Farajzadegan Z, Heidari Z, Kohan S. Reproductive and sexual Health of surrogate mothers, developing a care program: a protocol for mixed methods study. Reprod Health 2019; 16(1): 23.
 13. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today 2004; 24(2): 105-12.
 14. Lamba N, Jadva V, Kadam K, Golombok S. The psychological well-being and prenatal bonding of gestational surrogates. Hum Reprod 2018; 33(4): 646–53.
 15. Ruiz-Robledillo N, Moya-Albiol L. Gestational surrogacy: Psychosocial aspects. Psychosocial Intervention 2016; 25(3): 187-93.
 16. Pashmi M, Sadegh Tabatabaie SM, Ahmadi SA. Evaluating the experiences of surrogate and intended mothers in terms of surrogacy in Isfahan. International Journal of Reproductive Biomedicine 2010; 8(1): 33-40.