ارتباط سطح هوشیاری با سایر علایم و نشانه‌های مسمومیت در بیماران مسموم با والپروئیک اسید خوراکی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه سم‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه سم‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: والپروئیک اسید در موارد بالینی متعددی تجویز می‌شود. کاهش سطح هوشیاری از برجسته‌ترین علامت‌های مسمومیت با والپروئیک اسید است. ارتباط بین سطح هوشیاری با سایر علایم مسمومیت، به خوبی تبیین نشده است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی ارتباط بین سطح هوشیاری و سایر علایم مسمومیت و پیامد درمانی در بیماران مسموم با والپروئیک اسید خوراکی بود.روش‌ها: این مطالعه، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی- مقطعی است که بین سال‌های 98-1397 با استفاده از داده‌های مندرج در پرونده‌ی بیماران مسموم با والپروئیک اسید، بستری شده در بیمارستان خورشید اصفهان انجام شد. مشخصات دموگرافیک و علایم و نشانه‌های بیماران با استفاده از یک چک لیست جمع‌آوری گردید و سپس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: اطلاعات مربوط به 243 بیمار مسموم با والپروئیک اسید واکاوی شد. در بدو ورود، 194 نفر (8/79 درصد) هوشیارو وضعیت تنفس در 237 مورد (5/97 درصد) طبیعی بود. سطح سدیم در 218 نفر (8/92 درصد) و پتاسیم 212 مورد (0/91 درصد) طبیعی بود. واکاوی گازهای خون وریدی در 45 مورد (2/19 درصد) اسیدوز متابولیک را نشان داد. در متغیرهای مورد بررسی وضعیت تنفس ارتباط معنی‌داری با سطح هوشیاری نشان داد (001/0 > P). همچنین، سطح هوشیاری با پیامد پنومونی آسپیراسیون (001/0 > P) ارتباط معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد بیشتر بیماران مسموم با والپروئیک اسید اختلالات خوش‌خیمی داشتند و با انجام درمان به موقع، بهبودی کامل خواهند داشت. در موارد مسمومیت‌های حاد و کاهش سطح هوشیاری عمیق، توجه به وضعیت تنفس بیمار مهم است و لازم است جهت جلوگیری از آسپیراسیون به عنوان پیامد درمانی، تمهیدات لازم به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Level of Consciousness and Other Signs and Symptoms in Patients Poisoned with Oral Valproic Acid

نویسندگان [English]

 • Farzad Gheshlaghi 1
 • Mojtaba Dehghanizadeh 2
 • Ziba Farajzadegan 3
 • Shiva Samsam-Shariat 4
1 Professor, Department of Medical Toxicology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Medical Toxicology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Valproic acid is prescribed in many clinical cases. Decreased level of consciousness is one of the most prominent symptoms of valproic acid poisoning. The aim of this study was to investigate the relationship between the level of consciousness and other symptoms of poisoning and therapeutic outcome in patients poisoned with oral valproic acid.Methods: This study was performed as a cross-sectional study using the information of patients with valproic acid poisoning admitted to Khorshid hospital in Isfahan, Iran, during the years 2018 and 2019. The data about demographic characteristics and patients’ signs and symptoms were collected from hospital records by using a checklist, and were analyzed.Findings: Data of 243 patients poisoned with valproic acid were analyzed. At the time of admission, 194 patients (79.8%) were alert, and respiratory status was normal in 237 cases (97.5%). Sodium levels in 218 patients (92.8%) and potassium levels in 212 cases (91%) were normal. Analysis of venous blood gases showed metabolic acidosis in 45 cases (19.2%). In these patients, respiratory status showed a significant relationship with the level of consciousness (P < 0.001), and the level of consciousness had a significant relationship with therapeutic outcome (aspiration pneumonia) (P < 0.001).Conclusion: The results of this study showed that most of the patients poisoned with valproic acid had benign disorders, and would have complete recovery with treatment. In cases of acute poisoning and decreased level of deep consciousness, it is important to pay attention to the patients’ respiratory status, and the necessary measures should be taken to prevent aspiration as a therapeutic consequence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Valproic acid
 • Poisoning
 • Consciousness disorders
 1. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kalviainen R, et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2013; 54(3): 551-63.
 2. Jat M, Kumar A, Rasool G, Kumar A. Bipolar affective disorder. Prof Med J 2019; 26(2): 186-1990.
 3. Centre for Clinical Practice at NICE (UK). Neuropathic pain: The pharmacological management of neuropathic pain in adults in non-specialist settings. London, UK: National Institute for Health and Care Excellence; 2013.
 4. Nicolae A, Arsene A, Vuta V, Daniela P, Sirbu CA, Burcea-Dragomiroiu G, et al. In vitro P-gp expression after administration of CNS active drugs. Farmacia 2016; 64(6): 844-50.
 5. Fagundes SBR. Acido valproico: Revisao. Revista Neurociencias 2008; 16(2): 130-6.
 6. Perucca E. Pharmacological and therapeutic properties of valproate: A summary after 35 years of clinical experience. CNS Drugs 2002; 16(10): 695-714.
 7. Spiller HA, Krenzelok EP, Klein-Schwartz W, Winter ML, Weber JA, Sollee DR, et al. Multicenter case series of valproic acid ingestion: Serum concentrations and toxicity. J Toxicol Clin Toxicol 2000; 38(7): 755-60.
 8. Tincu RC, Cobilinschi C, Tomescu D, Coman L, Diaconu C, Macovei R. Favourable results for
 9. L-carnitine use in valproic acid acute poisoning. Farmacia 2017; 65(3): 396-400.
 10. Mekonnen S. Valproic acid poisoning. J Emerg Nurs 2019; 45(1): 98-100.
 11. Khobrani MA, Dudley SW, Huckleberry YC, Kopp BJ, Biggs AD, French RNE, et al. Intentional use of carbapenem antibiotics for valproic acid toxicity: A case report. J Clin Pharm Ther 2018; 43(5): 723-5.