ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان (YRBS 2019)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد، گروه اپیدمیدلوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: رفتارهای پرخطر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بهداشتی و روانی- اجتماعی است که بیشتر کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان (Youth risk behavior survey Questionnaires 2019 یا YRBS 2019) برای جمعیت جوانان ایرانی بود.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی بود که جامعه‌ی آماری آن را دانشجویان سال تحصیلی 400-1399 در شهر مشهد تشکیل می‌دادند. شرکت کنندگان 400 دانشجوی واجد شـرایط ورود به مطالعه بودند که به شیوه‌ی تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. پس از ترجمه‌ی پرسش‌نامه با استفاده از روش ترجمه- باز ترجمه، روایی محتوا با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا (Content validity ratio یا CVR) و شاخص روایی محتوا (Content validity index یا CVI)، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی، پایایی با استفاده از ضریب همبستگی درون خوشه‌ای و سازگاری درونی با استفاده از Cronbach's alpha ارزیابی گردید.یافته‌ها: میانگین سنی دانشجویان 36/2 ± 54/23 سال بود. شاخص‌های مربوط به روایی محتوایی و صوری 40 گویه مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل عاملی تأییدی ساختار 6 عامل و مجموع 25 سؤال را مورد تأیید قرار داد. مقدار Cronbach's alpha در کلیه‌ی حیطه‌ها در مجموع بیشتر از 7/0 مورد تأیید قرار گرفت. ضریب همبستگی درون‌خوشه‌ای (007/0 = P، 735/0 = Intraclass correlation coefficient یا ICC) بود که بیانگر پایا بودن پرسش‌نامه است.نتیجه‌گیری: پرسش‌نامه‌ی فرم کوتاه ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان، ویژگی‌های روان‌سنجی لازم را دارد. در این پژوهش، 6 عامل استخراج‌ شده در پرسش‌نامه (YRBS) با عوامل استخراج‌ شده در نسخه‌ی اصلی منطبق بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود از این ابزار برای تشخیص رفتارهای پرخطر در جوانان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychometric Properties of Persian version of Youth Risk Behavior Assessment Questionnaire (YRBS 2019)

نویسندگان [English]

 • Nasrin Zahmatkesh-Rokhi 1
 • Samira Ebrahimzadeh-Zagami 2
 • Jamshid Jamali 3
 • Ali Taghipour 4
1 MSc Student, Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Professor, Department of Epidemiology, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: High-risk behaviors are of the most important health and psychological and social challenges that most countries in the world are involved with in some way. The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of the Youth Risk Behavior Assessment Questionnaire (YRBS 2019) for the Iranian youth population.Methods: This was a descriptive-analytical cross-sectional study in which the statistical population consisted of university students in Mashhad City, Iran, in the academic year of 2020-2021. Participants were 400 eligible students who were selected using stratified random sampling method. After translating the questionnaire using translation-retranslation method, content validity was assessed using relative content validity coefficient (CVR) and content validity index (CVI), construct validity using factor analysis, reliability using intra-cluster correlation coefficient, and internal consistency was assessed using Cronbach's alpha.Findings: The mean age of students was 23.54 ± 2.36 years. Indices related to content and face validity of 40 items were confirmed. Confirmatory factor analysis confirmed the structure of 6 factors, and the total of 25 questions. Cronbach's alpha value was confirmed in all domains and in total, more than 0.7 for all. The intra-cluster correlation coefficient (ICC) was 0.735 (P = 0.007) which indicated the reliability of the questionnaire.Conclusion: The YRBS short form questionnaire had the necessary psychometric properties for assessing high-risk behaviors of young people. In this study, 6 factors extracted in YRBS questionnaire were consistent with the factors extracted in the original version; therefore, it is suggested to use this tool to detect high-risk behaviors in young people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reproducibility of results
 • Dangerous behaviors
 • Youth
 • Surveys and questionnaires
 • Psychometrics
 1. Mohseni S, Hoseini SA, Kahaki F, Hoseini F, Mirshekari L. Relationship between frustration, mental health and metacognition with high-risk behaviors in adolescents. Nursing Developement in Helath 2018; 9(1): 15-25. [In Persian].
 2. Salmani B, Hasani J, Arianna Kia E. Evaluating the role of personality traits (Consciousness, agreeableness and sensation seeking) in risky behaviors. Adv Cogn Sci 2014; 16(1): 1-10. [In Persian].
 3. Tu X, Lou C, Gao E, Li N, Zabin LS. The relationship between sexual behavior and nonsexual risk behaviors among unmarried youth in three Asian cities. J Adolesc Health 2012; 50(3 Suppl): S75-S82.
 4. Mohamadi K, Refahi Z, Samani S. Mediating role of self-esteem for quality of life and at risk behavior. Journal of Psychological Models and Methods 2014; 3(14): 29-43. [In Persian].
 5. Aliverdinia A. Studying the risky behaviors of students from a sociological perspective. Soc Dev Q 2013; 7(3): 123-51.
 6. Niazi M, Abbaszadeh M, Saadati M. Construction and validation of high-risk behavior scale application with smart-PLS software (Case of 15-34-year-old youths of Tabriz). Research on Addiction 2017; 11(43): 31-50[In Persian].
 7. Sadri Damirchi E, Kiani Chalmari AR. On the effectiveness of behavioral counselling in the reduction of high-risk behaviors and the improvement of quality of life and control of craving beliefs among individuals with substance abuse disorders. Research on Addiction 2017; 11(41): 247-63. [In Persian].
 8. Ataei B, Khorvash F, Azadeh S, Nokhodian Z, Kassaian N, Babak A. The prevalence of high risk behaviors among women prisoners In Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2011; 29(150): 1070-7. [In Persian].
 9. Alaghemandan H, Darab MG, Khorasani E, Namazi E, Maniyan MH, Barati M. Personality traits and their relationship to demographic features in addicts referring to a drug rehabilitation center in the city of Isfahan, Iran. Iran J Public Health 2015; 44(4): 551-60.
 10. Arabnejad S, Mafahkeri A, Ranjbar MJ. The role of family cohesion and self-worth in predicting tendency towards risky behavior in adolescents. Psychological Studies 2018; 14(1): 147-62. [In Persian].
 11. Askari Nodoushan A, Sabaghchi M. The use of importance-performance analysis (IPA) in evaluating gap between youth needs and Policies’ proprieties in Yazd, Iran. Journal of Applied Sociology 2018; 29(2): 39-63. [In Persian].
 12. Boostani D. Social capital and risky behavior: Case study of High school students of Kerman. Journal of Social Sciences 2012; 9(1): 1-31. [In Persian].
 13. CDC. Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) [Online]; [cited 2019]; Available from: URL: https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm.
 14. Najafipour R, Shishehbor F, Ahmadinia H, Rezaeian M. The frequency of self-medication in medical students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2016. J Rafsanjan Univ Med Sci 2018; 17(4): 331-44. [In Persian].
 15. Unemo M, Bradshaw CS, Hocking JS, de Vries HJC, Francis SC, Mabey D, et al. Sexually transmitted infections: Challenges ahead. Lancet Infect Dis 2017; 17(8): e235-e279.
 16. Guillemin F. Cross-cultural adaptation and validation of health status measures. Scand J Rheumatol 1995; 24(2): 61-3.
 17. Zadeh Mohammadi A, Ahmadabadi Z, Heidari M. Construction and assessment of psychometric features of Iranian Adolescents Risk-Taking Scale. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2011; 17(3): 218-25. [In Persian].
 18. Polit DF, Yang FM. Measurement and the Measurement of Change: A Primer for the Health Professions. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer; 2016.
 19. Brislin RW. Back-translation for cross-cultural research. J Cross-Cult Psychol 1970; 1(3): 185-216.
 20. Jafari Roodbandi A, Hasheminejad N, Sadeghi M, Baneshi MR, Haji Maghsoudi S, Rastegari A. Internal consistency and confirmatory factor analysis of Persian version Circadian Type Inventory in Iranian day worker and shift worker , 2011-2012. Iran Occup Health 2013; 10(3): 45-51. [In Persian].
 21. Gao LL, Ip WY, Sun K. Validation of the short form of the Chinese Childbirth Self-Efficacy Inventory in Mainland China. Res Nurs Health 2011; 34(1): 49-59.
 22. Munro BH. Statistical methods for health care research. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2005.
 23. Hajizadeh E, Asghari M. Methods and statistical analyzes by looking at research methodology in biotechnology and health sciences. Tehran, Iran: Iranian
 24. Student Book Agency Press; 2011. [In Persian].
 25. Hu L, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Struct Equ Model 1999; 6(1): 1-55.
 26. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford Press; 2015.
 27. Liu M, Yin L, Ma E, Lo S, Zeng L. Competency Inventory for Registered Nurses in Macao: Instrument validation. J Adv Nurs 2009; 65(4): 893-900.
 28. Guadagnoli E, Velicer W. Relation of sample size to the stability of component patterns. Psychol Bull 1988; 103(2): 265-75.
 29. Stevens JP. Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1992.
 30. Norbeck JS. What constitutes a publishable report of instrument development? Nurs Res 1985; 34(6): 380-2.
 31. Skinner V, Agho K, Lee-White T, Harris J. The development of a tool to assess levels of stress and burnout. Aust J Adv Nurs 2007; 24(4): 8-13.
 32. Afrasiabifar A, Yaghmaei F, Abdoli S, Abed Saeidi Z. Research tool translation and cross-cultural adaptation. Advances in Nursing and Midwifery 2006; 16(54): 58-67.
 33. Arafat SM. Validation study can be a separate study design. Int J Med Sci Public Health 2016; 5(11): 2421-2.
 34. Soleimaninasab F, Gholamrezaei S, Veiskarami H. Compilation and validation of “Assessing the Amount of Tendency to Risk Taking in Iranian Young Students” Questionnaire along the realization of religious training goals. Quarterly Journal of Applied Issues in Islamic Education 2018; 3(3): 59-84.