بررسی علل و الگوی مقاومت باکتری‌های عامل عفونت سیستم ادراری بیمارستانی به روش E-Test در یک بیمارستان سطح سه

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی، تهران، ایران

3 دستیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت‌های ادراری از جمله مهم‌ترین انواع عفونت‌های بیمارستانی می‌باشند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی مقاومت آنتی‌بیوتیکی به روش Epsilometer test (E-test) در مبتلایان به عفونت ادراری بستری در بیمارستان لبافی‌نژاد بود.روش‌ها: این مطالعه به طور مشاهده‌ای- مقطعی بر روی 84 نفر از مبتلایان به عفونت ادراری بیمارستانی که طی سال‌های 97-1396 در یک بیمارستان سطح سه و ارجاعی بستری بوده‌اند، انجام شد. کشت نمونه‌های ادراری بر روی محیط Blood agar انجام شد و پس از مشخص نمودن نوع ارگانیسم عامل عفونت، مقاومت آنتی‌بیوتیکی به روش E-test و بر اساس استانداردهای Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) بررسی گردید.یافته‌ها: بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در عفونت بیمارستانی سیتم ادراری نشان می‌دهد که مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به جنتامایسین، آمپی‌سیلین، کلیستین، سیپروفلوکساسین، سفتریاکسون، وانکومایسین، ایمی‌پنم و مروپنم به ترتیب 0/31، 5/54، 9/14، 9/45، 0/50، 3/33، 7/66، 7/25 درصد بود.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، مقاومت آنتی‌بیوتیکی در عفونت بیمارستانی سیستم ادراری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های ایمی‌پنم، آمپی‌سیلین، سفتریاکسون و سیپروفلوکساسین به صورت معنی‌داری بالا می‌باشد که مستلزم اتخاذ تدابیری جهت تشخیص به موقع و کاهش آن به منظور بهبود روند درمان بیماران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Agents and Resistant Patterns of Nosocomial Urinary Tract Infection by Epsilometer Test (E-Test) Method in a Tertiary Hospital

نویسندگان [English]

 • Sara Abolghasemi 1
 • Shabnam Tehrani 1
 • Shahnaz Sali 2
 • Mona Etefaghi 3
 • Sepideh Khederzadeh 3
1 Assistant Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Resident, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Urinary tract infection is an important cause of nosocomial infections. The purpose of this study was to determine the bactereuria and antimicrobial susceptibility by Epsilometer test (E-test) method among the patients hospitalized in Labafinejad hospital, Tehran, Iran.Methods: In this observational descriptive cross-sectional study, 84 consecutive hospitalized cases in Labbafinejad hospital during the years 2017-2018 were enrolled, and the antimicrobial susceptibility among them was determined by E-test method based on the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).Findings: The resistance to gentamicin, ampicillin, colistin, ciprofloxacin, ceftriaxone, vancomycin, imipenem, and meropenem was seen in 31.0%, 54.5%, 14.9%, 45.9%, 50.0%, 33.3%, 66.7%, and 25.7%, respectively.Conclusion: According to the obtained results in this study, it may be concluded that antibiotic resistance to imipenem, ampicillin, ceftriaxone, and ciprofloxacin is significantly high in nosocomial UTI cases, and development of strategies is required to improve the treatment course.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibiotic Resistance
 • Microbial sensitivity tests
 • Nosocomial infections
 • Urinary tract infection
 • bacteriuria
 1. Serwecinska L. Antimicrobials and antibiotic-resistant bacteria: A risk to the environment and to public health. Water 2020; 12(12): 3313.
 2. Tehrani S, Saffarfar V, Hashemi A, Abolghasemi S. A survey of genotype and resistance patterns of ventilator-associated pneumonia organisms in ICU patients. Tanaffos 2019; 18(3): 215-22.
 3. Bonadio M, Meini M, Spitaleri P, Gigli C. Current microbiological and clinical aspects of urinary tract infections. Eur Urol 2001; 40(4): 439-44.
 4. Savas L, Guvel S, Onlen Y, Savas N, Duran N. Nosocomial urinary tract infections: micro-organisms, antibiotic sensitivities and risk factors. West Indian Med J 2006; 55(3): 188-93.
 5. Hanberger H, Nilsson LE, Claesson B, Karnell A, Larsson P, Rylander M, et al. New species-related MIC breakpoints for early detection of development of resistance among gram-negative bacteria in Swedish intensive care units. J Antimicrob Chemother 1999; 44(5): 611-9.
 6. Tan CW, Chlebicki MP. Urinary tract infections in adults. Singapore Med J 2016; 57(9): 485-90.
 7. Saedi S, Chakerzehi A, Soltani N, Honarmand M, Yazdanpanah M, Ghazvini K, et al. Nosocomial urinary tract infections: etiology, risk factors and antimicrobial pattern in Ghaem University Hospital in Mashhad. Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation 2013; 2(1): 22-5. [In Persian].
 8. Sarrafzadeh F, Sohrevardi SM. Evaluation of bactereuria and antimicrobial susceptibility among hospitalized patients with and without catheter in Kerman Province- Iran in 2011. Iran J Pharm Res 2013; 12(1): 211-6.
 9. Keikha M, Rava M. Trend of antibiotic resistance of Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections in outpatient patients from Zahedan. Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation 2017; 6(4): 73-8. [In Persian].
 10. Afzali H, Momen-Heravi M. Evaluation of ciprofloxacin and imipenem resistance among uropathogenic bacterial strains using the disk diffusion and E-test methods in Shahid-Beheshti Hospital in Kashan during 2012-2013. FEYZ 2015; 19(4): 349-55. [In Persian].
 11. Sierra-Diaz E, Hernandez-Rios CJ, Bravo-Cuellar A. Antibiotic resistance: Microbiological profile of urinary tract infections in Mexico. Cir Cir 2019; 87(2): 176-82.
 12. Kornfalt IH, Melander E, Hedin K, Molstad S, Beckman A. Uncomplicated urinary tract infections in Swedish primary care; etiology, resistance and treatment. BMC Infect Dis 2019; 19(1): 155.