خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک انواع تومورهای غدد بزاقی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تومورهای غدد بزاقی، تومورهای به نسبت ناشایعی هستند که می‌توانند در غدد بزاقی ماژور و غدد بزاقی مینور به وجود آیند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی انواع تومورهای غدد بزاقی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 1398-1388 بود.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی بود. برای گرداوری داده‌های مورد نیاز، نمونه‌های تومور غدد بزاقی ثبت شده در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا (س) از فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات دموگرافیک بیمار شامل سن، جنس و اطلاعات پاتولوژیک تومور شامل نوع تومور، محل، درگیری غدد لنفاوی، تهاجم عروقی و تهاجم عصبی جمع‌آوری گردید.یافته‌ها: طی یک دوره‌ی 10 ساله، در مجموع 186 نمونه‌ی بیوپسی از بیماران به دلیل تومورهای غدد بزاقی مورد بررسی قرار گرفت. سن این افراد در بازه‌ی 79-14 سال (با میانگین 37/14 ± 49/42 سال) بود. 94 نفر (5/50 درصد) از بیماران، مؤنث و 92 نفر (5/49 درصد) مذکر بودند. فراوانی تومورهای خوش‌خیم 67 درصد و تومورهای بدخیم 33 درصد بود. میانگین سنی در مبتلایان به تومورهای خوش‌خیم 54/43 و مبتلایان به تومورهای بدخیم 65/51 سال بود. 110 نفر (1/59 درصد) پلئومورفیک آدنوما، 13 نفر (0/7 درصد) تومور وارتین، 40 نفر (5/21 درصد) موکو اپیدرموئید کارسینوما، 8 نفر (3/4 درصد) آدنوئید سیستیک کارسینوما، 11 نفر (9/5 درصد) تومور سلول آسینیک (Acinic cell carcinoma)، 3 نفر (6/1 درصد) تومور میکس بدخیم (Malignant mixed tumor) و 1 نفر (5/0 درصد) میواپی‌تلیوما داشتند.نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های منتج از مطالعه‌ی حاضر، پلئومورفیک آدنوما و تومور وارتین، به ترتیب شایع‌ترین تومور خوش‌خیم و موکو اپیدرموئید کارسینوما، شایع‌ترین تومور بدخیم با منشأ غدد بزاقی بودند و شایع‌ترین محل درگیری، غده‌ی بزاقی پاروتید بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Clinicopathologic Characteristics of Salivary Gland Tumors

نویسندگان [English]

 • Behnoosh Mohammadi-Jazi 1
 • Arshia Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Salivary gland tumors are relatively uncommon. These tumors may occur in both major and minor salivary glands. The aim of this study was to evaluate the relative frequency of salivary gland tumors in patients referred to Alzahra hospital, Isfahan, Iran, during 2009-2019.Methods: This study was a cross-sectional study. To collect the required information, salivary gland tumors registered in the pathology department of Alzahra hospital from April 2009 to April 2019 were examined, and the patient's demographic data including age, sex, and pathological information of the tumor including tumor type, location, lymph node involvement, vascular invasion, and perineural invasion were collected.Findings: The total number of patients was 186 with age range of 14 to 79 years (mean 42.49 ±14.37), of which 94 (50.5%) were women and 92 (49.5%) were men. The frequency of benign and malignant tumors was 67% and 33%, respectively. The mean age of patients with benign and malignant tumors was 43.54 and 51.65 years, respectively. There were 110 patients (59.1%) with pleomorphic adenoma, 13 (7.0%) with warthin tumor, 40 (21.5%) with mucoepidermoid carcinoma, 8 (4.3%) with adenoid cystic carcinoma, 11 (5.9%) with acinic cell carcinoma, 3 (1.6%) with malignant mixed tumor, and 1 (0.5%) with myoepithelioma.Conclusion: According to our findings, pleomorphic adenoma and then warthin tumor were the most common benign tumors, and mucoepidermoid carcinoma was the most common malignant tumor. The most common site of involvement was the parotid salivary gland.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemiology
 • Salivary glands
 • Adenoma, pleomorphic
 • Carcinoma, mucoepidermoid
 1. Ogawa AI, Takemoto LE, Navarro PdL, Heshiki RE. Salivary glands neoplasms. Intl Arch Otorhinolaryngol (São Paulo) 2008; 12(3): 409-18.
 2. Vargas PA, Gerhard R, Araujo Filho VJ, de Castro IV. Salivary gland tumors in a Brazilian population: A retrospective study of 124 cases. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2002; 57(6): 271-6.
 3. To VS, Chan JY, Tsang RK, Wei WI. Review of salivary gland neoplasms. ISRN Otolaryngol 2012; 2012: 872982.
 4. Licitra L, Grandi C, Prott FJ, Schornagel JH, Bruzzi P, Molinari R. Major and minor salivary glands tumours. Crit Rev Oncol Hematol 2003; 45(2): 215-25.
 5. Omitola OG, Soyele OO, Butali A, Akinshipo AO, Okoh D, Sigbeku O, et al. Descriptive epidemiology of salivary gland neoplasms in Nigeria: An AOPRC multicenter tertiary hospital study. Oral Dis 2019; 25(1): 142-9.
 6. Ahmed J, Saqulain G. Morphologic pattern of salivary gland malignancy – five years' experience at capital hospital, Islamabad. Isra Med J 2017; 9(6): 415-9.
 7. Carlson ER, Schlieve T. Salivary gland malignancies. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2019; 31(1): 125-44.
 8. Kumar V, Abbas AK, Robbins SL, Fausto N, Mitchell RN. Robbins basic pathology. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier; 2007.
 9. Lima SS, Soares AF, de Amorim RF, Freitas RA. Epidemiologic profile of salivary gland neoplasms: Analysis of 245 cases. Braz J Otorhinolaryngol 2005; 71(3): 335-40. [In Portuguese].
 10. Ansari MH. Salivary gland tumors in an Iranian population: A retrospective study of 130 cases. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65(11): 2187-94.
 11. Kara MI, Goze F, Ezirganli S, Polat S, Muderris S, Elagoz S. Neoplasms of the salivary glands in a Turkish adult population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010; 15(6): e880-e885.
 12. Luksic I, Virag M, Manojlovic S, Macan D. Salivary gland tumours: 25 years of experience from a single institution in Croatia. J Craniomaxillofac Surg 2012; 40(3): e75-e81.
 13. Taghavi N, Sargolzaei S, Mashhadiabbas F, Akbarzadeh A, Kardouni P. Salivary gland tumors: A 15- year report from Iran. Turk Patoloji Derg 2016; 32(1): 35-9.
 14. Jansisyanont P, Blanchaert RH, Ord RA. Intraoral minor salivary gland neoplasm: A single institution experience of 80 cases. Int J Oral Maxillofac Surg 2002; 31(3): 257-61.
 15. Tian Z, Li L, Wang L, Hu Y, Li J. Salivary gland neoplasms in oral and maxillofacial regions: a 23-year retrospective study of 6982 cases in an eastern Chinese population. Int J Oral Maxillofac Surg 2010; 39(3): 235-42.
 16. Vaidya AD, Pantvaidya GH, Metgudmath R, Kane SV, D'Cruz AK. Minor salivary gland tumors of the oral cavity: A case series with review of literature. J Cancer Res Ther 2012; 8(Suppl 1): S111-S115.
 17. Khajavi M, Peyvandi A, Naghibzadeh B, Ahmadi Roozbahani N. Salivary gland tumors in patients referring to loghman hakim hospital in a 10-year period. Pajoohande 2010; 15(1): 45-8. [In Persian].
 18. Saghravanian N. Frequency of salivary gland tumors in referral patients to Oral and Maxillofacial Department of Mashhad Dental School for the past 38 years (1971-2009) [MD Thesis]. Mashhad, Iran: Mashhad University of Medical Sciences; 2012 .[In Persian].
 19. Movahedian B, Nouri R, Rezaei M. Epidemiology of salivary gland lesions in referring patients to Isfahan University of Medical Sciences hospitals 1998-2003. J Isfahan Dent Sch 2007; 3(3): 137-44.