بررسی سیر تغییرات شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان قبل و بعد از جراحی برای درمان صرع

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

5 استاد، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش به مقایسه‌ی کارکردهای شناختی (حافظه، عملکرد اجرایی، زبان و هوش) و کیفیت زندگی بیماران با صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان قبل و بعد از جراحی لوب فرونتال پرداخت.روش‌ها: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات طولی بود که در آن، بیماران 3-1 سال پس از عمل جراحی مورد پی‌گیری قرار گرفتند. جامعه‌ی آماری، شامل همه‌ی بیماران با صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان بود که در مرکز آیت‌اله کاشانی اصفهان جراحی شده بودند. 24 بیمار با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان، قبل و بعد از جراحی، مقیاس حافظه‌ی Wechsler- نسخه‌ی سوم، آزمون‌های برج لندن و زبان‌پریشی نام‌گذاری فارسی، آزمون تشخیصی زبان‌پریشی فارسی، آزمون هوشی Wechsler بزرگسالان- تجدید نظر شده و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی را تکمیل کردند. داده‌ها با روش Dpendent t در نرم‌افزار SPSS واکاوی شد.یافته‌ها: میزان حملات تشنجی پس از عمل جراحی (89/0 ± 02/1) در مقایسه با قبل از عمل (08/3 ± 29/4) کاهش یافت (001/0 = P). بیماران پس از عمل جراحی در مقایسه با قبل از جراحی به طور معنی‌داری در حافظه‌ی کاری (010/0 = P)، عملکرد زمانی در کارکردهای زبانی (050/0 > P) و اجرایی (010/0 = P)، کارکرد هوشی به ویژه هوش عملیاتی (001/0 = P) و کیفیت زندگی (050/0 = P) بهبود یافتند. همچنین، بین عملکرد بیماران در قبل و بعد از جراحی در کارکردهای اجرایی، حافظه‌ی عمومی و هوش کلامی، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: جراحی صرع لوب فرونتال بر برخی از کارکردها تأثیر مثبت داشته و بر روی سایر کارکردها، دست کم تأثیر منفی نداشته است. بنابراین، جراحی صرع لوب فرونتال، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای افراد با صرع لوب فرونتال مقاوم به درمان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Cognitive Changes and Quality of Life in Patients with Refractory Frontal Lobe Epilepsy before and after Surgery for the Treatment of Epilepsy

نویسندگان [English]

 • Hajar Baratian 1
 • Majid Barekatain 2
 • Amrollah Ebrahimi 3
 • Mojtaba Ansari-Shahidi 4
 • Jafar Mehvari 5
1 PhD Student in Health Psychology, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 استاد، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
3 Associate Professor, Department of Psychology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
5 Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to compare the cognitive functions (memory, executive function, language, and intelligence) and quality of life in patients with treatment-resistant frontal lobe epilepsy before and after frontal lobe surgery.Methods: The present research was a longitudinal study in which patients were followed up one to three years after surgery. The statistical population included all patients with treatment-resistant frontal lobe epilepsy referred to Ayatollah Kashani Center in Isfahan, Iran, who underwent surgery. 24 patients were selected by convenience sampling method, and completed the Wechsler Memory Scale-Third Edition (WMS-III), the Tower Of London (TOL), the Persian Aphasia Naming Test (PNT), the Persian Diagnostic Aphasia Battery (AQ), the Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R), and the Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-89) before and after surgery. The data were analyzed using paired t-test in SPSS software.Findings: The rate of seizures after surgery (1.02 ± 0.89) decreased compared to before it (4.29 ± 3.08) (P = 0.001). Compared to before surgery, patients significantly improved in working memory (P = 0.010), temporal performance in language (P = 0.050), executive functions (P = 0.010), intelligence quotient (IQ) function, especially operational intelligence (P = 0.001), and quality of life (P = 0.05) after surgery. Moreover, there was no significant difference between patients' performance before and after surgery in general executive, general memory, and verbal intelligence.Conclusion: Frontal lobe epilepsy surgery has a positive effect on some functions, and does not have any negative effect on some functions at least. Therefore, frontal lobe epilepsy surgery can be a good option for people with treatment-resistant frontal lobe epilepsy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognition
 • Frontal lobe epilepsy
 • Surgery
 1. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. ILAE official report: A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia 2014; 55(4): 475-82.
 2. Jackson-Tarlton CS, Whatley BP, Kasheke GDS, Pohlmann-Eden B, Omisade A. A prospective pilot study of cognitive impairment and mood in adults with first seizure, new-onset epilepsy, and newly diagnosed epilepsy at time of initial seizure presentation. Epilepsy Behav 2020; 112: 107359.
 3. Rayner G, Jackson GD, Wilson SJ. Behavioral profiles in frontal lobe epilepsy: Autobiographic memory versus mood impairment. Epilepsia 2015; 56(2): 225-33.
 4. Verche E, San LC, Hernandez S. Neuropsychology of frontal lobe epilepsy in children and adults: Systematic review and meta-analysis. Epilepsy Behav 2018; 88: 15-20.
 5. Speck I, Echternach M, Sammler D, Schulze-Bonhage A. Frontal lobe epileptic seizures are accompanied by elevated pitch during verbal communication. Epilepsia 2018; 59(3): e23-e27.
 6. Abd Elahian E. A study of the intelligence quotient in epileptic patients of Ghaem Hospital Mashhad 1999-2000. Med J Mashad Univ Med Sci 2003; 46(80): 63-8. [In Persian].
 7. Silva B, Canas-Simiao H, Cordeiro S, Velosa A, Oliveira-Maia AJ, Barahona-Correa JB. Determinants of quality of life in patients with drug-resistant focal epilepsy. Epilepsy Behav 2019; 100(Pt A): 106525.
 8. Morace R, Casciato S, Quarato PP, Mascia A, D'Aniello A, Grammaldo LG, et al. Long-term seizure outcome in frontal lobe epilepsy surgery. Epilepsy Behav 2019; 90: 93-8.
 9. Ramantani G, Kadish NE, Mayer H, Anastasopoulos C, Wagner K, Reuner G, et al. Frontal lobe epilepsy surgery in childhood and adolescence: predictors of long-term seizure freedom, overall cognitive and adaptive functioning. Neurosurgery 2018; 83(1): 93-103.
 10. Motomura K, Chalise L, Ohka F, Aoki K, Tanahashi K, Hirano M, et al. Supratotal resection of diffuse frontal lower grade gliomas with awake brain mapping, preserving motor, language, and neurocognitive functions. World Neurosurg 2018; 119: 30-9.
 11. Busch RM, Floden DP, Ferguson L, Mahmoud S, Mullane A, Jones S, et al. Neuropsychological outcome following frontal lobectomy for pharmacoresistant epilepsy in adults. Neurology 2017; 88(7): 692-700.
 12. Labudda K, Mertens M, Kalbhenn T, Schulz R, Woermann FG. Partial resection of presurgical fMRI activation is associated with a postsurgical loss of language function after frontal lobe epilepsy surgery. Neurocase 2017; 23(3-4): 239-48.
 13. Bremm FJ, Hendriks MPH, Bien CG, Grewe P. Pre- and postoperative verbal memory and executive functioning in frontal versus temporal lobe epilepsy. Epilepsy Behav 2019; 101(Pt A): 106538.
 14. Ljunggren S, Andersson-Roswall L, Rydenhag B, Samuelsson H, Malmgren K. Cognitive outcome two years after frontal lobe resection for epilepsy--a prospective longitudinal study. Seizure 2015; 30: 50-6.
 15. Ives-Deliperi V, Butler JT. Quality of life one year after epilepsy surgery. Epilepsy Behav 2017; 75: 213-7.
 16. Wechsler D. Wechsler Memory Scale (WMS-III). San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1997.
 17. Saed O, Rushan R, Moradi Ar. Investigating psychometric properties of wechsler memory scale-third edition for the students of Tehran universities. Daneshvar Raftar 2008; 15(31): 57-70. [In Persian].
 18. Shallice T. Specific impairments of planning. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 1982; 298(1089): 199-209.
 19. Nilipour R. Aphasia naming test (Revised version). Tehran, Iran: University of Welfare and Rehabilitation Sciences Press; 2011. [In Persian].
 20. NiliPour RN, Pour Shahbaz A, Ghoreishi ZS, Yousefi A. Measures of reliability and validity of Persian Picture Naming Batte. Speech and Language Pathology 2015; 1(4): 18-25.
 21. Armstrong L. Armstrong Naming Test. London, UK: Wur; 1996.
 22. Nilipour R, Pourshahbaz A, Ghoreyshi ZS. Reliability and validity of bedside version of Persian WAB (P-WAB-1). Basic Clin Neurosci 2014; 5(4): 253-8.
 23. Kertesz A. Western Aphasia Battery-Revised (WAB-R): Examiner's manual. San Antonio, TX: PsychCorp, Harcort Assessment Incorporation; 2006.
 24. Wechsler D. Wechsler Adult Intelligence Scale–Revised manual. New York, NY: The Psychological Corporation; 1981.
 25. Orangi M, Atefvahid MK, Ashayeri H. Standardization of the Revised Wechsler Memory Scale in Shiraz. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2002; 7(4): 56-66. [In Persian].
 26. Devinsky O. Clinical uses of the quality-of-life in epilepsy inventory. Epilepsia 1993; 34(s4): S39-S44.
 27. Ebrahimi A, Barekatain M, Najafi M, Salehzadeh M, Merasi M. Development and assessment of validity and reliability of Persian Version of Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-89). Iran J Psychiatry Clin Psychol 2011; 17(1): 35-43. [In Persian].
 28. Ebrahimi A, Barekatain M, Bornamanesh A, Najafi MR, Salehzadeh M, Maracy MR. Psychometric properties and validation of Persian version of quality of life in epilepsy inventory (QOLIE-89). J Res Med Sci 2013; 18(11): 990-4.
 29. Robinson R. Few cognitive problems found from frontal lobe epilepsy surgery, but also few predictors of trouble. Neurol Today 2017; 17(5): 18-9.
 30. Hirata S, Morino M, Nakae S, Matsumoto T. Surgical technique and outcome of extensive frontal lobectomy for treatment of intracable non-lesional frontal lobe epilepsy. Neurol Med Chir (Tokyo) 2020; 60(1): 17-25.
 31. Chieffo D, Lettori D, Contaldo I, Perrino F, Graziano A, Palermo C, et al. Surgery of children with frontal lobe lesional epilepsy: Neuropsychological study. Brain Dev 2011; 33(4): 310-5.