تأثیر تمرین ترکیبی با رژیم Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) بر شاخص‌های آسیب کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی علوم ورزشی،، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 فوق تخصص گوارش بالغین، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش پورسینای حکیم، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری کبد چرب غیر الکلی (Nan alcoholic fatty liver disease یا NAFLD)، متداول‌ترین وضعیت مزمن کبدی است که مرتبط با شیوه‌ی زندگی بدون فعالیت و عادات تغذیه‌ای نادرست می‌باشد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف رژیم غذایی Dietary approaches to stop hypertension (DASH) بر سطح آنزیم Alanine transaminase (ALT)، چربی کبد و شاخص‌های آنتروپومتریک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع مطالعات مداخله‌ای بود و به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده (Randomized clinical trial) صورت گرفت. این پژوهش، بر روی دو گروه شامل گروه شاهد با رژیم غذایی DASH و گروه مورد با رژیم غذایی DASH همراه با تمرین ترکیبی و به صورت دو سو کور انجام پذیرفت. بیماران هر دو گروه، تحت نظر متخصص، رژیم غذایی مربوط را دریافت کردند و بیماران گروه مورد، تمرین ترکیبی منتخب را نیز طبق برنامه انجام دادند. در زمان‌های مشخص اندازه‌گیری متغیرها انجام پذیرفت.یافته‌ها: مصرف رژیم غذایی DASH و تمرین ترکیبی، باعث کاهش معنی‌داری بر میانگین درجه‌ی چربی کبد، وزن و شاخص دور کمر به دور باسن (Waist-hip ratio یا WHR) در هر دو گروه شد. آنزیم ALT در گروه ورزش کاهش معنی‌داری نشان داد (050/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، مصرف رژیم غذایی DASH و تمرین ترکیبی، می‌تواند باعث بهبودی برخی شاخص‌ها در بیماران کبد چرب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined Training with Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) on Liver Damage Indices in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

نویسندگان [English]

 • Shila Hassanian-Fard 1
 • khosro Jalali-Dehkordi 2
 • Hojjatolah Rahimi 3
1 Department of Sports Physiology, School of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Physiology, School of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Gastroenterologist, Poursina Hakim Digestive Diseases Research Center, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most prevalent chronic liver condition that is associated with sedentary lifestyle and inappropriate feeding habits. The main purpose of this study was to evaluate the effect of 12 weeks of combined training with dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet on alanine transaminase (ALT) enzyme levels, liver fat, and anthropometric indices in patients with NAFLD.Methods: This was an interventional, double-blind randomized clinical trial study with two arms, DASH diet and DASH diet with combined exercise. Patients in both groups received the relevant diet under the supervision of a specialist, and patients in group 2 performed the selected combination exercise according to the schedule. Variables were measured at specific times.Findings: The consumption of DASH diet and combined exercise significantly reduced the mean liver fat, weight and waist to hip index (WHR) in both groups. ALT enzyme showed a significant decrease in exercise group (P < 0.050).Conclusion: According to the findings, consumption of DASH diet and combined exercise can improve some indicators in patients with fatty liver.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DASH Diet
 • Exercise
 • Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
 • Liver
 • Enzymes
 1. Burtis C, Ashwood E, Bruns DE. Clinical Biochemistry Tietz: Analyte and Pathophysiology. Trans. Amirrasouli H. 1st ed. Tehran, Iran: Ketab Arjmand Publication 2011; p. 125-600.Ref
 2. Reyes-Garcia R, Rozas-Moreno P, Llamoza-Torres CJ, Mezquita-Raya P. Non-alcoholic fatty liver disease and diabetes. Med Clin (Barc) 2017; 148(1): 33-8.
 3. McCarthy EM, Rinella ME. The role of diet and nutrient composition in nonalcoholic Fatty liver disease. J Acad Nutr Diet 2012; 112(3): 401-9.
 4. Hashida R, Kawaguchi T, Bekki M, Omoto M, Matsuse H, Nago T, et al. Aerobic vs. resistance exercise in non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review. J Hepatol 2017; 66(1): 142-52.
 5. Jamali R, Jamali A. Non-alcoholic fatty liver disease. Feyz 2010; 14(2): 169-79. [In Persian].
 6. Xiao J, Guo R, Fung ML, Liong EC, Tipoe GL. Therapeutic approaches to non-alcoholic fatty liver disease: Past achievements and future challenges. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2013; 12(2): 125-35.
 7. Behzadimoghadam M, Galedari M, Motalebi L. The effect of eight weeks resistance training and low-calorie diet on plasma levels of liver enzymes and liver fat in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Iranian J Nutr Sci Food Technol 2018; 12(4): 25-32. [In Persian].
 8. Frith J, Day CP, Robinson L, Elliott C, Jones DE, Newton JL. Potential strategies to improve uptake of exercise interventions in non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2010; 52(1): 112-6.
 9. Davoodi m, Moosavi h, Nikbakht m. The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and liver enzymes (AST, ALT) of fat liver patients. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14(1): 84-90. [In Persian].
 10. Vollmer WM, Sacks FM, Ard J, Appel LJ, Bray GA, Simons-Morton DG, et al. Effects of diet and sodium intake on blood pressure: Subgroup analysis of the DASH-sodium trial. Ann Intern Med 2001; 135(12): 1019-28.
 11. Azadbakht L, Surkan PJ, Esmaillzadeh A, Willett WC. The dietary approaches to stop hypertension eating plan affects C-reactive protein, coagulation abnormalities, and hepatic function tests among type 2 diabetic patients. J Nutr 2011; 141(6): 1083-8.
 12. Razavi ZM, Telkabadi MH, Bahmani F, Salehi B, Farshbaf S, Asemi Z. The effects of DASH diet on weight loss and metabolic status in adults with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized clinical trial. Liver Int 2016; 36(4): 563-71.
 13. Galedari M, Kaki A. The effect of 12 weeks high intensity interval training and resistance training on liver fat, liver enzymes and insulin resistance in men with nonalcoholic fatty liver. Jundishapur Sci Med J 2017; 16(5): 493-503. [In Persian].
 14. Thoma C, Day CP, Trenell MI. Lifestyle interventions for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease in adults: A systematic review. J Hepatol 2012; 56(1): 255-66.
 15. Stewart KJ, Bonekamp S, Barone BB, Bacher AC, Potrekus K, Moxley J, et al. Exercise training reduces hepatic fat in type 2 diabetes: A randomized, controlled trial. J Cardiopulm Rehabil Prev 2008; 28(4): 269.
 16. Balducci S, Cardelli P, Pugliese L, D'Errico V, Haxhi J, Alessi E, et al. Volume-dependent effect of supervised exercise training on fatty liver and visceral adiposity index in subjects with type 2 diabetes The Italian Diabetes Exercise Study (IDES). Diabetes Res Clin Pract 2015; 109(2): 355-63.
 17. Hallsworth K, Fattakhova G, Hollingsworth KG,
 18. Thoma C, Moore S, Taylor R, et al. Resistance exercise reduces liver fat and its mediators in non-alcoholic fatty liver disease independent of weight loss. Gut 2011; 60(9): 1278-83.
 19. Nikroo H, Mohammadian M, Nematy M, Sima HR, Attarzadeh Hosseini SR. The effect of diet and exercise on improvement of quality of life in patients with nonalcoholic steatohepatitis. J Kerman Univ Med Sci 2014; 21(1): 61-72. [In Persian].
 20. Slentz CA, Bateman LA, Willis LH, Shields AT, Tanner CJ, Piner LW, et al. Effects of aerobic vs. Resistance training on visceral and liver fat stores, liver enzymes, and insulin resistance by HOMA in overweight adults from STRRIDE AT/RT. Am J Physiol Endocrinol Metab 2011; 301(5): E1033-E1039.
 21. Skrypnik D, Ratajczak M, Karolkiewicz J, Madry E, Pupek-Musialik D, Hansdorfer-Korzon R, et al. Effects of endurance and endurance-strength exercise on biochemical parameters of liver function in women with abdominal obesity. Biomed Pharmacother 2016; 80: 1-7.