روند مرگ داخل بیمارستانی دربیماران بستری شده به دلیل شوک کاردیوژنیک ناشی از انفارکتوس قلبی با صعود قطعه‌ی ST در یک دوره‌ی ده ساله و ارتباط آن با میزان بهره‌مندی از روش‌های درمانی نوین

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار˓ گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، گروه قلب، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان مرگ داخل بیمارستانی بیماران با شوک کاردیوژنیک با افت عملکرد بطن چپ ناشی از انفارکتوس قلبی با صعود قطعه‌ی ST، در دو باز‌ه‌ی زمانی اخیر (بعد از اجرای روش‌های جدید درمان شوک کاردیوژنیک) با دوره‌ی قبل از اجرای این روش‌های درمانی، بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی مقطعی، در بیمارستان شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تمامی بیماران بستری شده به دلیل شوک کاردیوژنیک با افت عملکرد بطن چپ ناشی از انفارکتوس قلبی با صعود قطعه‌ی ST (ST-segment elevation myocardial infarction- Cardiogenic shock یا STEMI-CS)، در دو بازه‌ی زمانی پنج ساله شامل 162 بیمار در بازه‌ی زمانی اول (سال‌های 1392-1388) و 248 بیمار در بازه‌ی زمانی دوم (سال‌های 1397-1393) وارد این مطالعه شدند. مشخصات دموگرافیک (سن و جنس)، عوامل خطر، علایم بالینی، نوع انفارکتوس قلبی، راهبردهای درمانی مورد استفاده و تعداد موارد فوت شده در بیمارستان، در چک لیست تکمیل شد. سپس، پیامد مرگ داخل بیمارستانی در دو گروه، بر حسب عوامل دموگرافیک و الگوهای درمانی مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: الگوی درمان مورد استفاده در دو بازه‌ی زمانی (آنژیوگرافی عروق کرونری، ترومبولیتیک، درمان دارویی بدون ترومبولیتیک، Percutaneous coronary intervention (PCI)، Coronary artery bypass graft (CABG)، Revascularization کامل یا Revascularization رگ مقصر و یا بالون پمپ) مشابه بود و فقط میزان استفاده از مهار کننده‌ی گلیکوپروتئین (Glycoprotein IIb/IIIa) در بازه‌ی زمانی دوم (9/43 درصد) بیشتر از بازه‌ی زمانی اول (2/20 درصد) بود. با این حال، میزان مرگ داخل بیمارستانی در سال‌های 1393-13۸۸ (8/80 درصد) بالاتر از سال‌های 1397-1393 (7/69 درصد) بود. نتایج Regression چند متغیره نشان داد تنها CABG (269/0 = Odds ratio یا OR) و PCI (216/0 = OR) معنی‌داری خود را در تأثیر بر روی کاهش خطر مرگ داخل بیمارستانی حفظ کردند.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، الگوی درمانی در بیماران مورد بررسی در طی این سال‌ها پیشرفت قابل توجهی نکرده و اغلب بیماران تحت Revascularization قرار نگرفته بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Trend of Intra-Hospital Mortality Rate in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction-Cardiogenic Shock (STEMI-CS) Over One Decade, and Association with New Therapeutic Approaches

نویسندگان [English]

 • ٍٍElnaz Javanshir 1
 • ّFarnaz Khani 2
 • Naser Aslanabadi 3
 • Samad Ghaffari 3
 • Ahmad ُُSeparham 3
1 Assistant Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

with cardiogenic shock complicating ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI-CS) between 2009 and 2018, and its association with new therapeutic modalities.Methods: In this retrospective study, all patients with STEMI-CS from 2009 to 2018 in Shahid Madani Heart Center in northwest of Iran were enrolled (n = 410). Patients were classified into two five-year periods based on the year of admission, 162 patients in the first period (2009-2013) and 248 patients in the second period (2014-2018) were included in this study. Demographic data, risk factors, clinical symptoms, treatment strategies, and in-hospital mortality were compared between the two periods.Findings: Therapeutic approaches including thrombolysis, percutaneous coronary intervention (PTI), coronary artery bypass grafting (CABG), and intra-aortic balloon pump were similar between two periods, and the only significant difference in treatment was the higher rate of using glycoprotein IIb/IIIa inhibitor in the second period (20.2% vs. 43.9%, respectively; P = 0.001). However, higher in-hospital mortality rate was found in 2009-2013 period compared to 2014-2018 period (80.8% vs. 69.7%, respectively; P = 0.010). Multivariate regression analysis showed that only coronary revascularization, either percutaneous or CABG, were independently associated with a lower mortality risk (Odds ratio of 0.26 and 0.21, respectively; P < 0.001 for both).Conclusion: The results of this study showed that the therapeutic approaches in patients with STEMI-CS did not improve significantly over one decade, and most patients did not undergo coronary revascularization.

 1. Poss J, Koster J, Fuernau G, Eitel I, de Waha S, Ouarrak T, et al. Risk stratification for patients in cardiogenic shock after acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2017; 69(15): 1913-20.
 2. Hunziker L, Radovanovic D, Jeger R, Pedrazzini G, Cuculi F, Urban P, et al. Twenty-year trends in the incidence and outcome of cardiogenic shock in AMIS plus registry. Circ Cardiovasc Interv 2019; 12(4): e007293.
 3. Jentzer JC, Chonde MD, Dezfulian C. Myocardial dysfunction and shock after cardiac arrest. Biomed Res Int 2015; 2015: 314796.
 4. Thiele H, Ohman EM, Desch S, Eitel I, de Waha S. Management of cardiogenic shock. Eur Heart J 2015; 36(20): 1223-30.
 5. Islam MS, Panduranga P, Al-Mukhaini M, Al-Riyami A, El-Deeb M, Rahman SA, et al. In-hospital outcome of patients with cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction: Results from Royal Hospital Percutaneous Coronary Intervention Registry, Oman. Oman Med J 2016; 31(1): 46-51.
 6. Harjola VP, Lassus J, Sionis A, Kober L, Tarvasmaki T, Spinar J, et al. Clinical picture and risk prediction of short-term mortality in cardiogenic shock. Eur J Heart Fail 2015; 17(5): 501-9.
 7. Shah AH, Puri R, Kalra A. Management of cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction: A review. Clin Cardiol 2019; 42(4): 484-93.
 8. Truesdell AG, Tehrani B, Singh R, Desai S, Saulino P, Barnett S, et al. 'Combat' approach to cardiogenic shock. Interv Cardiol 2018; 13(2): 81-6.
 9. Thiele H, Akin I, Sandri M, Fuernau G, de Waha S, Meyer-Saraei R, et al. PCI strategies in patients with acute myocardial infarction and cardiogenic shock. N Engl J Med 2017; 377(25): 2419-32.
 10. Aissaoui N, Puymirat E, Tabone X, Charbonnier B, Schiele F, Lefevre T, et al. Improved outcome of cardiogenic shock at the acute stage of myocardial infarction: A report from the USIK 1995, USIC 2000, and FAST-MI French nationwide registries. Eur Heart J 2012; 33(20): 2535-43.
 11. Garcia-Garcia C, Oliveras T, El ON, Rueda F, Serra J, Labata C, et al. Short- and long-term mortality trends in stemi-cardiogenic shock over three decades (1989-2018): The Ruti-STEMI-Shock Registry. J Clin Med 2020; 9(8): 2398.
 12. De Luca L, Olivari Z, Farina A, Gonzini L, Lucci D, Di Chiara A, et al. Temporal trends in the epidemiology, management, and outcome of patients with cardiogenic shock complicating acute coronary syndromes. Eur J Heart Fail 2015; 17(11): 1124-32.
 13. Helgestad OKL, Josiassen J, Hassager C, Jensen LO, Holmvang L, Sorensen A, et al. Temporal trends in incidence and patient characteristics in cardiogenic shock following acute myocardial infarction from 2010 to 2017: A Danish cohort study. Eur J Heart Fail 2019; 21(11): 1370-8.
 14. Hashmi KA, Abbas K, Hashmi AA, Irfan M, Edhi MM, Ali N, et al. In-hospital mortality of patients with cardiogenic shock after acute myocardial infarction; impact of early revascularization. BMC Res Notes 2018; 11(1): 721.
 15. Acharya D. Predictors of outcomes in myocardial infarction and cardiogenic shock. Cardiol Rev 2018; 26(5): 255-66.
 16. Fengler K, Fuernau G, Desch S, Eitel I, Neumann FJ, Olbrich HG, et al. Gender differences in patients with cardiogenic shock complicating myocardial infarction: a substudy of the IABP-SHOCK II-trial. Clin Res Cardiol 2015; 104(1): 71-8.
 17. Bandyopadhyay D, Devanabanda AR, Tummala R, Chakraborty S, Hajra A, Amgai B, et al. Effect of diabetic ketoacidosis on the outcomes of ST-elevation myocardial infarction: An analysis of national inpatient sample. Int J Cardiol Heart Vasc 2019; 24: 100384.
 18. Dauriz M, Morici N, Gonzini L, Lucci D, Di CA, Boccanelli A, et al. Fifteen-year trends of cardiogenic shock and mortality in patients with diabetes and acute coronary syndromes. Am J Med 2020; 133(3): 331-9.
 19. Echouffo-Tcheugui JB, Kolte D, Khera S, Aronow HD, Abbott JD, Bhatt DL, et al. Diabetes mellitus and cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction. Am J Med 2018; 131(7): 778-86.
 20. Aissaoui N, Puymirat E, Juilliere Y, Jourdain P, Blanchard D, Schiele F, et al. Fifteen-year trends in the management of cardiogenic shock and associated 1-year mortality in elderly patients with acute myocardial infarction: The FAST-MI programme. Eur J Heart Fail 2016; 18(9): 1144-52.
 21. Shi WY, Smith JA. Role of Coronary artery bypass surgery in acute myocardial infarction. In: Watson TJ, Ong PJL, Tcheng JE, editors. Primary angioplasty: A practical guide [Internet]. Singapore: Springer; 2018. 2018; p. 211-21.
 22. Sanchez-Salado JC, Burgos V, Ariza-Sole A, Sionis A, Canteli A, Bernal JL, et al. Trends in cardiogenic shock management and prognostic impact of type of treating center. Rev Esp Cardiol (Engl Ed) 2020; 73(7): 546-53.