مشخصات مولکولی استرپتوکوکوس آگالاکتیه جدا شده از نمونه‌های ادرار افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات پایش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: استرپتوکوکوس آگالاکتیه [استرپتوکوکوس گروه B (Group B Streptococcus یا GBS)] به طور معمول در واژن، رکتوم و مجاری ادراری زنان باردار و بالغین غیر باردار وجود دارد. این باکتری علاوه برعفونت‌های نوزادی، سبب ایجاد بیماری‌های تهاجمی از جمله عفونت‌های ادراری در زنان باردار و افراد بالغ غیر باردار می‌شود. آنتی‌بیوتیک انتخابی در درمان عفونت‌های GBS، پنی‌سیلین و ماکرولیدها می‌باشد، اما شیوع سویه‌های مقاوم رو به افزایش است. از طرف دیگر، توزیع سروتیپ‌های کپسولی باکتری، بسته به زمان، مکان و نوع نمونه‌ متغیر می‌باشد و تعیین شایع‌ترین نوع تیپ کپسولی در تهیه‌ی واکسن مناسب، لازم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و سروتیپ‌های کپسولی در GBS جدا شده از نمونه‌های ادرار افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر یزد انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی مقطعی، از 6068 نمونه‌ی کشت مثبت ادرار، 85 ایزوله‌ی باکتری GBS جهت بررسی فنوتیپی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی با روش Kirby-Bauer انجام گرفت. همچنین، سروتیپ‌های کپسولی ایزوله‌ها با استفاده از روش Multiplex polymerase chain reaction (Multiplex PCR) تعیین شد.یافته‌ها: فراوانی GBS در نمونه‌های ادراری، 4/1 درصد بود. بیشترین و کمترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی به ترتیب نسبت به تتراسیکلین (6/97 درصد) و پنی‌سیلین (0 درصد) بود. سروتیپ غالب کپسولی، III (6/50 درصد) و سپس سروتیپ‌های Ib (1/14 درصد)، V (9/12 درصد)، IV (1/7 درصد) و II (9/5 درصد) بود. 4/9 درصد ایزوله‌ها غیر قابل تیپ‌بندی بودند.نتیجه‌گیری: شیوع GBS در نمونه‌های ادراری، پایین و سروتیپ III غالب بود. مقاومت به ماکرولیدها در ایزوله‌های GBS ادراری رو به افزایش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Characterization of Streptococcus Agalactiae Isolates from Urine Samples of Patients Referred to Yazd City Medical Centers, Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Fatehi-Fazli 1
 • Maryam Sadeh 2
 • Mahmood Vakili 3
1 MSc Student, Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Laboratory Sciences, School of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine AND Health Monitoring Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Streptococcus agalactiae, a group B streptococcus (GBS), is commonly found in the vagina, rectum, and urinary tract of pregnant and non-pregnant women. This bacterium, not only causes neonatal infections, but also causes invasive diseases including urinary tract infections in pregnant women and non-pregnant adults. Penicillin and macrolides are the main antibiotics in the treatment of GBS infections, but the prevalence of resistant strains is increasing. On the other hand, the distribution of bacterial capsule serotypes varies depending on the sampling time, geographical location and type of sample, and it is necessary to determine the most common type of capsule type in preparing a suitable vaccine. The aim of this study was to investigate the antimicrobial resistance and capsular serotypes in GBS isolated from urine samples of patients referred to Yazd City medical centers, Iran.Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 85 GBS isolates from 6068 urine positive culture samples for phenotypic survey and determining the pattern of antibiotic resistance to antibiotic disks using Kirby-Bauer method. Moreover, capsular serotypes of isolates were determined by multiplex polymerase chain reaction (PCR).Findings: The frequency of GBS in urinary samples was 1.4%. The highest antibiotic resistance was to tetracycline (97.6%) and the lowest to penicillin (0.0%). The predominant capsular serotype was III (50.6%) followed by serotypes Ib (14.1%), V (12.9%), IV (7.1%), and II (5.9%). 9.4% of isolates were non-typeable.Conclusion: The prevalence of GBS in urinary specimens was low, and capsular serotype III was predominant as in previous studies. Macrolide resistance is increasing in urinary GBS isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Streptococcus agalactiae
 • Urinary tract infections
 • Serotyping
 • Antibiotic Resistance
 1. Sadeh M, Salehi-Abargouei A, Azartoos N, Mirzaei F, Khalili M B. Distribution of Streptococcus agalactiae among Iranian women from 1992 to 2018: A systematic review and meta-analysis. Jundishapur J Microbiol 2020; 13(7): e102314.
 2. Absalan M, Eslami G, Zandi H, Mosaddegh A, Vakili M, Khalili M. Prevalence of recto-vaginal colonization of group B streptococcus in pregnant women. J Isfahan Med Sch 2013; 30(220): 2367-75. [In Persian].
 3. Frouhesh-Tehrani H, Ashrafi-Hafez A, Sharifi Z, Farahzadi H. Assessment of clindamycin and erythromycin resistance, and inducible clindamycin resistance in streptococcus group B isolated from urinary samples of outpatient women in Tehran. Novel Biomed 2015; 3(2): 79-83.
 4. Rahbar M, Hajia M, Mohammadzadeh M. Urinary tract infections caused by group b streptococcus in adult women: Survey of 11800 urine culture results. Iran J Pathol 2012; 7(1): 32-7.
 5. Najarian N, Khalili MB, Astani A, Vakili M, Sadeh M. Serotype determination of Streptococcus agalactiae detected from vagina and urine of pregnant women in Yazd, Iran-2015. International Journal of Medical Laboratory 2018; 5(1): 49-57.
 6. Sadeh M, Firouzi R, Derakhshandeh A, Bagher KM, Kong F, Kudinha T. Molecular characterization of Streptococcus agalactiae isolates from pregnant and non-pregnant women at Yazd University Hospital, Iran. Jundishapur J Microbiol 2016; 9(2): e30412.
 7. Foad MF. Urinary tract and vaginal infections caused by group B streptococcus and the macrolide-inducible resistance to clindamycin in non-pregnant females. Int J Curr Microbiol App Sci 2016: 5(8): 486-96.
 8. Tayebi Z, Saderi H, Gholami M, Houri H, Saemi S, Shahram B. Evaluation of antimicrobial susceptibility of Streptococcus agalactiae isolates from patients with urinary tract infection (UTI) symptoms. Infect Epidemiol Med 2016; 2(4): 17-9.
 9. Mahon CR, Lehman DC. Textbook of diagnostic microbiology. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2019.
 10. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 30th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.
 11. Nabavinia M, Khalili MB, Sadeh M, Eslami G, Vakili M, Azartoos N, et al. Distribution of Pilus island and antibiotic resistance genes in Streptococcus agalactiae obtained from vagina of pregnant women in Yazd, Iran. Iran J Microbiol 2020; 12(5): 411-6.
 12. Poyart C, Tazi A, Reglier-Poupet H, Billoet A, Tavares N, Raymond J, et al. Multiplex PCR assay for rapid and accurate capsular typing of group B streptococci. J Clin Microbiol 2007; 45(6): 1985-8.
 13. Bidgani S, Navidifar T, Najafian M, Amin M. Comparison of group B streptococci colonization in vaginal and rectal specimens by culture method and polymerase chain reaction technique. J Chin Med Assoc 2016; 79(3): 141-5.
 14. Ulett KB, Benjamin WH, Zhuo F, Xiao M, Kong F, Gilbert GL, et al. Diversity of group B streptococcus serotypes causing urinary tract infection in adults. J Clin Microbiol 2009; 47(7): 2055-60.
 15. Salehi F, Eslami G, Sadeh M, Khalili MB. Determination of Streptococcus agalactiae resistance to selective antibiotics and detection of resistance gene to erythromycin isolated from vagina of carrier women in Yazd, Iran, 2015. J Isfahan Med Sch 2016; 34(389): 783-8. [In Persian].
 16. Emaneini M, Mirsalehian A, Beigvierdi R, Fooladi AA, Asadi F, Jabalameli F, et al. High incidence of macrolide and tetracycline resistance among Streptococcus agalactiae strains isolated from clinical samples in Tehran, Iran. Maedica (Bucur ) 2014; 9(2): 157-61.
 17. Ahmadi J, Sadeh M, Kahalili M, Vakili M. Identification of capsular serotype and antibiotic resistance of streptococcus agalactiae isolated from pregnant women. J Isfahan Med Sch 2021; 39(627): 400-7. [In Persian].
 18. Kaminska D, Ratajczak M, Szumala-Kakol A, Dlugaszewska J, Nowak-Malczewska DM, Gajecka M. Increasing resistance and changes in distribution of serotypes of Streptococcus agalactiae in Poland. Pathogens 2020; 9(7): 526.
 19. Navidinia M, Rashidan M, Rahimipour A, Goudarzi M. capsular genotypes distribution and antibiotic resistance pattern of group B streptococcus (GBS) isolated from clinical samples, Tehran, Iran. Journal of Pure and Applied Microbiology 2017; 11(1): 111-7.
 20. Wang YH, Chen HM, Yang YH, Yang TH, Teng CH, Chen CL, et al. Clinical and microbiological characteristics of recurrent group B streptococcal infection among non-pregnant adults. Int J Infect Dis 2014; 26: 140-5.
 21. Genovese C, D'Angeli F, Di S, V, Tempera G, Nicolosi D. Streptococcus agalactiae in pregnant women: Serotype and antimicrobial susceptibility patterns over five years in Eastern Sicily (Italy). Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2020; 39(12): 2387-96.
 22. Tsai MH, Hsu JF, Lai MY, Lin LC, Chu SM, Huang HR, et al. Molecular characteristics and antimicrobial resistance of group B streptococcus strains causing invasive disease in neonates and adults. Front Microbiol 2019; 10: 264.
 23. Hayes K, Cotter L, Barry L, O'Halloran F. Emergence of the L phenotype in Group B Streptococci in the South of Ireland. Epidemiol Infect 2017; 145(16): 3535-42.