فراوانی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی یک بیمارستان آموزشی در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در این پژوهش، الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus یا MRSA) جدا شده از نمونه‌های بالینی مورد بررسی گرفت.روش‌ها: این مطالعه‌ بر روی نمونه‌های بالینی یک بیمارستان آموزشی در شهر اصفهان انجام گردید. سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش‌های استاندارد آزمایشگاهی و مولکولی شناسایی شدند. بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های MRSA با استفاده از روش انتشار دیسک بر اساس پروتکل انستیتو استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی (Clinical and Laboratory Standards Institute یا CLSI) انجام گرفت. از روش Polymerase chain reaction (PCR) به منظور شناسایی ژن mecA استفاده گردید.یافته‌ها: 125 سویه‌ی استافیلوکوکوس اورئوس با روش‌های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی گردید. فراوانی سویه‌های MRSA، 40 درصد و بیشترین جدایه‌های MRSA مربوط به نمونه‌های زخم بود. بیشترین مقاومت سویه‌های MRSA پس از مقاومت به پنی‌سیلین (100 درصد)، به آنتی‌بیوتیک‌های‌ ارتیرومایسین و سیپروفلوکساسین (92 درصد) اختصاص داشت. 17 الگوی متفاوت آنتی‌بیوتیکی در میان سویه‌های MRSA شناسایی شد.نتیجه‌گیری: 40 درصد سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده در تحقیق حاضر، مقاوم به متی‌سیلین بودند و نمونه‌های جداسازی شده از زخم، بالاترین میزان جداسازی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated from Patients of a Teaching Hospital in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Sadat Zarkesh-Esfahani 1
 • Fereshte Ghandehari 2
 • Bahram Nasr-Esfahani 3
 • Keivan Beheshti-Maal 4
1 PhD Student, Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to investigate the prevalence of antibiotic resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains isolated from clinical specimens.Methods: This study was performed on clinical samples in a teaching hospital in Isfahan City, Iran. Isolates of Staphylococcus aureus were identified using standard laboratory and molecular assessments. Antibiotic resistance pattern of MRSA isolates was evaluated by disk diffusion method based on the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) protocol. Polymerase chain reaction (PCR) technique was performed for the identification of mecA gene.Findings: 125 strains of Staphylococcus aureus were identified by biochemical and molecular methods. The prevalence of methicillin-resistant strains was 40%. The highest number of MRSA isolates was related to wound samples, and the highest resistance of MRSA strains after resistance to penicillin (100%), was to the antibiotics erythromycin and ciprofloxacin (92%). 17 different antibiotic patterns were identified among MRSA strains.Conclusion: The data revealed that 40% of Staphylococcus aureus strains were methicillin-resistant. The highest number of MRSA isolates was related to wound samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methicillin-resistant staphylococcus aureus
 • Antibiotic Resistance
 • Nosocomial Infection
 1. Hu Y, Liu A, Vaudrey J, Vaiciunaite B, Moigboi C, McTavish SM, et al. Combinations of beta-lactam or aminoglycoside antibiotics with plectasin are synergistic against methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus. PLoS One 2015; 10(2): e0117664.
 2. Moon JS, Lee AR, Kang HM, Lee ES, Kim MN, Paik YH, et al. Phenotypic and genetic antibiogram of methicillin-resistant staphylococci isolated from bovine mastitis in Korea. J Dairy Sci 2007; 90(3): 1176-85.
 3. Merlino J, Watson J, Rose B, Beard-Pegler M, Gottlieb T, Bradbury R, et al. Detection and expression of methicillin/oxacillin resistance in multidrug-resistant and non-multidrug-resistant Staphylococcus aureus in Central Sydney, Australia. J Antimicrob Chemother 2002; 49(5): 793-801.
 4. Rahimi F, Bouzari M, Maleki Z, Rahimi F. Antibiotic susceptibility pattern among Staphylococcus spp. with emphasis on detection of mecA gene in methicillin resistant Staphylococcus aureus isolates. Arch Clin Infect Dis. 2009; 4(3): 143-50.
 5. Zouharova M, Rysanek D. Multiplex PCR and RPLA Identification of Staphylococcus aureus enterotoxigenic strains from bulk tank milk. Zoonoses Public Health 2008; 55(6): 313-9.
 6. McClure JA, Conly JM, Lau V, Elsayed S, Louie T, Hutchins W, et al. Novel multiplex PCR assay for detection of the staphylococcal virulence marker Panton-Valentine leukocidin genes and simultaneous discrimination of methicillin-susceptible from -resistant staphylococci. J Clin Microbiol 2006; 44(3): 1141-4.
 7. Rahimi F, Katouli M, Karimi S. Biofilm production among methicillin resistant Staphylococcus aureus strains isolated from catheterized patients with urinary tract infection. Microb Pathog 2016; 98: 69-76.
 8. Karimi A, Rahimi F. Typing of methicillin resistant Staphylococcus aureus strains isolated from patients with urinary tract infection in Isfahan during 2017. Iran J Infect Dis Trop Med 2020; 24(87): 43-50. [In Persian].
 9. Ghanbari F, Saberianpour S, Zarkesh-Esfahani Fs, Ghanbari N, Taraghian A, Khademi F. Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec) typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus Strains isolated from community- and hospital-acquired infections. Avicenna J Clin Microbiol Infec 2017; 4(2): e42244.
 10. Tabaei S, Kouhi Noghondar M, Mohammadzadeh M, Ataei L, Amel Jamehdar S. Pattern of antibiotic resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains isolated from clinical specimens: Imam Reza Hospital in Mashhad. Med J Mashad Univ Med Sci 2016; 59(2): 64-70. [In Persian].
 11. Pishvaei SA, Shafighi T. Studing the frequency of methicillin-resistant staphylococci by phenotypic and molecular methods among patients in some hospitals of Rasht. New Cellular and Molecular Biotechnology Journal 2019; 9(34): 75-82. [In Persian].
 12. Diekema DJ, Pfaller MA, Schmitz FJ, Smayevsky J, Bell J, Jones RN, et al. Survey of infections due to Staphylococcus species: frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility of isolates collected in the United States, Canada, Latin America, Europe, and the Western Pacific region for the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program, 1997-1999. Clin Infect Dis 2001; 32(Suppl 2): S114-S132.
 13. Dufour P, Gillet Y, Bes M, Lina G, Vandenesch F, Floret D, et al. Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in France: Emergence of a single clone that produces Panton-Valentine leukocidin. Clin Infect Dis 2002; 35(7): 819-24.
 14. Naimi TS, LeDell KH, Boxrud DJ, Groom AV, Steward CD, Johnson SK, et al. Epidemiology and clonality of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Minnesota, 1996-1998. Clin Infect Dis 2001; 33(7): 990-6.
 15. Sakoulas G, Gold HS, Venkataraman L, DeGirolami PC, Eliopoulos GM, Qian Q. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: Comparison of susceptibility testing methods and analysis of mecA-positive susceptible strains. J Clin Microbiol 2001; 39(11): 3946-51.
 16. Gomarian Z, Shahhosseiny MH, Bayat M, Mahmoudi MA, Nafarieh T, Rahbar M. Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from Moheb Hospital and Miladphenotypic and molecular methods. zJSSU 2015; 23(4): 2096-108.
 17. Abiri P, Akhavan sepahi A, Goudarzi M. Molecular analysis and typing of methicillin resistance Staphylococcus aureus strains isolated from hospitalized patients. Research in Medicine 2018; 42(3): 167-75. [In Persian].