ارتباط طول مدت شیفت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی متخصصان طب اورژانس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: باتوجه به تأثیر منفی شیفت‌های شبانه و طولانی مدت بر عملکرد حرفه‌ای پزشکان، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین طول مدت شیفت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی متخصصان طب اورژانس انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 25 نفر از اعضای هیأت علمی، دستیاران و متخصصان طب اورژانس شرکت نمودند و عملکرد شناختی آنان با استفاده از نسخه‌ی چهارم مقیاس هوش بزرگسالان Wechsler (Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition یا WAIS-IV) در پایان یک شیفت صبح 12 ساعته، یک شیفت شب 12 ساعته و یک شیفت طولانی مدت 24 ساعته بررسی گردید و بین سه شیفت مقایسه صورت گرفت. کیفیت زندگی شرکت‌کنندگان نیز با استفاده از فرم کوتاه شده‌ی (26 سؤالی) پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (World Health Organization Quality of Life-BREF یا WHOQOL-BREF) بررسی شد و ارتباط بین عملکرد شناختی و کیفیت زندگی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی عملکرد شناختی در پایان شیفت صبح، شب و 24 ساعته به ترتیب 58/3 ± 80/73، 00/4 ± 24/69 و 01/4 ± 80/59 گزارش گردید و اختلاف بین سه شیفت معنی‌دار بود. میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی شرکت‌کنندگان، 29/10 ± 52/80 به دست آمد. بین نمره‌ی کیفیت زندگی و عملکرد شناختی در شیفت 24 ساعته، همبستگی معکوس و معنی‌داری به میزان 386/0 مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: عملکرد شناختی متخصصان طب اورژانس در پایان شیفت‌های 24 ساعته‌ نسبت به شیفت‌های صبح و شب، کاهش معنی‌داری را نشان داد. از طرف دیگر، بین نمره‌ی اختلال عملکرد شناختی در پایان شیفت‌های 24 ساعته و کیفیت زندگی، ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Shift Work with Cognitive Function and Quality of Life among Emergency Medicine Professionals

نویسندگان [English]

 • Mehdi Nasr-Esfahani 1
 • Shamouil Yeroshalmi 2
 • Mehrdad Esmailian 1
1 Associate Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Due to the negative impact of night and long shift work on performance of physicians, this study was conducted to determine the relation between shift duration with cognitive function and quality of life among emergency medicine professionals.Methods: In this cross-sectional study, 25 faculty members, residents, and specialists of emergency medicine were included, and their cognitive function [with Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition (WAIS-IV)] was evaluated at the end of a 12-hour morning shift, a 12-hour night shift, and a long shift, and compared between the three shifts. The quality of life of individuals was assessed using the quality-of-life questionnaire of the World Health Organization, and the relationship between cognitive function and their quality of life was assessed.Findings: The mean score of cognitive function was 73.8 ± 3.58, 69.24± 4.73, and 59.8 ± 4.01 at the end of morning, night, and 24-hour shifts, respectively, and the difference between the three shifts was significant. The mean score of quality of life of the participants was 10.29 ± 80.52. A significant inverse correlation (0.386) was observed between the quality of life score and cognitive function in the 24-hour shift.Conclusion: Findings showed that the cognitive function of emergency medicine professionals at the end of 24-hour work shift decreased significantly compared to morning and night shifts. In addition, at the end of 24-hour shifts, there was a significant relationship between the score of cognitive dysfunction and quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognition
 • Quality of Life
 • Emergency Medicine
 • Shift work schedule
 1. Boivin DB, Boudreau P. Impacts of shift work on sleep and circadian rhythms. Pathol Biol (Paris) 2014; 62(5): 292-301.
 2. Kuhn G. Circadian rhythm, shift work, and emergency medicine. Ann Emerg Med 2001; 37(1): 88-98.
 3. Raggio B, Malacarne P. Burnout in intensive care unit. Minerva Anestesiol 2007; 73(4): 195-200.
 4. Embriaco N, Papazian L, Kentish-Barnes N, Pochard F, Azoulay E. Burnout syndrome among critical care healthcare workers. Curr Opin Crit Care 2007; 13(5): 482-8.
 5. Garrouste-Org, Perrin M, Soufir L, Vesin A, Blot F, Maxime V, et al. The Iatroref study: medical errors are associated with symptoms of depression in ICU staff but not burnout or safety culture. Intensive Care Med 2015; 41(2): 273-84.
 6. Parshuram CS, Amaral AC, Ferguson ND, Baker GR, Etchells EE, Flintoft V, et al. Patient safety, resident well-being and continuity of care with different resident duty schedules in the intensive care unit: A randomized trial. CMAJ 2015; 187(5): 321-9.
 7. Nasca TJ, Day SH, Amis ES. The new recommendations on duty hours from the ACGME Task Force. N Engl J Med 2010; 363(2): e3.
 8. Killgore WD. Effects of sleep deprivation on cognition. Prog Brain Res 2010; 185: 105-29.
 9. Dula DJ, Dula NL, Hamrick C, Wood GC. The effect of working serial night shifts on the cognitive functioning of emergency physicians. Ann Emerg Med 2001; 38(2): 152-5.
 10. Smith-Coggins R, Rosekind MR, Hurd S, Buccino KR. Relationship of day versus night sleep to physician performance and mood. Ann Emerg Med 1994; 24(5): 928-34.
 11. Mansukhani MP, Kolla BP, Surani S, Varon J, Ramar K. Sleep deprivation in resident physicians, work hour limitations, and related outcomes: A systematic review of the literature. Postgrad Med 2012; 124(4): 241-9.
 12. Philibert I. Sleep loss and performance in residents and nonphysicians: A meta-analytic examination. Sleep 2005; 28(11): 1392-402.
 13. Maltese F, Adda M, Bablon A, Hraeich S, Guervilly C, Lehingue S, et al. Night shift decreases cognitive performance of ICU physicians. Intensive Care Med 2016; 42(3): 393-400.
 14. Rollinson DC, Rathlev NK, Moss M, Killiany R, Sassower KC, Auerbach S, et al. The effects of consecutive night shifts on neuropsychological performance of interns in the emergency department: A pilot study. Ann Emerg Med 2003; 41(3): 400-6.
 15. Haire JC, Ferguson SA, Tilleard JD, Negus P, Dorrian J, Thomas MJ. Effect of working consecutive night shifts on sleep time, prior wakefulness, perceived levels of fatigue and performance on a psychometric test in emergency registrars. Emerg Med Australas 2012; 24(3): 251-9.
 16. Machi MS, Staum M, Callaway CW, Moore C, Jeong K, Suyama J, et al. The relationship between shift work, sleep, and cognition in career emergency physicians. Acad Emerg Med 2012; 19(1): 85-91.
 17. Frey R, Decker K, Reinfried L, Klosch G, Saletu B, Anderer P, et al. Effect of rest on physicians' performance in an emergency department, objectified by electroencephalographic analyses and psychometric tests. Crit Care Med 2002; 30(10): 2322-9.
 18. Smith-Coggins R, Broderick KB, Marco CA. Night shifts in emergency medicine: the american board of emergency medicine longitudinal study of emergency physicians. J Emerg Med 2014; 47(3): 372-8.