فراوانی مقاومت به متی‌سیلین و حضور ژن‌های mecA و pvl در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی بیمارستان ولی‌عصر (عج) تبریز

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 استادیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

مقدمه: سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus یا MRSA)، به ‌دلیل مقاومت در برابر بیشتر آنتی‌بیوتیک‌ها، از مشکلات بهداشتی در جهان محسوب می‌شود. پنتون والنتین لکوسیدین (Panton-Valentine leucocidin یا PVL) از جمله سموم مهم استافیلوکوکوس اورئوس می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی مقاومت به متی‌سیلین و جستجوی ژن‌های mecA و pvl در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی بیمارستان ولی‌عصر (عج) تبریز انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی که طی سال 99-1398 صورت گرفت، 142 جدایه‌ی استافیلوکوکوس اورئوس از بیماران بستری شده در بیمارستان ولی‌عصر (عج) تبریز انتخاب و با استفاده از تست‌های استاندارد آزمایشگاهی تعیین هویت شد. مقاومت جدایه‌ها به آنتی بیوتیک‌های متداول در درمان عفونت‌های استافیلوکوکی به کمک روش انتشار از دیسک و مقاومت نسبت به متی‌سیلین با استفاده از دیسک سفوکسیتین اندازه‌گیری گردید. وجود ژن‌های mecA و pvl در جدایه‌ها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction یا PCR) مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: از جدایه‌های مورد بررسی، 98 جدایه به‌ عنوان استافیلوکوکوس اورئوس شناخته شد. بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به پنی‌سیلین با 2/96 درصد و کمترین مقاومت به کوتریماکسازول با 0/16 درصد مشاهده شد. در 63 درصد از جدایه‌ها، مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی گزارش گردید. 26 جدایه به روش فنوتیپی، مقاوم به متی‌سیلین تشخیص داده شد. ژن mecA در 13 جدایه شناسایی گردید که 11 جدایه در بررسی فنوتیپی، مقاوم به متی‌سیلین و 2 جدایه، حساس به متی‌سیلین تشخیص داده شدند. ژن pvl در هیچ کدام از جدایه‌ها شناسایی نگردید.نتیجه‌گیری: وجود مقاومت بالا و چندگانه جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج و وجود جدایه‌های مقاوم به متی‌سیلین در بخش‌های مختلف بیمارستان، باید به عنوان یک موضوع جدی، مورد توجه و چاره‌اندیشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Methicillin Resistance and the Presence of mecA and pvl Genes in Staphylococcus aureus Isolated from Valiasr Hospital, Tabriz, Iran

نویسندگان [English]

 • Sara Naebi 1
 • Mehdi Ghiamirad 2
1 Department of Microbiology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran
چکیده [English]

Background: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains are known as a health problem in the world due to their resistance to most antibiotics. Pantone-valentine leucocidin (PVL) is one of the important toxins of this bacterium. The aim of this study was to determine the frequency of methicillin resistance, and to investigate mecA and pvl genes in Staphylococcus aureus isolates from Valiasr hospital in Tabriz, Iran.Methods: In this cross-sectional study during 2009-2010, 142 Staphylococcus isolates were collected from hospitalized patients and identified using standard laboratory tests. Isolate resistance to common antibiotics in the treatment of staphylococcal infections was evaluated by disk diffusion method, and resistance to methicillin was investigated by cefoxitin disk method. The presence of mecA and pvl genes in the isolates was evaluated using specific primers and polymerase chain reaction (PCR) method.Findings: Of the studied isolates, 98 isolates were identified as Staphylococcus aureus. The highest antibiotic resistance level was observed against penicillin with 96.2%, and the lowest was determined against cotrimaxazole with 16.0%. Multidrug resistance (MDR) was observed in 63% of isolates. 26 isolates were identified as methicillin-resistance by phenotypic method. The mecA gene was detected in 13 isolates, of which 11 isolates were detected resistant and 2 isolates were sensitive to methicillin in the phenotypic tests. The pvl gene was not detected in any of the isolates.Conclusion: The presence of high and multidrug-resistance to common antibiotics and the presence of methicillin-resistant isolates of Staphylococcus aureus in different wards of the hospital should be considered as a serious issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Staphylococcus aureus
 • Methicillin resistance
 • Nosocomial infections
 1. Brooks G, Carroll KC, Butel J, Morse S. Jawetz, Melnick and Adelbergs medical microbiology. 26th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2012. p. 203-13.
 2. Agostino JW, Ferguson JK, Eastwood K, Kirk MD. The increasing importance of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Med J Aust 2017; 207(9): 388-93.
 3. Molla-abbaszadeh H, Mobayen H, Mirzaei H. Identification of PantonValentine Leukocidin (PVL) genes in Staphylococcus aureusisolated from In- patients of Emam Reza and Shohada Hospitals of Tabriz by real-time PCR. Iran J Med Microbiol 2013; 6(4): 72-80.
 4. Rossney AS, Shore AC, Morgan PM, Fitzgibbon MM, O'Connell B, Coleman DC. The emergence and importation of diverse genotypes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) harboring the Panton-Valentine leukocidin gene (PVL) reveal that PVL is a poor marker for community-acquired MRSA strains in Ireland. J Clin Microbiol 2007; 45(8): 2554-63.
 5. John JF, Lindsay JA. Clones and drones: do variants of Panton-Valentine leukocidin extend the reach of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus? J Infect Dis 2008; 197(2): 175-8.
 6. Alizadeh S, Amini K. Determining the presence of virulence genes Panton Valentine leukocidin PVL and methicillin gene mecA in Staphylococcus aureus. Journal of Food Microbiology 2015; 2(1): 49-58. [In Persian].
 7. Cupane L, Pugacova N, Berzina D, Cauce V, Gardovska D, Miklasevics E. Patients with Panton-Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus infections run an increased risk of longer hospitalisation. Int J Mol Epidemiol Genet 2012; 3(1): 48-55.
 8. Havaei S, Ahmadpour M, Poursina F, Ruzbahani M, Assadbeigi B. The prevalence of Panton-Valentine leukocidin gene in staphylococcus aureus isolated from Alzahra Hospital, Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2015; 32(315): 2217-25. [In Persian].
 9. Najar Peerayeh S, Azimian A, Mostafaee M, Siadat SD. Identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus by disk diffusion method, determination of MIC and PCR for mecA gene. Modares J Med Sci Pathol 2009; 12(3): 61-9. [In Persian].
 10. Sola C, Paganini H, Egea AL, Moyano AJ, Garnero A, Kevric I, et al. Spread of epidemic MRSA-ST5-IV clone encoding PVL as a major cause of community onset staphylococcal infections in Argentinean children. PLoS One 2012; 7(1): e30487.
 11. Barrow GI, R. Feltham R. Cowan and Steel's manual for the Identification of Medical Bacteria. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2021.
 12. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. CLSI supplement M100. 30th ed. Wayne, PA: CLSI; 2020.
 13. Naderi Nasab M, Tavakol Afshari J, Nazem M, Fatehmanesh P, Faramarzi H, Khodadost Ma. Determination of methicillin resistant Staphylococcus aureus via phenotypic methods and meca gene study by multiplex PCR. Med J Mashad Univ Med Sci 2005; 48(87): 7-16. [In Persian].
 14. Azimian A, Havaei SA, Fazeli H, Naderi M, Ghazvini K, Samiee SM, et al. Genetic characterization of a vancomycin-resistant Staphylococcus aureus isolate from the respiratory tract of a patient in a university hospital in northeastern Iran. J Clin Microbiol 2012; 50(11): 3581-5.
 15. Rasmussen RV, Fowler VG, Skov R, Bruun NE. Future challenges and treatment of Staphylococcus aureus bacteremia with emphasis on MRSA. Future Microbiol 2011; 6(1): 43-56.
 16. Ahmadi Z, Tajbakhsh E, Momtaz H. Detection of the antibiotic resistance pattern in Staphylococcus aureus isolated from clinical samples obtained from patients hospitalised in Imam Reza Hospital, Kermanshah. Journal of Microbial World 2014; 6(4): 209-311. [In Persian].
 17. Shokri R, Salouti M, Sorouri Zanjani R, Heidari Z. Frequency of meticillin resistant Staphylococcus aureus strains isolated from clinical samples in Mousavi Hospital, Zanjan, and recognition mec A gene using PCR. Journal of Microbial World 2014; 7(1): 58-65. [In Persian].
 18. Rezazadeh M, Yousefi Mashouf R, Sarmadyan H, Ghaznavi-Rad E. Comparison of disk diffusionand. Iran South Med J 2014; 17(3): 280-9. [In Persian].
 19. Valle DL, Paclibare PA, Cabrera EC, Rivera WL. Molecular and phenotypic characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from a tertiary hospital in the Philippines. Trop Med Health 2016; 44: 3.
 20. Islam T, Shamsuzzaman SM. Prevalence and antimicrobial susceptibility pattern of methicillin-resistant, vancomycin-resistant, and Panton-Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus in a tertiary care hospital Dhaka, Bangladesh. Tzu Chi Medical Journal 2015; 27(1): 10-4.
 21. Rahimi F, Bouzari M, Katouli M, Pourshafie M R. Antibiotic resistance pattern of methicillin resistant and methicillin sensitive Staphylococcus aureus isolates in Tehran, Iran. Jundishapur J Microbiol 2013; 6(2): 144-9.
 22. Nourbakhsh F, Momtaz H. Detection of antibiotic resistance patterns in Staphylococcus aureus strains isolated from patients admitted to Isfahan hospitals during 2014-2015. Feyz 2015; 19(4): 356-63. [In Persian].
 23. Ghasemian A, Peerayeh S, Mirzaee M. Several virulence factors of multidrug-resistant Staphylococcus aureus Isolates from hospitalized patients in Tehran. Int J Enteric Pathog 2015; 3(2): e25196.
 24. Shariati L, Validi M, Tabatabaiefar MA, Karimi A, Nafisi MR. Comparison of real-time PCR with disk diffusion, agar screen and E-test methods for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Curr Microbiol 2010; 61(6): 520-4.
 25. Rengaraj R, Mariappan S, Sekar U, Kamalanadhan A. Detection of vancomycin resistance among Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus. J Clin Diagn Res 2016; 10(2): DC04-DC06.
 26. Saheb Naher H, Al Sa'ady A. Genetic study of methicillin resistant S. aureus (MRSA) isolated from neonatal infections. International Journal of Medicine and Pharmaceutical Sciences 2014; 4(5): 41-8.
 27. Morrison MA, Hageman JC, Klevens RM. Case definition for community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Hosp Infect 2006; 62(2): 241.
 28. Tajik S, Najar Peerayeh S. Clinical significance and characteristics of Community-Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (CA_MRSA). Lab Diag 2015; 7(27): 56-68. [In Persian].
 29. Brown ML, O'Hara FP, Close NM, Mera RM, Miller LA, Suaya JA, et al. Prevalence and sequence variation of panton-valentine leukocidin in methicillin-resistant and methicillin-susceptible staphylococcus aureus strains in the United States. J Clin Microbiol 2012; 50(1): 86-90.
 30. Al Yousef SA, Taha EM. Rapid detection of community acquired- methicillin resistance Staphylococcus aureus recovered from King Saudi Arabia. Afr J Microbiol Res 2021; 4(24): 2804-10.
 31. Bhatta DR, Cavaco LM, Nath G, Kumar K, Gaur A, Gokhale S, et al. Association of Panton Valentine leukocidin (PVL) genes with methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Western Nepal: A matter of concern for community infections (a hospital based prospective study). BMC Infect Dis 2016; 16: 199.