گزارش یک مورد آلودگی گال پوسته‌دار در شهر اصفهان

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار، گروه انگل و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه انگل و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: گال یکی از بیماری‌های واگیردار مهم جلدی است که عامل آن هیره (Mite) از گونه‌ی Sarcoptes scabiei var Hominis می‌باشد. بیماری گال پوسته‌دار نوع نادری از گال است که با تکثیر سریع و وسیع هیره در پوست فرد مبتلا، اغلب در بیماران دارای نقص ایمنی با بروز واکنش آلرژیک شدید همراه می‌باشد. در پژوهش حاضر، یک مرد 85 ساله‌ی ساکن روستا که از دو ماه قبل دچار خارش شدید شده بود، مورد معاینات بالینی قرار گرفت.گزارش مورد: بیمار 85 ساله‌ی مذکر دارای علایم پوستی شدید، برای تشخیص بیماری انگلی پوستی به گروه انگل‌شناسی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارجاع گردید و به روش Scraping test، از ضایعات پوست نمونه تهیه و زیر میکروسکوپ مشاهده گردید. در آزمایش میکروسکوپی، با دیدن هیره و تخم‌های آن، بیماری گال تشخیص داده شد و با توجه به علایم بالینی، تشخیص نوع گال پوسته‌دار قطعی شد.نتیجه‌گیری: گال پوسته‌دار در افراد دارای نقص سیستم ایمنی ایجاد می‌شود، اما با توجه به مورد گزارش شده، به نظر می‌رسد امکان بروز آن در افراد با ایمنی سالم نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case of Crusted Scabies in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Simindokht Soleimanifard 1
 • Seyed Hossein Hejazi 2
 • Seyed Mohammad Abtahi 1
1 Assistant Professor, Department of Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Scabies is one of the most important infectious skin diseases caused by the arthropod mite Sarcoptes scabiei var Homonis. Crusted scabies is a rare form of scabies that multiplies rapidly and extensively in the skin of an infected person, usually in immunocompromised patients, and is accompanied by a severe allergic reaction. Here, we report an 85-year-old man, a resident of the village, who had been severely itchy for two months.Case Report: An 85-year-old man with severe skin symptoms was referred to the Parasitology Department of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, for diagnosis of skin parasitic disease. A sample of skin lesions was prepared by scraping method and observed under microscope. Under microscopic examination, by observing the mite and its eggs, scabies was diagnosed and the diagnosis of crusted scabies was confirmed according to the clinical signs.Conclusion: This form of the disease occurs in people with defective immune systems, but according to the case reported here, it seems that it can also occur in people with healthy immunity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sarcoptes scabiei
 • Scabies
 • Seborrheic dermatitis
 1. Jarmuda S, O'Reilly N, Zaba R, Jakubowicz O, Szkaradkiewicz A, Kavanagh K. Potential role of Demodex mites and bacteria in the induction of rosacea. J Med Microbiol 2012; 61(Pt 11): 1504-10.
 2. Polley L. Navigating parasite webs and parasite flow: Emerging and re-emerging parasitic zoonoses of wildlife origin. Int J Parasitol 2005; 35(11-12): 1279-94.
 3. Marks M, Romani L, Sokana O, Neko L, Harrington R, Nasi T, et al. Prevalence of scabies and impetigo 3 years after mass drug administration with ivermectin and azithromycin. Clin Infect Dis 2020; 70(8): 1591-5.
 4. Arlian LG, Morgan MS. A review of Sarcoptes scabiei: Past, present and future. Parasit Vectors 2017; 10(1): 297.
 5. Rahdar M, Vazirianzadeh B, Maraghi S. A case report of sarcoptes scabiei infection in Ahwaz, Iran. J Arthropod Borne Dis 2008; 2(1): 44-8.
 6. Gladstone HB, Darmstadt GL. Crusted scabies in an immunocompetent child: Treatment with ivermectin. Pediatr Dermatol 2000; 17(2): 144-8.
 7. Morsy TA, Kenawi MZ, Zohdy HA, Abdalla KF, el Fakahany AF. Serum immunoglobulin and complement values in scabietic patients. J Egypt Soc Parasitol 1993; 23(1): 221-9.
 8. Walton SF. The immunology of susceptibility and resistance to scabies. Parasite Immunol 2010; 32(8): 532-40.
 9. Arlian LG, Rapp CM, Morgan MS. Resistance and immune response in scabies-infested hosts immunized with Dermatophagoides mites. Am J Trop Med Hyg 1995; 52(6): 539-45.
 10. Leung AKC, Leong KF, Lam JM. Pruritic crusted scabies in an immunocompetent infant. Case Rep Pediatr 2019; 2019: 9542857.