دیدگاه کارآموزان نسبت به آموزش بالینی در بخش‌های بستری در گروههای داخلی و جراحی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پزشکان عمومی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮی خود را در چرخش‌های داﺧﻠﻲ و جراحی کسب می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود آموزش در بخش‌های بستری در گروه‌های داخلی و جراحی از دیدگاه دانشجویان انجام شد تا با تعیین نقاط قوت و ضعف و بهترین مکان و شخص آموزش دهنده، به بهبود آموزش کمک شود.روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی بود که در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گردید. جامعه‌ی هدف متشکل از کارآموزان سال تحصیلی 98-1397 در دو گروه داخلی و جراحی بود که به روش در دسترس وارد تحقیق شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از ابزار محقق ساخته استفاده گردید. سپس داده‌ها به صورت میانگین و انحراف معیار و تعداد (درصد) گزارش شد.یافته‌ها: از 260 پرسش‌نامه، 154 مورد تکمیل گردید (درصد پاسخگویی: 60 درصد). بیشترین میانگین درصد دستیابی به مهارت‌های هفت‌گانه در هر دو گروه داخلی (64/21 ± 71/68) و جراحی (98/27 ± 95/56)، مهارت شرح‌حال‌گیری بود و کمترین درصد دستیابی در هر دو گروه داخلی (81/20 ± 20/23) و جراحی (44/26 ± 37/13)، به مهارت‌های عملی اختصاص یافت. مناسب‌ترین فرد و مکان برای آموزش تمام مهارت‌ها به جزء مهارت‌های عملی، استاد و بر بالین بیمار بود. برای مهارت‌های عملی نیز تمرین و تجربه‌ی شخصی کارآموزان در بالین مناسب شناخته شد.نتیجه‌گیری: میزان دستیابی به مهارت در حیطه‌های مختلف آموزش بالینی پایین بود و پایین‌ترین نتایج مربوط به حیطه «مهارت‌های عملی» می‌باشد. به نظر می‌رسد آموزش بر بالین بیمار و توسط استاد، بیشترین نقش را در افزایش مهارت کارآموزان در حیطه‌های مختلف دارد. انجام مطالعات بیشتر جهت تعیین دقیق شاخص‌های مؤثر بر میزان دستیابی به مهارت‌های بالینی توسط کارآموزان احساس می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trainee`s Opinion toward Clinical Education in Internal and Surgical Wards at Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Nabavi 1
 • Athar Omid 2
 • Peyman Adibi 3
1 Student of Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Medical Education Research Center, Department of Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine AND Research Center of Gastroenterology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: General practitioners acquire most of their learning in internal and surgical departments. The purpose of this study was to determine the current status of education in these departments from the students` point of view to help improve clinical education.Methods: This was a cross-sectional study conducted in Alzahra hospital in Isfahan, Iran. The target population consisted of clerkships in two departments of internal medicine and surgery in the academic year of 2017-2018. A researcher-made tools was used to collect data, and after completion by the clerkships, data were reported descriptively. Quantitative data were reported as mean ± standard deviation and qualitative number (percent).Findings: Out of 260 questionnaires, 154 were completed (response rate of 60%). The highest mean percentage of achievement of clinical skills in both internal (68.71 ± 68.71) and surgical (56.95 ± 27.98) groups was history taking, and the lowest in both internal (20.81 ± 23.20) and surgical (26.44 ± 13.37) groups was practical skills. The most suitable person/place to teach all the skills, except the practical skills, was the teachers/on the bed, and for the practical skills, was practice and personal experience/on the bed.Conclusion: The level of clinical skills acquisition is not desirable, and the lowest results are related to practical skills. It seems that bedside teaching by the clinical teachers has played the most important role in increasing the skills of clerkship in various fields. Further studies are needed to determine the exact factors affecting the achievement of clinical skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical education
 • Internal medicine
 • Surgery
 • Medical students
 1. Haghani F, Arabshahi SK, Bigdeli S, Alavi M, Omid A. Medical academia clinical experiences of Ward Round Teaching curriculum. Adv Biomed Res 2014; 3: 50.
 2. Mollahadi M. Importance of clinical educating in nursery. Educ Strategy Med Sci 2010; 2(4): 153-9. [In Persian].
 3. Yamani N, Liaghatdar MJ, Changiz T, Adibi P. How do medical students learn professionalism during clinical education? A qualitative study of faculty members' and interns' experiences. Iran J Med Educ 2010; 9(4): 382-95. [In Persian].
 4. Zolfaghari SH, Bijari B. Medical students' perspective of clinical educational environment of hospitals affiliated with Birjand University of Medical Sciences, based on DREEM Model. J Birjand Univ Med Sci 2016; 22(4): 368-75. [In Persian].
 5. Beigzadeh A, Bahaadinbeigy K, Adibi P, Yamani N. Identifying the challenges to good clinical rounds: A focus-group study of medical teachers. J Adv Med Educ Prof 2019; 7(2): 62-73.
 6. Beigzadeh A, Yamani N, Bahaadinbeigy K, Adibi P. Challenges and strategies of clinical rounds from the perspective of medical students: A qualitative research. J Educ Health Promot 2021; 10: 6.
 7. Arabshahi KS, Haghani F, Bigdeli S, Omid A, Adibi P. Challenges of the ward round teaching based on the experiences of medical clinical teachers. J Res Med Sci 2015; 20(3): 273-80.
 8. Hosseinpour M, Samii H, Behdad A. Assessment of medical interns opinion about education in surgery courses in Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2002; 1(3): 30-5. [In Persian].
 9. Garakyaraghi M, Sabouri M, Avizhgan M, Ebrahimi A, Zolfaghari M. Interns' viewpoints toward the st+äauts of training by residents in Isfahan Univeristy of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2008; 7(2): 361-9. [In Persian].
 10. Zahedi M, Amirmaleki Tabrizi H. Medical education effectiveness from the viewpoints of medical students of Tehran University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2008; 7(2): 289-98. [In Persian].
 11. Sharifi B, Ghafarian Shirazi H, Momeninejad M, Saniee F, Hashemi N, Jabarnejad A, et al. A survey of the quality and quantity of clinical education from the viewpoint of medical students. J Jahrom Univ Med Sci 2012; 10(2): 57-64. [In Persian].