مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی استفاده از پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با پماد سیلور سولفادیازین در التیام زخم‌های سوختگی: یک مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده‌ی پرستاری مامایی و مرکز آموزشی، درمانی تحقیقاتی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر کودکان امیرکلا، پژوهشکده سلامت و گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: سوختگی از جمله پرهزینه‌ترین و پرعارضه‌ترین آسیب‌ها به شمار می‌رود. زخم‌های سوختگی حتی اگر غیر کشنده باشند، می‌توانند بدترین آثار جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشند. پماد سیلور سولفادیازین به عنوان استاندارد طلایی در مدیریت زخم سوختگی به کار می‌رود. مطالعات مختلف، نتایج متفاوتی در خصوص مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی استفاده از پماد سیلور سولفادیازین با پانسمان‌های جدید حاوی نانوذرات نقره ارایه کرده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی استفاده از پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با سیلور سولفادیازین در التیام زخم سوختگی بود. روش‌ها: این تحقیق بر اساس طرح ارزیابی فن‌آوری سلامت، مصوب مؤسسه‌ی تحقیقات ملی سلامت ایران انجام گرفت. از روش مرور نظام‌مند و جستجو در پایگاه‌های PubMed، Scopus، ProQuest، UpToDate، IranMedex و Scientific Information Database (SID) به منظور مقایسه‌ی هزینه- اثربخشی پانسمان نانوکریستال نقره با پماد سیلور سولفادیازین استفاده شد. از آن‌جا که امکان انجام متاآنالیز با توجه به تنوع مطالعات بررسی شده از نظر روش‌شناسی و محدویت تحقیقات متناسب با سؤال پژوهش وجود نداشت، از مرور روایتی جهت تحلیل نتایج مقالات منتشر شده طی سال‌های 1990 تا 2017 استفاده گردید.یافته‌ها: در جستجوی اولیه از پایگاه‌های اطلاعاتی، 213 مقاله یافت شد که 60 مقاله به دلیل تکراری بودن، حذف و 153 مقاله انتخاب و پس از مرور عناوین و چکیده، 122 مقاله خارج گردید. از 31 مقاله‌ی متن کامل، بر اساس معیار ورود، 13 مقاله وارد مطالعه شد. نتایج به دست آمده در خصوص اثربخشی پانسمان نانوکریستال نقره نشان داد که عفونت زخم، درد، زمان التیام، نیاز به بازسازی بافتی، انجام جراحی پیوند پوست و طول مدت بستری در مقایسه با سیلور سولفادیازین کمتر می‌باشد. همچنین، درمان با پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با سیلورسولفادیازین کم‌هزینه‌تر است.نتیجه‌گیری: درمان با پانسمان نانوکریستال نقره در مقایسه با سیلور سولفادیازین مؤثرتر می‌باشد و هزینه‌ی کمتری دارد. در عین حال، با توجه به تعداد محدود مقالات در راستای اهداف مطالعه، تصمیم‌گیری قطعی در زمینه‌ی هزینه- اثربخشی و در نتیجه، پیشنهاد برای جایگزین‌سازی این پانسمان، نیاز به انجام پژوهش‌های بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Cost-Effectiveness of Silver Nanocrystal Dressing with Silver Sulfadiazine in Burn Wound Healing: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mirza Aghazadeh-Attari 1
 • Mojgan Lotfi 2
 • Afsaneh Arzani 3
 • Leila Doshmangir 4
1 Associate Professor, Department of Basic Science, School of Paramedical, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery AND Sina Educational, Research and Treatment Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Non-Communicable Pediatric Disease Research Center, Health Research Institute AND Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4 Associate Professor, Department of Health Policy and Management, School of Management and Medical Informatics AND Health Services Management Research Center, Health Management Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background: Burn is one of the costliest and most harmful damages. Burn wounds, even if they are non-lethal, can have the worst physical, psychological, social, and economic effects. Silver sulfadiazine ointment is the gold standard for wound management burns. However, different studies have shown different results in comparing the use of silver sulfadiazine ointment with new dressings containing silver nanoparticles. The purpose of this study was to compare the-cost effectiveness of silver nanocrystal dressing with silver sulfadiazine in burn wound healing.Methods: This research was based on the Health Technology Assessment Plan approved by the National Health Research Institute of Iran. Using the systematic review method, the PubMed, Scopus, Proquest, Google Scholar, Cochrane, Up To Date, Iranmedex, and Scientific Information Database (SID) databases were used to compare the effectiveness and cost of silver nanocrystal with silver sulfadiazine ointment. Considering the diversity of studies in terms of methodology and the limitation of studies appropriate to the research question, since there was no possibility of meta-analysis, narrative review was used to analyze the results of the studies during the years1990 to 2017.Findings: In the initial search of the databases, 213 articles were found; of which, 60 articles were deleted due to duplication, and 153 studies were selected After reviewing the titles and abstracts,122 studies were excluded. Out of 31 full-text articles, 13 articles were finally included in the study. The results of analysis showed that wound infection, healing time, pain, need to skin grafts, and duration of hospitalization were less than that for silver nanocrystals compared to sulfadiazine. Moreover, the cost of treatment for silver nanocrystals was lower than that of silver sulfadiazine.Conclusion: Treatment with silver nanocrystals is more effective and less costly than silver sulfadiazine. Given to the limited number of the articles in line with the objectives of the study, it is necessary to perform further studies before finalizing any decision regarding the cost-effectiveness and making suggestions to replace the dressing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Silver Sulfadiazine
 • Nanoparticles
 • Burns
 • Wound healing
 • Bandages
 • Cost effectiveness
 1. Hosseini RS, Askarian M, Assadian O. Epidemiology of hospitalized female burns patients in a burn centre in Shiraz. East Mediterr Health J 2007; 13(1): 113-8.
 2. Krishnan P, Frew Q, Green A, Martin R, Dziewulski P. Cause of death and correlation with autopsy findings in burns patients. Burns 2013; 39(4): 583-8.
 3. Ahachi CN, Fadeyibi IO, Chira MK, Abikoye FO, Okpara CO. The socioeconomic impact of burns in Lagos, Nigeria: A one-year prospective study. Ann Burns Fire Disasters 2017; 30(3): 205-9.
 4. Lukish JR, Eichelberger MR, Newman KD, Pao M, Nobuhara K, Keating M, et al. The use of a bioactive skin substitute decreases length of stay for pediatric burn patients. J Pediatr Surg 2001; 36(8): 1118-21.
 5. Singh R, Purohit S, Chacharkar MP, Bhandari PS, Bath AS. Microbiological safety and clinical efficacy of radiation sterilized amniotic membranes for treatment of second-degree burns. Burns 2007; 33(4): 505-10.
 6. Watret L, White R. Surgical wound management: The role of dressings. Nurs Stand 2001; 15(44): 59-62, 64, 66.
 7. Kumar RJ, Kimble RM, Boots R, Pegg SP. Treatment of partial-thickness burns: a prospective, randomized trial using Transcyte. ANZ J Surg 2004; 74(8): 622-6.
 8. Souliotis K, Kalemikerakis I, Saridi M, Papageorgiou M, Kalokerinou A. A cost and clinical effectiveness analysis among moist wound healing dressings versus traditional methods in home care patients with pressure ulcers. Wound Repair Regen 2016; 24(3): 596-601.
 9. Felipez Agrelo IM, Zurita AG, Souto Trillo MR. Efficacy of the application of nanocrystalline silver (Acticoat) vs silver sulfadiazine for the treatment of burns. Metas de Enfermeria 2014; 17(5): 22-6.
 10. Fong J, Wood F, Fowler B. A silver coated dressing reduces the incidence of early burn wound cellulitis and associated costs of inpatient treatment: Comparative patient care audits. Burns 2005; 31(5): 562-7.
 11. Wynne R, Botti M, Stedman H, Holsworth L, Harinos M, Flavell O, et al. Effect of three wound dressings on infection, healing comfort, and cost in patients with sternotomy wounds: A randomized trial. Chest 2004; 125(1): 43-9.
 12. Goeree R, Diaby V. Introduction to health economics and decision-making: Is economics relevant for the frontline clinician? Best Pract Res Clin Gastroenterol 2013; 27(6): 831-44.
 13. Higgins JP, Altman DG, Gotzsche PC, Juni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ 2011; 343: d5928.
 14. Wells G, Shea B, O'Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of non-randomized studies in meta-analysis [Online]. [Cited 2021]; Available from: URL: http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp
 15. Chen J, Han CM, Lin XW, Tang ZJ, Su SJ. Effect of silver nanoparticle dressing on second degree burn wound. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 2006; 44(1): 50-2. [In Chinese].
 16. Varas RP, O'Keeffe T, Namias N, Pizano LR, Quintana OD, Herrero TM, et al. A prospective, randomized trial of Acticoat versus silver sulfadiazine in the treatment of partial-thickness burns: which method is less painful? J Burn Care Rehabil 2005; 26(4): 344-7.
 17. Huang Y, Li X, Liao Z, Zhang G, Liu Q, Tang J, et al. A randomized comparative trial between Acticoat and SD-Ag in the treatment of residual burn wounds, including safety analysis. Burns 2007; 33(2): 161-6.
 18. Peters DA, Verchere C. Healing at home: Comparing cohorts of children with medium-sized burns treated as outpatients with in-hospital applied Acticoat to those children treated as inpatients with silver sulfadiazine. J Burn Care Res 2006; 27(2): 198-201.
 19. Abedini F, Ahmadi A, Yavari A, Hosseini V, Mousavi S. Comparison of silver nylon wound dressing and silver sulfadiazine in partial burn wound therapy. Int Wound J 2013; 10(5): 573-8.
 20. Cuttle L, Naidu S, Mill J, Hoskins W, Das K, Kimble RM. A retrospective cohort study of Acticoat versus Silvazine in a paediatric population. Burns 2007; 33(6): 701-7.
 21. Cox SG, Cullingworth L, Rode H. Treatment of paediatric burns with a nanocrystalline silver dressing compared with standard wound care in a burns unit: A cost analysis. S Afr Med J 2011; 101(10): 728-31.
 22. Honari S, Gibran NS, Engrav LH, Carlson AR, Heimbach DM. Clinical benefits and cost effectiveness of acticoat as a dressing for donor sites. The Journal of Burn Care and Rehabilitation 2001; 22(Suppl 2): S74.
 23. Chuntrasakul C, Muangman P, Benjathanung R, Suvanchote S, Boonpamee S, Jantarapakdee S. Clinical experience of ActicoatTM treatment in extensive burn wounds. Siriraj Medical Journal 2007; 59(2): 47-51.
 24. Nherera L. The cost of treating burns using commonly used silver dressings in patients with deep partial thickness burns. Ann Burn Fire Disasters 2015; 28(Suppl EBA): P043.
 25. Liu X, Gan H, Hu C, Sun W, Zhu X, Meng Z, et al. Silver sulfadiazine nanosuspension-loaded thermosensitive hydrogel as a topical antibacterial agent. Int J Nanomedicine 2019; 14: 289-300.
 26. Dutta G, Das N, Adhya a, Munian K, Majumdar B. Nanocrystalline silver gel versus conventional silver sulfadiazine cream as topical dressing for second-degree burn wound: A clinicopathological comparison. Indian Journal of Burns 2018; 26(1): 29-37.
 27. Mohseni M, Shamloo A, Aghababaie Z, Afjoul H, Abdi S, Moravvej H, et al. A comparative study of wound dressings loaded with silver sulfadiazine and silver nanoparticles: In vitro and in vivo evaluation. Int J Pharm 2019; 564: 350-8.
 28. Li Y, Wang L, He X, Hou A. Meta-analysis of the therapeutic effect of nanosilver on burned skin. J Nanosci Nanotechnol 2020; 20(12): 7730-4.
 29. Maciel ABDS, Ortiz JF, Siqueira BS, Zanette GF. Tissue healing efficacy in burn patients treated with 1% silver sulfadiazine versus other treatments: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. An Bras Dermatol 2019; 94(2): 204-10.
 30. Liu Z, Zhou A, Zhang X, Zhao C, Li H, Gao L. The efficacy of nano-silver and silver sulfadiazine for degree ii burn wound: A meta-analysis. Biomed Res- India 2017; 28(9): 3880-5.
 31. Khundkar R, Malic C, Burge T. Use of Acticoat dressings in burns: What is the evidence? Burns 2010; 36(6): 751-8.
 32. Muangman P, Chuntrasakul C, Silthram S, Suvanchote S, Benjathanung R, Kittidacha S, et al. Comparison of efficacy of 1% silver sulfadiazine and Acticoat for treatment of partial-thickness burn wounds. J Med Assoc Thai 2006; 89(7): 953-8.
 33. Heyneman A, Hoeksema H, Vandekerckhove D, Pirayesh A, Monstrey S. The role of silver sulphadiazine in the conservative treatment of partial thickness burn wounds: A systematic review. Burns 2016; 42(7): 1377-86.
 34. Rashaan ZM, Krijnen P, Klamer RR, Schipper IB, Dekkers OM, Breederveld RS. Nonsilver treatment vs. silver sulfadiazine in treatment of partial-thickness burn wounds in children: A systematic review and meta-analysis. Wound Repair Regen 2014; 22(4): 473-82.