تأثیر تعدیل شاخص‌های FIO2 و PEEP بر اساس میزان فشار اکسیژن خون شریانی بر پیامدهای مراقبتی و درمانی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای مزمن، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی و بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده‌ی ‌پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری‌های مزمن، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 مربی، گروه پرستاری، دانشکده‌ی ‌پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری‌های مزمن، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات اصلی سیستم درمان، مرگ و میر بالا و طول مدت بستری بیماران در Intensive care unit (ICU) می‌باشد که هزینه‌های زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تعدیل Fraction of inspired oxygen (FIO2) و فشار مثبت انتهای بازدمی (Positive end-expiratory pressure یا PEEP) بر اساس میزان فشار اکسیژن خون شریانی بر پیامدهای مراقبتی بیماران بستری در ICU انجام شد.روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی و جامعه‌ی آماری آن، متشکل از بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در نیمه‌ی دوم سال 1399 بود. 40 بیمار به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد تقسیم‌بندی شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌ی اطلاعات دموگرافیک و سیستم نمره‌دهی Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) استفاده گردید. در گروه مداخله، تعدیل FIO2 و PEEP بر اساس میزان فشار اکسیژن خون شریانی بیماران طی 7 روز انجام شد.یافته‌ها: از نظر متغیرهای دموگرافیک، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. میانگین نمرات SOFA قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت، اما پس از مداخله، شدت بیماری، طول مدت اتصال به ونتیلاتور و بستری در ICU در گروه مداخله کمتر بود.نتیجه‌گیری: تعدیل FIO2 و PEEP بر اساس میزان فشار اکسیژن خون شریانی، بر کاهش نمره‌ی SOFA، طول مدت اتصال به ونتیلاتور و ماندگاری بیمار در ICU مؤثر می‌باشد. این روش می‌تواند به عنوان یک مداخله‌ی پرستاری و با هماهنگی تیم درمان به منظور کاهش پیامدهای بستری در ICU مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Adjustment of Positive End-Expiratory Pressure (PEEP) and Fraction of Inspired Oxygen (FiO2) Based on Arterial Blood Oxygen Pressure on the Care and Treatment Outcomes of Patients in Intensive Care Unit (ICU)

نویسندگان [English]

 • Maliheh Moghaddas-Ghahfarrokhi 1
 • Mahboubeh Rashidi 2
 • Marziyeh Asadizaker 3
 • Mohammad Adineh 4
 • Saeid Ghanbari 5
1 MSc Student, Department Nursing, School of Nursing and Midwifery AND Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Intensive Care Unit, Imam Khomeini Hospital, School of Medicine, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department Nursing, School of Nursing and Midwifery AND Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
4 Instructor, Department Nursing, School of Nursing and Midwifery AND Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
5 Assistant Professor Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: One of the problems of the treatment system is the high mortality and length stay of patients in the intensive care unit (ICU), which has high costs. The aim of this study was to determine the effect of adjustment of positive end-expiratory pressure (PEEP) and fraction of inspired oxygen (FiO2) based on PaO2 on the care and treatment outcomes of ICU patients.Method: This was a randomized clinical trial study in which the statistical population consisted of all patients admitted to the ICU of Imam Khomeini hospital in Ahvaz, Iran, in the second half of 2020. 40 samples were selected based on available sampling method, and randomly divided into two groups of intervention and control. To collect the data, a demographic information questionnaire as well as Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) scoring system were used. In the intervention group, adjustment of PEEP and FiO2 was performed based on PaO2 of patients in 7 days.Findings: There was no difference between the two groups in terms of demographic variables. The mean scores of disease severity before intervention in the two groups were not statistically different; but after the intervention, disease severity score, duration of ventilator connection, and length of ICU stay were significantly lower in the intervention group.Conclusion: The adjustment of PEEP and FiO2 based on PaO2 is effective in reducing the disease severity score, duration of ventilator connection, and ICU stay. It should be used as a nursing intervention in coordination with treatment team to reduce the consequences of hospitalization in ICU.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive end-expiratory pressure
 • Organ dysfunction scores
 • Intensive Care Unit
 • Ventilators
 1. Chaiwat O, Sarima N, Niyompanitpattana K, Komoltri C, Udomphorn Y, Kongsayreepong S. Protocol-directed vs. physician-directed weaning from ventilator in intra-abdominal surgical patients. J Med Assoc Thai 2010; 93(8): 930-6.
 2. Newth CJ, Hotz JC, Khemani RG. Ventilator liberation in the pediatric ICU. Respir Care 2020; 65(10): 1601-10.
 3. Asgari M, Soleimani M. Intensive nursing care in ICU, CCU and dialysis. 33th ed. Tehran, Iran: Boshra Publications; 2020. [In Persian].
 4. Hetland B, Lindquist R, Chlan LL. The influence of music during mechanical ventilation and weaning from mechanical ventilation: A review. Heart Lung 2015; 44(5): 416-25.
 5. Dehvan F, Soleimani M, Ghanei Gheshlagh R. Weaning indices of mechanical ventilator: an integrative review of the national published articles. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2019; 5(2): 1-13. [In Persian].
 6. Serpa Neto A, Filho RR, Cherpanath T, Determann R, Dongelmans DA, Paulus F, et al. Associations between positive end-expiratory pressure and outcome of patients without ARDS at onset of ventilation: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Intensive Care 2016; 6(1): 109.
 7. Mahjoubipour H, Mohammadi M, Salmani F, Saneei F. Efficiency of SOFA scoring system on predicting mortality rate and stay length in intensive care unit for patients of Al-Zahra hospital of Isfahan. Med Surg Nurs J 2012; 1(2):6-10. [In Persian].
 8. Babamohamadi H, Ebrahimian A, Paknazar F, Torkamandi H. Clinical effectiveness of modified sequential organ failure assessment scoring system for predicting ICU indexing scores. Tehran Univ Med J 2016; 74(7): 509-16. [In Persian].
 9. SRLF Trial Group. Hypoxemia in the ICU: Prevalence, treatment, and outcome. Ann Intensive Care 2018; 8(1): 82.
 10. Bouch S, Harding R, O'Reilly M, Wood LG, Sozo F. Impact of dietary tomato juice on changes in pulmonary oxidative stress, inflammation and structure induced by neonatal hyperoxia in mice (Mus musculus). PLoS One 2016; 11(7): e0159633.
 11. Merchan-Tahvanainen ME, Romero-Belmonte C, Cundin-Laguna M, Basterra-Brun P, San Miguel-Aguirre A, Regaira-Martinez E. Patients' experience during weaning of invasive mechanical ventilation: A review of the literature. Enferm Intensiva 2017; 28(2): 64-79.
 12. Rohisafai S, Vash V. Principles of working with intensive care unit (ICU) equipment. 1st ed. Tehran, Iran: Ganjour Publications; 2018. [In Persian].
 13. Silva PL, Rocco PRM. The basics of respiratory mechanics: ventilator-derived parameters. Ann Transl Med 2018; 6(19): 376.
 14. Nieman GF, Satalin J, Andrews P, Aiash H, Habashi NM, Gatto LA. Personalizing mechanical ventilation according to physiologic parameters to stabilize alveoli and minimize ventilator induced lung injury (VILI). Intensive Care Med Exp 2017; 5(1): 8.
 15. Chiumello D, Brioni M. Severe hypoxemia: which strategy to choose. Crit Care 2016; 20(1): 132.
 16. Qin W, Zhang X, Yang L, Li Y, Yang S, Li X, et al. Predictive value of the sequential organ failure assessment (SOFA) score for prognosis in patients with severe acute ischemic stroke: a retrospective study. J Int Med Res 2020; 48(8): 300060520950103.
 17. Arts DG, de Keizer NF, Vroom MB, de Jonge E. Reliability and accuracy of Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) scoring. Crit Care Med 2005; 33(9): 1988-93.
 18. Atashkhoei S, Yavari N, Zarrintan M, Bilejani E, Zarrintan S. Effect of different levels of positive end-expiratory pressure (PEEP) on respiratory status during gynecologic laparoscopy. Anesth Pain Med 2020; 10(2): e100075.
 19. Setak-Berenjestanaki M, Bagheri-Nesami M, Gholipour BA, Mousavinasab SN, Ghaffari R, Darbeheshti M. The prophylactic effect of different levels of positive endexpiratory pressure on the incidence rate of atelectasis after cardiac surgery: A Randomized Controlled Trial. Med J Islam Repub Iran 2018; 32: 20.
 20. Zamani MM, Najafi A, Sehat S, Janforooz Z, Derakhshan P, Rokhtabnak F, et al. The effect of intraoperative lung protective ventilation vs conventional ventilation, on postoperative pulmonary complications after cardiopulmonary bypass. J Cardiovasc Thorac Res 2017; 9(4): 221-8.
 21. Dehghani A, Abdeyazdan G, Davaridolatabadi E. An overview of the predictor standard tools for patient weaning from mechanical ventilation. Electron Physician 2016; 8(2): 1955-63.
 22. Dongelmans DA, Hemmes SN, Kudoga AC, Veelo DP, Binnekade JM, Schultz MJ. Positive end-expiratory pressure following coronary artery bypass grafting. Minerva Anestesiol 2012; 78(7): 790-800.
 23. Estenssoro E, Dubin A, Laffaire E, Canales HS, Saenz G, Moseinco M, et al. Impact of positive end-expiratory pressure on the definition of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med 2003; 29(11): 1936-42.
 24. Faal G, Eghbal F. Effect of bubble and ventilator-derived continuous positive airway pressure on the management of respiratory distress syndrome in premature neonates. Iran J Neonatol 2018; 9(4): 22-7.
 25. Khatami F, Sedaghat Siyahkal M. Assessing the length of stay and influential factors among general intensive care units in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Hospital 2016; 14(4): 51-7. [In Persian].
 26. Lilly CM, Cody S, Zhao H, Landry K, Baker SP, McIlwaine J, et al. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA 2011; 305(21): 2175-83.