میزان موفقیت عمل تیمپانوماستوئیدکتومی بر اساس شاخص خطر گوش میانی (Middle Ear Risk Index) در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی- درمانی الزهرا و کاشانی اصفهان

نویسندگان

1 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکذهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: به منظور پیش‌بینی موفقیت جراحی تیمپانوماستوئیدکتومی، روش‌های مختلفی همچون شاخص خطر گوش میانی Middle Ear Risk Index (MERI)، وجود دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی موفقیت MERI در پیش‌بینی نتیجه‌ی جراحی تیمپانوماستوئیدکتومی در بیمارستان‌های الزهرا(س) و آیت‌الله کاشانی اصفهان در سال 1398 انجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی Times Series، تعداد 87 بیمار مبتلا به Chronic otitis media (COM) تحت جراحی تیمپانوماستوئیدکتومی قرار گرفتند و ضمن ارزیابی شاخص خطر گوش میانی، تحت پیگیری منظم بعد از جراحی، در سه نوبت قرار گرفته و نتایج حاصل از جراحی و امتیاز حاصل از MERI در پیش‌بینی نتیجه‌ی عمل مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: بر حسب شاخص مذکور، شدت بیماری در 17 نفر، خفیف، در 29 نفر، متوسط و در 41 نفر، شدید بود. بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه‌ی ما میزان موفقیت جراحی با امتیاز حاصل از MERI ارتباط معنی‌دار نداشت، ولی کاهش شنوایی هدایتی بعد از عمل به طور معنی‌داری بهبود یافت.
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد، تعیین ارزش MERI به منظور پیش‌بینی نتیجه‌ی عمل تیمپانوماستوئیدکتومی نیاز به مطالعات بیشتر با حجم نمونه‌های بیشتر و همچنین در نظر گرفتن سایر متغیرهای احتمالی که بر نتیجه‌ی عمل تیمپانوماستوئیدکتومی مؤثر هستند، دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Success Rate of Tympanomastoidectomy Based on Middle Ear Risk Index in Patients Referred to Educational and Medical Centers Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Rogha 1
 • Sayedhamidreza Abtahi 2
 • Massoud Teimouri 3
1 Associate Professor of Otolaryngology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Otolaryngology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: To predict the success rate of tympanomastoidectomy surgery, there exists various toolkits such as Middle Ear Risk Index (MERI). The aim of this study was to evaluate the success rate of MERI in predicting the outcome of tympanomastoidectomy in Alzahra and Ayatollah Kashani hospitals in Isfahan in 2019.
Methods: In this Times Series study, 87 patients with Chronic Otitis Media (COM) underwent tympanomastoidectomy and, while assessing the middle ear risk index, underwent regular postoperative follow-up three times. Surgical outcome and MERI scores were compared to evaluate its efficacy in predicting the outcome of the operation.
Findings: According to the index, the severity of the disease was mild in 17 patients, moderate in 29 patients and severe in 41 patients. According to the results of our study, the success of surgical outcome was not significantly associated with the score obtained by MERI, but postoperative conduction hearing loss was significantly improved.
Conclusion: The findings of the present study indicate that determining the value of MERI in order to predict the success rates of tympanomastoidectomy requires further studies with a larger sample size and also taking in to account other possible variables that affect the outcome of tympanomastoidectomy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tympanomadtoidectomy
 • Middle Ear Risk Index
 • conductive hearing loss
 1. Fagan P, Patel N. A hole in the drum. An overview of tympanic membrane perforations. Aust Fam Physician 2002; 31(8): 707-10.
 2. Hou YY, Huang HL, Shi HY. Prevalence and hospital resource utilization in tympanoplasty and revision tympanoplasty: a population-based comparative study. Otol Neurotol 2012; 33(3): 400-5.
 3. Vartiainen E, Nuutinen J. Success and pitfalls in myringoplasty: follow-up study of 404 cases. Am J Otol 1993; 14(3): 301-5.
 4. Hardman J, Muzaffar J, Nankivell P, Coulson C. Tympanoplasty for chronic tympanic membrane perforation in children: Systematic review and meta-analysis. Otol Neurotol 2015; 36(5): 796-804.
 5. Black B. Ossiculoplasty prognosis: the spite method of assessment. Am J Otol 1992; 13(6): 544-51.
 6. Becvarovski Z, Kartush JM. Smoking and tympanoplasty: implications for prognosis and the Middle Ear Risk Index (MERI). Laryngoscope 2001; 111(10): 1806-11.
 7. Kumar N, Madkikar NN, Kishve S, Chilke D, Shinde KJ. Using middle ear risk index and et function as parameters for predicting the outcome of tympanoplasty. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 64(1): 13-6.
 8. Sayal A, Taneja V, Gulati A. Preliminary hearing results of tympanomastoidectomies using titanium prostheses: Scenario in a developing country. IJOHNS 2013; 2(5): 195-200.
 9. Kaur M, Sing B, Verma BS, Kaur G, Kataria G, Singh S, et al. Comparative evaluation between tympanoplasty alone & tympanoplasty combined with cortical mastoidectomy in non-cholesteatomatous chronic suppurative otitis media in patients with sclerotic bone. IOSR-JDMS 2014; 13(6): 40-5.
 10. Yurttaş V, Ural A, Kutluhan A, Bozdemir K. Factors that may affect graft success in tympanoplasty with mastoidectomy. ENT Updates 2015; 5(1): 9-12.
 11. Ahmed A, Sharma SC. Middle ear risk index [MERI] as prognostic factor in tympanomastoidectomy with tympanoplasty. Madridge J Otorhinolaryngol 2016; 1(1): 15-22.
 12. Sarfaraz AT. An observational study on tympanoplasty in terms of middle ear risk index (MERI) of patients with chronic suppurative otitis media. Int J Med Health Res 2017; 3(6): 25-8.