بررسی اثر درمانی ترکیب امواج فراصوت و داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 Isfahan University of Medical Sciences-Department of Medical Physics

3 استادیار، گروه نانوتکنولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات بیوفوتونیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه انگل و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه پرتودرمانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از امواج فراصوت در ترکیب با داروهای شیمی‌درمانی، باعث بالا رفتن اثربخشی دارو در دوزهای کم می‌شود. این امر می‌تواند در بهبود سرطان‌های مقاوم به درمان مثل ملانوما نقش بسزایی ایفا کند. همچنین در این روش، پایین آمدن دوز دارو، سمیت ایجاد شده را بر سلول‌های سالم به حداقل می‌رساند. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر درمان ترکیبی امواج فراصوت و داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر میزان مرگ سلولی در ملانوما انجام شد.
روش‌ها: بعد از کشت سلول‌های ملانوما B16F10 به صورت آزمایشگاهی، غلظت بهینه‌ی داکاربازین به کمک تست MTT مشخص شد. همچنین تأثیر امواج فراصوت بر بقاء سلول‌ها به صورت مجزا بررسی گردید. در مرحله‌ی بعد، سلول‌ها به کمک غلظت بهینه‌ی داکاربازین و امواج فراصوت با فرکانس یک مگاهرتز در شدت‌های 5/0، 1، 5/1 و 2 وات بر سانتی‌متر مربع به مدت 3 دقیقه در مد پیوسته درمان شدند و بعد از گذشت 24 ساعت اکوباسیون، میزان بقاء به کمک آزمون MTT و میزان آپوپتوز به کمک فلوسایتومتری بررسی شد.
یافته‌ها: درصد بقاء سلول‌های ملانوما درمان شده به صورت ترکیبی با داروی داکاربازین و امواج فراصوت در شدت 2 وات بر سانتی‌متر مربع، بیشترین کاهش را نشان داد. همچنین سطح آپوپتوز ایجاد شده در شدت 5/1 وات بر سانتی‌متر مربع در ترکیب با داکاربازین، افزایش معنی‌داری داشت.
نتیجه‌گیری: استفاده از امواج فراصوت در ترکیب با دارو‌ی داکاربازین، می‌تواند در بهبود پاسخ ملانوما به درمان با این دارو، نقش مؤثری ایفا کند و همچنین باعث کاهش سمیت عمومی برای سلول‌های غیر سرطانی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ultrasound-mediated Chemotherapy Treatment Using Dacarbazine on B16F10 Melanoma Cell Line

نویسندگان [English]

 • Arman Esmailzadeh 1
 • Ahmad Shanei 2
 • Neda Attaran 3
 • Seyed Hossein Hejazi 4
 • Simin Hemati 5
1 MSc in Medical Physics, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD in Medical Physics, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Medical Nanotechnology, Applied Biophotonics Research Center, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Associate Professor, Department of Radiation Oncology, School of Medicine, Seyyed Al-Shohada Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The use of chemotherapy drugs in combination with ultrasound exposure increases their synergic effect at lower doses. It can play an important role in the treatment of drug-resistant cancers, such as melanoma. 
Also, in this method, reducing the dose of the drug minimizes side effects on healthy cells. This study aimed to evaluate the effect of ultrasound-mediated chemotherapy with dacarbazine on malignant cell death and apoptosis induction in melanoma. 
Methods: After culturing B16F10 melanoma cells in-vitro, the optimal concentration of dacarbazine was determined by MTT assay. The effect of ultrasound on cell survival was also investigated separately by the same method. In the next step, the cells were treated with the optimal concentration of dacarbazine at intensities of 0.5, 1, 1.5 and 2 w/cm2 and were observed for 3 minutes. After 24 hours MTT assay was used to measure cell 
viability. The level of apoptosis induction by treatments was also measured using flow cytometry.
Findings: The survival rate of melanoma cells treated in combination with dacarbazine and ultrasound at 2 w/cm2showed the greatest decline. Also, the rate of apoptosis at 1.5 w/cm2
in combination with dacarbazine increased significantly.
Conclusion: The use of ultrasound in combination with dacarbazine can be effective in improving the response of melanoma to treatment and reduce the overall toxicity to non-cancerous cells.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ultrasonic waves
 • Chemotherapy
 • Dacarbazine
 • Melanoma
 • Apoptosis
 1. Bansal K, Jha CK, Bhatia D, Shekhar H. Ultrasound-enabled therapeutic delivery and regenerative medicine: Physical and biological perspectives. ACS Biomater Sci Eng 2021; 7(9): 4371-87.
 2. Shanei A, Tavakoli MB, Salehi H, Ebrahimi-Fard A. Evaluating the effects of ultrasound waves on MCF-7 cells in the presence of Ag nanoparticles. J Isfahan Med Sch 2016; 34(389): 765-70. [In Persian].
 3. Lyubimova T, Rybkin K, Fattalov O, Kuchinskiy M, Filippov L. Experimental study of temporal dynamics of cavitation bubbles selectively attached to the solid surfaces of different hydrophobicity under the action of ultrasound. Ultrasonics 2021; 117: 106516.
 4. Sazgarnia A, Shanei A. Evaluation of acoustic cavitation in terephthalic acid solutions containing gold nanoparticles by the spectrofluorometry method. Int J Photoenergy 2012; 2012(10): 1-5.
 5. Cai L, Liu J, Wang Y, Chen H, Ma Y, Wang Y, et al. Enhanced anti-melanoma efficacy of interferon α-2b via overexpression of ING4 by enhanced Fas/FasL-mediated apoptosis. Oncol Lett 2018; 15(6): 9577-83.
 6. Wood AK, Sehgal CM. A review of low-intensity ultrasound for cancer therapy. Ultrasound Med Biol 2015; 41(4): 905-28.
 7. Ossio R, Roldán-Marín R, Martínez-Said H, Adams DJ, Robles-Espinoza CD. Melanoma: a global perspective. Nat Rev Cancer 2017; 17(7): 393-4.
 8. Jeon HJ, Choi BBR, Park KH, Hwang DS, Kim UK, Kim GC. Induction of melanoma cell-selective apoptosis using anti-HER2 antibody-conjugated
  gold nanoparticles. Yonsei Med J 2019; 60(6):
  509-16.
 9. Domingues B, Lopes JM, Soares P, Pópulo H. Melanoma treatment in review. Immunotargets Ther 2018; 7: 35-49.
 10. Biteghe FN, Davids LM. A combination of photodynamic therapy and chemotherapy displays a differential cytotoxic effect on human metastatic melanoma cells. J Photochem Photobiol B 2017; 166: 18-27.
 11. Bernard V, Mornstein V, Škorpíková J, Jaroš J. Ultrasound and cisplatin combined treatment of human melanoma cells A375--the study of sonodynamic therapy. Ultrasound Med Biol 2012; 38(7): 1205-11.
 12. Gao L, Loveless J, Shay C, Teng Y. Targeting ROS-mediated crosstalk between autophagy and apoptosis in cancer. Adv Exp Med Biol 2020; 1260: 1-12.