مقایسه‌ی ویژگی‌های روانی- رفتاری کودکان قبل و بعد از جراحی آدنوتانسیلکتومی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 گروه آموزشی مشاوره، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه آموزشی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

4 گروه آموزشی روان‌پزشکی، دانشکده‌ی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: با توجه به پیامدهای منفی هیپرتروفی آدنوتانسیلار بر عملکرد رفتاری و ویژگی‌های روان‌شناختی کودکان مبتلا، هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی ویژگی‌های روانی- رفتاری کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیلار پس از جراحی آدنوتانسیلکتومی بود.
روش‌ها: این مطالعه، یک پژوهش حاضر سری زمانی بدون شاهد از نوع مقایسه‌ی قبل و بعد بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیلار بستری در مرکز آموزشی- درمانی دکتر فاطمی شهر اردبیل در سال 99-1398 بودند که از میان آن‌ها، تعداد 60 کودک مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیلار به شیوه‌ی در دسترس انتخاب شدند. این شرکت‌‌کنندگان قبل و بعد از عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی، در سه مرحله: مرحله‌ی اولیه (یک هفته قبل از عمل)، مرحله‌ی دوم (سه ماه پس از جراحی) و مرحله‌ی سوم (6 ماه پس از جراحی)، با استفاده از پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های روانی- رفتاری کودکان Rutter (فرم والدین) مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمارهای توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی Bonferroni) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نمرات مؤلفه‌های پرخاشگری و بیش‌فعالی کودکان در مرحله‌ی دوم پس از جراحی آدنوتانسیلکتومی، (3 ماه بعد از جراحی) و مرحله‌ی سوم (6 ماه بعد از جراحی) نسبت به مرحله‌ی اول (قبل از جراحی) کاهش معنی‌داری داشت. هرچند نمرات مربوط به مؤلفه‌های اضطراب، افسردگی و رفتارهای ضداجتماعی طی سه ماه پس از عمل جراحی، کاهش چندانی نداشت، اما 6 ماه پس از عمل جراحی نمرات این مؤلفه‌ها کاهش معنی‌داری نشان داد. با این حال، نمرات مربوط به مؤلفه‌ی ناسازگاری اجتماعی در هیچ کدام از مراحل بررسی، تفاوت معنی‌داری نشان نداد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، در برخی از ویژگی‌های روانی و رفتاری کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیلار، بعد از عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی نسبت به قبل از عمل، تفاوت معنی‌داری دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Psycho-Behavioral Characteristics of Children with Adenotonsillar Hypertrophy after Adenotonsillectomy

نویسندگان [English]

 • Rahim Davari 1
 • Nader Ayadi 2
 • Vahid Heidari 3
 • Behnam Molaei 4
1 Department of Surgery, School of Medicine and Allied Medical Sciences, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
2 Department of Counseling, School of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Medicine, School of Medicine and Allied Medical Sciences, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
4 Department of Psychiatry, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background: Considering the negative consequences of adenotonsillar hypertrophy on behavioral function and psychological characteristics of children, the aim of this study was to compare the psycho-behavioral characteristics of children with adenotonsillar hypertrophy before and after adenotonsillectomy.
Methods: The present research was a time-series study with before and after comparison. Statistical populations of this study were all children with adenotonsillar hypertrophy admitted to Dr. Fatemi Hospital of Ardabil city in 2019 year that among them 60 kids were selected by convenience sampling method. These participants were examined before and after adeno-tonsillectomy using the Rutter Children's Psycho-Behavioral Characteristics Questionnaire (Parent Form), in three stages: the initial stage (one week before surgery), the second stage (three months after surgery) and the third stage (6 months after surgery). Descriptive and inferential statistics (repeated measures analysis of variance and Bonferroni test) were used to analyze the data.
Findings: After adeno-tonsillectomy, the scores of aggression and hyperactivity components in children in the second stage (3 months after surgery) and the third stage (6 months after surgery) were decreased significantly compared to the first stage (before surgery). The scores related to the components of anxiety, depression and antisocial behaviors did not decrease significantly during the three months after surgery, but six months after surgery, the scores of these components showed a significant decrease. However, the scores related to the social incompatibility component did not show a significant difference in any stages of the study.
Conclusion: Based on the results of this study, there was a significant difference in some psychological and behavioral characteristics of children after adeno-tonsillectomy in comparison with before that.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypertrophy
 • Surgery
 • Behavioral symptoms
 • Psychological distress
 • Child
 1. Mozafarinia K. Comparison of developmental index in children with chronic adenotonsilar hypertrophy and healthy children. Iran J Otorhinolaryngol 2005; 17(3): 155-61. [In Persian].
 2. Adegbiji WA, Aremu SK, Nwawolo CC, Asoegwu CN. Current trends of adenotonsillar hypertrophy presentation in a developing country, Nigeria. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2017; 3(3): 501-5.‏
 3. Okhovat A, Barati B, Fadavi Akhavan P. Effects of adenotonsillectomy on weight gain in children with adenotonsillar hypertrophy: A randomized clinical trial. J Isfahan Med Sch 2012; 29(172): 2849-54. [In Persian].
 4. Kaditis AG, Alvarez MLA, Boudewyns A, Alexopoulos EI, Ersu R, Joosten K, et al. Obstructive sleep disordered breathing in 2-to 18-year-old children: diagnosis and management. Eur Respir J 2016; 47(1): 69-94.‏
 5. Mozafarinia K, Salahie S. Evaluation of serum growth hormone (GH) and insulin like growth factor-1 (IGF-1) in adenotonsillar hypertrophy before and after Iran J Otorhinolaryngol 2006; 18(3): 111-7. [In Persian].
 6. Türkoğlu S, Somuk BT, Sapmaz E, Bilgiç A. Effect of adenotonsillectomy on sleep problems, attention deficit hyperactivity disorder symptoms, and quality of life of children with adenotonsillar hypertrophy and sleep-disordered breathing. Int J Psychiatry Med 2019; 54(3): 231-41.‏
 7. Aksu H, Günel C, Özgür BG, Toka A, Başak S. Effects of adenoidectomy/adenotonsillectomy on ADHD symptoms and behavioral problems in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015; 79(7): 1030-3.‏
 8. Soylu E, Soylu N, Yıldırım YS, Polat C, Sakallıoğlu Ö. The prevelance of psichiatric symptoms in preschool children with adenotonsillar hypertrophy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013; 77(7): 1094-8.‏
 9. De Serres LM, Derkay C, Sie K, Biavati M, Jones J, Tunkel D, et al. Impact of adenotonsillectomy on quality of life in children with obstructive sleep disorders. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128(5): 489-96.‏
 10. Chervin RD, Ruzicka DL, Giordani BJ, Weatherly
  RA, Dillon JE, Hodges EK, et al. Sleep-disordered breathing, behavior, and cognition in children before and after adenotonsillectomy. Pediatrics 2006; 117(4): e769-78.‏
 11. Kim JY, Lee CH, Kim HM. Behavioral consequences of children with sleep-disordered breathing after adenotonsillectomy. World J Pediatr 2018; 14(1): 57-65.‏
 12. Ikeda F H, de Campos Horta PA, Bruscato WL, Dolci JEL. Intellectual and school performance evaluation of children submitted to tonsillectomy and adenotonsillectomy before and after surgery. Braz J Otorhinolaryngol 2012; 78(4): 17-23.‏
 13. Song IS, Hong SN, Joo JW, Han MS, Hwang SJ, Seo MY, et al. Long-term results of sleep-related quality-of-life and behavioral problems after adenotonsillectomy. Laryngoscope 2020; 130(2): 546-50.
 14. Rutter M. A children's behaviour questionnaire for completion by teachers: preliminary findings. J Child Psychol Psychiatry 1967; 8(1): 1-11.
 15. Yousefi F. Standardization of the rutter scale to investigate the behavioral and emotional problems of male and female primary school students in Shiraz. J Humanit Soc Sci Shiraz Uni 1998, 13(25-26): 172-92. [In Persian].
 16. Sojisirikul N, Sophonphan J, Bongsebandhu-Phubhakdi C. Growth after adenotonsillectomy in Thai children with adenotonsillar hypertrophy. Sleep Med Res 2020; 11(1): 25-30.‏
 17. Galland BC, Dawes PJ, Tripp EG, Taylor BJ. Changes in behavior and attentional capacity after adenotonsillectomy. Pediatr Res 2006; 59(5): 711-6.‏
 18. Talaee A. The relation between psychopathology and severity of chronic obstructive pulmonary diseases. J Fundam Mental Health 2011; 13(52): 396-403.
 19. Morrissey JR. Death anxiety in children with a fatal illness. Am J Psychother 1964; 18(4): 606-15.‏
 20. Dallos R, Draper R. Ebook: An introduction to family therapy: Systemic theory and practice. 4th London, UK: Open University Press; 2015.
 21. Ernst H, Dzioba A, Glicksman J, Paradis J, Rotenberg B, Strychowsky J. Evaluating the impact of adenotonsillectomy for pediatric sleep-disordered breathing on parental sleep. Laryngoscope 2020; 130(1): 232-7.‏
 22. Fakhraee S, Bashiri Khatibi B. Social and cultural factors influencing family violence in Tabriz. J Appl Sociol 2013; 24(2): 221-33. [In Persian].
 23. Haghighi M, Yavarian R, Maaroofi D, Sohrabi F. The relationship between mental health and defense mechanisms in Bachelor Students Urmia University of Medical Sciences. Nurs Midwifery J 2019; 17(2): 111-9. [In Persian].