تأثیر پایش تلفنی مادران بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس در دوران پاندمی کووید-19

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 دانشیار، گروه کودکان، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر کودکان، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

5 استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

6 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر کودکان امیرکلا، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: نوزادان نارس، معمولاً تغذیه‌ی بهینه‌ای با شیر مادر ندارند. از آن‌جایی که آگاهی ناکافی و عدم حمایت مادران می‌تواند موجب شکست در تداوم تغذیه با شیر مادر شود، این پژوهش با هدف تأثیر پایش تلفنی مادران بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس انجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه ارتقای کیفیت خدمات، 74 مادر دارای نوزاد نارس بستری در بخش (Neonatal intensive care unit) NICU یکی از بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل و شیرخوار آن‌ها در سال 1399، به روش بلوک‌بندی تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد تخصیص یافتند. برنامه‌ی آموزش تداوم تغذیه با شیر مادر پس از ترخیص در گروه مداخله از طریق برنامه‌ی پیام‌رسان واتس‌اپ گوشی هوشمند به صورت تماس هفتگی به مدت 3 ماه برحسب مشکلات و چالش‌های شیردهی مادران اجرا شد. گروه شاهد، از آموزش‌های معمول بخش برخوردار بودند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر مشخصات دموگرافیک والدین و نوزاد، نحوه‌ی تغذیه و ثبت وزن‌گیری شیرخوار (ماهانه یکبار تا 3 ماه پس از ترخیص) جمع‌آوری گردید. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری
Chi-Square، T-test و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، میزان تغذیه با شیر مادر در گروه مداخله از 27 درصد در هنگام ترخیص به 86 درصد در ماه سوم، افزایش پیدا کرد، در حالی‌که در گروه شاهد، تغذیه با شیر مادر از 24 درصد در زمان ترخیص به 19 درصد در ماه سوم کاهش یافت، این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌داری بود. میانگین وزن‌گیری شیرخوار در ماه اول و دوم در گروه مداخله به ترتیب 574/17 ± 3294/59 گرم و 680/23 ± 4577/02 گرم و در گروه شاهد، 378/08 ± 3067/56 گرم و 508/68 ± 4283/ 78 گرم بود که اختلاف آماری معنی‌داری داشت. اما، این میزان در ماه سوم در گروه مداخله و شاهد به ترتیب 720/83 ± 5856/75 گرم و 645/13 ± 5663/51 گرم بود، اما، از لحاظ آماری این اختلاف معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: تداوم آموزش‌های شیردهی پس از ترخیص با استفاده از برنامه‌ی پیام‌رسان گوشی هوشمند می‌تواند بر موفقیت مادران در تداوم تغذیه با شیر مادر و وزن‌گیری شیرخواران مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Maternal Telephone Monitoring on the Duration of Breastfeeding in Preterm Infants during the COVID-19 Pandemic

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Ahmadpour-Sefidkoohi 1
 • Seyedeh Roghaye Jafarian-Amiri 2
 • Zahra Akbarian-Rad 3
 • Mohammad Chehrazi 4
 • Mojtaba Ghanbari-Ghalehsari 5
 • Afsaneh Arzani 6
1 Student Research Committee, Master of Neonatal Nursing, Nursing and Midwifery School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Nursing Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3 Associate Professor of Neonatal-Perinatal Medicine, Non-Communicable Pediatric Disease Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
5 Assistant Professor, Nursing Care Research Center, Health Research Institute, School of Nursing and Midwifery, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
6 Assistant Professor of Nursing, Non-Communicable Pediatric Disease Research Center, Health Research Center, Nursing and Midwifery School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Background: Premature infants usually don't have optimal breastfeeding. Given the insufficient awareness and lack of support of mothers can lead to the discontinuation of breastfeeding. The aim of this study was to investigate the effect of telephone monitoring of mothers throughout the breastfeeding period in preterm infants.
Methods: In this quality improvement study,74 mothers with premature infants hospitalized at the NICU, one of the teaching hospitals of Babol University of Medical Sciences in 2020 and their infants were included using random blocking method and divided into intervention and control groups. Breastfeeding Continuation training program after discharge for the intervention group was implemented via smartphone and WhatsApp messenger program during weekly calls for 3 months addressing the problems and challenges faced by breastfeeding mothers. Control group received the usual training at the wards. Data were collected via questionnaire including demographic characteristics of parents and infants, feeding method used and records of infant weight (once a month for 3 months after discharge). Data were analyzed using the Chi-square, T-test, and analysis covariance.
Findings: Our findings showed that the rate of breastfeeding in intervention group increased from 27% at time of discharge to 86% at third month, while in control group breastfeeding decreased from 24% at time discharge to 19% at third month. This difference was significant. The mean weight of infant in first and second month in intervention group were 3294.59 ± 574.17, 4577.02 ± 680.23 and control group 3067.56 ± 378.08,
4283.78 ± 508.68, respectively, which was statistically significant. However, this rate was 5856.75 ± 720.83 and 5663.51 ± 645.13 in intervention and control groups in third month respectively. There was no overall significant difference.
Conclusion: Continuing breastfeeding training after discharge using smartphone messaging app can influence success in continuation of breastfeeding by mothers and infant weight gain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • Breastfeeding
 • Smartphone
 • Infant
 • Premature
 1. Kumar RK, Singhal A, Vaidya U, Banerjee S, Anwar F, Rao S. Optimizing nutrition in preterm low birth weight infants-consensus summary. Front Nutr 2017; 4: 20.
 2. Mehrabi M, Zarei S, Bazrafkan L, Safarpour AR. The effect of smart phone messaging versus face-to-Face counseling on the primiparous mothers’ breastfeeding self-efficacy. Women Health Bull 2021; 8(1): 49-55.
 3. Cole S. Breastfeeding challenges made easy for late preterm infants: the go-to guide for nurses and lactation consultants. 1st New York, NY: Springer Publishing Company; 2013.
 4. Gianni ML, Bezze EN, Sannino P, Baro M, Roggero P, Muscolo S, et al. Maternal views on facilitators of and barriers to breastfeeding preterm infants. BMC Pediatr 2018; 18(1): 1-7.
 5. Pinchevski-Kadir S, Shust-Barequet S, Zajicek M, Leibovich M, Strauss T, Leibovitch L, et al. Direct feeding at breast is associated with breast milk feeding duration among preterm infants. Nutrients 2017; 9(11): 1202.
 6. Crippa BL, Colombo L, Morniroli D, Consonni D, Bettinelli ME, Spreafico I, et al. Do a few weeks matter? Late preterm infants and breastfeeding issues. Nutrients 2019; 11(2): 312.
 7. Ericson J, Flacking R. Estimated breastfeeding to support breastfeeding in the neonatal intensive care unit. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2013; 42(1): 29-37.
 8. Giannì ML, Bezze E, Sannino P, Stori E, Plevani L, Roggero P, et al. Facilitators and barriers of breastfeeding late preterm infants according to mothers’ experiences. BMC Pediatr 2016; 16(1): 179.
 9. Ericson J, Flacking R, Udo C. Mothers’ experiences of a telephone based breastfeeding support intervention after discharge from neonatal intensive care units. Int Breastfeed J 2017; 12(1): 50.
 10. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Effectiveness of educational intervention on exclusive breast feeding in primipara women [In Persian]. Razi J Med Sci 2015; 21(127): 12-23.
 11. Parsa P, Khodabaneloo R, Soltani F, Mohamadi Y. The use of bristol's tool in lactation counseling and its impact on the breastfeeding status in primiparous mothers undergone cesarean section [In Persian]. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 27(6): 424-31.
 12. Khanjari S, Bell EF, Sadeghi LA, Sabzehei MK, Haghani S. The impact of a mobile health intervention on the sense of coherence and quality of life of mothers with premature infants. J Neonatal Nurs 2021; 27(6): 444-50.
 13. Ganasegeran K, Al-Dubai SAR, Abdulrahman SA, Sangaran S, Yeow WHW, Renganathan P. What predicts late-night whatsapping habits-usage characteristics or psycho-behavioral attributes? A health workers survey. Asian J Psychiatr 2017; 18(2).
 14. Doan TTD, Binns C, Pham NM, Zhao Y, Dinh TPH, Bui TTH, et al. Improving breastfeeding by empowering mothers in Vietnam. I Int J Environ Res Public Health 2020; 17(15): 5552.
 15. Bayati Z, Jamshidimanesh M, Hasani M, Afshar B. Effects of home visit on perceived social support of mothers and the continuation of exclusive breastfeeding [In Persian]. Koomesh 2020; 22(4): 581-8.
 16. Khodaparast M, Rahani T, Sadeghi T, Boskabadi H, Yavari M. The effect of training through telenursing and multimedia on the success lactation in preterm infants after discharge [In Persian]. J North Khorasan Med Sci 2018; 10(2): 13-20.
 17. Lin YC, Chen YJ, Huang CC, Shieh CC. Concentrated preterm formula as a liquid human milk fortifier at initiation stage in extremely low birth weight preterm infants: short term and 2-year follow-up outcomes. Nutrients 2020; 12(8): 2229.
 18. Marino LV, Fudge C, Pearson F, Johnson MJ. Home use of breast milk fortifier to promote postdischarge growth and breast feeding in preterm infants preterm infants. Arch Dis Child 2019; 104(10): 1007-12.
 19. Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC. Fanaroff and Martin's neonatal-perinatal medicine-diseases of the fetus and infant seminars in fetal and neonatal medicine. 10th Philadelphia, PA: ‎Saunders; 2014.
 20. Jerin I, Akter M, Talukder K, Khuda Talukder MQ, Rahman MA. Mobile phone support to sustain exclusive breastfeeding in the community after hospital delivery and counseling. Int Breastfeed J 2020; 15(1): 14.
 21. Farhadi R, Mehrpisheh S, Philip RK. Mobile-assisted virtual bonding enables breast milk supply in critically Ill mothers with COVID-19. Cureus 2021; 13(3): e13699.
 22. Ra JS. Evaluation of a mobile-based maternal feeding education program for overweight prevention in infants. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci) 2021; 15(2): 136-43.
 23. Grassley JS, Connor KC, Bond L. Game-based online antenatal breastfeeding education. Appl Nurs Res 2017; 33: 93-5.
 24. Lima APE, Castral TC, Leal LP, Javorski M, Sette GCS, Scochi CGS, et al. Exclusive breastfeeding of premature infants and reasons for discontinuation in the first month after hospital discharge. Rev Gaucha Enferm 2019; 40: e20180406.
 25. Latorre G, Martinelli D, Guida P, Masi E, De Benedictis R, Maggio L. Impact of COVID-19 pandemic lockdown on exclusive breastfeeding in non-infected mothers. Int Breastfeed J 2021; 16(1): 36.
 26. Abuidhail J, Mrayan L, Jaradat D. Evaluating effects of prenatal web-based breastfeeding education for pregnant mothers in their third trimester of pregnancy. Midwifery 2019; 69: 143-9.
 27. Patel A, Kuhite P, Puranik A, Khan SS, Borkar J, Dhande L. Effectiveness of weekly cell phone counselling calls and daily text messages to improve breastfeeding indicators. BMC Pediatr 2018; 18(1): 337.