فراوانی عفونت زخم محل جراحی بعد از اعمال جراحی زنان در بیمارستان الزهرا اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

استادیار، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، گروه بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: عفونت زخم جراحی (Surgical site infection) SSI از مهم‌ترین عفونت‌های بیمارستانی است که منجر به افزایش هزینه‌ها و مرگ و میر می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی رخداد عفونت بعد از اعمال جراحی در بخش زنان انجام شد.
روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، داده‌های پرونده‌ی ۳۲۹ نفر از بیمارانی که تحت جراحی‌های زنان در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال ۱۳۹۸ قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. داده‌های مربوط به سن، شاخص توده‌ی بدنی، بیماری‌های زمینه‌ای، اورژانسی بودن عمل، سابقه‌ی جراحی در همان محل و تعداد روزهای بستری قبل از عمل، استخراج شد. بیماران برای ۳۰ روز پس از عمل مورد بررسی قرار گرفتند. موارد عفونت بعد از عمل جراحی، توسط پزشک متخصص تشخیص داده شده بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمون‌های Chi-square و Independent t-test انجام ‌شد.
یافته‌ها: در میان ۳۲۹ بیمار که در بخش زنان تحت عمل‌های هیسترکتومی، سالپنژواوفورکتومی، بستن لوله‌ی رحمی و رزکسیون تومور قرار گرفتند، جمعاً ۲۱ نفر از بیماران (6/38 درصد)، دچار عفونت زخم محل جراحی شدند. بیشترین و کم‌ترین رخداد عفونت بعد از عمل جراحی، به ترتیب در بیماران تحت هیسترکتومی، ۹۹ مورد (۳۰ درصد) و بستن لوله‌های رحمی به تعداد ۴۳ مورد (13/06 درصد)، اتفاق افتاده بود. در بین بیمارانی که تحت عمل جراحی هیسترکتومی قرار گرفته بودند، زنانی که از میانگین توده‌ی بدنی بالاتری برخوردار بودند، به طور معنی‌داری، بیشتر دچار عفونت بعد از عمل شدند.
نتیجه‌گیری: اورژانسی بودن عمل و عدم تزریق آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی و چاقی، باعث ریسک بالاتر عفونت زخم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Surgical Site Infection in Different Gynecological Surgery in Al-Zahra Hospital in Isfahan

نویسندگان [English]

 • Kiana Shirani
 • Mojtaba Khodsiani
Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Surgical site infection (SSI) is one of the most important nosocomial infections that increases costs and mortality. The aim of this study was to evaluate the frequency of infection after surgery in gynecology.
Methods: In a cross-sectional descriptive-analytic study, the data of 329 patients who underwent gynecological surgeries at Al-Zahra Hospital in Isfahan in 2019 were included in the study. Data related to age, body mass index (BMI), underlying diseases, urgency of surgery, history of surgery at the same site and number of days of hospitalization before surgery were extracted. Patients were examined for 30 days after surgery. Cases of infection after surgery were diagnosed by a specialist. Data analysis was performed by Chi-square and Independent t-tests.
Findings: Among the 329 patients who underwent hysterectomy, salpingo-oophorectomy, tubal ligation and tumor resection in the gynecology ward, a total of 21 patients (6.38%), developed wound infection at the surgical site. The highest and lowest occurrence of infection after surgery occurred in patients undergoing hysterectomy (30%) 99 and tubal ligation 43 (13.06%), respectively. Among patients who underwent hysterectomy, women with a higher mean BMI were significantly more likely to develop postoperative infections.
Conclusion: Emergency operation without administration of prophylaxis antibiotic and obesity increased the frequency of surgical wound infection in gynecological surgeries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surgical wound infection
 • Gynecological surgery
 • Nosocomial infection
 • Chemoprevention
 1. Jarrell BE. Acs surgery: principles and practice. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, Inc; 2002.
 2. Salahuddin M, Muddebihal F, Thirunavukkarasu A, Alanazi AAZ, Alrashdi AMS, Alrashidi AM, et al. Epidemiology and risk factors of post operative site infections in surgical patients: A systematic review. Arch Pharm Pract 2022; 13(1): 31-6.
 3. Charles Brunicardi F, Andersen DK, Billiar TR,
  Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al. Schwartz's principles of surgery, 11th New York, NY: McGraw-hill; 2019.
 4. Horan T, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 1992: a modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13(10): 606-8.
 5. Soltani Arabshahi SK, Haji Nasrollah E, Beyhaghi A.
  A survey on the risk factors of surgical wound infection [In Persian]. Razi j Med Sci 2005; 12(46): 313-21.
 6. Collins TC, Daley J, Henderson WH, Khuri SF. Risk factors for prolonged length of stay after major elective surgery. Ann Surg 1999; 230(2): 251-9.
 7. Taylor GD, Kirkland TA, McKenzie MM, Sutherland B, Wiens RM. The effect of surgical wound infection on postoperative hospital stay. Can J Surg 1995; 38(2): 149-53.
 8. Mosadegh Rad A, Khalaj F. The impact of quality management in reducing surgical site infection: an action research [In Persian]. J Med Counc I.R. Iran 2015; 33(2): 110-18.
 9. Wilson J. Infection control in clinical practice updated edition. 3rd London, UK: Elsevier Health Sciences; 2019.
 10. Jones HW, Rock JA. Te Linde's operative gynecology. 11th Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2015.
 11. Yazdani Sh, Bouzari Z, Abedi Samakoosh M, Nazari
  A, Daryabari A. Risk factors incidence of surgical wound infection following abdominal hysterectomy [In Persian]. J Gorgan Univ Med Sci 2014; 15(4):
  90-5.
 12. Dousti S, Haghdoost SM. Rate of post-cesarean surgical wound infection and its related factors in women referred to Tabriz hospitals [In Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(5): 60-6.
 13. Miwa S, Shirai T, Yamamoto N, Hayashi K, Takeuchi A, Tada K, et al. Risk factors for surgical site infection after malignant bone tumor resection and reconstruction. BMC Cancer 2019; 19: 33.
 14. Poliquin V, Singh PK, Leylek M, Dean E, Liu M, Altman AD. The Risk of Postoperative Infectious Complications Following Massive Intraoperative Blood Loss During Gynaecologic Laparotomy: Retrospective Cohort Study. J Obstet Gynaecol Can 2021; 43(1): 19-25.
 15. Li L, Cui H. The risk factors and care measures of surgical site infection after cesarean section in China: a retrospective analysis. BMC Surg 2021; 21(1): 248.