فراوانی نسبی اختلال پستان توبروس در بیماران متقاضی جراحی Breast Augmentation

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه‌ای- صورتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: اختلال پستان توبروس، عمدتاً خود را با کوچکی و عدم تقارن پستان پس از بلوغ نشان می‌دهد. از همین رو افراد دچار این اختلال متمایل به جراحی
Breast augmentation هستند. این در حالی است که به دلیل تنوع روش‌های تشخیص اختلال مذکور و طیف گسترده‌ی شدت آن، تشخیص و متعاقباً بررسی شیوع این اختلال با مشکل مواجه بوده است. به نظر می‌رسد که این اولین مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک اختلال پستان توبروس، در ایران باشد. هدف از اجرای این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی پستان توبروس در افرادی است که متقاضی جراحی Breast augmentation بوده‌اند.
روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، پرونده‌ و فتوگرافی‌های Real-size رخ و نیم‌رخ ۷۳۲ نفر از افراد متقاضی جراحی Breast augmentation مورد بررسی قرار گرفت. افراد بالای ۱۸ سال مراجعه‌کننده به ۲ نفر از جراحان پلاستیک سطح شهر اصفهان در یک بازه‌ی ۹ ساله برای مطالعه گزینش شدند. فراوانی نسبی غیرقرینگی پستان، پستان توبروس بر اساس طبقه‌بندی Grolleau و همکاران و ساب‌تایپ‌های آن از I تا III و همین‌طور وجود حداقل یکی از معیارهای پستان توبروس، محاسبه شد.
یافته‌ها: از بین جمعیت مورد مطالعه، ۷۸ درصد، دچار غیرقرینگی و 28/98 درصد، دچار پستان توبروس بودند، از بین افراد دچار اختلال توبروس 50/9، 39/1 و
۹/۹ درصد به ترتیب در ساب‌تایپ‌های I تا III قرار گرفتند. 73/9 درصد از جمعیت مورد مطالعه نیز حداقل یکی از معیارهای پستان توبروس را داشتند.
نتیجه‌گیری: فراوانی نسبی 28/9 درصد برای پستان توبروس و 73/9 درصد برای وجود معیارهای آن، شیوع بسیار بالایی را در میان متقاضیان جراحی
Breast augmentation نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relative Frequency of Tuberous Breast Disorders among Candidates for Breast Augmentation Surgery

نویسندگان [English]

 • Mehdi Rasti-Ardakani 1
 • Sina Rasti 2
1 Associate Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Postdoctoral Researcher, Craniofacial and Cleft Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Tuberous breast disorder (TBD), is manifested usually in small or asymmetric breasts after puberty, which makes patients candidates for breast augmentation surgery. Yet, its diagnosis may be difficult due to a wide variety of diagnostic criteria and severity of the disorder. So, the aim of this study -which to our knowledge stands as the first epidemiologic study about TBD in Iran, is estimation of the relative frequency of TBD among candidates for breast augmentation surgery.
Methods: In a descriptive cross-sectional study, profiles and real-size photograms of anteroposterior and lateral views of 732 referral candidates for breast augmentation surgery aged 18 years or older to clinics of two plastic surgeons in the city of [Isfahan] over a period of 9 years were enrolled. Relative frequency of TBD and its subtypes from I to III based on Grolleau et al. criteria, patients fulfilling at least one of the described features of the TBD, and breast asymmetry were estimated among the study population.
Findings: Among the study population 78% experienced asymmetry and 28.9% were diagnosed with TBD with a distribution of 50.9%, 39.1%, and 9.9% in the groups I to III respectively. 73.9% of patients fulfilled at least one of the TBD features.
Conclusion: Relative frequencies of 28.9% and 73.9% for TBD and its criteria respectively, show considerable prevalence among candidates for breast augmentation surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plastic surgery
 • Mammoplasty
 • Epidemiology
 • Breast implantation
 • Breast diseases
 1. de Boer M, van Leeuwen FE, Hauptmann M, Overbeek LIH, de Boer JP, Hijmering NJ, et al. Breast implants and the risk of anaplastic large-cell lymphoma in the breast. JAMA Oncol 2018; 4(3): 335-41.
 2. Cosmetic Surgery National Data Bank: Statistics 2013. Aesthet Surg J 2014; 34(1 Suppl): 1S-22S.
 3. Ellart J, Chaput B, Grolleau JL. Tuberous breast: Current concept. Ann Chir Plast Esthet 2016; 61(5): 640-51.
 4. Rees TD, Aston SJ. The tuberous breast. Clin Plast Surg 1976; 3(2): 339-47.
 5. Oroz J, Pelay MJ, Escudero FJ. Reconstruction of the tuberous breast [In Spanish]. An Sist Sanit Navar 2005; 28(Suppl 2): 101-8.
 6. Ho Quoc C, Piat JM, Michel G, Dlimi C, La Marca S, Delay E. Fat grafting to improve severe tuberous breast [in French]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2015; 44(6): 503-9.
 7. Klinger M, Caviggioli F, Klinger F, Villani F, Arra E, Di Tommaso L. Tuberous breast: Morphological study and overview of a borderline entity. Can J Plast Surg 2011; 19(2): 42-4.
 8. Dessy LA, De Santo L, Onesti MG, Fallico N, Mazzocchi M. Tuberous breast and predisposition to breast deformity in consanguineous. Breast J 2018; 24(1): 51-4.
 9. Klinger M, Caviggioli F, Giannasi S, Bandi V, Banzatti B, Veronesi A, et al. The Prevalence of Tuberous/Constricted Breast Deformity in Population and in Breast Augmentation and Reduction Mammaplasty Patients. Aesthetic Plast Surg 2016; 40(4): 492-6.
 10. Nielsen LJ, Jensen LT. Diagnosing and treating tuberous breast deformity [in Danish]. Ugeskr Laeger 2017; 179(4): V07160472.
 11. Grolleau JL, Lanfrey E, Lavigne B, Chavoin JP, Costagliola M. Breast base anomalies: treatment strategy for tuberous breasts, minor deformities, and asymmetry. Plast Reconstr Surg 1999; 104(7): 2040-8.
 12. Kolker AR, Collins MS. Tuberous breast deformity: classification and treatment strategy for improving consistency in aesthetic correction. Plast Reconstr Surg 2015; 135(1): 73-86.
 13. Klinger M, Klinger F, Giannasi S, Veronesi A, Bandi V, Banzatti B, et al. Stenotic breast malformation and its reconstructive surgical correction: a new concept from minor deformity to tuberous breast. Aesthetic Plast Surg 2017; 41(5): 1068-77.
 14. Fujisawa K, Ito T, Aoyama S, Kiuchi T, Araki J, Nakao J, et al. Thorax anthropometric position index: a simple evaluation of the inframammary fold position in the thorax. J Plast Surg Hand Surg 2021; 55(1): 21-4.
 15. DeLuca-Pytell DM, Piazza RC, Holding JC, Snyder N, Hunsicker LM, Phillips LG. The incidence of tuberous breast deformity in asymmetric and symmetric mammaplasty patients. Plast Reconstr Surg 2005; 116(7): 1894-9.
 16. Chan W, Mathur B, Slade-Sharman D, Ramakrishnan V. Developmental breast asymmetry. Breast J 2011; 17(4): 391-8.