نیازهای آموزشی خودمراقبتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: از دیدگاه کارشناسان و بیماران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

2 کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: اجرای یک برنامه‌ی خودمراقبتی منسجم چند جانبه در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام‌اس) بر اساس نیازهای آن‌ها، می‌تواند به ارتقاء سطح سلامت در این بیماران، کمک شایانی بنماید. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نیازهای آموزشی خودمراقبتی در بیماران مبتلا به ام‌اس بر اساس دیدگاه کارشناسان و بیماران انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی تحلیلی- مقطعی است که در سال 1399 در شهرستان نیشابور انجام شد. تعداد 100 شرکت‌کننده که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی انتخاب شده بودند، در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ی 22 آیتمی در طیف لیکرت، گردآوری شد. اعتبار محتوای گویه‌ها بر اساس شاخص Waltz و Basel معادل (0/79 < CVI) و پایایی ابزار از طریق آزمون مجدد، با ضریب همبستگی 0/89 تأیید شد. پرسش‌نامه‌ها شامل دو بخش دموگرافیگ و بخش نیازهای آموزشی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (Mann-Whitney و t-test)، انجام شد.
یافته‌ها: از نظر نوع و روش یادگیری، 52 نفر (86/7 درصد) از بیماران ترجیح می‌دادند مطالب آموزشی درباره‌ی خودمراقبتی را به صورت الکترونیک یاد بگیرند. از نظر کارشناسان، آموزش تمرینات بدنی مفید، بیشترین ضرورت را داشت، در حالی که از نقطه نظر بیماران، آموزش درمان‌های مکمل و طب سنتی دارای بیشترین ضرورت بود. مهم‌ترین نیاز آموزشی بیماران به نحوه‌ی فائق آمدن بر مشکلات جنسی بود در حالی که از نظر کارشناسان، آموزش نحوه‌ی برخورد با اختلالات روده‌ای و ادراری و مدیریت ضعف و خستگی ناشی از بیماری ضرورت بیشتری داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد حیطه و محتوای آموزش خودمراقبتی در بیماران مبتلا به ام‌اس، از نظر کارشناسان و بیماران متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Educational Self-Care Needs of Patients with Multiple Sclerosis: From the Perspective of Patients and Experts

نویسندگان [English]

 • Farin Tatari 1
 • Hassan Ebrahimpour-Sadagheyani 2
1 Assistant Professor, Department of Public Health, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran
2 Student Research Committee, Department of Health Information Technology, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

Background: Implementing a coherent multidisciplinary self-care program in patients with multiple sclerosis (MS) based on their needs can improve their health status. This study was conducted to investigate the self-care education needs in patients with MS from the perspective of experts and patients.
Methods: The present study is a cross-sectional analytical study conducted in Neishabour in 2020. A total of 100 participants who were selected by non-probability sampling method participated in this study. Data were collected from two 22-item Likert-based researcher-made questionnaires. The validity of the content of the items was confirmed based on the Waltz and Basel index (CVI > 0.79) and the reliability of the instrument was retested with a correlation coefficient of 0.89. The questionnaires included two sections: demographics and education needs. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (Mann-Whitney and t-test).
Findings: With regards to the type and method of learning, 52 (86.7%) patients preferred to learn self-care educational materials electronically. According to experts, teaching effective physical exercises was most necessary, while from the patients' point of view, teaching complementary therapies and traditional medicine was most needed. The most important educational priority of patients was about how to overcome sexual problems, while according to experts, education on how to deal with intestinal and urinary disorders and management of weakness and fatigue caused by the disease had the highest priority.
Conclusion: The results showed the scope and content of self-care education in patients with M S differed from experts and patients point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Needs assessment
 • Patient education
 • Multiple sclerosis
 • Self-care
 1. Hinkle JL, Cheever KL. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. 3rd Philadelphia,
  PA: ‎Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 2. Solari A, Mattarozzi K, Vignatelli L, Giordano A,
  Russo PM, Messmer Uccelli M, et al. Development and validation of a patient self-assessed questionnaire on satisfaction with communication of the multiple sclerosis diagnosis. Mul Scler 2010;16(10):1237-47.
 3. Payamani F, Miri M. Survey of symptoms and side effects in patients with multiple sclerosis [in Persian]. Nursing Developement in Health 2011; 2(2-3): 46-50.
 4. Aliakbari Dehkordi M, Dehkhodaei S. The effectiveness of interpersonal relationship enrichment training based on emotion-based approach on psychosocial adjustment and social health of married women with multiple sclerosis [in Persian]. Social Psychology Research 2020; 10(38): 101-16.
 5. Dehghani A, Mohammadkhan-Kermanshahi S, Memarian R. Evaluation of the needs of patients with multiple sclerosis. Zahedan J Res Med Sci 2012;14(9): 104-6.
 6. Masoudi R, Mohammadi I, Ahmadi F, Hasanpour-Dehkordi A. The effect of self-care program education based on orem’s theory on mental aspect of quality of life in multiple sclerosis patients [in Persian]. Iran J Nurs 2009; 22(60): 53-64.
 7. de Souza Oliveira-Kumakura AR, Bezutti LM, Silva JLG, Gasparino RC. Functional and self-care capacity of people with multiple sclerosis. 2019.
 8. Papa A, Koutelekos I, Stefanidou S, Chrysovitsanou C, Polikandrioti M. Factors associated with perceived social support of patients with multiple sclerosis. Rev Lat Am Enfermagem [in Spanish]. 2019; 27: e3183.
 9. Abd’Elamgied Salime RA, Ibrahiem Elzehiri DA, Ibrahim RAS. Effect of nursing intervention on fatigue for multiple sclerosis patients. Tanta Scientific Nursing Journal 2022; 24(1): 200-23.
 10. Imani A, Imani E. Needs Assessment of self-care training in patients with coronary artery disease in Bandar Abbas, 2011 [in Persian]. Preventive Care In Nursing and Midwifery Journal 2013; 3(1): 30-7.
 11. Shohani M, Hassanvand Amoozadeh M. The effect of educational program on self-care behaviors of candidates for coronary artery angiography [in Persian]. Journal of Nursing and Midwifery Sciences 2021; 8(3): 171-7.
 12. Péloquin S, Schmierer K, Leist TP, Oh J, Murray S, Lazure P. Challenges in multiple sclerosis care: Results from an international mixed-methods study. Mult Scler Relat Disord 2021; 50: 102854.
 13. Longmuir KJ. Interactive computer-assisted instruction in acid-base physiology for mobile computer platforms. Adv Physiol Educ 2014; 38(1): 34-41.
 14. Hsiao CC, Tiao MM, Chen CC. Using interactive multimedia e-Books for learning blood cell morphology in pediatric hematology. BMC Med Educ 2016; 16: 290.
 15. Costa DC, Sá MJ, Calheiros JM. Social support network and quality of life in multiple sclerosis patients. Arq Neuropsiquiatr 2017; 75(5): 267-71.
 16. Sahebozzamani M, Rashvand F. The study of training demands of ms patients, members of Iran's MS society in 2007 [in Persian]. Medical Sciences 2008; 18(3): 195-9.
 17. Abdulsalam AJ, Özçakar L. Multiple sclerosis: renaming the notorious and historical diagnosis? Neurol Sci 2020; 41(8): 2283-4.
 18. Sheikhtaheri A, Ghandali F, Zamani Ghaletaki G. Determination of the required educational content in the development of educational mobile application for patients with epilepsy: Perspectives of patients and physicians [in Persian]. Journal of Health and Biomedical Informatics 2017; 4(1): 11-20.
 19. Kantor D, Bright JR, Burtchell J. Perspectives from the patient and the healthcare professional in multiple sclerosis: social media and patient education. Neurol Ther 2018; 7(1): 23-36.
 20. Bjørnevik K, Riise T, Cortese M, Holmøy T, Kampman MT, Magalhaes S, et al. Level of education and multiple sclerosis risk after adjustment for known risk factors: The EnvIMS study. Mult Scler 2016; 22(1): 104-11.
 21. Hauser SL, Cree BAC. Treatment of multiple sclerosis: a review. Am J Med 2020; 133(12): 1380-90.
 22. Miller LK. Dosing of education for patients newly diagnosed with multiple sclerosis [Thesis]. Augustine, FL: University of St Augustine for Health Sciences; 2017.
 23. Qi Z. Who traditional medicine strategy. 2014-2023. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013. p. 188.
 24. Kucharczuk M, Juraszek KM, Krajewski S, Surman-Wika M, Tkaczyński K. The assessment of the patients disability degree using the EDSS scale in various forms of multiple sclerosis. Journal of Education, Health and Sport 2018; 8(3): 278-92.
 25. Sahebozamani M, Rashvand F, Alavi Majd H, Moshtagh-e-Eshgh Z. Educational needs of patients with multiple sclerosis (Ms) [in Persian]. Advances in Nursing and Midwifery 2009; 18(64): 34-40.
 26. Torad H, Shalaby N, Hussein HA, Sadek SZ, Abdelazim MS, Yehia A, et al. Bladder and urodynamic changes in multiple sclerosis. Egypt J Neurol Psychiatr Neurosurg 2020; 56: 1-6.
 27. Nakipoglu G, Kaya A, Orhan G, Tezen O, Tunc H, Ozgirgin N, et al. Urinary dysfunction in multiple sclerosis. J Clin Neurosci 2009; 16(10): 1321-4.
 28. Pahlavanzadeh S, Dalvi-Isfahani F, Alimohammadi N, Chitsaz A. The effect of group psycho-education program on the burden of family caregivers with multiple sclerosis patients in Isfahan in 2013-2014. Iran J Nurs Midwifery Res 2015; 20(4): 420-5.
 29. Sakhaei S, Motaarefi H, Zinalpoor S, Sadagheyani HE. Functional Evaluation of Multiple Sclerosis Patients in Khoy (IRAN). The Open Public Health Journal 2018; 11(3).