ارتباط طول تروکانتر بزرگ استخوان فمور تا اپی‌کندیل لترال فمور با طول فاصله‌ی تیپ اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 رزیدنت داخلی، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 تکنولوژییست اتاق عمل، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: شکستگی‌های استخوان فمور، یکی از مهم‌ترین شکستگی‌های استخوان است که بیشتر در زمینه‌ی تروما اتفاق می‌افتد. نحوه‌ی اندازه‌گیری استخوان فمور و تعبیه‌ی نیل اینترمدولاری متناسب با طول فمور از مهم‌ترین دغدغه‌های متخصصین ارتوپدی است. امروزه طول نیل فمور از روی اندازه‌گیری طول تروکانتریک بزرگ فمور تا پل فوقانی پاتلا یا اپی‌کندیل لترال فمور اندازه‌گیری می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارتباط طول تروکانتر بزرگ تا اپی‌کندیل لترال فمور با طول فاصله‌ی تیپ اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست و ارتباط با متغیرهای جنس، سن و وزن انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر به صورت مقطعی و با بررسی داده‌هایی از 380 بیمار سرپایی و بستری در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های شهر اصفهان و در بازه‌ی زمانی مهرماه 1398 تا اردیبهشت ماه 1399 انجام شده است. بازه‌ی سنی بیماران مورد مطالعه بین 17 تا 65 سال بود؛ این افراد بدون سابقه‌ی شکستگی در اندام تحتانی و فوقانی و همچنین بدون کوتاهی اندام به هر دلیلی به درمانگاه و بیمارستان مراجعه کرده‌اند. میانگین طول تروکانتر بزرگ تا اپی‌کندیل لترال فمور و طول فاصله‌ی تیپ اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست، به طور کلی و همچنین در گروه‌های سنی، جنسی با شاخص توده‌ی بدنی مختلف، محاسبه شد و معنی‌داری اختلاف میانگین‌ها توسط آزمون t-test بررسی گردید.
یافته‌ها: بررسی داده‌های مربوط به 380 بیمار نشان می‌دهد که تفاوت میانگین طول تروکانتر بزرگ تا اپیکندیل لترال فمور با طول اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 معنی‌دار نیست. وقتی به تفکیک گروه‌های جنسی و سنی و شاخص توده‌ی بدنی، اختلاف میانگین این دو طول بررسی شد، نتایج مشابهی به دست آمد و اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: اختلاف معنی‌داری بین میانگین طول تروکانتر بزرگ تا اپی‌کندیل لترال فمور با میانگین طول اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست مشاهده نشد. در گروه‌های مختلف سنی، جنسی و وزنی نیز اختلاف معنی‌داری بین دو طول اندازه‌گیری شده مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Length of the Greater Trochanter to the Lateral Epicondyle of the Femur Bone with the Distance between the Olecranon Type and the Finger Type of 5th Hands

نویسندگان [English]

 • Hosein Akbari-Aghdam 1
 • Moahammad Ali Talebi-Dastenaee 2
 • Mahshid Telloo 3
 • Zahra Shokran-Ardakani 4
1 Assistant Professor, Department of Orthopedics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident of Internal Medicine, Firoozgar Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Operating Room Technologist, School of Nursing And Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Femoral bone fractures are one of the most important bone fractures particulary following trauma. Femur length measurements and insertion of properly sized intramedullary nail is among the major concerns of orthopedic surgeons. Nowadays the length of the femoral nail is calculated by measuring the trochanteric length of the femur to the upper patellar pole or lateral epicondyle. The aim of this study was to evaluate the relationship between the length of the greater trochanter to the lateral femoral epicondyle and the distance between the olecranon tip and the 5th fingertip.
Methods: This cross-sectional study was performed on 380 outpatients (17 to 65 years old) in Kashani and Alzahra hospitals in Isfahan. The length of the olecranon tip to 5th fingertip and the length of the greater trochanter to the lateral femoral epicondyle were measured while overall the groups were gonna evaluated in terms of age, gender and body mass. T-test was used to analyze the research data for any statistical significance.
Findings: Examination of the data showed that there was no significant difference between the mean length of the greater trochanter to the lateral epicondyle of the femur and the length of the olecranon to 5th fingertip. When the mean difference between the two lengths was examined separately in terms of sex and age and body mass index, similar results were obtained and no significant difference was observed.
Conclusion: There was no significant difference between the mean length of the greater trochanter to the lateral epicondyle of the femur and the length of the olecranon to 5th fingertip. There was no significant difference between the two measured lengths in different age, sex and weight groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bone nails
 • Leg length
 • femoral fractures
 • Internal fixation
 • Orthopedic fixation devices
 1. Akbari Aghdam H, Zandi-Esfahani H, Najimi A, Motififard M, Elmi A, Telloo M. Educational needs of general practitioners in the domain of orthopedic disorders: investigating the differences from the viewpoints of medical trainees, interns, orthopedic assistants, and professors [In Persian]. J Med Edu 2019; 18(2): 91-8.
 2. Motififard M, Teimouri M, Mollabashi M, Soleimani E. Displaced femoral neck fracture in elderly patients: comparison of primary total hip arthroplasty with internal fixation [In Persian]. Journal of Isfahan Med Sch 2010; 28(111): 527-33.
 3. Aghdam HA, Sheikhbahaei E, Hajihashemi H, Kazemi D, Andalib A. The impacts of internal versus external fixation for tibial fractures with simultaneous acute compartment syndrome. Eur J Orthop Surg Traumatol 2019; 29(1): 183-7.
 4. Denisiuk M, Afsari A. Femoral Shaft Fractures. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. 2022 Feb 4. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32310517
 5. Dehghani M, Noraei MH, Majdi AH, Teimour M. The results of distal femoral nailing in treatment of the distal femur fractures [In Persian]. J Isfahan Med Sch 2010; 27(103): 815-22.
 6. Tahririan MA, Andalib A. Is there a place for open intramedullary nailing in femoral shaft fractures? Adv Biomed Res 2014; 3: 157.
 7. White NJ, Sorkin AT, Konopka G, McKinley TO.
  Surgical technique: static intramedullary nailing of the femur and tibia without intraoperative fluoroscopy. Clin Orthop Relat Res 2011; 469(12): 3469-76.
 8. Johnson KD. Femoral shaft fractures. In: Browner BD, Jupiter JB, Levine AM, et al., editors. Skeletal trauma. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1991.
  1525-642.
 9. Jaarsma RL, Pakvis DFM, Verdonschot N, Biert J, van Kampen A. Rotational malalignment after intramedullary nailing of femoral fractures. J Orthop Trauma 2004; 18(7): 403-9.
 10. Pihlajamaki HK, Salminen ST, Bostman OM. The treatment of nonunions following intramedullary nailing of femoral shaft fractures. J Orthop Trauma 2002; 16(6): 394-402.
 11. Weller S, Hontsch D. Medullary nailing of femur and tibia. In: Allgower M, editor. Manual of internal fixation. 3rd Berlin: Springer-Verlag; 1997. p. 291.
 12. Lakhey S, Pradhan RL, Bishwakarma M, Pradhan S, Pradhanaga S, Pandey BK, et al. Pre-operative assessment of K-nail length in fracture shaft of femur. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2006; 4(3): 316-8.
 13. Karakas H, Harma A. Estimating femoral nail length in bilateral comminuted fractures using fibular and femoral head referencing. Injury 2007; 38(8): 984-7.
 14. Naik MA, Sujir P, Tripathy SK, Goyal T, Rao SKJJoOS. Correlation between the forearm plus little finger length and the femoral length. J Orthop Surg
  (Hong Kong). 2013; 21(2): 163-6.
 15. Blair S. Estimating tibial nail length using forearm referencing. Injury 2005; 36(1): 160-2.
 16. Krettek C, Blauth M, Miclau T, Rudolf J, Könemann B, Schandelmaier P. Accuracy of intramedullary templates in femoral and tibial radiographs. J Bone Joint Surg Br 1996; 78(6): 963-4.
 17. Nazir A, Roy S, Mathur K, Alazzawi S. Estimation of femoral length for intramedullary nail using forearm as reference. J Bone Joint Surg Br 2009; 91(Suppl 1): 37.