روان‌سنجی ابزار توانمندسازی نوجوانان در بیماری مادرزادی قلبی در ایران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه آموزش پزشکی، مرکز توسعه‌ی آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی (Congenital heart disease) CHD نیاز به مراقبت‌های بهداشتی مادام‌العمر دارند. توانمندسازی در این بیماران می‌تواند منجر به مشارکت بیشتر در مهارت‌های مراقبتی و خودمدیریتی شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی توانمندسازی نوجوانان در بیماری مادرزادی قلبی در ایران انجام گردید
روش‌ها: این مطالعه‌ی روان‌سنجی، بر روی 200 نفر از مبتلایان به بیماری مادرزادی قلبی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی و بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان انجام گرفت. ابزار اولیه‌ی 15 سؤالی این مطالعه پس از کسب اجازه از نویسنده‌ی اصلی به زبان فارسی ترجمه شد. سپس روند روان‌سنجی مقیاس، شامل بررسی شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 30 متخصص؛ و روایی سازه‌ی آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت. تجانس درونی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید و به وسیله‌ی روش آزمون باز آزمون، پایایی ثبات ابزار مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده، در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: شاخص اعتبار محتوا (Content validity index) CVI برای هر یک از گویه‌ها، بیشتر از 0/8 بود. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، هیچ یک از مقادیر اشتراکی کمتر از 0/5 نبود. نتایج آزمون همبستگی Pearson نیز نشان داد که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین دو مرحله‌ی اجرای پرسش‌نامه وجود دارد. همسانی درونی ابزار با اندازه‌گیری آلفای کرونباخ برای کل مقیاس، 0/79 و برای ابعاد آن بین 0/73 تا 0/99 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: مقیاس توانمندسازی جوانان در بیماری‌ مادرزادی قلبی در ایران با 15 گویه تأیید گردید و دارای روایی و پایایی قابل قبول بود. بنابراین می‌توان از این مقیاس به عنوان یک ابزار معتبر در حوزه‌های مراقبت و پژوهش در حیطه‌ی توانمندسازی نوجوانان مبتلا به مادرزادی قلبی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Study of the Adolescent Empowerment Tools in Congenital Heart Disease in Iran

نویسندگان [English]

 • Nasim Kaveh-Cholicheh 1
 • Marzieh Ziaei-Rad 2
 • Fariba Jokar 3
 • Fatemeh Alsadat Bagherian 4
1 MSc of Internal Surgery Nursing, Department of Nursing, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Community Health Research Center, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Medical Education, Educational Development Center, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Department of Medical Education, Isfahan, Iran
4 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Adolescents with congenital heart disease (CHD) need lifelong health care. Empowerment in these patients can lead to greater participation in care and self-management skills. The current research is a psychometric study on the empowerment of the adolescents with congenital heart diseases.
Methods: This psychometric study was performed on 200 patients with congenital heart disease referred to medical centers and hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. The initial 15-item tool of this study was translated into Persian after obtaining permission from the original author. Then the psychometric process of the scale, including the examination of content validity index, content validity ratio with the judgment of 30 experts; and the validity of its structure was performed using heuristic factor analysis. The internal homogeneity of the instrument was determined by Cronbach's alpha coefficient and the reliability test of the instrument was evaluated by the open test method.
Findings: The content validity index (CVI) was above 0.8 for each item. According to the results of exploratory factor analysis, none of the shared values was less than 0.5. The results of Pearson correlation test showed a significant positive relationship between the two stages of distributing the questionnaires (P = 0.001). Based on Cronbach's alpha coefficient, the total internal consistency of the scale was obtained 0.725, and 0.73-0.99 for its components.
Conclusion: The adolescent empowerment scale for congenital diseases was approved with 15 items. Meanwhile, its reliability and validity were approved, too. So, this scale can be used as a reliable tool for caring for and examining the empowerment of adolescents with congenital diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychometrics
 • Empowerment
 • Congenital heart defects
 • Adolescent
 • Reproducibility of results
 1. Kahnooji Z, Mirzaei T, Asadpour M, Sabzevari S. Effect of educational intervention based on health belief model to promote cardiovascular disease preventive behaviors. Community Health J 2021; 14(4): 1-12.
 2. Rahim A, Ebadi G, Saki G, Remazani A. Prevalence of Congenital Heart Disease in Iran: A Clinical Study. J Med Sci 2008; 8(6): 547-52.
 3. Riasi HR, Shabanian R, Salehi S, Kafian Atary S, Salehi F. Comparison of quality of life in mothers of children with congenital heart diseases before and after cardiac surgery in Vali-E Asr Hospital in 2017 [in Persian]. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2020; 28(8): 2951-9.
 4. Repetto JB, Jaress J, Lindsey J, Bae J. Investigation of Health Care Components in Transition IEPs. Career Development and Transition for Exceptional Individuals 2016; 39(1): 4-11.
 5. Acuña Mora M, Sparud-Lundin C, Bratt EL, Moons P. Empowering young persons during the transition to adulthood. In: Betz C, Coyne I, Editors. Transition from pediatric to adult healthcare services for adolescents and young adults with long-term conditions. Cham, Switzerland: Springer; 2020
 6. Shearer JE, Jenkins CH, Magwood GS, Pope CA. Contested Ownership of disease and ambulatory sensitive emergency department visits for type 2 diabetes. Am J Med Sci 2016; 351(4): 400-6.
 7. Shearer NBC, Fleury JD, Belyea M. An innovative approach to recruiting homebound older adults. Res Gerontol Nurs 2010; 3(1): 11-8.
 8. Wijlaars LP, Gilbert R, Hardelid P. Chronic conditions in children and young people: learning from administrative data. Arch Dis Child 2016; 101(10): 881-5.
 9. Acuña Mora M, Luyckx K, Sparud-Lundin C, Peeters M, van Staa A, Sattoe J, et al. Patient empowerment in young persons with chronic conditions: psychometric properties of the Gothenburg Young Persons Empowerment Scale (GYPES). PLoS One 2018; 13(7): e0201007.
 10. Huang KTL, Owino C, Vreeman RC, Hagembe M,
  Njuguna F, Strother RM, et al. Assessment of the face validity of two pain scales in Kenya: a validation study using cognitive interviewing. BMC Palliat Care 2012; 11: 5.
 11. Hasanzadeh L, Khani Jazani R, Gholamnia R, Monazami Tehrani G. Development a questionnaire to assess the work related aaccidents in open pit metal mines according to rules and regulations [in Persian]. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention 2019; 6(4): 203-14.
 12. Alexopoulos DS, Kalaitzidis I. Psychometric properties of Eysenck Personality Questionnaire-Revised (EPQ-R) Short Scale in Greece. Personality and Individual Differences 2004; 37(6): 1205-20.
 13. Kaveh N, Jokar F, Ziaeirad M. Psychometric assessment of the diabetes empowerment scale among Iranian Adolescents with type 1 diabetes. International Journal of Pediatrics 2020; 9(4): 13349-58.
 14. Taheri Z, Khorsandi M, Taheri Z, Ghaffari M, Amiri M. Empowerment-based interventions in patients with diabetes: a review study [in Persian]. J Rafsanjan Univ Med Sci 2016; 15(5): 453-68.
 15. Costello AB, Osborne J. Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment Research & Evaluation 2005; 10(7): 1-9.
 16. Motadel M, Radfar R, Salehi A. Providing a theoretical framework for alignment maturity assessment of information technology and business [in Persian]. Management Researches. 2014; 6(22): 131-53.
 17. Moons P, Skogby S, Bratt EL, Zühlke L, Marelli A, Goossens E. Discontinuity of cardiac follow‐up in young people with congenital heart disease transitioning to adulthood: a systematic review and meta‐ J Am Heart Assoc 2021; 10(6): e019552.
 18. . Mora MA, Sparud-Lundin C, Bratt EL, Moons P. Person-centred transition programme to empower adolescents with congenital heart disease in the transition to adulthood: a study protocol for a hybrid randomised controlled trial (STEPSTONES project). BMJ Open 2017; 7(4): e014593.