تأثیر اسانس زرین گیاه، Dracocephalum kotschyi، بر کنترل عوارض ناشی از مالاریای القا شده در مدل موشی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده‌ی دام‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده‌ی داروسازی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: مالاریا، یکی از مهم‌ترین علل مرگ و میر در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه است. تب، کم‌خونی و کاهش وزن از مهم‌ترین عوارض این بیماری می‌باشد به طوری که کم‌خونی ناشی از مالاریا از عوامل مهم مرگ افراد مبتلا محسوب می‌شود. در این راستا پژوهش حاضر، تأثیر اسانس زرین گیاه بر کنترل برخی از عوارض مالاریا در موش‌های آلوده به Plasmodium berghei را به عنوان مدل in vivo مالاریا مورد بررسی قرار داده است.
روش‌ها: Plasmodium berghei از دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد. برای تکثیر و نگه‌داری، انگل به صفاق موش‌های Balb/c تزریق شد. در گروه‌های موشی آلوده به مالاریا پس از درمان با غلظت‌‌های مختلف اسانس گیاه و کلروکین به عنوان داروی کنترل مثبت، تغییرات دمای رکتوم، وزن، تعداد گلبول‌های سفید و قرمز، هموگلوبین و میزان (Packed cell volume) PCV اندازه‌گیری و با گروه شاهد منفی بدون درمان، مقایسه شد.
یافته‌ها: در این مطالعه، در روز هفتم آزمایش، میانگین وزن بدن، هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز و PCV در گروه‌های درمان شده با غلظت‌های مختلف اسانس از گروه شاهد منفی بالاتر بود. همچنین در گروه‌هایی که با اسانس زرین گیاه درمان شده بودند، میانگین دمای بدن در روز هفتم آزمایش به طور معنی‌داری کاهش یافته بود.
نتیجه‌گیری: از اسانس زرین گیاه می‌توان به عنوان یک عامل مؤثر کنترل عوارض حاد ناشی از مالاریا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dracocephalum Kotschyi Essential Oil on Controlling the Malaria Complications in Mice Model

نویسندگان [English]

 • Bahare Basirpour 1
 • Faham Khamesipour 2
 • Mustafa Ghanadian 3
 • Zahra Ghayour Najafabadi 4
 • Seyed Hossein Hejazi 5
1 Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Veterinary Medicine, Islamic Azad University Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Malaria is one of the leading causes of death in many developing countries. Fever, anemia, and weight loss are the most important complications, and anemia is the main cause of death in patients. In this regard, the present study investigated the effect of Dracocephalum kotschyi essential oil on the control of some malaria complications in mice infected with Plasmodium berghei acting as an in vivo model of malaria.
Methods: P. berghei strain was donated by the Institute of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, and injected into the peritoneum of Balb/c mice for proliferation and maintenance. In malaria-infected mouse groups, after treatment with different concentrations of plant essential oil and chloroquine as a positive control drug, changes in rectal temperature and weight of mice, white and red blood cell count, hemoglobin, and packed cell volume were measured and compared with the positive and negative control groups.
Findings: On the seventh day of the experiment, the mean percentage of parasite suppression in the groups which received this essential oil was significantly higher than negative control. Also, the mean number of red blood cells and the mean levels of hemoglobin, and packed cell volume were noticeably higher in the groups which received different doses of essential oil.
Conclusion: The essential oil of D. kotschyi can be used as an effective agent to control the complications of acute malaria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anemia؛ Complications؛ Dracocephalum kotschyi؛ Parasites
 • Malaria
 1. World Health Organization. World malaria report 2020. Geneva, Switzerland: WHO Press; 2020.
 2. Snow RW, Gilles HM. The epidemiology of malaria. Essential malariology. Boca Raton, FL: CRC Press; 2017. p. 85-106.
 3. Lüthi B, Schlagenhauf P. Risk factors associated with malaria deaths in travellers: a literature review. Travel Med Infect Dis 2015; 13(1): 48-60.
 4. Milner DA Jr. Malaria pathogenesis. Cold Spring Harb Perspect Med 2018; 8(1): a025569.
 5. Moxon CA, Gibbins MP, McGuinness D, Milner Jr DA, Marti M. New insights into malaria pathogenesis. Annu Rev Pathol 2020; 15: 315-43.
 6. Rivera-Correa J, Rodriguez A. Autoimmune anemia in malaria. Trends Parasitol 2020; 36(2): 91-7.
 7. Saburi E, Rajaii T, Behdari A, Nasiri Mansour R, Seyedtabaei S. Blood disorders caused by malaria: a systematic review [in Persian]. Clin Exc 2016; 4(2): 42-55.
 8. Bahar M, Deng Y, Fletcher JN, Kinghorn AD. Plant-derived natural products in drug discovery and development: anoverview. In: Ikan R. editor. Selected topics in the chemistry of natural products. Singapore: World Scientific Publishing Company; 2007. p. 11-48.
 9. Heydari P, Yavari M, Adibi P, Asghari G, Ghanadian S-M, Dida GO, et al. Medicinal properties and active constituents of Dracocephalum kotschyi and its
  significance in Iran: a systematic review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 14.
 10. Nardos A, Makonnen E. In vivo antiplasmodial activity and toxicological assessment of hydroethanolic crude extract of Ajuga remota. Malar J 2017; 16(1): 25.
 11. Ounjaijean S, Sukati S, Somsak V, Sarakul O. The Potential Role of Gymnema inodorum Leaf Extract Treatment in Hematological Parameters in Mice Infected with Plasmodium berghei. J Trop Med 2021; 2021: 7.
 12. White NJ. Anaemia and malaria. Malar J 2018;
  17(1): 371.
 13. Khare V, Kushwaha P, Verma S, Gupta A, Srivastava S, Rawat AKS. Pharmacognostic evaluation and antioxidant activity of Urtica dioica L. Chin Med 2012; 3(3).
 14. Khamesipour F, Razavi SM, Hejazi SH, Ghanadian SM. In vitro and in vivo Anti‐Toxoplasma activity of Dracocephalum kotschyi essential oil. Food Sci Nutr 2021; 9(1): 522-31.
 15. Tchatat Tali MB, Jiatsa Mbouna CD, Yamthe Tchokouaha LR, Tsouh Fokou PV, Tsakem Nangap JM, Keumoe R, et al. In vivo antiplasmodial activity of terminalia mantaly stem bark aqueous extract in mice infected by plasmodium berghei. J Parasitol Res 2020; 4580526.
دوره 40، شماره 679
هفته 3 شهریورماه
مرداد و شهریور 1401
صفحه 517-523
 • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 16 شهریور 1401