عوامل تسهیل کننده و بازدارنده‌ی کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات قلب کودکان، پژوهشکده‌ی قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات قلب کودکان، پژوهشکده‌ی قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات قلب کودکان، پژوهشکده‌ی قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات پرفشاری خون، پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استادیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: با توجه به شیوع روزافزون اضافه وزن و چاقی در نوجوانان و همراهی آن با بیماری‌های مزمن، این مطالعه با هدف بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده‌ی کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی انجام گرفت.
روش‌ها: این مطالعه‌ی کیفی، به صورت مصاحبه‌ی فردی با 12 نفر از نوجوانان 12 تا 18 سال موفق و ناموفق در کاهش وزن، از درمانگاه مرکز تحقیقات قلب کودکان در پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان در سال 1398 انجام گرفت. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و از روش تجزیه و تحلیل کیفی جهت آنالیز داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر، 7 طبقه شامل اراده و پشتکار، حمایت و تشویق اطرافیان، گرایش به زیبایی، عدم تعجیل برای رسیدن به نتیجه، فعالیت بدنی کافی، درک معایب چاقی و فواید کاهش وزن به عنوان عوامل تسهیل‌کننده و 7 طبقه شامل باورهای غلط، عدم همکاری خانواده در اصلاح سبک زندگی، عدم اطلاع از عوارض چاقی، نگرانی از ایجاد محدودیت در رژیم غذایی، اولویت تحصیل در خانواده، عدم مدیریت و نظارت بر بوفه‌ی مدارس، رفتارهای نادرست والدین در برخورد با نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و آسیب‌های روانی آن‌ها به عنوان مهم‌ترین عوامل بازدارنده‌ی کاهش وزن نام برده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، عوامل فردی، محیطی، خانوادگی و تعامل بین آن‌ها، نقش مهمی در کاهش وزن نوجوانان دارد. از این نتایج می‌توان در برنامه‌ریزی‌های ارتقاء سلامت با هدف ترویج سبک زندگی سالم و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در نوجوانان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facilitating and Impeding Factors in Successful Weight Loss among the Adolescents with Overweight and Obesity: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Alireza Ahmadi 1
 • Mohammad Reza Sabri 2
 • Zohreh Sadat Navabi 3
 • Maryam Eghbali-Babadi 4
 • Alireza Khosravi 5
 • Noushin Mohammadifard 6
1 Associate Professor, Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 MSc of Health Education, Pediatric Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Hypertension Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Assistant Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: As overweight and obesity in children and adolescents continue to increase, this study was designed to explore the factors that facilitate or hinder weight control in obese and overweight adolescents.
Methods: This qualitative study was conducted as a personal interview with 12 adolescents aged between
12 and 18 years who succeeded in losing weight and those who did not, from the clinic at the Pediatric Cardiovascular Research Center at the Isfahan Cardiovascular Research Institute, in 2019. We used a purposeful sampling method and a qualitative analysis method to analyze the data.
Findings: Seven categories consisting of willpower and perseverance, support and encouragement of others, tendencies to beauty, lack of a rush to achieve results, adequate physical activity, understanding the disadvantages of obesity, and understanding the benefits of weight loss were identified as facilitating factors in this study. Seven other factors were reported as obstacles of weight loss, including misconceptions,  lack of family cooperation in lifestyle modification, lack of awareness about the effects of obesity, concern about dietary restrictions, lack of management and supervision of school cafeterias, parental misbehavior in handling adolescents with overweight or obesity, and their psychological damages.
Conclusion: The results of the present study show that in order to bring adolescents to the ideal weight, individual, environmental and familial factors and the interaction between them should be considered. The findings of this study could be used by health officials and policymakers to develop programs to prevent and control overweight and overcome obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Weight loss
 • Adolescent
 • Obesity
 • Overweight
 • Qualitative research
 1. McKeown A, Nelson R. Independent decision making of adolescents regarding food choice. Int J Consum Stud 2018; 42(5): 469-77.
 2. Gbson-Smith D, Halldorsson TI, Bot M, Brouwer IA, Visser M, Thorsdottir I, et al. Childhood overweight and obesity and the risk of depression across the lifespan. BMC Pediatr 2020; 20(1): 25.
 3. Favieri F, Marini A, Casagrande M. Emotional regulation and overeating behaviors in children and adolescents: a systematic review. Behav Sci (Basel) 2021; 11(1): 11.
 4. Rashidi H, Erfanifar A, Latifi SM, Payami SP, Aleali AM. Incidence of obesity, overweight and hypertension in children and adolescents in Ahvaz southwest of IRAN: Five-years study. Diabetes Metab Syndr 2019; 13(1): 201-5.
 5. Castro CT, Teixeira CSS, Cairo SMC, Lima GP, Bezerra VM, Medeiros DS. Body image and associated factors among Quilombola and non-Quilombola adolescents in a semi-arid rural area in Bahia, Brazil. Vulnerable Child Youth Stud 2022; 17(1): 1-16.
 6. Mazloomy-Mahmoodabad SS, Navabi ZS, Ahmadi A,
  Askarishahi M. The effect of educational intervention on weight loss in adolescents with overweight and obesity: Application of the theory of planned behavior. ARYA Atheroscler 2017; 13(4): 176-83.
 7. Eddolls WT, McNarry MA, Lester L, Winn CO, Stratton G, Mackintosh KA. The association between physical activity, fitness and body mass index on mental well-being and quality of life in adolescents. Qual Life Res 2018; 27(9): 2313-20.
 8. Zhang Y, Liu B, Sun L. Association between subjective body image, body mass index and psychological symptoms in Chinese adolescents: A nationwide cross-sectional study. Healthcare (Basel) 2021; 10(9): 1299.
 9. Azevedo LB, Stephenson J, Ells L, Adu-Ntiamoah S, DeSmet A, Giles EL, et al. The effectiveness of e-health interventions for the treatment of overweight or obesity in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Obes Rev 2022; 23(2): e13373.
 10. Navabi ZS, Mazloomy Mahmoodabad SS, Ahmadi A, Askarishahi M. Investigating theory of planned behavior constructs in predicting intention and behavior to lose weight in adolescents with overweight and obesity [in Persian]. J Tolooebehdasht 2018; 17(2): 24-35.
 11. Maehara M, Rah JH, Roshita A, Suryantan J, Rachmadewi A, Izwardy D. Patterns and risk factors of double burden of malnutrition among adolescent girls and boys in Indonesia. PLoS One 2019; 14(8): e0221273.
 12. Narciso J, Silva AJ, Rodrigues V, Monteiro MJ, Almeida A, Saavedra R, et al. Behavioral, contextual and biological factors associated with obesity during adolescence: A systematic review. PloS one 2019; 14(4): e0214941.
 13. Hajivandi L, Noroozi M, Mostafavi F, Ekramzadeh M. Food habits in overweight and obese adolescent girls with polycystic ovary syndrome (PCOS): a qualitative study in Iran. BMC Pediatr 2020; 20(1): 277.
 14. Wei R, Ogden CL, Parsons VL, Freedman DS, Hales CM. A method for calculating BMI z-scores and percentiles above the 95th percentile of the CDC growth charts. Ann Hum Biol 2020; 47(6): 514-21.
 15. Mehrkash M, Kelishadi R, Mohammadian S, Mousavinasab F, Qorbani M, Hashemi MEF, et al. Obesity and metabolic syndrome among a representative sample of Iranian adolescents. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2012; 43(3): 756-63.
 16. Mohammadi S, Khademi Ashkezari M. Investigating the benefits of a nutrition training course for weight loss, increasing nutritional awareness, changing food consumption concerns, and increasing motivation for healthy living [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2020; 63(1): 2238-45.
 17. Hayes JF, Fitzsimmons-Craft EE, Karam AM, Jakubiak J, Brown ML, Wilfley DE. Disordered eating attitudes and behaviors in youth with overweight and obesity: implications for treatment. Curr Obes Rep 2018; 7(3): 235-46.
 18. Davison B, Saeedi P, Black K, Harrex H, Haszard J, Meredith-Jones K, et al. The association between parent diet quality and child dietary patterns in nine-to eleven-year-old children from Dunedin, New Zealand. Nutrients 2017; 9(5): 483.
 19. Silva DF, Sena-Evangelista KC, Lyra CO, Pedrosa LF, Arrais RF, Lima SC. Motivations for weight loss in adolescents with overweight and obesity: a systematic review. BMC Pediatr 2018; 18(1): 364.
 20. Nicosia N, Datar A. Neighborhood environments and physical activity: a longitudinal study of adolescents in a natural experiment. Am J Prev Med 2018; 54(5): 671-8.
 21. Saraf-Bank S, Ahmadi A, Paknahad Z, Maracy M, Nourian M. Effects of curcumin supplementation on markers of inflammation and oxidative stress among healthy overweight and obese girl adolescents: A randomized placebo-controlled clinical trial. Phytother Res 2019; 33(8): 2015-22.
 22. Rogers JM, Ferrari M, Mosely K, Lang CP, Brennan L. Mindfulness-based interventions for adults who are overweight or obese: a meta-analysis of physical and psychological health outcomes. Obes Rev 2017; 18(1): 51-67.
 23. Riggs AJ, Melton BF, Bigham LE, Zhang J. Body weight misconception and maintenance among female African American college students. J Black Stud 2017; 48(7): 698-709.
 24. Naess M, Sund ER, Holmen TL, Kvaløy K. Implications of parental lifestyle changes and education level on adolescent offspring weight: a population based cohort study-The HUNT Study, Norway. BMJ Open 2018; 8(8): e023406.
 25. Jalali-Farahani S, Amiri P, Ghofranipour F, Ahmadi F, Hosseinpanah F, Hooman HA. Inefficient education and process of obesity in Tehranian adolescents: A qualitative study [in Persian]. Int J Endocrinol Metab 2014; 16(4): 262-9.
 26. Seijo N. Key Points in the psychotherapeutic treatment of obesity. J Obes Weight Loss Ther 2018; 8(4): 1000375.
 27. O’halloran S, Eksteen G, Gebremariam M, Alston L. Measurement methods used to assess the school food environment: A systematic review. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(5): 1623.
 28. Hajikazemi E, Moghaddam M, Hosseini A, Heidarikhayat N. Relationship between obesity and food habits among female adolescents [in Persian]. IJN 2012; 25(77): 21-9.
 29. Boutelle KN, Kang Sim DE, Rhee KE, Manzano M, Strong DR. Family-based treatment program contributors to child weight loss. Int J Obes (Lond) 2021; 45(1): 77-83.