مقایسه‌ی اثر درمانی عصاره‌ی میوه‌ی سنجد با عصاره‌ی زردچوبه در بیماری استئوآرتریت زانو- یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی سه سوکور

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده‌ی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده‌ی پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: استئوآرتریت، از علل شایع درد زانو و ناتوانی می‌باشد. تاکنون مطالعات محدودی در مورد اثر داروهای گیاهی حاوی عصاره‌های سنجد و زردچوبه بر روی استئوآرتریت زانو انجام شده است. هدف ما در این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی اثر درمانی عصاره‌ی سنجد با عصاره‌ی زردچوبه در بیماری استئوآرتریت خفیف تا متوسط زانو می‌باشد.
روش‌ها: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی در سال 1398-1399 بر روی 50 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو در شهر اصفهان انجام شده است. درد و عملکرد بیماران توسط مقیاس آنالوگ بصری (Visual analogue scale) VAS، پرسش‌نامه‌ی (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) KOOS و مقیاس Roles and Maudsley تکمیل شد. بیماران به دو گروه تقسیم شدند و تحت درمان خوراکی با کپسول‌های 250 میلی‌گرمی Elartrit (عصاره‌ی سنجد) و درمان خوراکی با کپسول‌های 370 میلی‌گرمی کورکومین (عصاره‌ی زردچوبه) قرار گفتند (هر ۱۲ ساعت یک کپسول به مدت 15 روز). متغیرها قبل، ۲ هفته و ۴ هفته پس از درمان مقایسه شدند. همچنین، نتایج بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها: استفاده از هر دو دارو در درمان درد و بهبود عملکرد بیماران مؤثر بود. بعد از 4 هفته، بیماران در موارد زیر اختلافی نداشتند: ناراحتی زانو، خشکی، درد، فعالیت روزانه، ورزش و تفریح، کیفیت زندگی و نمره‌ی کل پرسش‌نامه KOOS. همچنین از نظر وضعیت عملکرد نیز اختلاف معنی‌داری بین دو گروه نبود. با این حال بیماران هر دو گروه نسبت به ابتدای مطالعه، بهبود معنی‌داری در پارامترهای خشکی، درد، فعالیت روزانه و نمره‌ی کل پرسش‌نامه‌ی KOOS در طی مطالعه داشتند.
نتیجه‌گیری: در بهبود درد، خشکی مفصلی (مقیاس VAS و پرسش‌نامه‌ی KOOS) و عملکرد بیماران استئوآرتریت زانو (مقیاس Roles and Maudsley) با شدت خفیف تا متوسط، تفاوتی بین عصاره‌ی سنجد و زردچوبه در درمان کوتاه‌مدت وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Elaeagnus Angustifolia Versus Curcumin in Osteoarthritis of the Knee - A Triple-Blind Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Babak Vahdatpour 1
 • Sadegh Baradaran Mahdavi 2
 • Sahar Arzaghi 3
 • Shila Haghighat 4
 • Mohammad Milad Sadegh 5
1 Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Physiatrist, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Student Research Committee, Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Osteoarthritis is a common cause of knee pain and disability. So far, limited studies have been performed on the effects of herbal medicines containing Elaeagnus angustifolia versus curcumin extracts on knee osteoarthritis. The aim of this study was to evaluate and compare the therapeutic effect of Elaeagnus angustifolia vs. curcumin extracts in mild to moderate knee osteoarthritis.
Methods: This clinical trial study was performed on 50 patients with knee osteoarthritis in Isfahan during
2019-2020. Patients' pain and function were assessed using the Visual Analogue Scale (VAS), Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), and the Roles and Maudsley Scale. Patients were divided into two groups and treated orally with 250 mg Elartrit capsules (Elaeagnus angustifolia extract) and with 370 mg Curcumin capsules (curcumin extract) (one capsule every 12 hours for 15 days). Variables were compared before, 2 weeks, and 4 weeks after treatment. Also, the outcomes were compared between two groups.
Findings: The use of both drugs was effective in treating pain and improving patients' function. After 4 weeks, patients had no differences in the following items: knee discomfort, joint stiffness, pain, daily activity, exercise and recreation, quality of life and total score of KOOS questionnaire. Also, in terms of functional status, there was no significant difference between the two groups. However, compared to the beginning of the study, patients in both groups had significant improvements in parameters of joint stiffness, pain, daily activity, and the total score of the KOOS questionnaire during the study.
Conclusion: In improving pain, joint stiffness (VAS and KOOS questionnaire) and function (Roles and Maudsley Scale) in patients with mild to moderate knee osteoarthritis, there is no difference between Elaeagnus angustifolia and curcumin extracts in the short-term treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Osteoarthritis
 • Pain
 • Knee Joint
 • Elaeagnus angustifolia
 • Curcuma
 1. Corti MC, Rigon C. Epidemiology of osteoarthritis: prevalence, risk factors and functional impact. Aging Clin Exp Res 2003; 15(5): 359-63.
 2. Hinton R, Moody RL, Davis AW, Thomas SF. Osteoarthritis: diagnosis and therapeutic considerations. Am Fam Physician 2002; 65(5): 841-8.
 3. Aigner T, Rose J, Martin J, Buckwalter J. Aging theories of primary osteoarthritis: from epidemiology to molecular biology. Rejuvenation Res 2004; 7(2): 134-45.
 4. Toda Y, Tsukimura N. A six‐month followup of a randomized trial comparing the efficacy of a lateral‐wedge insole with subtalar strapping and an in‐shoe lateral‐wedge insole in patients with varus deformity osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 2004; 50(10): 3129-36.
 5. Chuang SH, Huang MH, Chen TW, Weng MC, Liu CW, Chen CH. Effect of knee sleeve on static and dynamic balance in patients with knee osteoarthritis. Kaohsiung J Med Sci 2007; 23(8): 405-11.
 6. Moskowitz RW, Kelly MA, Lewallen DG. Understanding osteoarthritis of the knee--causes and effects. Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2004; 33(2 Suppl): 5-9.
 7. Dingle JT. The effects of NSAID on the matrix of human articular cartilages. Z Rheumatol 1999; 58(3): 125-9.
 8. Gürbüz I, Üstün O, Yesilada E, Sezik E, Kutsal O. Anti-ulcerogenic activity of some plants used as folk remedy in Turkey. J Ethnopharmacol 2003; 88(1): 93-7.
 9. Ebrahimi AA, Nikniaz Z, Ostadrahimi A, Mahdavi R, Nikniaz L. The effect of Elaeagnus angustifolia L. whole fruit and medulla powder on women with osteoarthritis of the knee: A randomized controlled clinical trial. Eur J Integr Med 2014; 6(6): 672-9.
 10. Ramezani M, Hosseinzadeh H, Daneshmand N. Antinociceptive effect of Elaeagnus angustifolia fruit seeds in mice. Fitoterapia 2001; 72(3): 255-62.
 11. Ahmadiani A, Hosseiny J, Semnanian S, Javan M, Saeedi F, Kamalinejad M, et al. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Elaeagnus angustifolia fruit extract. J Ethnopharmacol 2000; 72(1-2): 287-92.
 12. Aggarwal BB, Sung B. Pharmacological basis for the role of curcumin in chronic diseases: an age-old spice with modern targets. Trends Pharmacol Sci 2009; 30(2): 85-94.
 13. Maheshwari RK, Singh AK, Gaddipati J, Srimal RC. Multiple biological activities of curcumin: a short review. Life Sci 2006; 78(18): 2081-7.
 14. Aggarwal BB, Harikumar KB. Potential therapeutic effects of curcumin, the anti-inflammatory agent, against neurodegenerative, cardiovascular, pulmonary, metabolic, autoimmune and neoplastic diseases. Int J Biochem Cell Biol 2009; 41(1): 40-59.
 15. Maithilikarpagaselvi N, Sridhar MG, Swaminathan RP, Zachariah B. Curcumin prevents inflammatory response, oxidative stress and insulin resistance in high fructose fed male Wistar rats: Potential role of serine kinases. Chem Biol Interact 2016; 244: 187-94.
 16. Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Taechaarpornkul W, Buntragulpoontawee M, Lukkanapichonchut P, Chootip C, et al. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. Clin Interv Aging 2014; 9: 451.
 17. Saraei-Pour S, Salavati M, Akhbari B, Kazem-Nezhad A. Translation and adaptation of knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) in to persian and testing persian version reliability among Iranians with osteoarthritis [in Persian]. Arch Rehabil 2007;8(1):42-6.
 18. Roles NC, Maudsley RH. Radial tunnel syndrome. Bone Joint J 1972; 54(3): 499-508.
 19. Kim JH, Kim JY, Choi CM, Lee JK, Kee HS, Jung KI, et al. The dose-related effects of extracorporeal shock wave therapy for knee osteoarthritis. Ann Rehabil Med 2015; 39(4): 616-23.
 20. Zahednezhad S, Salehi R, Tajali S, Borji A. Correlation between pain intensity and disability level with some of the impairments in patients with nonspecific low back pain [in Persian]. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(2): 10-20.
 21. Panahi Y, Alishiri GH, Bayat N, Hosseini SM, Sahebkar A. Efficacy of Elaeagnus Angustifolia extract in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. EXCLI J 2016; 15: 203-10.
 22. Mahboubi M. Elaeagnus angustifolia and its therapeutic applications in osteoarthritis. Ind Crops Prod 2018; 121: 36-45.
 23. Nikniaz Z, Ostadrahimi A, Mahdavi R, Ebrahimi AA, Nikniaz L. Effects of Elaeagnus angustifolia L. supplementation on serum levels of inflammatory cytokines and matrix metalloproteinases in females with knee osteoarthritis. Complement Ther Med 2014; 22(5): 864-9.
 24. Zhang Z, Leong DJ, Xu L, He Z, Wang A, Navati M, et al. Curcumin slows osteoarthritis progression and relieves osteoarthritis-associated pain symptoms in a post-traumatic osteoarthritis mouse model. Arthritis Res Ther 2016; 18(1): 128.
 25. Haroyan A, Mukuchyan V, Mkrtchyan N, Minasyan N, Gasparyan S, Sargsyan A, et al. Efficacy and safety of curcumin and its combination with boswellic acid in osteoarthritis: a comparative, randomized, double-blind, placebo-controlled study. BMC Complement Altern Med 2018; 18(1): 7.
 26. Chin KY. The spice for joint inflammation: anti-inflammatory role of curcumin in treating osteoarthritis. Drug Des Devel Ther 2016; 10: 3029-42.
 27. Sun Y, Liu W, Zhang H, Li H, Liu J, Zhang F, et al. Curcumin prevents osteoarthritis by inhibiting the activation of inflammasome NLRP3. J Interferon Cytokine Res 2017; 37(10): 449-55.