بررسی فرایند درک و تجربه‌ی والدین افراد با ملال جنسیتی، یک مطالعه‌ی کیفی در ایران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 استاد روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: افراد مبتلا به ملال جنسیتی، بین جنسیتی که برای آن‌ها تعیین شده است و جنسیت تجربه شده/ ابراز شده‌ی خود، ناهمخوانی محسوسی دارند. این مطالعه با هدف اطلاع از درک و تجربه‌ی والدین افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی در مورد وضعیت فرزندشان می‌باشد.
روش‌ها: این مطالعه از نوع تحلیل محتوای کیفی است که به روش انجام مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته با 15 نفر از والدین افراد دچار ملال جنسی ارجاع شده به بیماستان ابن‌سینا مشهد در سال 1399 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش Strauss و Corbin استفاده شد. از نرم‌افزار MAXQDA نسخه‌ی 10 به منظور سازمان‌دهی و کدگذاری داده‌های کیفی استفاده گردید.
یافته‌ها: در مجموع، 15 مصاحبه و 121 کد مفهومی استخراج شد. 58 درصد از فرزندان دچار اختلال هویت جنسی، دختر بودند. میانگین سن این افراد در زمان شرکت در مطالعه، 24 سال، میانگین سن تصمیم‌گیری برای انجام عمل جراحی، 21 سال و میانگین سن شروع علائم در کودکی، 9 سال بود. یافته‌های به دست آمده در این مطالعه، در شش مقوله‌ی مرکزی با عناوین تجربه‌ی والدین از کودکی فرزند دچار ملال جنسیتی، رفتارهای مشاهده شده نامتعارف در نوجوانی و جوانی فرد مبتلا به اختلالات جنسی از دید والدین، احساسات والدین، سوء رفتار والدین، علل ایجاد این مشکل از دید والدین، تجربه‌ی خود فرد از اختلال هویت جنسی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین نتایج به دست آمده از بررسی فرآیند درک و تجربی والدین افراد دچار ملال جنسیتی نشان دهنده‌ی بارز بودن انکار و تلاش برای به تاخیر انداختن فرآیند ارزیابی و درمان و وجود سوء رفتار بارز والدین و بی‌توجهی به سرنخ‌های اختلال از کودکی و نوجوانی به دلیل عدم آگاهی آن‌ها بود. اغلب والدین فرزندان خود را در مسیر درمان مصمم می‌دانستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Process and Experience of Parents of Gender Dysphoria Clients in Iran, A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Maliheh Ziaee 1
 • Ali Talaei 2
 • Ali Taghipoor 3
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
2 Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Centre, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Professor of Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: People with gender dysphoria have a noticeable discrepancy between their assigned gender and their experienced/expressed gender. This study aims to know the understanding and experience of parents of people with gender dysphoria about their child's condition.
Methods: With the available sampling method, interviews were conducted with 15 parents of gender dysphoria referred to Ibn Sina Hospital in Mashhad in 2019. Strauss and Corbin method was used for data analysis. A semi-structured interview was conducted. MAXQDA software was used to organize and code qualitative data.
Findings: In total, 15 interviews and 121 conceptual codes were extracted. About 58% of children with gender identity disorder were girls. The average age of these people at the time of participation in the study was
24 years, the mean age since deciding to perform surgery was 21 years, and the average age of onset of symptoms in childhood was 9 years. The findings obtained in this study, in six central categories with the titles as follows: parents' experience since the childhood of a child suffering from gender dysphoria, unusual behaviors observed in adolescence of a person with gender dysphoria from the perspective of parents, parents' feelings, parents' misbehavior, the causes of this from the parents' point of view, the problem with the individual's own experience of gender identity disorder.
Conclusion: The results showed the obvious denial and attempt to delay the evaluation and treatment process and the presence of obvious parental misconduct and neglecting the clues of GD from childhood and adolescence due to the lack of awareness about GD. Most of the parents considered the clients resolute in the path of treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gender dysphoria
 • Experience
 • Grounded theory
 • Parents
 1. Kuyper L, Wijsen C. Gender identities and gender dysphoria in the Netherlands. Arch Sex Behav 2014; 43(2): 377-85.
 2. Yazdani S, Sohrabi Shegefty A. The effectiveness of gender education on the gender identity of 7-11-year-old children in Shiraz. JAC 2018; 8(2): 93-108.
 3. Mohammadi N, Dianati M, Omidi A, Eftekhar M. Lived experience of male-to-female transsexual people after sex reassignment surgery. IJMRHS 2018; 5(10): 101-10.
 4. Yazdanpanah L, Samadian F. Gender identity disorder (heterosexual) with emphasis on the role of family, comparative study referred to Kerman Welfare Organization. Social Studies 2011; 5(1): 176-208.
 5. Vasegh Rahimparvar F, Mousavi MS, Rayisi F, Khodabandeh F, Bahrani N. Comparison of quality of life in gender identity disorders after sex reassignment surgery with normal women in Tehran, Iran, 2012 [in Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(74): 10-9.
 6. Asadi M, Tabari F, Haghani S, Heidari ME. The impact of empowerment model-based education on quality of life of transgender people under hormone therapy: A randomized clinical trial. J Family Med Prim Care 2020; 9(6): 2794-800.
 7. Zucker KJ, Lawrence AA, Kreukels BP. Gender dysphoria in adults. Annu Rev Clin Psychol 2016; 12(1): 217-47.
 8. Arcelus J, Bouman WP, van Den Noortgate W, Claes L, Witcomb G, Fernandez-Aranda F. Systematic review and meta-analysis of prevalence studies in transsexualism. Eur Psychiatry 2015; 30(6): 807-15.
 9. Roshandel Arbatani T, Aqili SV, Labafi S, Omidi A. Social representations of iranian transsexual people in the media: a thematic analysis. Int J Acad Res Bus Soc Sci 2016; 6(5): 273-84.
 10. Ehrensaft D. Gender born, gender made: Raising healthy gender non-conforming children. New York, NY: The Experiment; 2011.
 11. Tyson P. A developmental line of gender identity, gender role, and choice of love object. J Am Psychoanal Assoc 1982; 30(1): 61-86.
 12. Kuvalanka KA, Weiner JL, Mahan D. Child, family,
  and community transformations: Findings from interviews with mothers of transgender girls. J GLBT Fam Stu 2014; 10(4): 354-79.
 13. Schlehofer MM, Cortez-Regan L, Harbaugh J. “If extended family can’t deal…” Disclosing trans and gender non-conforming children’s identity. Child Adolesc Social Work J 2020; 39: 29-43.
 14. Drescher J, Byne W. Gender dysphoric/gender variant (GD/GV) children and adolescents: Summarizing what we know and what we have yet to learn. J Homosex 2012; 59(3): 501-10.
 15. Littman L. Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. PLoS One 2018; 13(8): e0202330.
 16. Witcomb GL, Claes L, Bouman WP, Nixon E, Motmans J, Arcelus J. Experiences and psychological wellbeing outcomes associated with bullying in treatment-seeking transgender and gender-diverse youth. LGBT Health 2019; 6(5): 216-26.
 17. Reisner SL, Vetters R, Leclerc M, Zaslow S, Wolfrum S, Shumer D, et al. Mental health of transgender youth in care at an adolescent urban community health center: a matched retrospective cohort study. J Adolesc Health 2015; 56(3): 274-9.
 18. Veale JF, Watson RJ, Peter T, Saewyc EM. Mental health disparities among Canadian transgender youth. J Adolesc Health 2017; 60(1): 44-9.
 19. Aramburu Alegría C. Supporting families of transgender children/youth: Parents speak on their experiences, identity, and views. Int J Transgend 2018; 19(2): 132-43.
 20. Kennedy N, Hellen M. Transgender children: More than a theoretical challenge. Grad J Soc Sci 2010;7(2): 25-43.
 21. Grossman AH, D'Augelli AR, Howell TJ, Hubbard S. Parent'reactions to transgender youth'gender nonconforming expression and identity. J Gay Lesbian Soc Serv 2005; 18(1): 3-16.
 22. Lev AI. Disordering gender identity: Gender identity disorder in the DSM-IV-TR. In: Karasic D, Drescher J, editors. Sexual and gender diagnoses of the diagnostic and statistical manual (DSM). Oxfordshire, UK: Routledge; 2014. p. 35-69.