مروری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار واکسینه شده علیه کووید-19

نوع مقاله : Review Article

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقاله مروری
مقدمه: شواهد نشان داده است، پاندمی کوید-19 می‌تواند عوارض و عواقب ناخوشایندی را برای مادر باردار و جنین داشته باشد. لذا واکسیناسیون مادران باردار جهت ایمن ساختن این گروه نیز انجام شد. جهت تجمیع دانش موجود در مورد اثربخشی و پیامدهای بارداری در زنانی که این واکسیناسیون را انجام دادند، این مطالعه طراحی و اجرا گردید.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی مروری سیستماتیک، همه‌ی مطالعات منتشر شده تا تاریخ 24/2/2022 وارد مطالعه شدند. جستجوی مطالعات در پایگاه اطلاعاتی Embase، Scopus، Web of Science، PubMed و با استفاده از کلمات کلیدی Pregnancy، COVID-19 virus vaccines، Pregnancy complications،
Fetal outcome انجام شد. دو پژوهشگر به طور مستقل مقالات را جهت ارزیابی کیفیت (با استفاده از ابزار Newcastle-Ottawa) و استخراج یافته‌های اصلی آن‌ها مورد بررسی قرار دادند.
یافته‌ها: در این مطالعه‌ی مروری، 10 مطالعه مطابق با معیارهای ورود با 40522 زن باردار که واکسن کووید-19 دریافت کرده بودند، وارد شدند. بروز عوارض مادری پس از واکسیناسیون، فوق‌العاده کم بود. در بین زنان باردار، بر اساس اینکه واکسن در سه ماهه‌ی اول، دوم یا سوم بارداری تزریق شده باشد، تفاوت معنی‌داری در میزان عوارض مادری وجود نداشت. واکسیناسیون کووید-19 در دوران بارداری با افزایش عوارض بارداری یا زایمان مرتبط نبود.
نتیجه‌گیری: با توجه به این که ایمنی و اثربخشی واکسن کووید-19 عوامل مهمی در دستیابی به مصونیت جمعیت هستند. پذیرش گسترده‌تر واکسن‌ها برای دستیابی به پوشش ایمن‌سازی کافی، ضروری است. ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی می‌توانند از داده‌های موجود برای آموزش و توانمندسازی افراد باردار برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Pregnancy Outcomes in Pregnant Women Vaccinated Against COVID-19

نویسندگان [English]

 • Fereshte Ghahremani 1
 • Alizadeh leila 1
 • Marjan Havaei 1
 • Elnaz Haji Rafiei 1
 • Seyedeh Maryam Khalili 1
 • Gity Ozgoly 1
 • Mahrokh Dolatian 2
1 PhD Student of Reproductive Health, Students Research Committee, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Evidence has shown that the COVID-19 pandemic can have unpleasant side effects for pregnant women and fetuses. Therefore, vaccination of pregnant women was performed to make this group safe. In order to consolidate the existing knowledge about the effectiveness and consequences of pregnancy in women who underwent this vaccination, this study was designed and implemented.
Methods: In this systematic review study, all published studies up to 24.2.2022 were included in the study. The studies were searched in the databases of Embase, PubMed, Web of Science, Scopus using the keywords Pregnancy, COVID-19 Virus Vaccines, Pregnancy Complications and fetal outcome. The two researchers independently reviewed the articles for quality assessment (using the Newcastle-Ottawa tool) and extracted their main findings.
Findings: In this review study, 10 studies were included in accordance with the inclusion criteria with
40522 pregnant women who received the COVID-19 vaccine. The incidence of maternal complications after vaccination was extremely low. Among pregnant women, there was no significant difference in maternal complications based on whether the vaccine was given in the first, second or third trimester of pregnancy. Covid-19 vaccination during pregnancy was not associated with an increase in pregnancy complications or delivery.
Conclusion: Considering that the safety and efficacy of COVID-19 vaccine are important factors in achieving population immunity, more acceptance of vaccines is essential to achieve adequate immunization coverage. Health care providers can use the available data to educate and empower pregnant women to make informed decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adverse effects
 • COVID-19 vaccines
 • Efficiency
 • Pregnancy outcome
 • Vaccination
 1. Petousis-Harris H. Assessing the safety of COVID-19 vaccines: a primer. Drug Saf 2020; 43(12): 1205-10.
 2. World Health Organization. Responding to community spread of COVID-19. Geneva, Switzerland: WHO; 2020.
 3. World Health Organization. Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines. Geneva, Switzerland: WHO; 2020. 
 4. Male V. SARS-CoV-2 infection and COVID-19 vaccination in pregnancy. Nat Rev Immunol 2022; 22(5): 277-82.
 5. Villar J, Ariff S, Gunier RB, Thiruvengadam R, Rauch S, Kholin A, et al. Maternal and neonatal morbidity and mortality among pregnant women with and without COVID-19 infection: the INTERCOVID multinational cohort study. JAMA Pediatr 2021; 175(8): 817-26.
 6. Sutton D, Fuchs K, D’alton M, Goffman D. Universal screening for SARS-CoV-2 in women admitted for delivery. N Engl J Med 2020; 382(22): 2163-4.
 7. Yanes-Lane M, Winters N, Fregonese F, Bastos M, Perlman-Arrow S, Campbell JR, et al. Proportion of asymptomatic infection among COVID-19 positive persons and their transmission potential: A systematic review and meta-analysis. PloS One 2020; 15(11): e0241536.
 8. Rasmussen SA, Jamieson DJ. Pregnancy, postpartum
  care, and COVID-19 vaccination in 2021. JAMA 2021; 325(11): 1099-100.
 9. Ella R, Vadrevu KM, Jogdand H, Prasad S, Reddy S, Sarangi V, et al. A phase 1: safety and immunogenicity trial of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine-BBV152. MedRxiv 2020.
 10. Center for Disease Control and Prevention. COVID 19 vaccines while pregnant or breastfeeding. [Online]. [cited 22 Oct 2022]. Avilable from: URL: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
 11. Pratama NR, Wafa IA, Budi DS, Putra M, Wardhana MP, Wungu CD. mRNA Covid-19 vaccines in pregnancy: A systematic review. PLoS One 2022; 17(2): e0261350.
 12. Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, Moro PL, Oduyebo T, Panagiotakopoulos L, et al. Preliminary findings of mRNA Covid-19 vaccine safety in pregnant persons. N Engl J Med 2021; 384(24): 2273-82.
 13. Wells GA, Shea B, O’Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses. [Online]. [cited 2014]; Avilable from: URL: https://www.scienceopen.com/document?vid=54b48470-4655-4081-b5d4-e8ebe8d1792e
 14. Qiao Y, Abreu A, Dias CZ, Meng X, Ferreira RV, Pereira RG, et al. Safety profile of COVID-19 vaccines in pregnant and postpartum women in brazil. medRxiv 2021.
 15. Peretz SV, Regev N, Novick L, Nachshol M, Goffer E, et al. Short-term outcome of pregnant women vaccinated with BNT162b2 mRNA COVID‐19 vaccine. Ultrasound Obstet Gynecol 2021; 58(3): 450-6.
 16. Rottenstreich M, Sela HY, Rotem R, Kadish E, Wiener-Well Y, Grisaru-Granovsky S. Covid‐19 vaccination during the third trimester of pregnancy: rate of vaccination and maternal and neonatal outcomes, a multicentre retrospective cohort study. BJOG 2022; 129(2): 248-55.
 17. Theiler RN, Wick M, Mehta R, Weaver AL, Virk A, Swift M. Pregnancy and birth outcomes after SARS-CoV-2 vaccination in pregnancy. Am J Obstet Gynecol MFM 2021; 3(6): 100467.
 18. Blakeway H, Prasad S, Kalafat E, Heath PT, Ladhani SN, Le Doare K, Magee LA, O’brien P, Rezvani A, von Dadelszen P, Khalil A. COVID-19 vaccination during pregnancy: coverage and safety. Am J Obstet Gynecol 2022; 226(2): 236.e1-e14.
 19. Wainstock T, Yoles I, Sergienko R, Sheiner E. Prenatal maternal COVID-19 vaccination and pregnancy outcomes. Vaccine 2021; 39(41): 6037-40.
 20. Zdanowski W, Markiewicz A, Zdanowska N, Lipińska J, Waśniewski T. Tolerability of the BNT162b2 COVID-19 Vaccine during Pregnancy among Polish Healthcare Professionals. Vaccines (Basel) 2022; 10(2): 200.
 21. Bleicher I, Kadour-Peero E, Sagi-Dain L, Sagi S. Early exploration of COVID-19 vaccination safety and effectiveness during pregnancy: interim descriptive data from a prospective observational study. Vaccine 2021; 39(44): 6535-8.
 22. Gray KJ, Bordt EA, Atyeo C, Deriso E, Akinwunmi B, Young N, et al. Coronavirus disease 2019 vaccine response in pregnant and lactating women: a cohort study. Am J Obstet Gynecol 2021; 225(3): 303.e1-e17.
 23. Ma Y, Deng J, Liu Q, Du M, Liu M, Liu J. Effectiveness and safety of COVID-19 vaccine among pregnant women in real-world studies: A systematic review and meta-analysis. Vaccines (Basel) 2022; 10(2): 246.
 24. Sosa LE, Njie GJ, Lobato MN, Morris SB, Buchta W, Casey ML, et al. Tuberculosis screening, testing, and treatment of US health care personnel: recommendations from the National Tuberculosis Controllers Association and CDC, 2019. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019; 68(19): 439-43.
 25. Rottenstreich A, Zarbiv G, Oiknine-Djian E, Zigron R, Wolf DG, Porat S. Efficient maternofetal transplacental transfer of anti- severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) spike antibodies after antenatal SARSCoV- 2 BNT162b2 messenger RNA vaccination. Clin Infect Dis 2021; 73(10): 1909-12.
 26. Beharier O, Mayo RP, Raz T, Sacks KN, Schreiber L, Suissa-Cohen Y, et al. Efficient maternal to neonatal transfer of antibodies against SARS-CoV-2 and BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. J Clin Invest 2021; 131(13): e154834.
 27. Collier AY, McMahan K, Yu J, Tostanoski LH, Aguayo R, Ansel J, et al. Immunogenicity of COVID-19 mRNA vaccines in pregnant and lactating women. JAMA 2021; 325(23): 2370-80.
 28. Lipkind HS, Vazquez-Benitez G, DeSilva M, Vesco KK, Ackerman-Banks C, Zhu J, et al. Receipt of COVID-19 vaccine during pregnancy and preterm or small-for-gestational-age at birth-Eight Integrated Health Care Organizations, United States, December 15, 2020-July 22, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71(1): 26-30.
 29. Zambrano LD, Ellington S, Strid P, Galang RR, Oduyebo T, Tong VT, et al. Update: characteristics of symptomatic women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status-United States, January 22-October 3, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69(44): 1641-7.