اثر ضد قارچی فراکسیون جداسازی شده از عصاره‌ی آلیوم هیرتیفولیوم بر کاندیدیازیس واژینال در مقایسه با کلوتریمازول: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیمارهای عفونی و گرمسیری، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی باکتری‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات بیمارهای عفونی و گرمسیری، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی باکتری‌شناسی، گروه میکروب‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

4 دانشیار، گروه بیماری‌های زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 دانشیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندارن، ساری، ایران

6 کارشناسی ارشد، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

7 دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: کاندیدیازیس ولوواژینال، یک مشکل بهداشتی مهم و از شایع‌ترین عفونت‌های دستگاه تناسلی زنان است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی تأثیر عصاره‌ی فرموله شده‌ی ضد قارچی واژینوهیل® به عنوان فرکسیون خالص شده و فرموله شده از عصاره‌ی اتیل استاتی گیاه آلیوم هیرتیفولیوم در درمان واژینیت کاندیدایی می‌باشد.
روش‌ها: فراکسیون‌هایی از عصاره‌ی اتیلن استاتی گیاه آلیوم هیرتیفولیوم (موسیر کوهی) تهیه و MIC آن‌ها در برابر سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس تعیین شد. مؤثرترین فراکسیون با اثر ضدقارچی فرموله شده و واژینوهیل® نامگذاری شد. 30 زن مبتلا به عفونت ولوواژینال کاندیدیازیس تأیید شده به دو گروه تحت تیمار با واژینوهیل® و گروه شاهد بدون تغییرات معنی‌داری در سن، سطح تحصیلات و شغل تقسیم شدند. واژینوهیل® برای درمان 15 زن (15 = n) استفاده گردید و افراد گروه شاهد (15 = n) تحت درمان استاندارد با کلوتریمازول قرار گرفتند.
یافته‌ها: فراکسیون جدا شده با بیشترین اثر ضدقارچی دارای MIC 60 میکروگرم در میلی‌لیتر در برابر کاندیدا آلبیکنس بود. زنان تحت درمان با واژینوهیل® و گروه زنان تحت درمان با کلوتریمازول از نظر سن، وضعیت شغلی و سابقه‌ی بارداری تفاوت معنی‌داری نداشتند. تیمار واژینوهیل® منجر به بهبود و تسریع در درمان کامل، کاهش التهاب و کاهش ترشحات غیرطبیعی واژن در زنان مبتلا به کاندیدیازیس ولوواژینال در مقایسه با گروه تحت درمان با کلوتریمازول می‌شود.
نتیجه‌گیری: واژینوهیل® به عنوان کاندید دارویی جدید و مؤثر در درمان زنان مبتلا به کاندیدیازیس ولوواژینال و نوع عود‌کننده‌ی آن در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Antifungal Effect of the Fraction Isolated from Allium Hirtifolium Extract on Vaginal Candidiasis in Comparison with Clotrimazole: A Double-Blind Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • ‪Mansour Amin 1
 • Susan Akrami 2
 • Maryam Jamalan 3
 • Raziyeh Mohammad Jafari 4
 • , Fatollah Gholami-Borujeni 5
 • Fatemeh Maghsodi 6
 • Mostafa Jamalan 7
1 Professor, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Health Research Institute, Department of Microbiology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 PhD Student, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Health Research Institute, Department of Microbiology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
3 PhD Student of Microbiology, Department of Microbiology and Immunology, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
5 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
6 MSc, Department of Biostatistics, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
7 Associate Professor, Department of Biochemistry, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
چکیده [English]

Background: Candidiasis is an important health problem and one of the most common infections of the female genital tract. The purpose of this study is to evaluate the effect of the formulated antifungal extract of Vaginahil® as a purified and formulated fraction of the ethyl acetate extract of Allium hirtifolium plant in the treatment of candidal vaginitis.
Methods: Fractions were prepared from ethylene acetate extract of Allium hirtifolium (mountain shallot) and their MIC against Candida albicans was determined. The most effective fraction with an anti-fungal effect was formulated and named Vaginiheal®. In total 30 women with confirmed vulvovaginal candidiasis infection were divided into two groups, one treated with Vaginiheal® and the other as control group without significant changes in age, education level, and occupation. Vaginiheal® was used to treat 15 women (n = 15) and the control group
(n = 15) was treated with Clotrimazole.
Findings: The isolated fraction with the greatest antifungal effect had a MIC of 60 μg.ml-1 against Candida albicans. There was no significant difference between the women treated with Vaginiheal® and the group of women treated with Clotrimazole in terms of age, employment status, and pregnancy history. Our obtained results showed, Vaginiheal® treatment can lead to improvement and acceleration of complete treatment, reduction of inflammation, and decreasing of abnormal vaginal secretions in women with vulvovaginal candidiasis compared to the group treated with Clotrimazole.
Conclusion: Vaginiheal® should be considered as a new and effective medicinal option in the treatment of women with vulvovaginal candidiasis and its recurrent type.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vulvovaginal Candidiasis
 • Candida Albicans
 • Clotrimazole
 • Allium
 1. Moreira D, Paula CR. Vulvovaginal candidiasis. Journal Citation Reports 2006; 92(3): 266-7.
 2. Nwokolo NC, Boag FC. Chronic vaginal candidiasis. Drugs & Aging 2000; 16(5): 335-9.
 3. Ayyıldız A, Akgül KT, Cebeci Ö, Nuhoğlu B, Çaydere M, Üstün H, et al. Intraurethral honey application for urethral injury: an experimental study. Int Urol Nephrol 2007; 39(3): 815-21.
 4. Katz VL. Comprehensive gynecology. Philadelphia, PA: Mosby; 2007.
 5. De Pádua R, Guilhermetti E, Svidzinski TE. In vitro activity of antifungal agents on yeasts isolated from vaginal secretion. Acta Scientiarum 2003; 25(1): 51-4.
 6. Vardi A, Barzilay Z, Linder N, Cohen HA, Paret G, Barzilai A. Local application of honey for treatment of neonatal postoperative wound infection. Acta Paediatr 1998; 87(4): 429-32.
 7. Bianchini F, Vainio H. Allium vegetables and organosulfur compounds: do they help prevent cancer? Environ Health Perspect 2001; 109(9): 893-902.
 8. Mozaffarian V. A dictionary of Iranin plant names [in Persian]. Tehran, Iran: Farhang Moaser Publications; 1996.
 9. Khodavandi A, Alizadeh F, Namvar F, Rosfarizan M, Chong P. Anti-Candida potential of Allium ascalonicum Linn: antibiofilm activity and biomolecular mechanism of action. J Pure Appl Microbiol 2014; 8(2): 349-56.
 10. Diba A, Alizadeh F. In vitro and in vivo antifungal activity of Allium hirtifolium and Allium sativum. Avicenna J Phytomed 2018; 8(5): 465-74.
 11. Sadri A, Khodavandi A, Alizadeh F. Quorum-sensing quenching compounds Allium sativum, Allium hirtifolium and Allium cepa: the probable quorum-sensing quenching compounds against Candida albicans. Biosci Biotech Res Asia 2016;13(3): 1457.
 12. Amin M, Montazeri EA, Mashhadizadeh MA, Sheikh AF. Characterization of shallot, an antimicrobial extract of Allium ascalonicum. Pak J Med Sci 2009; 25(6): 948-52.
 13. Matuschek E, Åhman J, Webster C, Kahlmeter G. Antimicrobial susceptibility testing of colistin-evaluation of seven commercial MIC products against standard broth microdilution for Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, and Acinetobacter spp. Clin Microbiol Infect 2018; 24(8): 865-70.
 14. Slinkard K, Singleton VL. Total phenol analysis: automation and comparison with manual methods. Am J Enol Vitic 1977; 28(1): 49-55.
 15. Chang CC, Yang MH, Wen HM, Chern JC. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colometric methods. JFDA 2002; 10(3): 178-82.
 16. Dehghan P, Kharazi M, Yazdani M, Zomorodian K, Chadeganipour M, Akbari M. Diagnosis of Candida Species isolated from patients with vaginal Candidiasis and healthy individuals based on clinical symptoms and paraclinical evidences [in Persian].
  J Isfahan Med Sch 2012; 30(209): 1662-9.
 17. Falahati M, Fateh R, Sharifynia S, Kanani A, Memar AR, Dabbaghiyan FH. Anticandidal effects of shallot extracts against chronic candidiasis agents [in Persian]. Razi J Med Sci 2012; 19(100): 22-8.
 18. Gonçalves B, Ferreira C, Alves CT, Henriques M, Azeredo J, Silva S. Vulvovaginal candidiasis: Epidemiology, microbiology and risk factors. Crit Rev Microbiol 2016; 42(6): 905-27.
 19. Sawyer PR, Brogden R, Pinder K, Speight T, Avery G. Clotrimazole: a review of its antifungal activity and therapeutic efficacy. Drugs 1975; 9(6): 424-47.
 20. Lee DY, Li QY, Liu J, Efferth T. Traditional Chinese herbal medicine at the forefront battle against COVID-19: Clinical experience and scientific basis. Phytomedicine 2021; 80: 153337.
 21. Ghodrati Azadi H, Ghaffari SM, Riazi GH, Ahmadian S, Vahedi F. Antiproliferative activity of chloroformic extract of Persian Shallot, Allium hirtifolium, on tumor cell lines. Cytotechnology 2008; 56(3): 179-85.
 22. Amin M, Kapadnis BP. Heat stable antimicrobial activity of Allium ascalonicum against bacteria and fungi. Indian J Exp Bio 2005; 43(8): 751-4.
 23. Amin M, Pipelzadeh MH, Mehdinejad M, Rashidi I. An in vivo toxicological study upon shallomin, the active antimicrobial constitute of persian shallot (Allium hirtifolium, Boiss) extract. Jundishapur J Nat Pharm Prod 2012; 7(1): 17-21.
 24. Karunanidhi A, Ghaznavi-Rad E, Jeevajothi Nathan J, Mohd Fauzi F, Lung L, Hamat R, et al. Antifungal and antibiofilm activity of Persian shallot (Allium stipitatum Regel.) against clinically significant Candida spp. Trop Biomed 2018; 35(3): 815-25.
 25. Ghahremani-majd H, Dashti F, Dastan D, Mumivand H, Hadian J, Esna-Ashari M. Antioxidant and antimicrobial activities of Iranian mooseer (Allium hirtifolium Boiss) populations. Horticulture, Environment, and Biotechnology 2012; 53(2): 116-22.