ارتباط نمره‌ی کلسیم شریان کرونر در بیماران با و بدون سندرم متابولیک با تشخیص آنژین صدری کاندید سی‌تی آنژیوگرافی کرونری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار تخصصی داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 اپیدمیولوژیست، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه داخلی، بیمارستان الزهرا، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: نمره‌ی کلسیم شریان کرونر به عنوان معیاری قابل اعتماد برای آترواسکلروز عروق کرونر می‌باشد. این مطالعه رابطه‌ی بین نمره‌ی کلسیم شریان کرونر، حوادث قلبی- عروقی و سندرم متابولیک را ارزیابی کرده است.
روش‌ها: این مطالعه به روش مقطعی (Cross- sectional) در سال 1398 در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان انجام شد. آن دسته از بیمارانی که با شکایت درد تیپیک و آتیپیک قفسه‌ی صدری به اورژانس بیمارستان الزهرا(س) مراجعه نموده و احتمالات قبل از آزمایش (pre-test probability) آن‌ها بین ۵ تا ۱۵ درصد بوده و کاندید انجام سی‌تی آنژیوگرافی عروق کرونری بودند، وارد این مطالعه شدند. پس از انجام سی‌تی آنژیوگرافی، نمره‌ی کلسیم کرونری آن‌ها محاسبه و در پرونده‌ی آن‌ها ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری Mantel-Hanzel Chi-square تطبیق شده دو دامنه و آزمون همبستگی (Bivariate correlations)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: ارتباط سندرم متابولک با نمره‌ی کلسیم شریان کرونری از نظر آماری کاملاً معنی‌دار بود (20/19-5/48، 95 درصد CI، 10/52 = Odds ratio). از نظر جنسیت، افراد مبتلا به سندرم متابولیک (در مردان حدود 4 برابر زنان)، شانس داشتن نمره‌ی کلسیم شریان کرونری بالاتر داشتند. پس از تطبیق جنسیت به روش Mantel-Hanzel، شانس ابتلا به سندرم متابولیک و نمره‌ی کلسیم شریان کرونری 1 و بالاتر، 9/96 به دست آمد. وجود همبستگی نمره‌ی کلسیم شریان کرونری و سندرم متابولیک از نظر آماری معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: نمره‌ی کلسیم شریان کرونری در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک (Met S) شیوع و پیشرفت بیشتری دارد و این دو پیشگو‌کننده‌های ارزشمندی برای بیماری‌های کرونر قلب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation between Coronary Artery Calcium Score with Diagnosis of Angina Pectoris in Patients with and without Metabolic Syndrome, Candidates for Coronary Angiography

نویسندگان [English]

 • Parvin Bahrami 1
 • Fakhredin Mohammad Moosaie 2
 • Amirreza Sajjadieh 3
 • Jalal Karimi 4
 • Alireza Nematollahi 5
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Internal Specialist Assistant, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Epidemiologist, Department of Social Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The coronary artery calcium score is a reliable measure of coronary atherosclerosis. This study evaluated the relationship between coronary artery calcium score, cardiovascular events, and metabolic syndrome.
Methods: This cross-sectional study was performed in Al-Zahra Hospital in 2019 and included patients who referred to the emergency department of Al-Zahra Hospital with a complaint of typical and atypical chest pain and admitted to the emergency ward of the hospital. Those with a pre-test probability between 5-15 percent underwent coronary CT angiography and their coronary calcium score was calculated and recorded. The data were analyzed using Mantel-Haenszel Chi-square statistical tests of two domains and correlation test (Bivariate Correlations).
Findings: The correlation between metabolic syndrome and coronary artery calcium score was meaningful. The odds ratio of men with metabolic syndrome with a coronary artery calcium score was about 4 times higher than women. After adjusted for gender by Mantel-Haenszel method, the chance of developing metabolic syndrome and coronary artery calcium score of 1 or above was 9.96. With bivariate correlations test, the correlation between coronary artery calcium score and metabolic syndrome was statistically significant.
Conclusion: Coronary artery calcium score is more common in patients with metabolic syndrome (MetS) and these are two valuable predictors for coronary artery disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Atherosclerosis
 • Cardiovascular diseases
 • Metabolic syndrome
 • Coronary artery disease
 1. Shreya D, Zamora DI, Patel GS, Grossmann I, Rodriguez K, Soni M, et al. Coronary artery calcium score - A reliable indicator of coronary artery disease? Cureus 2021; 13(12): e20149.
 2. Vecsey-Nagy M, Szilveszter B, Kolossváry M, Boussoussou M, Vattay B, Merkely B, et al. Correlation between coronary artery calcium-and different cardiovascular risk score-based methods for the estimation of vascular age in caucasian patients.
  J Clin Med 2022; 11(4): 1111.
 3. Zeb I, Budoff M. Coronary artery calcium screening: Does it perform better than other cardiovascular risk
  stratification tools? Int J Mol Sci 2015; 16(3): 6606-20.
 4. Blaha MJ, Mortensen MB, Kianoush S, Tota-Maharaj R, Cainzos-Achirica M. Coronary artery calcium scoring: Is it time for a change in methodology? JACC Cardiovasc Imaging 2017; 10(8): 923-37.
 5. Taylor AJ, Bindeman J, Feuerstein I, Le T, Bauer K, Byrd C, et al. Community-based provision of statin and aspirin after the detection of coronary artery calcium within a community-based screening cohort. J Am Coll Cardiol 2008; 51(14): 1337-41.
 6. Budoff MJ, Young R, Lopez VA, Kronmal RA, Nasir K, Blumenthal RS, et al. Progression of coronary calcium and incident coronary heart disease events.
  J Am Coll Cardiol 2013; 61(12): 1231-9.
 7. Gunn J, Taggart Transcatheter versus surgical intervention: lessons from trials of coronary revascularisation. Heart 2019; 105(Suppl 2): s44-9.
 8. Mottillo S, Filion KB, Genest J, Joseph L, Pilote L, Poirier P, et al. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2010; 56(14):
  1113-32.
 9. Shreya D, Zamora DI, Patel GS, Grossmann I, Rodriguez K, Soni M, et al. Coronary artery calcium score - A reliable indicator of coronary artery
  disease? Cureus 2021; 13(12): e20149.
 10. Greenland P, Blaha MJ, Budoff MJ, Erbel R, Watson KE. Coronary calcium score and cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol 2018, 72(4): 434-47.
 11. Fudim M, Zalawadiya S, Patel DK, Egolum UO, Afonso L. The metabolic syndrome, coronary artery calcium score and cardiovascular risk reclassification. Int J Cardiol 2016; 204: 81-2.
 12. Kempton HR, Bemand T, Bart NK, Suttie JJ. Using coronary artery calcium scoring as preventative health tool to reduce the high burden of cardiovascular disease in indigenous australians. Heart Lung Circ 2020; 29(6): 835-39.