شیوع سرمی آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما گوندی در نمونه‌های سرمی افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی آبادان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه انگل‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی انگل‌شناسی پزشکی، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: توکسوپلاسما گوندی انگل داخل سلولی اجباری است و گفته شده که یک سوم جمعیت دنیا از نظر داشتن آنتی‌بادی بر ضد این انگل، مثبت هستند. هدف این مطالعه، تعیین میزان شیوع سرمی آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما گوندی در افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی آبادان در جنوب غربی ایران می‌باشد.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 252 نمونه سرمی از افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های طالقانی و بهشتی شهرستان آبادان در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. سرم این افراد از نظر وجود آنتی‌بادی‌های  IgGو IgM ضد توکسوپلاسما گوندی با استفاده از روش الایزا ارزیابی شد. یک پرسش‌نامه حاوی اطلاعات جمعیت‌شناختی و عوامل خطر مربوط به توکسوپلاسما توسط هر فرد تکمیل گردید. مقدار 0/05 > P از لحاظ آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از بین 252 نمونه سرم افراد بررسی شده، 100 نمونه (39/7 درصد) و 7 نمونه (2/8 درصد) به ترتیب دارای آنتی‌بادی IgG و IgM ضد توکسوپلاسما گوندی بودند. شیوع سرمی آنتی‌بادی‌های IgG و  IgM به طور معنی‌داری در سرم افرادی که با گربه و سگ تماس داشتند و گوشت خام یا نپخته مصرف می‌کردند بالاتر بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به میزان شیوع نسبتاً بالای ایمیونوگلوبولین ضد توکسوپلاسما گوندی در سرم بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آبادان، توصیه می‌گردد توجه بیشتری به پیشگیری، تشخیص و درمان این افراد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Seroprevalence of Anti-Toxoplasma Gondii IgG and IgM Antibodies in Serum Samples Referred to Educational Hospitals of Abadan

نویسندگان [English]

 • Shahrzad Soltani 1
 • Hadi Moghaddam 2
 • Maghsoudi Fatemeh 3
 • Sanaz Tavakoli 4
1 Assistant Professor, Department of Medical Parasitology School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
3 MSc, Department of Public Health, School of Health, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
4 PhD Candidate of Medical Parasitology, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of
چکیده [English]

Background: Toxoplasma gondii is an obligate apicomplexan parasite and it is stated that one-third of the world population are seropositive for the antibodies against the parasite. The purpose of this study is to determine the sero-prevalence of anti-toxoplasma gondii IgG and IgM antibodies in serums of patients referred to educational hospitals of Abadan, southwest Iran.
Methods: In this cross sectional study, 252 serum samples referred to Taleghani and Beheshti hospitals were investigated in 2022. The serum of patients were evaluated for anti-toxoplasma gondii IgG and IgM antibodies using ELISA. A questionnaire containing demographic information and risk factors related to Toxoplasma gondii infection was completed by each patient. P value under 0.05 was considered as statistically significant.
Findings: Among 252 evaluated serums, 100 cases (39.7%) and 7 cases (2.8%) had IgG and IgM antibodies against Toxoplasma gondii, the difference was statistically significant. The sero-prevalence of anti-toxoplasma gondii IgG and IgM antibodies were significantly higher in patients’ serums who had contact with cats and dogs and who consumed under cooked meat.
Conclusion: Considering the relatively high prevalence of anti-toxoplasma gondii immunoglobulin in the serum of patients referred to Abadan hospitals, more attention should be paid for the prevention, diagnosis and treatment of this high-risk group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enzyme-linked immunosorbent assay
 • IgM
 • IgG
 • Sero-epidemiologic studies
 • Toxoplasma
 1. Dubey JP. The history of Toxoplasma gondii --the first 100 years. J Eukaryot Microbiol 2008; 55(6): 467-75.
 2. Foroutan M, Fakhri Y, Riahi SM, Ebrahimpour S, Namroodi S, Taghipour A, et al. The global seroprevalence of Toxoplasma gondii in pigs: A systematic review and meta-analysis. Vet Parasitol 2019; 269: 42-52.
 3. Lupu MA, Lighezan R, Paduraru AA, Dragomir A, Pavel R, Grada S, et al. Seroepidemiology of Toxoplasma gondii infection in blood donors from Western Romania. Microorganisms 2022; 10(5): 973.
 4. Pinto-Ferreira F, Caldart ET, Pasquali AKS, Mitsuka-Breganó R, Freire RL, Navarro IT. Patterns of transmission and sources of infection in outbreaks of human toxoplasmosis. Emerg Infect Dis 2019; 25(12): 2177-2182.
 5. Elzeky SM, Nabih N, Abdel-Magied AA, Abdelmagid DS, Handoussa AE, Hamouda MM. Seroprevalence and genetic characterization of Toxoplasma gondii among children with neurodevelopmental disorders in Egypt. J Trop Med 2022; 2022: 2343679 .
 6. Alvarado-Esquivel C, Estrada-Martínez S, Pérez-Álamos AR, Ramos-Nevárez A, Botello-Calderón K, Alvarado-Félix ÁO, et al. Toxoplasma gondii infection and insomnia: A case control seroprevalence study. PLoS One 2022; 17(6): e0266214.
 7. Soltani S, Foroutan M, Hezarian M, Afshari H, Kahvaz MS. Cutaneous leishmaniasis: an epidemiological study in southwest of Iran. J Parasit Dis 2019; 43(2): 190-7.
 8. Saki J, Tavakoli S, Pedram M. Seroprevalence and molecular evaluation of toxoplasmosis in children with cancer in Khuzestan province, Southwest of Iran. J Parasit Dis 2017; 41(4): 947-51.
 9. Soltani S, Tavakoli S, Sabaghan M, Kahvaz MS, Pashmforosh M, Foroutan M. The probable association between chronic Toxoplasma gondii infection and type 1 and type 2 diabetes mellitus: A case-control study. Interdiscip Perspect Infect Dis 2021; 2021: 2508780.
 10. Huang J, Zheng J, Liu B, Lu L, Wu H, Lin S, et al. The association between Toxoplasma gondii and mortality: the NHANES epidemiologic follow-up study. Parasit Vectors 2022; 15(1): 284.
 11. Ademe M, Kebede T, Teferra S, Alemayehu M, Girma F, Abebe T. Is latent Toxoplasma gondii infection associated with the occurrence of schizophrenia? A case-control study. PLoS One 2022; 17(6): e0270377.
 12. Todjom FG, Tsapi EM, Gamago GA, Vignoles P, Pone JW, Djuikwo Teukeng FF. Seroprevalence of toxoplasmosis and associated risk factors in pregnant women at the Protestant Hospital, Mbouo-Bandjoun, Cameroon. African J Clin Exp Microbiol 2019; 20(3): 221-30.
 13. Achaw B, Tesfa H, Zeleke AJ, Worku L, Addisu A, Yigzaw N, et al. Sero-prevalence of Toxoplasma gondii and associated risk factors among psychiatric outpatients attending University of Gondar Hospital, Northwest Ethiopia. BMC Infect Dis 2019; 19(1): 581.
 14. Teimouri A, Nassrullah OJ, Hedayati P, Bahreini MS, Alimi R, Mohtasebi S, et al. Prevalence and predictors of Toxoplasma gondii infection in psychiatric inpatients in Fars Province, Southern Iran. Front Psychiatry 2022; 13:891603.
 15. Shokri F, Abbaszadeh R, Rrostamnezhad M, Marandi N, Gharavi M. Molecular and serological techniques to determine the acute and chronic phase of toxoplasmosis in HIV patients [in Persian]. J Babol Univ Medical Sci 2019; 21(1) :140-6.
 16. Soltani S, Tavakoli S, Barati M, Pashmforosh M, Foroutan M. The seroprevalence of Toxoplasma gondii in patients with type 2 diabetes mellitus: a case-control study in Southwest Iran [in Persian]. Mil Caring Sci 2020; 7(3): 252-60.
 17. Jones JL, Dargelas V, Roberts J, Press C, Remington JS, Montoya JG. Risk factors for Toxoplasma gondii infection in the United States. Clin Infect Dis 2009; 49(6): 878-84.
 18. Wang ZD, Liu HH, Ma ZX, Ma HY, Li ZY, Yang ZB, et al. Toxoplasma gondii infection in immunocompromised patients: a systematic review and meta-analysis. Front Microbiol 2017; 8: 389.
 19. Fattahi Bafghi A, Sadeghi Bakhi S, Eslami G, Vakili M. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection among couples in the verge of marriage [in Persian]. Toloo-E-Behdasht 2020 ;19(5): 33-43.
 20. Jones JL, Kruszon-Moran D, Rivera HN, Price C, Wilkins PP. Toxoplasma gondii seroprevalence in the United States 2009-2010 and comparison with the past two decades. Am J Trop Med Hyg 2014; 90(6): 1135-9.
 21. Yang N, Wang D, Xing M, Li C, Li J, Wu A, et al. Seroepidemiology and risk factors of Toxoplasma gondii infection among the newly enrolled undergraduates and postgraduate students in China. Front Microbiol 2017; 8:2092.
 22. Bamba S, Cissé M, Sangaré I, Zida A, Ouattara S, Guiguemdé RT. Seroprevalence and risk factors of Toxoplasma gondii infection in pregnant women from Bobo Dioulasso, Burkina Faso. BMC Infect Dis 2017; 17: 482.
 23. Rodrigues FT, Sousa AP, Escoval MA, Condeço J, Cardoso L, Lopes AP. Seroepidemiology of Toxoplasma gondii in blood donors in Portugal. Transfus Apher Sci 2020; 59(4): 102777 .
 24. Olariu TR, Ursoniu S, Hotea I, Dumitrascu V, Anastasiu D, Lupu MA. Seroprevalence and risk factors of Toxoplasma gondii infection in pregnant women from Western Romania. Vector Borne Zoonotic Dis 2020; 20(10):763-7.