نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد، افسردگی و اضطراب در ارتباط بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی با خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی سلامت، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی سلامت، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: دردهای عضلانی- اسکلتی، از شایع‌ترین دردها در مراجعین به مراکز درمانی است که می‌تواند دارای ابعاد روان‌شناختی باشد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری در تبیین نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد، افسردگی و اضطراب بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی با خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی بود.
روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، 200 بیمار مبتلا به دردهای مزمن عضلانی- اسکلتی به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 1400-1399 انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان واجد شرایط ورود به مطالعه، پرسش‌نامه‌های پذیرش درد مزمن
(Chronic Pain Acceptance Questionnaire)، گسلش شناختی (Cognitive Fusion Questionnaire)، خود مشاهده‌گر (Self-Experience Questionnaire)، زندگی ارزش‌محور (Value-based Life Questionnaire)، اقدام متعهدانه (Committed Action Questionnaire)، خودکارآمدی درد
(Pain Self-Efficacy Questionnaire) و مقیاس‌های بهشیاری (Mindful Attention Awareness Scale)، فاجعه‌سازی درد (Pain Catastrophizing Scale) و اضطراب و افسردگی بیمارستانی (Hospital Anxiety and Depression Scale) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش آماری معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، ضریب میزان تأثیر مستقیم فاجعه‌سازی درد، اضطراب، افسردگی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر خودکارآمدی درد به ترتیب 0/357، 0/255، 0/127 و 0/849 است و در سطح 99 درصد اطمینان این تأثیر معنی‌دار است (0/01 > P). انعطاف‌پذیری روان‌شناختی به صورت غیرمستقیم با میانجیگری فاجعه‌سازی درد، اضطراب، افسردگی بر خودکارآمدی درد (502-/0) تأثیر می‌گذارد (0/01 > P). رابطه‌ی کل بین انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و خودکارآمدی درد (0/346) می‌باشد. برای آزمایش مناسب بودن تناسب مدل‌ها، از شاخص برازش مقتصد هنجار شده (NFI)، شاخص تاکر-لوئیس (TLI)، شاخص برازش تطبیقی (CFI) و شاخص برازش افزایشی (IFI) استفاده شد که در محدوده‌ی قابل قبولی بودند.
نتیجه‌گیری: متغیر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی با میانجی‌گری فاجعه‌سازی درد، افسردگی و اضطراب، پیش‌بینی‌کننده‌ی خودکارآمدی درد می‌باشد و به نظر می‌رسد انعطاف‌پذیری روان‌شناختی با تعدیل اثر فاجعه‌سازی درد، افسردگی، اضطراب، خودکارآمدی درد را افزایش می‌دهد. در نهایت بهبود این عوامل روان‌شناختی ممکن است بر روند مدیریت بهتر بیماری تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating role of Pain Catastrophe, Depression and Anxiety in the Relationship between Psychological Flexibility and Pain Self-Efficacy in Patients with Musculoskeletal Pain

نویسندگان [English]

 • Shila Kermani 1
 • Amrolah Ebrahimi 2
 • Reza Bagherian-Sararoudi 3
 • Awat Feizi 4
 • Peyman Mottaghi 5
1 MSc Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Health Psychology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Health Psychology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Musculoskeletal pain is one of the most common pains in patients referred to medical centers which may have a psychological basis. The aim of this study was to develop a structural model to explain the mediating role of catastrophizing pain, depression and anxiety between psychological flexibility and pain self-efficacy in patients with musculoskeletal pain.
Methods: In a cross-sectional study, 200 patients with chronic musculoskeletal pain were selected by convenience sampling method from those referred to medical centers affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2020-2021. Eligible participants filled out: Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ), Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ), Self-Experience Questionnaire (SEQ), Value-based Life Questionnaire (VLQ), Committed Action Questionnaire (CAQ-8), Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ) and the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), Pain Catastrophizing Scale (PCS), and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Then the data were analyzed using SPSS-24 and AMOS software and statistical methods of regression analysis and structural equations.
Findings: The results showed that the direct effect coefficient of pain catastrophizing, anxiety, depression and psychological flexibility on pain self-efficacy is (0.357), (0.255), (0.127) and (0.849) respectively. The total relationship between psychological flexibility and pain self-efficacy is (0.346). To test the suitability of the models, NFI, TLI, CFI and IFI indices were used, which were within acceptable limits.
Conclusion: The psychological flexibility variable predicts pain self-efficacy mediated by catastrophic pain, depression and anxiety (P < 0.01, r = 0.85) and it appears that predicting pain catastrophe, depression, anxiety and psychological resilience can increase pain self-efficacy. Ultimately, the improvement of these psychological factors may affect the process of better disease management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Catastrophizing
 • Depression
 • Anxiety
 • Flexibility
 • Self-Efficacy
 1. Malekpoor F, Mohammadian Y, Moharampour A, Malekpour A. Examining the association between musculoskeletal disorders, physical activity and quality of life for workers in an auto parts manufacturing industry [in Persian]. Iran J Ergon 2014; 19(1): 19-26.
 2. Moshashaei P, Nazari J. Relationship between musculoskeletal disorder and general health among employees of a soft drink industry [in Persian]. JOHE 2017; 4(1): 45-55.
 3. Mohamadi S, Dehghani M, Heidari M, Sedaghat M, Khatibi A. The evaluation of pain-related psychological similarities among patients with musculoskeletal chronic pain and their spouses [in Persian]. Int J Behav Sci 2013; 7(1): 57-66.
 4. Davoudi I, Zargar Y, Mozaffaripour E, Nargesi F, Molah K. The relationship between pain catastrophizing, social support, pain-related anxiety, coping strategies and neuroticism, with functional disability in rheumatic patients [in Persian]. HPJ 2012; 1(1): 54-67.
 5. Dutta RA, Salamon KS. Risk and resilience factors impacting treatment compliance and functional impairment among adolescents participating in an outpatient interdisciplinary pediatric chronic pain management program. Children (Basel) 2020;
  7(11): 247.
 6. Kirtley OJ, Rodham K, Crane C. Understanding suicidal ideation and behaviour in individuals with chronic pain: a review of the role of novel transdiagnostic psychological factors. Lancet Psychiatry 2020; 7(3): 282-90.
 7. Shaygan M, Böger A, Kröner-Herwig B. How does reduction in pain lead to reduction in disability in patients with musculoskeletal pain? J Pain Res 2019; 12: 1879-90.
 8. Firoozi M, Besharat MA, Souri Z. The predicting effect of attachment styles on pain catastrophizing, self-efficacy and acceptance in patients with chronic pain [in Persian]. JAP 2018; 9(1): 55-67.
 9. McGarrigle L, Wesson C, DeAmicis L, Connoly S, Ferreira N. Psychological mediators in the relationship between paediatric chronic pain and adjustment: An investigation of acceptance, catastrophising and kinesiophobia. J Contextual Behav Sci 2020; 18: 294-305.
 10. Kato T, Kadota M, Shimoda S. Effects of coping flexibility in young women on depressive symptoms during chronic pain. Behav Med 2019; 47(3): 185-93.
 11. Gharaei Ardakani S, Azad-Fallah P, Tavallaei A. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on pain experience in women with chronic pain [in Persian]. J Clin Psychol 2012; 4(2): 39-50.
 12. Bahreini Z, Sanagouye-Moharer G. Effectiveness of emotional-focused therapy on pain acceptance and the mental health dimensions among patients with urticaria [in Persian]. Salamat Ijtimai 2020; 7(2): 201-10.
 13. McCracken LM, Barker E, Chilcot J. Decentering, rumination, cognitive defusion, and psychological flexibility in people with chronic pain. J Behav Med 2014; 37(6): 1215-25.
 14. Basharpoor S, Herangza M. The effect of childhood psychological maltreatment on obsessive-compulsive symptoms in nonclinical population: the mediating roles of the responsibility and cognitive fusion [in Persian]. J Clin Psychol 2020; 12(1): 77-88.
 15. Asghari F, Sayadi A, Ghasemi Jobaneh R, Baharvand I. Mediating role of cognitive fusion in the relationship of mindfulness and test anxiety among female undergraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz [in Persian]. J Med Edu Dev 2019; 14(4): 256-69.
 16. Hosseini Barzanji A, Kurd B. A review study on self-compassion and its place in psychological health. Avicenna J Neuro Psycho Physiology 2019; 6(2): 57-66.
 17. Mazaheri M, Manshaee GR. Comparing the cognitive-behavioral aspects of pain and pain acceptance based on mindfulness level in patients with functional gastrointestinal disorders [in Persian]. Feyz 2016; 20(1): 64-72.
 18. Coronado RA, Ehde DM, Pennings JS, Vanston SW, Koyama T, Phillips SE, et al. Psychosocial mechanisms of cognitive-behavioral-based physical therapy outcomes after spine surgery: Preliminary findings from mediation analyses. Phys Ther 2020;
  100(10): 1793-804.
 19. Sullivan MJ, Lynch ME, Clark AJ, Mankovsky T, Sawynok J. Catastrophizing and treatment outcome: differential impact on response to placebo and active treatment outcome. Contemp Hypn 2008; 25(3-4): 129-40.
 20. Mirdrikvand F, Goudarzi M, Ghasemi N, Gholamrezaie S. The effectiveness of positive psychotherapy on psychological inflexibility and self-efficacy of pain in women with chronic pain [in Persian]. JAP 2019; 9(4): 1-14.
 21. Salehi S. The relation between self-compassion with intensity, catastrophizig, and self-efficacy of pain and affect in women with musculoskeletal pain [in Persian]. JAP 2018; 8(4): 72-83.
 22. Ebrahimi A, Afshar-Zanjani H, Goli F, Rohafza HR, Nasiri Dehsorkh H. Psychometric properties of the persian version of the chronic pain acceptance questionnaire in patients with chronic pain in Isfahan, Tehran, and Yazd, Iran. Int J Body Mind Cult 2022; 8(1): 65-74.
 23. Imani M, Pourshahbazi M. Prediction of borderline personality disorder based on psychological flexibility components: Acceptance and action, values and cognitive defusion [in Persian]. J Res Psychol Health 2017; 10(4): 1-9.
 24. Ahmadi Marvili N, Mirzahoseini H, Monirpoor N. The prediction model of self-harm behaviors and tendency to suicide in adolescence based on attachment styles and personality organization: Mediating role of cognitive emotion regulation strategies [in Persian]. J Appl Psychol Res 2019; 10(3): 101-17.
 25. Yu L, Norton S, Almarzooqi S, McCracken LM. Preliminary investigation of self-as-context in people with fibromyalgia. Br J Pain 2017; 11(3): 134-43.
 26. Kermani SH. Investigating the mediating role of pain catastrophe, depression and anxiety in the relationship between psychological resilience and quality of life and pain self-efficacy in patients with musculoskeletal pain: An application of structural equations [in Persian]. [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: University of Medical Sciences; 2022.
 27. McCracken LM, Chilcot J, Norton S. Further development in the assessment of psychological flexibility: A shortened C ommitted A ction Q uestionnaire (CAQ-8). Eur J Pain 2015; 19(5): 677-85.
 28. Shafiei F, Amini FM, Nour Mohamadi M. Comparing psychological variables of catastrophizing and fear of movement according to different attachment styles in patients with chronic musculoskeletal pain [in Persian]. JAP 2016; 6(3): 62-70.
 29. Behrouz B. The effectiveness of group-based acceptance and commitment therapy on post-traumatic stress disorder, coping styles, and self-efficacy in girls with abnormal grief [in Persian].
  J Clin Psychol 2016; 7(4): 81-92.
 30. Sadoughi M, Mehrzad V, Mohammad Salehi Z. The relationship between anxiety, depression, and quality of life among breast cancer patients in Seyedoshohada Hospital in Isfahan in 2016: the mediating role of resilience [in Persian]. J Rafsanjan
  Univ Med Sci. 2017; 16(5): 395-408.
 31. Habibi A, Adnour M. Structural equation modeling book [in Persian]. Tehran, Iran: Jahad Daneshgahi Publications; 2007.
 32. Martinez-Calderon J, Zamora-Campos C, Navarro-Ledesma S, Luque-Suarez A. The role of self-efficacy on the prognosis of chronic musculoskeletal pain: a systematic review. J Pain 2018; 19(1): 10-34.
 33. Turner JA, Anderson ML, Balderson BH, Cook AJ, Sherman KJ, Cherkin DC. Mindfulness-based stress reduction and cognitive-behavioral therapy for chronic low back pain: similar effects on mindfulness, catastrophizing, self-efficacy, and acceptance in a randomized controlled trial. Pain 2016; 157(11): 2434-44.
 34. Ahlstrand I, Vaz S, Falkmer T, Thyberg I, Björk M. Self-efficacy and pain acceptance as mediators of the relationship between pain and performance of valued life activities in women and men with rheumatoid arthritis. Clin Rehabil 2017; 31(6): 824-34.
 35. Trainor H, Baranoff J, Henke M, Winefield H. Functioning with fibromyalgia: The role of psychological flexibility and general psychological acceptance. Australian Psychol 2019; 54(3): 214-24.
 36. Rizzo JM, Schwartz RC. The effect of mindfulness, psychological flexibility, and emotional intelligence on self-efficacy and functional outcomes among chronic pain clients. J Contemp Psychother 2021; 51(2): 109-16.
 37. Swain N, Lennox TB, Gallagher S, Paddison J, Mercer S. Gratitude enhanced mindfulness (GEM): A pilot study of an internet-delivered programme for self-management of pain and disability in people with arthritis. J Posit Psychol 2020; 15(3): 420-6.
 38. Sweeney L, Moss-Morris R, Czuber-Dochan W, Norton C. Pain management in inflammatory bowel disease: feasibility of an online therapist-supported CBT-based self-management intervention. Pilot Feasibility Stud 2021; 7(1): 95.
 39. Cho S, Heiby EM, McCracken LM, Lee SM, Moon DE. Pain-related anxiety as a mediator of the effects of mindfulness on physical and psychosocial functioning in chronic pain patients in Korea. J Pain 2010; 11(8): 789-97.
 40. Chana P, Smith JG, Karamat A, Simpson A, Renton T. Catastrophising, pain self-efficacy and acceptance in patients with Burning Mouth Syndrome. J Oral Rehabil 2021; 48(4): 458-68.
 41. Izquierdo-Alventosa R, Inglés M, Cortés-Amador S, Gimeno-Mallench L, Chirivella-Garrido J, Kropotov J, et al. Low-intensity physical exercise improves pain catastrophizing and other psychological and physical aspects in women with fibromyalgia: A randomized controlled trial. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(10): 3634.
 42. Anvari MH, Ebrahimi A, Taher Neshadoost H, Afshar H, Abedi A. The effectiveness of group-based acceptance and commitment therapy on pain-related anxiety, acceptance of pain and pain intensity in patients with chronic pain [in Persian]. J Isfahan Med Sch 2014; 32(295): 1156-65.
 43. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behav Ther 2016; 47(6): 869-85.
 44. McCracken LM, Velleman SC. Psychological flexibility in adults with chronic pain: a study of acceptance, mindfulness, and values-based action in
  primary care. Pain 2010; 148(1): 141-7.
 45. Veehof MM, Oskam MJ, Schreurs KM, Bohlmeijer ET. Acceptance-based interventions for the treatment of chronic pain: a systematic review and meta-analysis. Pain 2011; 152(3): 533-42.