بررسی یک واریانت در ژن Vitamin D Receptor در جمعیت مرد و زن ورزشکار اهواز با حجم توده‌ی بدنی نرمال در مقایسه با گروه شاهد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تجربی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 استادیار، گروه علوم تجربی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: 80-20 درصد تغییرات، صفات عملکرد ورزشی، مربوط به عوامل ژنتیکی است. تا به امروز بیش از 200 ژن مرتبط با عملکرد ورزشی شناسایی شده است. ژن (Vitamin D Receptor) VDR می‌تواند نقش مهمی در تکثیر سلولی، تمایز و روند انقباض عضلات داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی یک واریانت از ژن VDR در ورزشکاران به‌ عنوان یک نشانگر ژنتیکی در تعیین استعدادیابی ورزشی بود.
روش‌ها: در این پژوهش، 100 ورزشکار حرفه‌ای در 2 گروه زن و مرد و 100 فرد سالم غیر ورزشکار با (Body mass index) BMI نرمال به‌ عنوان گروه شاهد، وارد مطالعه شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه، خون‌گیری جهت تعیین ژنوتیپ پلی‌مورفیسم rs10735810 یا جایگاه FokI با روش ARMS-PCR انجام شد. آنالیز داده‌ها با نرم‌افزار Graphpad Prism 6 و آزمون Chi-square انجام شد.
یافته‌ها: تعداد افراد با ژنوتایپ F/F در گروه ورزشکاران 23 درصد و در گروه شاهد 65 درصد و همچنین افراد با ژنوتایپ F/f در گروه ورزشکاران، 64 درصد و در گروه شاهد، 20 درصد بود. تعداد افراد با ژنوتایپ f/f در دو گروه ورزشکاران، 13 درصد و گروه شاهد، 15 درصد بود. همچنین اختلاف معنی‌داری از مقایسه‌ی فراوانی ژنوتایپی در دو گروه زنان و مردان ورزشکار در مقایسه با یکدیگر مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان‌ داد که تأثیر آلل f فقط در حالت هتروزیگوت است. از طرف دیگر، عدم وجود اختلاف معنی‌داری از نظر فراوانی ژنوتایپی در دو گروه زنان و مردان ورزشکار، نشان از تأثیر مستقل از جنسیت این پلی‌مورفیسم در جمعیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating a Variant in the Vitamin D Receptor Gene in Ahvaz Male and Female Athletes Compared to the Control Group with Normal Body Mass

نویسندگان [English]

 • Maryam Hakimian 1
 • Delbar Mohammadi 1
 • Atousa Moradzadegan 2
1 MSc Student, Department of Experimental Sciences, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
2 Assistant Professor, Department of Experimental Sciences, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Background: Typically 20-80% of changes in sports performance traits are related to genetic factors. To date, more than 200 genes related to sports performance have been identified. The VDR (Vitamin D receptor) gene can play an important role in cell proliferation, differentiation, and contraction process. The aim of this study is to investigate a variant of the VDR gene in athletes as a genetic marker in determining sports talent.
Methods: In this research, 100 professional athletes in 2 groups, men and women and 100 healthy non-athletes with normal BMI were included in the study as a control group. After obtaining informed consent, blood was drawn to determine the genotype of rs10735810 polymorphism or FokI locus by ARMS-PCR method. Data analysis was done with GraphPad Prism 6 software and the Chi-squared test.
Findings: The number of people with the F/F genotype in the athletes’ group was 23% and in the control group was 65%, as well as the people with the F/f genotype in the athletes’ group was 64% and in the control group was 20%. The number of people with the f/f genotype in two the athletes group was 13% and the control group was 15%. Also, no significant difference was observed from the comparison of genotypic frequency in the two groups of female and male athletes compared to each other.
Conclusion: This study showed that the effect of the f allele is only in the heterozygous state which indicates the gender-independent effect of this polymorphism in the population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • FokI
 • Polymorphism
 • VDR
 • Gene
 • Athletes
 1. Sayahi M, Asgharipour A. Investigating the role of genetics on sports talent and physical performance of athletes. Proceedings of the 4th International Conference On Modern Researches In Sports Sciences And Physical Training, 2020 Jan 23. Hamadan, Iran; 2020. [In Persian].
 2. Rahmati M, Faramarzian, N, Mirnsouri R, Bahrami M. The relationship between GNB3 gene polymorphism and endurance exercise: a systematic review and meta-analysis [in Persian]. Modares J Med Sci: Biopathology 2014; 18: 1-13.
 3. Bid H, Mishra, DK, Mital, RD. Vitamin-D Receptor (VDR) Gene (Fok-I, Taq-I & Apa-I) Polymorphism in Healthy Individuals from North Indian Population. Asia Pac J Cancer Prev 2005; 6(2): 147-52.
 4. Micheli M, Gulisano, M, Morucci, G, Punzi, T, Ruggiero, M , Ceroti, and et al. Angiotensin-converting enzyme/vitamin D receptor gene polymorphisms and bioelectrical impedance analysis in predicting athletic performances of Italian young soccer players. J Strength Cond 2011:25, 2084-91 .
 5. Bozsodi A, Boja S, Szilagti A, Somhegyi A, Varga PP, Lazary A. Muscle strength is associated with vitamin D receptor gene variants. J Orthop Res 2016; 34(11): 2031-7..
 6. Wang G, Padmanabhan S, Wolfarth B, Fuku N, Lucia A, Ahmetov II, et al. Genomics of elite sporting performance: What little we know and necessary advances. Genet 2013; 84: 123-49.
 7. Szalata M, Slomski P, Balkó S, Balko I. Advances in athlete genomics in 2019. Trends in Sport Sciens 2019: 2(26): 55-61.
 8. Nakamura O, Ishii T,  Ando Y, Amagai H, Oto M, Imafuji T, et al. Potential role of vitamin D receptor gene polymorphism in determining bone phenotype in young male athletes. J Appl Physiol (1985) 2002; 93(6): 1973-9.
 9. Khalidi N, Fayyaz Milani R, Arjamand S. frequency of polymorphisms of genes related to physical performance and genetics of athletic aptitude in Iranian population and elite athlete [in Persian]. Journal of Applied Sports Physiology 2014; 11(21): 103-18.
 10. Massidda M, Corrias L, Bachis V, Cugia P, Piras F,
  Scorcu M, et al. Vitamin D receptor gene polymorphisms and musculoskeletal injuries in professional football players. Exp Ther Med 2015; 9(5): 1974-8.
 11. Tajima O, Ashizawa N, Ishii T, Amagai H, Mashimo T, Liu LJ, et al. Interaction of the effects between vitamin D receptor polymorphism and exercise training on bone metabolism. J Appl Physiol 2000; 88(4): 1271-6.
 12. Diogenes ME, Bezerra FF, Cabello GMK, Cabello PH, Mendonça LMC, Júnior AVO, et al. Vitamin D receptor gene FokI polymorphisms influence bone mass in adolescent football (soccer) players. Eur J Appl Physiol 2010; 108(1): 31-8.