مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بایوسایدی و شیوع ژن‌های qacAB، smr و norA در انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران مراکز آموزشی درمانی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.48305/jims.v40.i700.1044

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین (Vancomycin-resistant Enterococci) VRE به دلیل مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بایوسایدی، از شایع‌ترین پاتوژن‌های بیمارستانی می‌باشند که به یکی از مشکلات عمده در بیمارستان‌ها تبدیل شده‌اند. این مطالعه به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی، حداقل غلظت مهارکنندگی کلرهگزیدین و بنزالکنیوم کلراید، بررسی میزان شیوع ژن‌های مقاومت بایوسایدی norA، smr و qacAB و سنجش زمان کشندگی بایوسایدها در ایزوله‌های VRE انجام شده است.
روش‌ها: در این مطالعه، 50 ایزوله‌ی VRE از بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان جمع‌آوری و با تست‌های فنوتایپیک تأیید شدند. حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت مهارکنندگی بنزالکونیوم کلرید و کلرهگزیدین با روش براث میکرودایلوشن تعیین گردید. شیوع ژن‌های مقاومت بایوسایدی و تعیین قدرت کشندگی بایوسایدها با روش PCR و Time-kill assay بررسی شد.
یافته‌ها: از 50 ایزوله‌ی بالینی، تمام ایزوله‌ها به سیپروفلوکساسین و اریترومایسین مقاوم و به لینزولید حساس بودند. محدوده‌ی (Minimum inhibitory concentration) MIC بنزالکنیوم کلراید و کلرهگزیدین به ترتیب 8-4 و 8-1 میکروگرم بر میلی‌لیتر گزارش شد. ژن‌های norA، smr و qacAB به ترتیب در 84، 56 و 24 درصد از ایزوله‌ها شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که علاوه بر لینزولید به عنوان داروی انتخابی ایزوله‌های مقاوم به ونکومایسین، بایوساید‌های کلرهگزیدین و بنزالکونیوم کلراید نیز اثر کشندگی بسیار خوبی بر روی این ایزوله‌ها داشتند. اما با توجه به مقاومت بالا نسبت به سایر آنتی بیوتیک‌ها، انجام تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی لازم به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance to antibiotics and biocides and prevalence of qacAB, smr and norA genes in vancomycin-resistant Enterococci isolated from patients of medical education centers in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Nafise Jafari-Kondori
 • Davood Mansury
Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) are one of the most common hospital pathogens due to antibiotic and biocide resistance, which has become of the major problems in hospitals. This study was conducted in order to determine the pattern of antibiotic resistance, the minimum inhibitory concentration of chlorhexidine and benzalkonium chloride, to investigate the prevalence of biocide resistance genes norA, smr and qacAB and to measure the time-kill assay of biocides in VRE isolates.
Methods: In this study, 50 isolates of VRE were collected from teaching hospitals in Isfahan and confirmed by microbiological testing. Antibiotic susceptibility was determined by disk diffusion method and the minimum inhibitory concentration (MIC) of benzalkonium chloride and chlorhexidine was determined by broth microdilution method. Prevalence of biocide resistance genes and determining the killing power of biocides were investigated by PCR and time-kill assay respectively.
Findings: Among 50 clinical isolates, all isolates were resistant to ciprofloxacin and erythromycin and susceptible to linezolid. We reported the MIC range of benzalkonium chloride and chlorhexidine 4-8 μg/ml and 1-8 μg/ml respectively. The frequency of norA, smr and qacAB genes were 84%, 56% and 24%.
Conclusion: The results of the present study showed that in addition to linezolid as the drug of choice for vancomycin-resistant isolates, the biocides chlorhexidine and benzalkonium chloride also had a very good lethal effect on these isolates. But due to the high resistance to other antibiotics, it seems necessary to do an antibiotic sensitivity test.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibiotic resistance
 • Enterococcus
 • Vancomycin
 • Benzalkonium compounds
 • Chlorhexidine
 1. Raza T, Ullah SR, Mehmood K, Andleeb S. Vancomycin resistant Enterococci: A brief review.
  J Pak Med Assoc 2018; 68(5): 768-72.
 2. Zanganeh-Kamali B, Shokri D, Ghasemi SM. Isolation and Identification of Probiotics with Antagonistic Effect on Vancomycin Resistant Enterococci [in Persian]. J Isfahan Med Sch 2022; 40(680): 532-8.
 3. Ahmed MO, Baptiste KE. Vancomycin-resistant enterococci: a review of antimicrobial resistance mechanisms and perspectives of human and animal health. Microb Drug Resist 2018; 24(5): 590-606.
 4. Elahi Y, Javdani Shahedin G, Nejati A, Ashrafi I, Asadian M, Mazaheri Nezhad Fard R. Whole-Genome Sequencing of a Clinically Isolated Antibiotic-Resistant Enterococcus faecium EntfacYE. Iran J Med Microbiol 2021; 15(6): 692-9.
 5. Schwalbe R, Steele-Moore L, Goodwin AC. Antimicrobial susceptibility testing protocols. 1st Florida, US: CRC Press; 2007.
 6. Suchomel M, Lenhardt A, Kampf G, Grisold A. Enterococcus hirae, Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis show different sensitivities to typical biocidal agents used for disinfection. J Hosp Infect 2019; 103(4): 435-40.
 7. Wieland N, Boss J, Lettmann S, Fritz B, Schwaiger K, Bauer J, et al. Susceptibility to disinfectants in antimicrobial‐resistant and‐susceptible isolates of Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium from poultry–ESBL/AmpC‐phenotype of E. coli is not associated with resistance to a quaternary ammonium compound, DDAC.
  J Appl Microbiol 2017; 122(6): 1508-17.
 8. Sobhanipoor MH, Ahmadrajabi R, Hosseini Nave H, Saffari F. Reduced susceptibility to biocides among enterococci from clinical and non-clinical sources. Infect Chemother 2021; 53(4): 696-704.
 9. Geraldes C, Verdial C, Cunha E, Almeida V, Tavares L, Oliveira M, et al. Evaluation of a Biocide Used in the Biological Isolation and Containment Unit of a Veterinary Teaching Hospital. Antibiotics (Basel) 2021; 10(6): 639.
 10. Shokoohizadeh L, Mohabati Mobarez A, Zali MR, Ranjbar R, Alebouyeh M. Frequency of vancomycin-resistant Enterococcus Faecium Strains Isolated from Urinary Tract infections (UTI) in 4 hospitals of tehran [in Persian]. J Adv Med Biomed Res 2014; 22(91): 121-30.
 11. Razaz Rahmati N, Mohabati Mobarez A, Khoram Abadi N, Sharifzade peyvasti V, Shokoohizade L. Antibiotic Susceptibility of Staphylococcus aureus and Enterococcus Spp. Isolated from some Hospitals in Tehran [in Persian]. Medical Laboratory Journal 2015; 9(2): 78-84.
 12. Abamecha A, Wondafrash B, Abdissa A. Antimicrobial resistance profile of Enterococcus species isolated from intestinal tracts of hospitalized patients in Jimma, Ethiopia. BMC Res Notes 2015; 8: 213.
 13. Rengaraj R, Mariappan S, Sekar U, Kamalanadhan A. Detection of vancomycin resistance among Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus.
  J Clin Diagn Res 2016; 10(2): DC04–DC06.
 14. Sreeja S, Babu P.R S, Prathab A. The prevalence and the characterization of the enterococcus species from various clinical samples in a tertiary care hospital.
  J Clin Diagn Res 2012; 6(9): 1486.
 15. Namaki Kheljan M, Teymorpour R, Peeri Doghaheh H, Arzanlou M. Antimicrobial Biocides Susceptibility and Tolerance-Associated Genes in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Isolates Collected from Human and Environmental Sources. Curr Microbiol 2022; 79(6): 170.
 16. Bhardwaj P, Ziegler E, Palmer KL. Chlorhexidine induces VanA-type vancomycin resistance genes in enterococci. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2016;60(4):2209-21.
 17. Ignak S, Nakipoglu Y, Gurler B. Frequency of antiseptic resistance genes in clinical staphycocci and enterococci isolates in Turkey. Antimicrobial Resistance & Infection Control. 2017;6(1):1-7.
 18. Bischoff M, Bauer J, Preikschat P, Schwaiger K, Mölle G, Hölzel C. Detection of the Antiseptic Resistance Gene qacA/B in Enterococcus Faecalis.
 19. Khazraji NZ, Al Jubouri AS, Al Ma MF. Detection of Antiseptic Resistant Genes and Biofilm Formation in Multidrug Resistant Staphylococcus aureus in Baghdad Hospitals. Iraqi journal of biotechnology. 2020;19(2).