ارتباط مساحت و موقعیت شریان ورتبرال با سوراخ عرضی مهره‌ای در افراد فاقد علائم نورولوژیک و مقایسه‌ی آن در سمت غالب و غیرغالب

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

1 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.48305/jims.v40.i702.1087

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: ارزیابی موقعیت و مساحت شریان ورتبرال (Vertebral artery) VA و سوراخ عرضی (Transverse foramen) TF به ویژه قبل از عمل جراحی مهم باشد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی بین مساحت و موقعیت شریان ورتبرال با سوراخ عرضی بود.
روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مرکز آموزش درمانی الزهرا(س) اصفهان انجام گرفت. مرحله‌ی اول از بیمارانی که کاندید سی‌تی‌آنژیوگرافی گردن بودند، 100 بیمار به طور تصادفی برای انجام سونوگرافی داپلر رنگی انتخاب شدند. شریان غالب با اندازه‌گیری حجم جریان خون دو شریان مهره‌ای شناسایی و داده‌ها جمع‌آوری شد. سپس بیماران تحت سی‌تی آنژیوگرافی گردنی قرار گرفتند. مساحت شریان ورتبرال و سوراخ‌های عرضی و همچنین موقعیت شریان ورتبرال درون سوراخ عرضی در سطح C4 اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین اندازه‌ی سطح مقطع شریان ورتبرال و اندازه‌ی سوراخ عرضی در سمت غالب و غیر غالب وجود داشت، به طوری که مساحت شریان ورتبرال و سوراخ عرضی در سمت غالب به طور معنی‌داری بزرگتر از سمت مقابل بودند. همچنین نسبت شریان ورتبرال به سوراخ عرضی (VA/TF) در سمت غالب به طور معنی‌داری بیشتر از سمت غیر غالب بود. در هر دو سمت به طور قابل توجهی موقعیت شریان ورتبرال درون سوراخ عرضی به صورت خارج مرکز (Paracentral) به ویژه قدامی داخلی (Anteromedial) قرار داشت.
نتیجه‌گیری: مساحت شریان ورتبرال و سوراخ عرضی و نسبت VA/TF در سمت غالب به طور قابل توجهی بالاتر از سمت غیرغالب بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Area and Position of the Vertebral Artery with Transverse Vertebral Foramen in People without Neurological Symptoms and Its Comparison on the Dominant and Non-Dominant Side

نویسندگان [English]

 • Maryam Farghadani 1
 • Maryam Moradi 1
 • Azadeh Ahmadi 2
1 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Assessments of the position and area of the vertebral artery (VA) may be particularly important especially preoperatively. Here, we aimed to investigate the relationship between the area and position of the vertebral artery with the transverse foramen (TF).
Methods: This is a cross-sectional study that was performed during 2020-2021 in Al-Zahra hospital in Isfahan. At the first step, 100 patients were randomly selected to performing Color-Doppler ultrasound imaging. The dominant artery was identified by measuring blood flow volume in the two vertebral arteries and data were collected. Patients were then undergoing CT-angiography of the cervical arteries. The area of vertebral artery and transverse foramens as well as vertebral artery position inside transverse foramen at C4 level were measured.
Findings: significantly larger than the opposite side. The ratio of vertebral artery to transverse foramen (VA/TF) was significantly higher on the dominant side than on the non-dominant side. We found no significant difference between the types of centrality in the dominant and non-dominant side, but in both sides the position of the vertebral artery inside the transverse foramen was significantly paracentral, especially anteromedial.
Conclusion: area of the vertebral artery and the transverse foramen and the ratio of VA/TF were significantly higher on the dominant side than the non-dominant side.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anatomic variants
 • CT angiography
 • Spine cervical
 • Transverse foramina
 • Vertebral artery
 1. Yuan SM. Aberrant origin of vertebral artery and its clinical implications. Braz J Cardiovasc Surg 2016; 31(1): 52-9.
 2. Woraputtaporn W, Ananteerakul T, Iamsaard S, Namking M. Incidence of vertebral artery of aortic arch origin, its level of entry into transverse foramen, length, diameter and clinical significance. Anat Sci Int 2019; 94(4): 275-9.
 3. Tarnoki AD, Fejer B, Tarnoki DL, Littvay L, Lucatelli P, Cirelli C, et al. Vertebral artery diameter and flow: nature or nurture. J Neuroimaging 2017; 27(5): 499-504.
 4. Nesteruk I, Pereverzyev Jr S, Mayer L, Steiger R, Kusstatscher L, Fritscher K, et al. Stenosis detection in internal carotid and vertebral arteries with the use of diameters estimated from MRI data. Int Sci J 2020; 4(3): 131-42.
 5. Yun SY, Lee JY, Kwon EJ, Jung C, Yang X, Kim JS. Compression of both vertebral arteries during neck extension: a new type of vertebral artery compression syndrome. J Neurol 2020; 267(1): 276-8.
 6. Sureka B, Mittal MK, Mittal A, Agarwal MSK, Bhambri NK, Thukral BB. Morphometric analysis of diameter and relationship of vertebral artery with respect to transverse foramen in Indian population.
  Indian J Radiol Imaging 2015; 25(2): 167.
 7. Sanchis‐Gimeno JA, Perez‐Bermejo M, Rios L, Llido S, Bastir M, Blanco‐Perez E, et al. Analysis of the relationship between the double transverse foramen and the possibility of developing clinical symptoms after whiplash. Clin Anat 2017; 30(6): 761-6.
 8. Jain RS, Gupta PK, Handa R, Nagpal K, Prakash S, Agrawal R. Vertebrobasilar territory ischemic stroke after electrical injury: delayed sequelae. J Stroke Cerebrovasc Dis 2014; 23(6): 1721-3.
 9. Desouza R, Crocker M, Haliasos N, Rennie A, Saxena A. Blunt traumatic vertebral artery injury: a clinical review. Eur Spine J 2011; 20(9): 1405-16.
 10. Kotil K, Kilincer C. Sizes of the transverse foramina correlate with blood flow and dominance of vertebral arteries. Spine J 2014; 14(6): 933-7.
 11. Zibis A, Mitrousias V, Galanakis N, Chalampalaki N, Arvanitis D, Karantanas A. Variations of transverse foramina in cervical vertebrae: what happens to the vertebral artery? Eur Spine J 2018; 27(6): 1278-85.
 12. Hong JM, Chung C-S, Bang OY, Yong SW, Joo IS, Huh K. Vertebral artery dominance contributes to basilar artery curvature and peri-vertebrobasilar junctional infarcts. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80(10): 1087-92.
دوره 40، شماره 702
هفته 2 اسفندماه
بهمن و اسفند 1401
صفحه 1080-1084
 • تاریخ دریافت: 22 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 اسفند 1401