فراوانی درمان با انواع داروهای آنتی‌ترومبوتیک در مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه‌ای در بیماران پذیرش شده در بیمارستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص بیماری‌های قلب و عروق، بیمارستان الزهرا، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه داخلی، بیمارستان الزهرا، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه داخلی، بیمارستان الزهرا، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، بیمارستان الزهرا، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: فیبریلاسیون دهلیزی، شایع‌ترین آریتمی پایدار قلبی است و با پیش‌آمدهای نامطلوبی نظیر سکته‌ی مغزی همراهی دارد. تأثیر درمان‌های ضدانعقادی در کاهش خطر استروک به خوبی مشخص است ولی میزان فراوانی درمان با آنتی‌کوآگولان‌ها در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در جامعه‌ی ما نامشخص است. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع درمان با آنتی‌کوآگولان و انواع مختلف آن در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی بستری شده در بیمارستان بود.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی گذشته‌نگر در فاصله‌ی سال‌های 1394 تا 1399 (قبل از پاندمی کووید-19)، تعداد 200 بیمار با فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه‌ای در دو گروه 100 نفری با یا بدون حوادث آمبولیک اخیر که در بیمارستان الزهرای اصفهان بستری شده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند. در هر گروه، نمره‌ی CHA2DS2-VASc score و میزان و نوع آنتی‌کوآگولان مصرفی ارزیابی شد.
یافته‌ها: در 200 بیمار (میانگین سنی 70 سال، 55 درصد زنان) بررسی شده، شایع‌ترین بیماری‌های همراه دیابت و فشارخون بود. اختلاف معنی‌داری بین میانگین نمرات CHA2DS2-VASc score در دو گروه (3/8 در برابر 3/6) مشاهده نگردید. سابقه‌ی مصرف آنتی‌کوآگولان در 48 درصد از بیماران بستری بدون سابقه‌ی حوادث آمبولیک و میانگین 6/3 CHA2DS2-VASc score: وجود داشت.
نتیجه‌گیری: حدود نیمی از بیمارانی بستری بدون حوادث آمبولیک و تقریباً یک سوم بیماران بستری شده با حوادث آمبولیک سابقه‌ی دریافت داروهای ضدانعقادی، عمدتاً وارفارین، داشتند. در مبتلایان به فیبریلاسیون دهلیزی، با وجود لزوم دریافت آنتی‌کوآگولان برای پیشگیری از سکته‌ی مغزی، از جمله افراد با CHA2DS2-VASc score بالا، میزان مصرف مهارکننده‌های مستقیم ترومبین، در حد بسیار پایین دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Antithrombotic Therapy in Management of Non-Valvular Atrial Fibrillation in Hospitalized Patients

نویسندگان [English]

 • Maryam Movahedi 1
 • Alireza Nematollahi 2
 • Parvin Bahrami 2
 • Amirreza Sajjadieh 3
 • Fatemeh Mohammadi 4
1 Cardiologist, Al Zahra Hospital, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Al Zahra Hospital, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Internal Medicine, Al Zahra Hospital, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Medical Student, Department of Internal Medicine, Al Zahra Hospital, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Atrial fibrillation is the most common sustained arrhythmia and is associated with poor outcomes, including stroke. The ability of anticoagulation therapy to reduce the risk of stroke has been well established; however, the frequency of anticoagulation therapy uses is unknown in our community. This study aims to evaluate the frequency of anticoagulation therapy and its different types among patients with atrial fibrillation.
Methods: In this cross-sectional study between April 2015 to April 2016 (before the Covid-19 pandemic), a number of 200 patients with non-valvular atrial fibrillation, in two groups of 100 patients with and without recent embolic events were studied who were hospitalized in Al-Zahra hospital in Isfahan. The CHA2DS2-VASc score and the amount and type of anticoagulant usage were evaluated in each group.
Findings: In included 200 patients (mean age 70 years, 55% women), hypertension and diabetes were the most prevalent diseases. There was no significant difference in the mean of the CHA2DS2-VASc score between the two groups; 3.8 vs 3.6. (P > 0.05). There was a history of anticoagulant use in 48% of the patients hospitalized without embolic events and a mean CHA2DS2-VASc score: of 3.6.
Conclusion: About half of the hospitalized patients without embolic events and one-third of the patients with embolic events took anticoagulants for thromboembolic prevention, mostly warfarin. In patients with atrial fibrillation, despite the need to receive anticoagulants to prevent stroke, including people with a high CHA2DS2-VASc score, the consumption of direct thrombin inhibitors was seen at a very low level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Atrial fibrillation
 • Anticoagulants
 • Cardiac arrhythmias
 • Thromboembolisms
 • Warfarin
 1. Members WG, January CT, Wann LS, Calkins H, Chen LY, Cigarroa JE, et al. 2019 AHA/ACC/HRS focused update of the 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol 2019; 74(1): 104-32.
 2. Steffel J, Collins R, Antz M, Cornu P, Desteghe L, Haeusler KG, et al. 2021 European Heart Rhythm Association practical guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. EP Europace 2021; 23(10): 1612-76.
 3. Link MS, Giugliano RP, Ruff CT, Scirica BM, Huikuri H, Oto A, et al. Stroke and mortality risk in patients with various patterns of atrial fibrillation: results from the ENGAGE AF-TIMI 48 trial (Effective Anticoagulation With Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation–Thrombolysis in Myocardial Infarction 48). Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology 2017; 10(1): e004267.
 4. Oduah EI, Linhardt RJ, Sharfstein ST. Heparin: past, present, and future. Pharmaceuticals 2016; 9(3): 38.
 5. Mulloy B, Hogwood J, Gray E, Lever R, Page CP. Pharmacology of heparin and related drugs. Pharmacol Rev 2016; 68(1): 76-141.
 6. Ezekowitz MD, Reilly PA, Nehmiz G, Simmers TA, Nagarakanti R, Parcham-Azad K, et al. Dabigatran with or without concomitant aspirin compared with warfarin alone in patients with nonvalvular atrial fibrillation (PETRO Study). Am J Cardiol 2007; 100(9): 1419-26.
 7. Bahit MC, Lopes RD, Wojdyla DM, Held C, Hanna M, Vinereanu D, et al. Non-major bleeding with apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. Heart 2017; 103(8): 623-8.
 8. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, Pan G, Singer DE, Hacke W, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;
  365(10): 883-91.
 9. Olesen JB, Lip GY, Kamper A-L, Hommel K, Køber L, Lane DA, et al. Stroke and bleeding in atrial fibrillation with chronic kidney disease. N Engl J Med 2012; 367(7): 625-35.
 10. Stoica MC, Gáll Z, Gliga ML, Căldăraru CD, Székely O. Oral anticoagulant treatment in patients with atrial fibrillation and chronic kidney disease. Medicina (Kaunas) 2021; 57(5): 422.
 11. Heidarali M, Bakhshandeh H, Golpira R, Fazelifar A, Alizadeh‐Diz A, Emkanjoo Z, et al. A prospective survey of atrial fibrillation management in Iran: Baseline results of the Iranian Registry of Atrial Fibrillation (IRAF). Int J Clin Pract 2021; 75(8): e14313.
 12. Bartholomay E, Polli I, Borges AP, Kalil C, Arroque A, Kohler I, et al. Prevalence of oral anticoagulation in atrial fibrillation. Clinics (Sao Paulo) 2014; 69(9): 615-20.
 13. Cowan C, Healicon R, Robson I, Long WR, Barrett J, Fay M, et al. The use of anticoagulants in the management of atrial fibrillation among general practices in England. Heart 2013; 99(16): 1166-72.
 14. Grymonprez M, De Backer TL, Capiau A, Vauterin D, Mehuys E, Boussery K, et al. Trends in oral anticoagulant use in patients with atrial fibrillation in Belgium from 2013 to 2019: a nationwide cohort study. Br J Clin Pharmacol 2023; 89(4): 1360-73.
 15. Pokorney SD, Simon DN, Thomas L, Fonarow GC, Kowey PR, Chang P, et al. Patients’ time in therapeutic range on warfarin among US patients with atrial fibrillation: Results from ORBIT-AF registry. Am Heart J 2015; 170(1): 141-8. e1.
 16. Golenkina EA, Galkina SI, Pletjushkina O, Chernyak B, Gaponova TV, Romanova YM, et al. Gram-negative bacteria Salmonella typhimurium boost leukotriene synthesis induced by chemoattractant fMLP to stimulate neutrophil swarming. Front Pharmacol 2022; 12: 814113.