ارتباط علی مقایسه‌ای اختلال استرس پس از تروما و افسردگی با رفتار مقابله‌ای والدین دردوران اپیدمی بیماری کرونا: تحلیل مسیر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، گروه روانپزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، بیمارستان امام حسین (ع(، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی چشم، بیمارستان نور، تهران، ایران

5 دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارتباط علی مقایسه‌ای اختلال استرس پس از تروما و افسردگی با رفتار مقابله‌ای والدین ایرانی در دوران اپیدمی کووید-19 انجام گردید.
روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی است که بر روی والدین دارای نوزاد متولد شده در دوران پاندمی کووید-19 مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت یک‌سال انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای و سپس سهمیه‌ای بود. ابزار مطالعه، مشخصات فردی و مامایی، پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک، پرسش‌نامه اختلال استرس پس از تروما در مادران و پدران و پرسش‌نامه‌ی استراتژی‌های مقابله‌ای بود. جهت آنالیز آماری از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: مطالعه بر روی 203 مادر و 206 پدر انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر در گروه مادران، نمره‌ی اختلال استرس پس از تروما بیشترین ارتباط علی مثبت را با حیطه‌ی سوء مصرف مواد و بیشترین ارتباط منفی معنی‌دار را با حیطه‌ی حمایت عاطفی داشت. در این گروه، نمره‌ی افسردگی، ارتباط علی مثبت را با حیطه‌ی سوء مصرف مواد و بیشترین ارتباط منفی معنی‌دار با مقابله‌ی فعال داشت. در گروه پدران، نمره‌ی افسردگی بیشترین ارتباط علی مثبت با حیطه‌ی سوء مصرف مواد و ارتباط منفی را با حیطه‌ی مقابله‌ی فعال داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تدوین اقدامات حمایتی و مداخلات مناسب درمانی از جمله حمایت عاطفی و آگاهی از استراتژی‌های مقابله‌ای فعال در والدین و عوارض سوء مصرف مواد، می‌تواند نقش مؤثری در روند مراقبت از نوزاد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Causal Relationship of Post-Traumatic Stress Disorder and Depression with Parents' Coping Behavior during the Corona Virus Pandemic: Path Analysis

نویسندگان [English]

 • Victoria Karimian 1
 • Mahrokh Dolatian 2
 • Jamal Shams 3
 • Mahdi Khabazkhoob 4
 • Zohreh Mahmoodi 5
1 Student Research Committee, MSc of Midwifery, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Behavioral Sciences Research Center, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor Noor Research Center for Ophthalmic Epidemiology, Noor eye Hospital, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background: The present study was conducted with the purpose of investigating the comparative causal relationship of post-traumatic stress disorder and depression with Iranian parents' coping behavior during the COVID-19 pandemic.
Methods: This cross-sectional study was conducted on parents with children born during the COVID-19 pandemic, who referred to selected comprehensive health centers affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences for one year. The sampling method was stratified and then quota. The study tools included the Beck depression questionnaire, post-traumatic stress disorder questionnaire in mothers and fathers, and coping strategies questionnaire. The path analysis method was used for statistical analysis, using LISREL software.
Findings: The study was conducted on 203 mothers and 206 fathers. According to the results in the group of mothers, the post-traumatic stress disorder score had the highest positive causal relationship with the substance abuse domain and the most significant negative relationship with the emotional support domain. In this group, the depression score had a positive causal relationship with the substance abuse area and the most significant negative relationship with active coping. In the fathers group the depression score had the most positive causal relationship with the substance abuse domain  and a negative relationship with the active coping domain.
Conclusion: Based on the results, developing support measures and appropriate therapeutic interventions, including awareness of active coping strategies in parents and the side effects of drug abuse, can play an effective role in the process of caring for a baby.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Post-traumatic stress disorder
 • Coping strategies
 • COVID-19 pandemics
 1. Almeida M, Shrestha AD, Stojanac D, Miller LJ. The impact of the COVID-19 pandemic on women’s mental health. Arch Womens Ment Health 2020; 23(6): 741-8.
 2. Van Bortel T, Basnayake A, Wurie F, Jambai M, Koroma AS, Muana AT, et al. Psychosocial effects of an Ebola outbreak at individual, community and international levels. Bull World Health Organ 2016; 94(3): 210-4.
 3. Fischhoff B. Speaking of psychology: Coronavirus anxiety. American Psychological Association; 2020.
 4. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, Madhavan MV, McGroder C, Stevens JS, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med 2021; 27(4): 601-15.
 5. Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(5): 1729.
 6. Salari N, Hosseinian-Far A, Jalali R, Vaisi-Raygani A, Rasoulpoor S, Mohammadi M, et al. Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Global Health 2020; 16(1): 57.
 7. Dubey S, Biswas P, Ghosh R, Chatterjee S, Dubey M, Chatterjee S, et al. Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes Metab Syndr: Clin Res Rev 2020; 14(5): 779-88.
 8. Gao J, Zheng P, Jia Y, Chen H, Mao Y, Chen S, et al. Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. PloS One 2020; 15(4): e0231924.
 9. Basu A, Kim HH, Basaldua R, Choi KW, Charron L, Kelsall N, et al. A cross-national study of factors associated with women’s perinatal mental health and wellbeing during the COVID-19 PloS One 2021; 16(4): e0249780.
 10. Dhillon R, Arora M. Perceived stress, self efficacy, coping strategies and hardiness as predictors of depression. J Psychosoc Res 2017; 12(2): 325-33.
 11. Ceulemans M, Foulon V, Ngo E, Panchaud A, Winterfeld U, Pomar L, et al. Mental health status of pregnant and breastfeeding women during the COVID-19 pandemic-A multinational cross-sectional study. Acta Obstet Gynecol Scand 2021; 100(7): 1219-29.
 12. Corbett GA, Milne SJ, Hehir MP, Lindow SW, O’connell MP. Health anxiety and behavioural changes of pregnant women during the COVID-19 pandemic. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2020; 249: 96-7.
 13. Armitage R, Nellums LB. COVID-19 and the consequences of isolating the elderly. Lancet Public Health 2020; 5(5): e256.
 14. Razai MS, Oakeshott P, Kankam H, Galea S, Stokes-Lampard H. Mitigating the psychological effects of social isolation during the COVID-19 pandemic. BMJ 2020; 369: m1904.
 15. Yildiz PD, Ayers S, Phillips L. The prevalence of posttraumatic stress disorder in pregnancy and after birth: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2017; 208: 634-45.
 16. Cook N, Ayers S, Horsch A. Maternal posttraumatic stress disorder during the perinatal period and child outcomes: A systematic review. J Affect Disord 2018; 225: 18-31.
 17. Moslemi L, Tadayon M, Montazeri S, Tabari GM. Prevalence and several effective factors on maternity blues. Healthmed 2012; 6(7): 2299-303.
 18. Ostacoli L, Cosma S, Bevilacqua F, Berchialla P, Bovetti M, Carosso AR, et al. Psychosocial factors associated with postpartum psychological distress during the Covid-19 pandemic: a cross-sectional study. BMC Pregnancy Childbirth 2020; 20(1): 703.
 19. Usmani S, Greca E, Javed S, Sharath M, Sarfraz Z, Sarfraz A, et al. Risk factors for postpartum depression during COVID-19 pandemic: A systematic literature review. J Prim Care Community Health 2021; 12: 21501327211059348.
 20. Figueiredo B, Canário C, Tendais I, Pinto TM, Kenny DA, Field T. Couples’ relationship affects mothers’ and fathers’ anxiety and depression trajectories over the transition to parenthood. J Affect Disord 2018; 238: 204-12.
 21. Badr LK, Ayvazian N, Lameh S, Charafeddine L. Is the effect of postpartum depression on mother-infant bonding universal? Infant Behav Dev 2018; 51: 15-23.
 22. Streiner DL. Finding our way: an introduction to path analysis. Can J Psychiatry 2005; 50(2): 115-22.
 23. Munro BH, Aroian KJ, Dixon JK. Statistical methods for health care research. 5th Philadelphia, PA:‎ Lippincott Williams & Wilkins; 2004.
 24. Kabir K, Sheeder J, Kelly LS. Identifying postpartum depression: are 3 questions as good as 10? Pediatrics 2008; 122(3): e696-e702.
 25. Montazeri A, Torkan B, Omidvari SJ. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): translation and validation study of the Iranian version. BMC Psychiatry 2007; 7(1): 11.
 26. Dadfar M, Kalibatseva Z. Psychometric properties of the persian version of the short beck depression inventory with Iranian psychiatric outpatients. Scientifica (Cairo) 2016; 2016: 8196463.
 27. Hamidi R, Fekrizadeh Z, Azadbakht M, Garmaroudi G, Taheri Tanjani P, Fathizadeh S, et al. Validity and reliability Beck Depression Inventory-II among the Iranian elderly Population [in Persian]. J Sabzevar Uni Med Sci 2015; 22(1): 189-98.
 28. Weathers FW, Litz BT, Keane TM, Palmieri PA, Marx BP, Schnurr PP. The ptsd checklist for dsm-5 (pcl-5); 2013.
 29. Ashbaugh AR, Houle-Johnson S, Herbert C, El-Hage W, Brunet A. Psychometric validation of the English and French versions of the posttraumatic stress disorder checklist for DSM-5 (PCL-5). PloS One 2016; 11(10): e0161645.
 30. Ertan D, Hingray C, Burlacu E, Sterlé A, El-Hage W. Post-traumatic stress disorder following childbirth. BMC Psychiatry 2021; 21: 155.
 31. Foa EB, Tolin DF. Comparison of the PTSD symptom scale–interview version and the clinician‐administered PTSD scale. J Trauma Stress 2000; 13(2): 181-91.
 32. Goodarzi MA. Evaluating reliability and validity of the mississipi scale for post-traumatic stress disorder in Shiraz [in Persian]. J Psychol 2003; 7(3): 153-78.
 33. Carver CS, Scheier MF, Weintraub JK. Assessing coping strategies: a theoretically based approach. J Pers Soc Psychol 1989; 56(2): 267-83.
 34. Jalalinezhad R, Yazdkhasti F, Abedi A. Validity, reliability, and factor structure of carver, scheier and weinteraub's coping operations preference enquiry (COPE) in university of isfahan students [in Persian]. Res Cognit Behav Sci 2013; 3(2): 41-54.
 35. Pinto TM, Figueiredo B. Anxiety and depressive symptoms, and positive and negative couple interactions among postpartum mothers and fathers before and during the COVID-19 pandemic. Fam Syst Health 2022.
 36. Brady KT, Sinha R. Co-occurring mental and substance use disorders: the neurobiological effects of chronic stress. Am J Psychiatry 2005; 162(8): 1483-93.
 37. Zanardo V, Manghina V, Giliberti L, Vettore M, Severino L, Straface G. Psychological impact of COVID‐19 quarantine measures in northeastern Italy on mothers in the immediate postpartum period. Int J Gynaecol Obstet 2020; 150(2): 184-8.
دوره 41، شماره 710
هفته 2 اردیبهشت
فروردین و اردیبهشت 1402
صفحه 138-147
 • تاریخ دریافت: 20 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1402