میزان اعتبار تشخیصی کیت Vaginal pH&PROM در تشخیص پارگی زودرس غشای کوریوآمنیوتیک

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار، مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: پارگی زودرس غشای کوریوآمنیوتیک (Premature rupture of amniotic membrane) PROM، در زنان باردار علت تقریباً یک سوم زایمان‌های زودرس است و تأثیر قابل توجهی بر مرگ و میر نوزادان دارد. بنابراین تشخیص زودهنگام آن برای تعیین پیش‌آگهی مادر و جنین حیاتی است. با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام PROM در این مطالعه حساسیت و ویژگی کیت Vaginal pH&PROM در مقایسه با روش‌های موجود، مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌ها: این مطالعه بر روی 30 مورد دچار پارگی کیسه‌ی آمنیوتیک (گروه مورد) و 30 بیمار فاقد پارگی کیسه‌ی آمنیوتیک (گروه شاهد)، مراجعه‌کننده به بیمارستان کلینیک اصفهان انجام شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. در این پژوهش معاینه‌ی فیزیکی واژن و تست ترشحات واژن به روش نیترازین و کیت شرکت پادتن پاسارگاد بر روی همه‌ی نمونه‌ها انجام شد. حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی این تست، تعیین و گزارش گردید.
یافته‌ها: با در نظر گرفتن روش معاینه‌ی فیزیکی به عنوان استاندارد، حساسیت، اختصاصیت به ترتیب برای تست نیترازین برابر 6/76 درصد، 3/83 درصد و برای کیت شرکت پادتن پاسارگارد برابر با 3/83 درصد، 3/93 درصد برآورد گردید. دقت تست کیت پادتن پاسارگاد برابر با 3/88 درصد بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌ای این مطالعه نشان داد که کیت تشخیصی Vaginal pH&PROM برای تشخیص PROM دارای حساسیت، اختصاصیت، قابل توجهی می‌باشد و می‌توان آن را به عنوان تست تشخیصی مناسبی برای مادران مشکوک به پارگی زودرس غشای کوریوآمنیوتیک در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Validity of Pasargad Vaginal pH& PROM Kit in Diagnosis of Premature Rupture of Amniotic Membrane

نویسندگان [English]

 • Mehrnaz Sanei 1
 • Shahla Rostamirad 2
 • Mortaza Yousefi 3
1 Medical Student, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor, Clinical Research Development Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Medical Student, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The premature rupture of amniotic membrane (PROM) is considered as a cause of 1/3 of premature deliveries and has a reasonable effect on mortality and morbidity of newborns. So, on time and accurate diagnosis of PROM is necessary for keeping the safety of mothers and their fetuses. In this study sensitivity and specificity of Padtan-Pasargad kit in diagnosis of PROM were investigated.
Methods: TThis diagnostic study was conducted on 30 pregnant women with premature amniotic sac rupture (case group) and 30 pregnant women without amniotic sac rupture (control group), who were been referred to Isfahan Clinic Hospital. The case and control groups were randomly selected. Vaginal Physical examination, Nitrazin test and Padtan-Pasargad test were performed for all cases.
Findings: Based on the physical examination as gold standard, the sensitivity, specificity of Nitrazin test were 76.6 and 83.3% respectively. Sensitivity, specificity and accuracy of Padtan Pasargad test were 83.3, 93.3 and 88.3% respectively.
Conclusion: The results of this work showed that Padtan Pasargad vaginal pH &PROM kit have suitable sensitivity and specificity for diagnosing PROM and could be use as a rapid test in women with suspected   premature rupture of amniotic membrane.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sensitvity
 • Specificity
 • Diagnostic test
 • Premature rupture of membrane
 1. Malchi F, Abedi P, Jahanfar S, Talebi F, Faal S, Zahedian M. Vaginal fluid urea and creatinine as indicators of premature rupture of membranes: a systematic review. Reprod Sci 2020; 28(1): 1-11.
 2. Eskicioglu F, Gur EB. Diagnostic modalities in premature rupture of membranes. Int J Womens Health Reprod Sci 2015; 3(2): 89-92.
 3. Farag AM, Ibrahim SAS. Assessment of urea and creatinine in vaginal washing fluid as a method for diagnosis of premature rupture of membranes. Med J Cairo Univ 2020; 88(3): 1333-41.
 4. Esin S, Tohma YA, Alay İ, Guden M, Colak E, Demirel N, et al. Comparison of placental α microglobulin-1 protein assay (Amnisure) with speculum examination for the diagnosis of premature preterm rupture of membranes (PPROM): a clinical evaluation. J Obstet Gynaecol 2020; 41(5): 703-5.
 5. Nakahara M, Goto S, Kato E, Itakura A, Takeda S. Respiratory distress syndrome in infants delivered via cesarean from mothers with preterm premature rupture of membranes: a propensity score analysis.
  J Pregnancy 2020; 5658327.
 6. Boskabadi H, Zakerihamidi M. Evaluation of maternal risk factors, delivery, and neonatal outcomes of premature rupture of membrane: A systematic review study. J Pediatr Rev 2019; 7(2): 77-88.
 7. Pugni L, Pietrasanta C, Acaia B, Merlo D, Ronchi A, Ossola MW, et al. Chorioamnionitis and neonatal outcome in preterm infants: a clinical overview.
  J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29(9): 1525-9.
 8. Haseli A, Afshar B. The accuracy of sanitary pad of nitrazine test in the diagnosis of premature rupture of membranes. Int J Health Sci (Qassim) 2019; 4(4):
  22-5.
 9. Kalafat E, Yuce T, Tanju O, Koc A. Preterm premature rupture of membrane assessment via transperineal ultrasonography: a diagnostic accuracy study. J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29(22): 3690-4.
 10. Abdelazim IA. Fetal fibronectin (Quick Check fFN test®) for detection of premature rupture of fetal membranes. Arch Gynecol Obstet 2013; 287(2): 205-10.
 11. Jain S, Jaiswar S, Singh N, Deo S, Agarwal M, Ali W. Beta-HCG Concentration in Vaginal Fluid: Used as a Diagnostic Biochemical Marker for Preterm Premature Rupture of Membrane in Suspected Cases and Its Correlation with Onset of Labour. J Obstet Gynaecol India 2020; 70(4): 283-88.
 12. Elçi E, Güneş Elçi G, Sayan S. Comparison of the accuracy and reliability of the AmniSure, AMNIOQUICK, and AL‐SENSE tests for early diagnosis of premature rupture of membranes. Int J Gynaecol Obstet 2020; 149(1): 93-7.