بررسی ارتباط بین مواجهه با کادمیم و خطر رخداد سرطان پانکراس: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه، علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استادیار سم‌شناسی و داروشناسی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقاله مروری
مقدمه: مواجهه با کادمیم با رخداد سرطان پانکراس مرتبط هستند. در شرایطی که نتایج مطالعات پیشین همسو نمی‌باشند، این مطالعه با استفاده از شیوه‌ی مرور نظام‌مند و متاآنالیز، ارتباط بین مواجهه با کادمیم و خطر رخداد سرطان پانکراس را بررسی کرده تا یک نتیجه‌گیری مناسب در این ‌خصوص ارائه کند.
روش‌ها: با جستجو در پایگاه‌های ISI Web of Science ،Cochrane، Science Direct، Scopus ،PubMed و Google Scholar و استفاده از کلیدواژه‌های (Cadmium, Pancreatic Cancer) و مترادف‌های آن‌ها، 391 مقاله بازیابی و نهایتاً با در نظرگیری معیارهای ورود و خروج، 8 مقاله وارد مطالعه‌ی حاضر شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 15 Stata انجام گردید. سطح معنی‌داری 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز، مشاهده شد که نسبت به گروه بدون مواجهه/ مواجهه با کم‌ترین دوز کادمیم، خطر رخداد سرطان پانکراس در افراد مواجهه یافته/ مواجهه با بالاترین دوز کادمیم برابر با (0/001 ≥ P)، (95% CI: 1/18- 2/21) 1/62 می‌باشد و این ارتباط از لحاظ آماری معنی‌دار است. با توجه ‌به نتایج آزمون Egger (P = 0/100) و Begg (P = 0/076)؛ در این مطالعه تورش انتشار مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش مروری، مواجهه با کادمیم، منجر به افزایش 62 درصد خطر ابتلا به سرطان پانکراس می‌گردد؛ بنابراین می‌توان بیان کرد که مواجهه با کادمیم، یک عامل خطر برای ابتلا به سرطان پانکراس می‌باشد و سیاست‌های بهداشتی باید سمت کاهش مواجهه با کادمیم پیش رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Exposure to Cadmium and the Risk of Pancreatic Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Parisa Farahmandian 1
 • Abdollah Mohammadian-Hafshejani 2
 • Abdolmajid Fadaei 3
 • Ramezan Sadeghi 4
1 MSc Student in Environmental Health Engineering, Student Research Committee, School of Health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor of Epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Modeling in Health Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor of Environmental Health Engineering, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
4 Assistant Professor of Pharmacology and Toxicology, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: Exposure to cadmium is associated with the occurrence of pancreatic cancer. In a situation where the results of previous studies are not consistent, this study, using a systematic review and meta-analysis method investigated the relationship between exposure to cadmium and the risk of pancreatic cancer in order to provide an appropriate conclusion in this regard.
Methods: By searching the ISI web of science, Cochrane, Science Direct, Scopus, PubMed and Google Scholar databases and using the keywords (Cadmium, Pancreatic Cancer) and their synonyms, 391 articles were retrieved and considering the inclusion and exclusion criteria, finally 8 articles were included in the present study. Data analysis was done using Stata 15 software. The significance level was considered 0.05.
Findings: In this systematic review and meta-analysis study, it was observed that compared to the group without exposure/exposure to the lowest dose of cadmium, the risk of pancreatic cancer in people exposed/exposure to the highest dose of cadmium is equal to 1.62 (95% CI: 1.18-2.21; P ≤ 0.001), this relationship was statistically significant. According to the results of Egger's test (P = 0.100) and Begg's test (P = 0.076); in this study, publication bias was not observed.
Conclusion: According to the results of this Review research, exposure to cadmium leads to a 62% increase in the risk of developing pancreatic cancer. Therefore, it can be said that exposure to cadmium is a risk factor for developing pancreatic cancer and health policies should be aimed at reducing exposure to Cadmium goes forward.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exposure
 • Cadmium
 • Pancreatic cancer
 • Systematic review and meta-analysis
 1. Rafiemanesh H, Mohammadian-Hafshejani A, Ghoncheh M, Sepehri Z, Shamlou R, Salehiniya H, et al. Incidence and mortality of colorectal cancer and relationships with the human development index across the world. Asian Pac J Cancer Prev2016; 17(5): 2465-73.
 2. Mohammadian M, Soroush A, Mohammadian-Hafshejani A, Towhidi F, Hadadian F, Salehiniya H. Incidence and mortality of liver cancer and their relationship with development in Asia. Asian Pac J Cancer Prev2016; 17(4): 2041-7.
 3. Mohammadian M, Allah Bakeshei K, Mohammadian-Hafshejani A. International epidemiology of liver cancer: geographical distribution, secular trends and predicting the future. J Prev Med Hyg 2020; 61(2): E259-89.
 4. Fararouei M, Aliakbarpoor M, Tabatabai H, Parisai Z, Mari Oriad H, Jamshidi A. Spatial distribution of cancer in Kohgilooyeh and Boyerahmad province [in Persian]. Armaghane Danesh 2016; 20(11): 1036-48.
 5. Mohammadian M, Salehiniya H, Mohammadian-Hafshejani A. Some facts on incidence and mortality of cancer in Iran. Iran J Public Health 2017; 46(10): 1446-7.
 6. Farzin L, Moassesi ME, Sajadi F, Ahmadi Faghih MA. Evaluation of trace elements in pancreatic cancer patients in Iran. Middle East J Cancer 2013; 4(2): 79-86.
 7. Wallace DR. Expanding the role of cadmium in pancreatic cancer. EC Pharmaco Toxicol 2017; 1(1): 19-21.
 8. Järup L, Berglund M, Elinder CG, Nordberg G, Vanter M. Health effects of cadmium exposure-a review of the literature and a risk estimate. Scand J Work Environ Health 1998; 24 (Suppl 1): 1-51.
 9. Fatehi MH, Shayegan J, Zabihi M. A review of methods for removing heavy metal from aqueous media [in Persian]. Iranian J Ecohydrology 2018; 5(3): 855-74.
 10. Zimta AA, Schitcu V, Gurzau E, Stavaru C, Manda G, Szedlacsek S, et al. Biological and molecular modifications induced by cadmium and arsenic during breast and prostate cancer development.
  Environ Res 2019; 178: 108700.
 11. Genchi G, Sinicropi MS, Lauria G, Carocci A, Catalano A. The effects of cadmium toxicity. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(11): 3782.
 12. Cao M, Chen W. Epidemiology of lung cancer in China. Thorac Cancer 2019; 10(1): 3-7.
 13. Djordjevic VR, Wallace DR, Schweitzer A, Boricic N, Knezevic D, Matic S, et al. Environmental cadmium exposure and pancreatic cancer: Evidence from case control, animal and in vitro studies. Environ Int 2019; 128: 353-61.
 14. Gómez-Tomás Á, Pumarega J, Alguacil J, Amaral AFS, Malats N, Pallarès N, et al. Concentrations of trace elements and KRAS mutations in pancreatic ductal adenocarcinoma. Environ Mol Mutagen 2019; 60(8): 693-703.
 15. Luckett BG, Su LJ, Rood JC, Fontham ET. Cadmium exposure and pancreatic cancer in south Louisiana.
  J Environ Public Health 2012; 2012: 180186.
 16. Amaral AF, Porta M, Silverman DT, Milne RL, Kogevinas M, Rothman N, et al. Pancreatic cancer risk and levels of trace elements. Gut 2012; 61(11): 1583-8.
 17. Kriegel AM, Soliman AS, Zhang Q, El-Ghawalby N, Ezzat F, Soultan A, et al. Serum cadmium levels in pancreatic cancer patients from the East Nile Delta region of Egypt. Environ Health Perspect 2006; 114(1): 113-9.
 18. Richter P, Faroon O, Pappas RS. Cadmium and cadmium/zinc ratios and tobacco-related morbidities. Int J Environ Res Public Health 2017; 14(10): 1154.
 19. Djordjevic VR, Wallace DR, Schweitzer A, Boricic N, Knezevic D, Matic S, et al. Environmental cadmium exposure and pancreatic cancer: Evidence from case control, animal and in vitro studies. Enviro Int 2019; 128: 353-61.
 20. Porta M, Pumarega J, Amaral AFS, Genkinger JM, Camargo J, Mucci L, et al. Influence of KRAS mutations, persistent organic pollutants, and trace elements on survival from pancreatic ductal adenocarcinoma. Environ Res 2020; 190: 109781.
 21. Fritz CO, Morris PE, Richler JJ. Effect size estimates: current use, calculations, and interpretation. J Exp
  Psychol Gen 2012; 141(1): 2-18.
 22. Lo CkL, Mertz D, Loeb M. Newcastle-Ottawa Scale: comparing reviewers’ to authors’ assessments. BMC Med Res Methodol 2014; 14(1): 45.
 23. Swain S, Sarmanova A, Coupland C, Doherty M, Zhang W. Comorbidities in osteoarthritis: A systematic review and meta‐analysis of observational studies. Arthritis Care Res (Hoboken) 2020; 72(7): 991-1000.
 24. Sawada N, Iwasaki M, Inoue M, Takachi R, Sasazuki S, Yamaji T, et al. Long-term dietary cadmium intake and cancer incidence. Epidemiology 2012; 23(3): 368-76.
 25. Carrigan PE, Hentz JG, Gordon G, Morgan JL, Raimondo M, Anbar AD, et al. Distinctive heavy metal composition of pancreatic juice in patients with pancreatic carcinoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007; 16(12): 2656-63.
 26. Satarug S. Dietary cadmium intake and its effects on kidneys. Toxics 2018, 6(1): 15.
 27. Rehman AU, Nazir S, Irshad R, Tahir K, ur Rehman K, Islam RU, et al. Toxicity of heavy metals in plants and animals and their uptake by magnetic iron oxide nanoparticles. J Mol Liq 2021; 321: 114455.
 28. Sarkar A, Ravindran G, Krishnamurthy V. A brief review on the effect of cadmium toxicity: from cellular to organ level. Int J Adv Biotechnol Res 2013; 3(1): 17-36.
 29. Järup L, Akesson A. Current status of cadmium as an environmental health problem. Toxicol Appl Pharmacol 2009; 238(3): 201-8.
 30. Schwartz GG, Reis IM. Is cadmium a cause of human pancreatic cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2000; 9(2): 139-45.
 31. Djordjevic V, Knezevic D, Kmezic S, Wallace D, Buha A. Environmental cadmium and the risk of pancreatic cancer development. Environment International 2018; 20(S2): S580.
 32. Chen C, Xun P, Nishijo M, Sekikawa A, He K. Cadmium exposure and risk of pancreatic cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies and case-control studies among individuals without occupational exposure history. Environ Sci Pollut Res Int 2015; 22(22): 17465-74.