تجربه‌ی زیسته‌ی بیماران بهبود یافته از کووید-19

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 پزشک، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران

4 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

5 دامپزشک، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: کووید-19 تنها به لحاظ جسمانی فرد را در معرض آسیب قرار نمی‌دهد بلکه زندگی بیمار را از جنبه‌های مختلف روانی، اجتماعی و اقتصادی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این مطالعه با روش کیفی پدیدارشناسانه به شناسایی تجارب زیسته‌ی افراد بستری بهبود یافته از بیماری کووید-19 پرداخت.
روش‌ها: این مطالعه به روش کیفی و با استراتژی پدیدارشناسی، در افراد بهبود یافته از بیماری کووید-19 که در فاصله‌ی زمانی اسفندماه 1399 تا اردیبهشت ماه 1400 در بخش کرونای بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم، سابقه‌ی بستری داشتند، انجام شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته با 19 نفر (11 مرد و 8 زن) از بیماران بهبود یافته از کووید-19 پس از ترخیص از بیمارستان جمع‌آوری شد. جهت تأیید دقت مطالعه از روش Guba و Lincoln استفاده شد.
یافته‌ها: دامنه‌ی سنی افراد شرکت‌کننده 27 تا 73 سال و 68/43 درصد سابقه‌ی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و ایزوله داشتند. از تحلیل داده‌ها، 10 مضمون اصلی شامل «اضطراب ناشی از شدت علائم، اختلال در نقش، افکار مرتبط با مرگ، عوارض متعدد بیماری، انکار بیماری، تأثیرات قرنطینه، انگ اجتماعی، کاهش حضور در اجتماع، خوددرمانی و شک و تردید استفاده و عدم استفاده از واکسن» استخراج گردید.
نتیجه‌گیری: این مطالعه بر تأثیر کووید-19 بر جوانب مختلف زندگی بیماران، از جمله چالش‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی تأکید می‌کند. موضوعات شناسایی شده می‌توانند به توسعه‌ی خدمات مشاوره و پشتیبانی جهت مقابله با این چالش‌ها و بهبود کلی زندگی بیماران کووید-19 و خانواده‌های آن‌ها کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lived Experiences of COVID-19 Recovered Patients

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Hemayatkhah 1
 • Mohammad Khadim al-Husseini 2
 • Vahid Rahmanian 3
 • Karamatollah Rahmanian 4
 • Mohammad Jokar 5
1 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Payame Noor, Tehran, Iran
2 Department of Community Medicine, School of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Health, Torbat Jam Faculty of Medical Sciences, Torbat Jam, Iran
4 Associate Professor, Department of Community Medicine, Research Center for Social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
5 Veterinarian, Department of Epidemiology, School of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background: COVID-19 impacts individuals not only physically but also spans various psychological, social, and economic dimensions of their lives. This study aimed to identify the lived experiences of individuals who recovered from COVID-19 while being hospitalized, using a qualitative phenomenological approach.
Methods: This qualitative study, utilizing a phenomenological strategy was conducted with individuals who had recovered from COVID-19. They had a history of hospitalization in the COVID-19 department of Peymaniyeh hospital in Jahrom city between March 2021 and May 2021. Participants were chosen via convenience sampling and continued until theoretical saturation was reached. Data was collected through semi-structured, interviews with 19 individuals (11 men and 8 women) who had recovered from COVID-19 after being discharged from the hospital. The study's accuracy was confirmed using the Guba and Lincoln method.
Findings: The participants' age range was 27 to 73 years, and 68.43% had a history of hospitalization in the ICU or isolation ward. From the data analysis, ten main themes were extracted, including "anxiety due to severity of symptoms," "role disruption," "thoughts related to death," "various disease complications," "denial of illness," " effects of quarantine," "social isolation," "reduced societal participation," "self-medication and dilemma of vaccine use," and "non-utilization of the vaccine".
Conclusion: This study underscores the multi-faceted impact of COVID-19 on patients' lives, including psychological, social, family, and occupational challenges. The identified topics can contribute to the development of counseling and support services to help individuals cope with these challenges and improve the overall quality of life of COVID-19 patients and their families.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptation
 • Life experiences
 • COVID-19
 • Pandemics
 • Qualitative research
 1. Rahmanian V, Rabiee MH, Sharifi H. Case fatality rate of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Iran-a term of caution. Asian Pac J Trop Med 2020; 13(7): 328-30.
 2. World Health Organization. Coronavirus (COVID-19) Dashboard 2022 [updated 14 AUG,2022. Available from: URL: https://covid19.who.int/
 3. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines 2022 [updated 17 May 2022. Available from: URL:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey={adgroupsurvey}

 1. Risk M, Hayek SS, Schiopu E, Yuan L, Shen C, Shi X, et al. COVID-19 vaccine effectiveness against omicron (B.1.1.529) variant infection and hospitalisation in patients taking immunosuppressive medications: a retrospective cohort study. Lancet Rheumatol 2022; 4(11): e775-e784.
 2. Wollina U, Karadağ AS, Rowland‐Payne C, Chiriac A, Lotti T. Cutaneous signs in COVID‐19 patients: a review. Dermatol Ther 2020; 33(5): e13549.
 3. Annweiler C, Sacco G, Salles N, Aquino JP, Gautier J, Berrut G, et al. National French Survey of Coronavirus Disease (COVID-19) symptoms in people aged 70 and over. Clin Infect Dis 2021; 72(3): 490-4.
 4. Hurst JR, Skolnik N, Hansen GJ, Anzueto A, Donaldson GC, Dransfield MT, et al. Understanding the impact of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations on patient health and quality of life. Eur J Intern Med 2020; 73: 1-6.
 5. Firouzkouhi M, Kako M, Alimohammadi N, Arbabi-Sarjou A, Nouraei T, Abdollahimohammad A. Lived experiences of COVID-19 patients with pulmonary involvement: a hermeneutic phenomenology. Clin Nurs Res 2022; 31(4): 747-57.
 6. Emadi F, Gomez JB, Ahmadi S, Khazaei S, Ghafuri S. An analysis of the communication experiences and responses of couples in the domestic quarantine of Covid-19 disease: a phenomenological study [in Persian]. J Appl Psychol Res 2022; 13(1): 249-69.
 7. Navah A, Shahryari M, Boudaghi A. Study of Women's Living Experiences of Corona A Phenomenological Study. Women's Studies Sociological and Psychological 2021; 19(3): 79-112.
 8. Bartoli D, Trotta F, Simeone S, Pucciarelli G, Orsi GB, Acampora O, et al. The lived experiences of family members of Covid-19 patients admitted to intensive care unit: A phenomenological study. Heart Lung 2021; 50(6): 926-32.
 9. Shirdel E, Hami Kargar F, Sohrabzadeh M. Corona
  and Family Challenges: A Phenomenological Study of the Lived Experience of the Youth of Sistan and Baluchestan [in Persian]. Women and Families Cultural-Educational 2021; 16(55): 133-54.
 10. Diekelmann NL, Allen D, Tanner CA. The NLN criteria for appraisal of baccalaureate programs: A critical hermeneutic analysis. New York, National League for Nursing Press; 1989.
 11. Jahromy HS, Hemayatkhah M, Dehnavi SR, Rahmanian V. Experiences of People Living with HIV (PLHIV) in Jahrom, Southern Iran: A phenomenological study. Int J High Risk Behav Addict 2021; 10(2): e108414.
 12. Alinejad Mofrad S, Nasiri A, Mahmoudi-Rad GH, Homaei-Shandiz F. Women experience about the challenges of gynecological cancer: A qualitative study [in Persian]. Koomesh 2021; 23(6): 756-66.
 13. Rahmatinejad P, Yazdi M, Khosravi Z, Shahisadrabadi F. Lived experience of patients with coronavirus (COVID-19): a phenomenological study [in Persian].
  J Res Psychol Health 2020; 14(1): 71-86.
 14. Aghahosseini SS. Lived experiences of patients recovered from COVID-19: An interpretive phenomenological study [in Persian]. Hayat 2022: 374-86.
 15. Liu W, Liu J. Living with COVID-19: A phenomenological study of hospitalised patients involved in family cluster transmission. BMJ Open 2021; 11(2): e046128.
 16. Menzies RE, Zuccala M, Sharpe L, Dar-Nimrod I. The effects of psychosocial interventions on death anxiety: A meta-analysis and systematic review of randomised controlled trials. J Anxiety Disord 2018; 59: 64-73.
 17. Menzies RE, Sharpe L, Dar‐Nimrod I. The relationship between death anxiety and severity of mental illnesses. Br J Clin Psychol 2019; 58(4): 452-67.
 18. Linn BS, Linn MW, Jensen J. Anxiety and immune responsiveness. Psychol Rep 1981; 49(3): 969-70.
 19. Sun N, Wei L, Wang H, Wang X, Gao M, Hu X, et al. Qualitative study of the psychological experience of COVID-19 patients during hospitalization. J Affect Disord 2021; 278: 15-22.
 20. Bhatt N, Bhatt B, Gurung S, Dahal S, Jaishi AR, Neupane B, et al. Perceptions and experiences of the public regarding the COVID-19 pandemic in Nepal: a qualitative study using phenomenological analysis. BMJ Open 2020; 10(12): e043312.
 21. Ren SY, Gao RD, Chen YL. Fear can be more harmful than the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in controlling the corona virus disease 2019 epidemic. World J Clin Cases 2020; 8(4): 652-7.
 22. Heshmatifar N, Davarinia Motlagh Quchan A, Mohammadzadeh Tabrizi Z, Moayed L, Moradi S, Rastagi S, et al. Prevalence and factors related to self-medication for COVID-19 prevention in the elderly [in Persian]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2021; 16(1): 112-27.
 23. Son HM, Choi WH, Hwang YH, Yang HR. The lived experiences of COVID-19 patients in South Korea: a qualitative study. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(14): 7419.
 24. Khankeh HR, Farrokhi M, Khanjani MS, Momtaz YA, Forouzan AS, Norouzi M, et al. The barriers, challenges, and strategies of COVID-19 (SARS-CoV-2) vaccine acceptance: a concurrent mixed-method study in Tehran City, Iran. Vaccines (Basel) 2021; 9(11): 1248.
 25. Willis DE, Andersen JA, Bryant-Moore K, Selig JP, Long CR, Felix HC, et al. COVID-19 vaccine hesitancy: Race/ethnicity, trust, and fear. Clin Transl Sc 2021; 14(6): 2200-7.
 26. Diaz P, Zizzo J, Balaji NC, Reddy R, Khodamoradi K, Ory J, et al. Fear about adverse effect on fertility is a major cause of COVID-19 vaccine hesitancy in the United States. Andrologia 2022; 54(4): e14361.