فراوانی عوارض ناخواسته‌ی انتقال خون در میان دریافت‌کنندگان فرآورده‌های خونی در بیمارستان الزهرا(س) در سال‌های 1400-1399

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی، مرکز تحقیقات دانشجویی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی، اداره کل انتقال خون اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناسی ارشد بیوشیمی، بانک خون و آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان الزهرا اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: انتقال خون و فرآورده‌های خونی یکی از اقدامات درمانی است که امروزه جایگاه ویژه‌ای در درمان و نجات جان بیماران دارد. با این حال ممکن است به دلیل عوارض جانبی ناخواسته‌ی ایجاد شده بر اثر انتقال خون و فرآورده‌های خونی، منجر به آسیب بیماران و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به بیماران و سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی شود
روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی مقطعی، داده‌های مربوط به عوارض ناخواسته انتقال خون از قبیل: زمان بروز علائم، نوع علایم ایجاد شده، شدت علائم، واکنش همولیتیک و یا نوع عارضه، در میان 55839 بیمار بستری در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان که طی سال‌های 1400-1399، خون و یا فرآورده‌های خونی دریافت کرده بودند، جمع‌آوری و بررسی شد و نتایج حاصله با استانداردهای جهانی (American Association Blood Bank) AABB مقایسه گردید.
یافته‌ها: تعداد کل بیمارانی که به دنبال دریافت خون و فرآورده‌های خونی دچار عارضه شده‌اند، 48 بیمار است که 32 بیمار (62/7 درصد) زن و 16 بیمار (33/3 درصد) مرد می‌باشند. میانگین سنی بیماران 18/68 ± 59/70 است. واکنش آلژیک با 26 مورد (54/16 درصد) و (Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reaction) FNHTR با 17 مورد (35/4 درصد) شایع‌ترین واکنش‌های یافت شده هستند.
نتیجه‌گیری: واکنش آلرژیک و FNHTR شایع ترین عوارض به دنبال دریافت خون و فرآورده‌های خونی هستند. میزان بروز این عوارض در این مطالعه نسبت به آمار اعلام شده توسط AABB کمتر می‌باشد. شایع ‌ترین علایم بالینی تظاهر یافته در بیماران لرز، کهیر، خارش، بی‌قراری و تب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Transfusion-Related Adverse Reactions among Recipients of Blood Components in Al-Zahra Hospital in 2020

نویسندگان [English]

 • Azar Baradaran 1
 • Ahmad Ayoub 2
 • Mohammad Shojaei 3
 • Mohammad reza Jaberi 4
 • Farinaz Shamsfar 5
1 Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Isfahan Medical Student Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 General Practitioner, Department of Isfahan Blood Transfusion, Isfahan, Iran
5 MSc of Biochemistry, Blood Bank and Pathology Laboratory of Al-Zahra Hospital, Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Transfusion of blood components is one of the therapeutic measures that today has a special place in the treatment and lifesaving affords for patients. However, the adverse effects caused by blood components transfusion may harm patients and impose significant costs on patients and the health care system.
Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, data on adverse reactions following blood transfusion including :time of onset of symptoms, type of symptoms, severity of symptoms, hemolytic reaction or type of complication were collected from 55839 patients admitted to Al-Zahra Hospital in Isfahan city, who received blood products during 2020-2021. The results were compared with the American Association Blood Bank (AABB) standards.
Findings: The total number of patients who suffered complications after receiving blood components is 48 patients, 32 patients (62.7%) are women and 16 patients (33.3%) are men. The average age of the patients is 59.70 ± 18.68. Allergic reactions with 26 cases (54.16%) and Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reactions (FNHTR) with 17 cases (35.4%) are the most common reactions found.
Conclusion: Allergic reaction and FNHTR are the most common complications following the receipt of blood components. The incidence of these complications in this study is lower than the statistics reported by AABB. The most common clinical symptoms manifested in patients are chills, hives, itching, restlessness, and fever.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood
 • Blood component transfusion
 • Hypersensitivity
 • Transfusion reaction
 1. Politis C, Wiersum-Osselton J, Richardson C, Grouzi E, Sandid I, Marano G, et al. Adverse reactions following transfusion of blood components, with a focus on some rare reactions: Reports to the International Haemovigilance Network Database (ISTARE) in 2012–2016. Transfus Clin Biol 2022; 29(3): 243-9.
 2. Mowla SJ, Kracalik IT, Sapiano MR, O'Hearn L, Andrzejewski Jr C, Basavaraju SV. A comparison of transfusion-related adverse reactions among apheresis platelets, whole blood-derived platelets, and platelets subjected to pathogen reduction technology as reported to the National Healthcare Safety Network Hemovigilance Module. Transfus Med Rev 2021; 35(2): 78-84.
 3. Rabeya Y, Abdul-Kahar AH, Leong CF. An audit of reported acute transfusion reactions in Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Centre. Malays J Pathol 2011; 33(1): 25-9.
 4. Haass KA, Sapiano MR, Savinkina A, Kuehnert MJ, Basavaraju SV. Transfusion-transmitted infections reported to the national healthcare safety network hemovigilance module. Transfus Med Rev 2019; 33(2): 84-91.
 5. Torres R, Kenney B, Tormey CA. Diagnosis, treatment, and reporting of adverse effects of transfusion. Lab Med 2012; 43(5): 217-31.
 6. Nahar K, Raihan SG, Binni SY, Ahsan IN, Momen ABI. Management of “O” positive patient, transfused with “B” positive blood-A case report. Chest Heart J 2020; 44(2): 112-5.
 7. Delaney M, Wendel S, Bercovitz RS, Cid J, Cohn C, Dunbar NM, et al. Transfusion reactions: prevention, diagnosis, and treatment. Lancet 2016; 388(10061): 2825-36.
 8. About AABB. [Online]. Avilabale from: URL: https://www.aabb.org/about-aabb/organization
 9. De Vries RRP, Faber JC, Strengers PFW, Board of the International Haemovigilance Network. Haemovigilance: an effective tool for improving transfusion practice. Vox Sang 2011; 100(1): 60-7.
 10. Kopko PM. Transfusion reactions. 5th Bethesda, Maryland: American Association of Blood Banks; 2021.
 11. Amiri F, Jambbozorg H, Biglarii M, Mohammadi A, Afshari M, Seyedi S. Survey on the blood transfusion-related reactions in blood recipients referred to Hamadan hospitals in 2018-2019 [in Persian]. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2021; 18(2): 87-96.
 12. Timler D, Klepaczka J, Kasielska-Trojan A, Bogusiak K. Analysis of complications after blood components’ transfusions. Pol Przegl Chir 2015; 87(4): 166-73.
 13. Shimmer C, Hamouda K, Özkur M, Sommer S, Hain J, Aleksic I, et al. Influence of storage time and amount of red blood cell transfusion on postoperative renal function: an observational cohort study. Heart Lung Vessel 2013; 5(3): 148-57.
 14. Mohebbifar R, Khosravi S, Moghimi F, Goudarzi M, Pourkarim H, Azad M. Profile of side effects in patients receiving blood transfusion from the perspective of management unit. Nov Biomed 2015; 3(4): 200-6.
 15. Bodaghkhan F, Ramzi M, Vazirian S, Ahmadi M, Hajebi Rajabi M, Kohan N, et al. The prevalence of acute blood transfusion reactions in Nemazee Hospital [in Persian]. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2014; 11(3): 247-51.