مقایسه‌ی عملکرد کبدی و کلیوی در پرسنل اتاق عمل و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر یزد

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 دکترا، گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: مواجهه‌ی پرسنل اتاق عمل با برخی مواد شیمیایی شامل فرمالدئید و بیهوش کننده‌های استنشاقی، می‌تواند باعث آسیب‌های کبدی و کلیوی شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی عملکرد کبدی و کلیوی پرسنل اتاق عمل و تعیین ارتباط آن با غلظت فرمالدئید هوای منطقه‌ی تنفسی پرسنل انجام گردید.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی که در بیمارستان‌های شهر یزد در سال 1401 انجام شد، 150 نفر از پرسنل اتاق‌های عمل به عنوان گروه مواجهه یافته با فرمالدئید و 150 نفر از پرستاران سایر بخش‌های همان بیمارستانها بدون هر گونه سابقه‌ی مواجهه با فرمالدئید، به عنوان گروه شاهد، انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک و سابقه‌ی بیماری‌های زمینه‌ای توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شد. 5 سی‌سی نمونه خون ناشتا جهت ارزیابی عملکرد کبدی و کلیوی جمع‌آوری گردید و فرمالدئید در هوای منطقه‌ی تنفسی کارکنان به روش 3500 NIOSH تعیین شد.
یافته‌ها: میانگین غلظت فرمالدئید در هوای منطقه‌ی تنفسی پرسنل ppm 2/87 ± 3/34 بود که بطور معنی‌داری بیشتر از ppm 0/1 یعنی حدود مجاز تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران بود. در گروه مواجهه یافته در مقایسه با گروه مواجهه نیافته، سطوح آلکالین فسفاتاز (Alkaline phosphatase) ALP و آسپارتات آمینوترانسفراز (Aspartate aminotransferase) AST به عنوان بیومارکر آسیب کبدی و سطح سرمی کراتینین به عنوان بیومارکر آسیب کلیوی بطور معنی‌داری بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر، ارتباط آماری معنی‌داری را بین غلظت بالای فرمالدئید و بالا بودن آنزیم‌های کبدی و کراتینین سرم در پرسنل اتاق‌های عمل بیمارستان‌های یزد نشان داد.

تازه های تحقیق

فاطمه کارگر شورکی: PubMed, Google Scholar

روح الله فلاح مدواری: PubMed, Google Scholar

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Liver and Kidney Functions in Operating Room Personnel and Nurses in Yazd Hospitals

نویسندگان [English]

 • Marzieh Baharlouei 1
 • Fatemeh Kargar-Shouroki 2
 • Roohollah Fallah Madvari 2
 • Mohammad Ali Ghoveh Nodoushan 3
1 MSc, Department of Occupational Health Engineering, Occupational Health Research Center, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Occupational Health Research Center, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 Ph.D, Department of Health, Safety and Environment Management, Occupational Health Research Center, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Exposure of operating room personnel to some chemicals, including formaldehyde (FA) and inhalational anesthetics can cause liver and kidney damage. This study was performed to assess liver and kidney functions and to determine the FA concentration in the breathing zone of operating room personnel.
Methods: In this cross-sectional study that was conducted in Yazd hospitals in 2022, 150 operating room personnel exposed to formaldehyde, and 150 nurses from other departments of the same hospitals (control group) without any history of exposure to formaldehyde, were selected. A questionnaire including demographic information and history of systemic diseases was completed by the participants. 5 cc of fasting blood samples were collected to evaluate liver and kidney functions. FA concentration was determined by the NIOSH 3500 method.
Findings: The mean concentration of FA in the breathing zone of operating room personnel was 3.34 ± 2.87 ppm, which was significantly higher than the Occupational Exposure Limit (OEL) of 0.1 ppm proposed by Iran's Ministry of Health and Medical Education. The levels of alkaline phosphatase (ALP) and aspartate aminotransferase (AST) as biomarkers of liver damage, and serum creatinine as a biomarker of kidney damage were significantly higher, in the exposed group than in the non-exposed group.
Conclusion: The findings of the present study showed a statistically significant association between high concentration of formaldehyde and high levels of liver enzymes and serum creatinine in the operating room personnel in Yazd hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creatinine
 • Formaldehyde
 • Liver function enzymes
 • Operating room nursing
 1. Safari S, Motavaf M, Seyed Siamdoust SA, Alavian SM. Hepatotoxicity of halogenated inhalational anesthetics. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(9): e20153.
 2. Neghab M, Amiri F, Soleimani E, Yousefinejad S, Hassanzadeh J. Toxic responses of the liver and kidneys following occupational exposure to anesthetic gases. EXCLI J 2020; 19: 418-29.
 3. Casale T, Caciari T, Rosati MV, Gioffrè PA, Schifano MP, Capozzella A, et al. Anesthetic gases and occupationally exposed workers. Environ Toxicol Pharmacol 2014; 37(1): 267-74.
 4. Kargar Shouroki F, Neghab M, Mozdarani H, Alipour H, Yousefinejad S, Fardid R. Genotoxicity of inhalational anesthetics and its relationship with the polymorphisms of GSTT1, GSTM1, and GSTP1 genes. Environ Sci Pollut Res Int 2019; 26(4): 3530-41.
 5. Neghab M, Kargar-Shouroki F, Mozdarani H, Yousefinejad S, Alipour H, Fardid R. Association between genotoxic properties of inhalation anesthetics and oxidative stress biomarkers. Toxicol Ind Health 2020; 36(6): 454-66.
 6. Ong Sio LCL, dela Cruz RGC, Bautista AF. Sevoflurane and renal function: a meta-analysis of randomized trials. Med Gas Res 2017; 7(3): 186-93.
 7. Nishiyama T. Effects of repeat exposure to inhalation anesthetics on liver and renal J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2013; 29(1): 83-7.
 8. Olooto W. Assessment of the effect of formaldehyde exposure on the liver in mortuaty workers in South Western Nigeria. Nigerian Medical Practitioner 2010; 57(4): 65-8.
 9. Alnagar FA, Shmela ME, Alrtib AM, Benashour FM,
  Buker AO, Abdalmula AM. Health adverse effects of formaldehyde exposure to students and staff in gross anatomy. International Journal of Scientific Research and Management 2018; 6(2): 27-36.
 10. İnci M, Zararsız İ, Davarcı M, Görür S. Toxic effects of formaldehyde on the urinary system. Turk J Urol 2013; 39(1): 48-52.
 11. de Oliveira Ramos C, Nardeli CR, Campos KKD, Pena KB, Machado DF, Bandeira ACB, et al. The exposure to formaldehyde causes renal dysfunction, inflammation and redox imbalance in rats. Exp Toxicol Pathol 2017; 69(6): 367-72.
 12. Ahmed HM, Rashad SH, Ismail W. Acute kidney injury following usage of formaldehyde-free hair straightening products. Iran J Kidney Dis 2019; 13(2): 129-31.
 13. George SM, Yassa HA, Hussein HA, El Refaiy AM. Protective effect of L-carnitine against formaldehyde-induced kidney, liver and testicular damage in rabbits, a histopathological study. Mansoura Journal of Forensic Medicine and Clinical Toxicology 2017; 25(2): 13-24.
 14. Tesfaye S, Hamba N, Gerbi A, Neger Z. Oxidative stress and carcinogenic effect of formaldehyde exposure: systematic review & analysis. Endocrinol Metab Syndr 2020; 9(6): 319-30.
 15. Jalali M, Moghadam SR, Baziar M, Hesam G, Moradpour Z, Zakeri HR. Occupational exposure to formaldehyde, lifetime cancer probability, and hazard quotient in pathology lab employees in Iran: a quantitative risk assessment. Environ Sci Pollut Res Int 2021; 28(2): 1878-88.
 16. Ebojele F, Iyawe V. Effect of Periodic exposure to
  formaldehyde in the anatomy laboratory on some liver function indices in male wistar rats. J Appl Sci Environ Manage 2023; 27(3): 619-22.
 17. Akwiwu EC, Akpotuzor CAUJO, Etukudo MH. Hepatic functions of persons occupationally exposed to formaldehyde in Calabar, Nigeria. Advances in Life Science and Technology 2015; 38: 64-9.
 18. Olisah M, Meludu S, Dioka C, Egbuna C, Feenna O. Oxidative stress markers and liver functions of morticians exposed to formaldehyde in South-Eastern, Nigeria. IOSR J Environ Sci Toxicol Food Technol 2020; 14(3): 14-18.
 19. Olisah MC, Meludu SC, Dioka C. Effect of formaldehyde exposure on oxidative stress markers, liver and kidneys of medical students during dissection in gross anatomy laboratory. Scicom J Med Appl Med Sci, 1(1): 2021; 1(1): 19-23.
 20. Afrin M, Amin T, Karim M, Islam M. Effects of formaldehyde intoxication on liver of Swiss albino mice. IOSR J Agric Vet Sci 2016; 9(9): 76-81.
 21. Hasan I, Pervin M, Kobir M, Sagor S, Karim M, editors. Effect of formaldehyde and urea contaminated feed exposure into the liver of young and adult pigeons (Columba livia). Veterinary World 2021; 14(3): 769-76.
 22. Chinedu IA, Chukwuemeka OE, Nwabunwanne OV, Ndumnworo ODF, Chidiebere OE, Igube NA, et al. Effect of short-term exposure to formalin on kidney function tests of students in Nnewi. European Journal of Biomedical 2017; 4(12): 51-5.
 23. Olisah MC, Meludu SC, Dioka C. A Comparative study of serum cystatin c, serum electrolytes, urea and creatinine in early detection of kidney injuries in albino rats exposed to formaldehyde. IPS Journal of Toxicology 2021; 1(1): 1-4.
 24. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). TLVs and BEIs: based on the documentation of the threshold limit values for chemical substances and physical agents & biological exposure indices. Cincinnati: ACGIH; 2021.
  34.
 25. Centre of Environmental & Occupational Health. Occupational exposure limits. 5th Ministry of Health and Medical Education of Iran (MHMEI); 2021. p. 72.
 26. Hh Z, Bm L, Da S, Oe M, Rm S. Formaldehyde health hazards and its precarcinogenic effects. Egyptian Journal of Occupational Medicine 2016; 40(1): 95-108.
 27. Squillacioti G, Bellisario V, Grosso A, Ghelli F, Piccioni P, Grignani E, et al. Formaldehyde, oxidative stress, and FeNO in traffic police officers working in two cities of northern Italy. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(5): 1655.
 28. Ames A, Weiler M, Valigosky M, Milz S, Akbar-Khanzadeh F. Personal formaldehyde exposure during the transportation of embalmed cadavers.
  J Occup Environ Hyg 2021; 18(7): 289-94.
 29. Neghab M, Soltanzadeh A, Choobineh A. Respiratory symptoms and functional impairments induced by occupational exposure to formaldehyde [in Persian]. Iran Occupational Health 2010; 7(2): 66-58.
 30. Tang X, Bai Y, Duong A, Smith MT, Li L, Zhang L. Formaldehyde in China: production, consumption, exposure levels, and health effects. Environment International 2009; 35(8): 1210-24.